Skip to content
Përfitues nga VKM nr. 514, datë 01.07.2020, i pasurisë shtetërore në Gjirin e Limionit Sarandë me sipërfaqe të përgjithshme 265.299,5 m2 për një periudhë 20 (njëzet) vjet (pasuritë me nr. 1/552, vol. 46 f. 205, truall me sipërfaqe 208.693,5 m2 ; pasuria me nr. 1/416, vol. 30, f. 157, truall me sipërfaqe 39.446 m2 ; pasuria me nr. 1 /547, vol. 40, f. 200, truall me sipërfaqe 1626 m2 ; pasuria me nr. 1/548, vol. 46, f. 201, truall me sipërfaqe 11130 m2 , zona kadastrale 8642, në pronësi dhe përgjegjësi administrimi të Ministrisë së Mbrojtjes, si dhe pasuria nr. 1/420 vol. 41, f. 178, truall me sipërfaqe 2502 m2, në zonën kadastrale 6842 dhe pasuria nr. 4/160, vol. 60, f. 44, truall me sipërfaqe 1902 m2 , zona kadastrale 8641, në pronësi të Ministrisë së Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural).

MARINA BAY SARANDA
Last change(based on NBC extract ) made on: 2022-02-12 16:23:18
JSON

Tax Registration Number: M04310802F
Administrators: Genard Kastrati, Viron Hamzai
Scope: Shoqeria Koncesionare "MARINA BAY SARANDA" sh.p.k eshte subjekt i themeluar per qellim te veçante dhe ka per objekt te veprimtarise zbatimin dhe permbushjen e kushteve te kontrates se qirase lidhur me Ministrine e Financave dhe Ekonomise sipas VKM Nr. 514 date 01.07.2020 "PER DHENIEN E MIRATIMIT PER LIDHJEN E KONTRATES SE QIRASE ME TERIFEN 1 EURO/KONTRATA, MIDIS MINISTRISE SE FINANCAVE DHE EKONOMISE, SI QIRADHENES, DHE BASHKIMIT TE SHOQERIVE "CONCORD INVESTMENT"SH.P.K. DHE "KASTRATI GROUP", SH.A., SI QIRAMARRES, PER PASURINE SHTETERORE GJIRI I LIMIONI, SARANDE, ME SIPERFAQE TE PERGJITHSHME 265,229.5 M2, NE PERGJEGJESI ADMINISTRIMI TE MINISTRISE SE MBROJTJES DHE TE MINISTRISE SE BUJQESISE DHE ZHVILLIMIT RURAL", si dhe kryerjen e çdo aktiviteti 2 tjeter te nevojshem, ndihmes apo plotesues ne funksion te zbatimit dhe permbushjes se kushteve te kontrates se Qirase. Shoqeria e zhvillon akivitetin ne perputhje me legjislacionin shqiptar ne fuqi dhe me statutin e saj, ne territorin e Republikes se Shqiperise dhe jashte saj.
Other Trade Names: MARINA BAY SARANDA
Legal Form: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Foundation Year: 08/07/2020
District: Sarandë
Country: Shqipëri
Capital Origin: Shqiperi
Initial Capital: 1 000 000,00
Shares: 2
Parent Company / Owner: KASTRATI GROUP është nje shoqeri aksionare, e themeluar me date 30.04.2002 sipas ligjeve te Republikes se Shqiperise, me numer identifikimi biznesi NIPT K21711502V, me adrese ne Durres, Lagja 14, Rruga "Tiranes", ura e "Dajlanit", me administrator Gani Kastrati. Ortak i vetem i shoqerise eshte Shefqet Kastrati me 100% te kapitalit (Sipas te dhenave te QKB deri me date 12.02.2022)

CONCORD INVESTMENT eshte nje shoqeri me pergjegjësi te kufizuar, e themeluar me date 16.05.2005 sipas ligjeve te Republikes se Shqiperise, me numer identifikimi biznesi NIPT K81602049K, me adrese ne Tirane, Rruga Perlat Rexhepi, Ndërtesa Nr.1, Hyrja 14, Ap.7, Njësia Bashkiake Nr.5, Kodi Postar 1019, me administratore Adrian Dulaku, Artan Dulaku. Ortaket e shoqerise jane: Adrian Dulaku, Artan Dulaku dhe Genci Dulaku me 33% te kapitalit secili (Sipas te dhenave te QKB deri me date 12.02.2022)
Type of Ownership: Private
Number of Administrators: 2
Male/Female: Mashkull
Status: Aktiv
License(s): -
Changes
Additions: Më datë 01.07.2020, me anë të Vendimit të Këshillit të Ministrave Nr. 514, u miratua lidhja e kontratës së qirasë me tarifën 1 euro/kontrata, ndërmjet Ministrisë së Financave dhe Ekonomise, si qiradhënës, dhe shoqërive “CONCORD INVESTMENT” SHPK dhe “KASTRATI GROUP” SHA, si qiramarrës, për pasurinë shtetërore në Gjirin e Limionit Sarandë me sipërfaqe të përgjithshme 265.299,5 m2 dhe, konkretisht, pasuritë me nr. 1/552, vol. 46 f. 205, truall me sipërfaqe 208.693,5 m2 ; pasuria me nr. 1/416, vol. 30, f. 157, truall me sipërfaqe 39.446 m2 ; pasuria me nr. 1 /547, vol. 40, f. 200, truall me sipërfaqe 1626 m2 ; pasuria me nr. 1/548, vol. 46, f. 201, truall me sipërfaqe 11130 m2 , zona kadastrale 8642, në pronësi dhe përgjegjësi administrimi të Ministrisë së Mbrojtjes, si dhe pasuria nr. 1/420 vol. 41, f. 178, truall me sipërfaqe 2502 m2 , në zonën kadastrale 6842 dhe pasuria nr. 4/160, vol. 60, f. 44, truall me sipërfaqe 1902 m2 , zona kadastrale 8641, në pronësi të Ministrisë së Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural, për një periudhë 20 (njëzet) vjet.

Ministria e Financave dhe Ekonomisë, me propozimin nr. 2649/8 prot., datë 18.6.2020, të Ministrisë së Mbrojtjes dhe nr. 10883/6 prot., datë 11.6.2020, të Ministrisë së Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural, ka marre kërkesën e bashkimit të shoqërive “Kastrati Group” sh.a. dhe “Concord Investmet” sh.p.k., me objekt: “Për marrjen me qira me tarifën simbolike 1 euro/kontrata me “ofertë të pakërkuar”, të pronës shtetërore në Gjirin e Limionit Sarandë, me një sipërfaqe të përgjithshme prej 265.299,5 m2.

Qëllimi i kësaj kontrate është dhënia në gëzim të përkohshëm i objektit të përcaktuar, me qëllim ushtrimin e veprimtarisë në fushën e turizmit. Investimi do të konsistojë në ndërtimin dhe operimin e infrastrukturës “Pro turizmi”, duke investuar rreth 6,2 miliardë lekë pa TVSH dhe duke punësuar minimalisht 35 punonjës.
Address:

Seat:
Vlore, Sarande, Porti Detar Limion, nr.pasurie 5/232, lagjja nr.4

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 12.02.2022
Akti i themelimit dhe statuti
Vendim i Keshillit te Ministrave Nr. 514, date 01.07.2020 per lidhjen e kontrates se qirase 1 euro
Financial Documents: Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2020
Shenimet shpjeguese te PF 2020
Financial Information
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2020: -1 192 321,00
Worked By : A.Lala