Skip to content

HYDRO-ENG CONSULTING
Last change(based on NBC extract ) made on: 2024-02-28 09:29:08
JSON

Tax Registration Number: M11417503F
Administrators: Evis Qyrku
Scope: Projektim të punimeve të ndërtimit, rikonstruksione; b)Mbikëqyrje dhe kolaudim punimesh zbatimi dhe montimi në godina civile, industriale, bujqësore, turistike, shoqërore, veprave hidroteknike, sisteme të furnizimit me ujë, kanalizime të ndryshme, rrugë, ura dhe vepra arti, punime komunale dhe të mjedisit, si dhe punime të të gjitha llojeve në fushën e ndërtimit dhe montimit. c) Projektimi, ndërtimi dhe mirëmbajtja e sistemeve inxhinierike të ujërave dhe impianteve të ujërave të objekteve sportive, interiere, peisazhi, sipërfaqe të gjelbra, lulishte e parqe. d) Konsulencë inxhinierike në të gjitha fushat e inxhinierisë strukturale, hidroteknike, etj. e) Veprimtari e lidhur me asistencën teknike dhe asistencën inxhinierike të të gjitha shërbimeve të përmendura me sipër, etj. m) Projektim i veprave hidroteknike dhe të ngjashme. Hartimi i raporteve të vlerësimit të ndikimit në mjedis, kryerje e auditimit mjedisor, hartimi i ekspertizave per probleme mjedisore dhe ekspertize per te vleresuar një raport të vlerësimit të ndikimit në mjedis ose rezultatet e një auditimi. Kryerja e aktekspertimeve për zjarret e rëna si dhe hartimi i projekteve të mbrojtjes nga zjarri dhe shpëtimin.
Other Trade Names: HYDRO-ENG CONSULTING
Legal Form: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Foundation Year: 12/02/2021
District: Durrës
Country: Shqipëri
Capital Origin: Shqipëri
Initial Capital: 100,00
Shares: 1
Type of Ownership: Private
Number of Administrators: 1
Male/Female: Mashkull
Status: Aktiv
License(s): -
Changes
Address:

Seat:
Durres, Rruga Ahmet Ramzoti, Lagjja nr.18, Rajoni nr.5, nr.Pasurie 29/70+1-211, Zona kadastrale 8511

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar date 17.07.2021
Akt themelimi i Shoqerise
Ekstrakt Historik i Regjistrit Tregtar date 10.05.2023
Ekstrakt Historik i Regjistrit Tregtar date 25.05.2023
Ekstrakt Historik i Regjistrit Tregtar date 28.02.2024
Financial Documents: Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2021
Pasqyrat Financiare 2022
Financial Information
Transaksione Thesari 2019- On going
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2022: 13 427 141,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2021: 10 010 814,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2022:20 111 140,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2021:12 306 174,00
Worked By : A.Lala/A.Baja / P. Nikolli