Skip to content

HTS COMPANY
Last change(based on NBC extract ) made on: 2023-05-25 10:27:59
JSON

Tax Registration Number: M11619018P
Administrators: Skënder Çela
Scope: Projektim dhe Mbikqyrje-Kolaudim te punimeve te zbatimit, si punime germimi ne toke, ndertime civile dhe industriale, rikonstruksion, mirembajtje godinash civile, industriale, veshje fasada, mige, autostrada, hekurudha etj. NP- I Punime germimi ne toke. NP-2 Ndertime civile dhe industriale. NP-3 Rikonstruksion dhe mirembajtje godinash civile e industriale, veshje fasada. NP-4 Rruge autostrada, ura, mbikalime, hekurudha, linja tramvaji, metro,. hekurudhe me kavo dhe pista aeroportuale. NP-5 Punime nentokesore, ura e vepra arti. NP-6a Diga te cdo lloj madhesie. NP-6b Diga te vogla (diga me lartesi deri 10 m ose me vellim uji te grumbulluar deri 1 milion m3 ose gjatesi kurore dige deri 500 ml). NP-6c Tunele hidroteknike. NP-7a Ujesjelles, kanalizime, vepra kullimi e vaditje. NP-7b Vepra naftesjelles-gazsjelles-vajsjelles. NP-8 Ndertime detare dhe punime thellimi ne uje. NP-9 Punime dhe mbrojtje lumore sistemime hidraulike dhe bonifildme. NP-10 Ndertimi i impianteve per prodhirnin e energjise elektrike. NP-11 Ndertime per nenstacionet, kabinat e transformatoreve, linja e tensionit te larte e te mesem dhe shperndarjen e energjise.NP-12 Punime te inxhinierise se mjedisit. NS-1 Punime per prishjen e nderrimeve. NS-2 Impiante hidro-termosanitare dhe mirembajtja e tyre. NS-3 Impiante ngritese dhe transportues (ashensore, shkalle, levizese, transportues). NS4 Punime rifiniture te muratures dhe te lidhura me to, rifiniture me materiale druri, plastike, metalike dhe xhami dhe rifinitur* te natyres teknike ndertuese. NS-5 Impiante te sinjalistikes ndricuese te trafikut. NS-6 Sinjalistika rrugore jo ndricuese. NS-7 Barrierra dhe mbrojtje rrugore. NS-8a Ndertime parafabrikat beton arme. NS-8b Struktura metalike NS-8c Struktura druri. NS-9 Punime strukturore speciale. NS-10 Shtresa dhe mbistruktura speciale. NS-11 Punime mbi shina dhe traversa. NS-12 Impiante teknologjike, termike dhe te kondicionimit. NS-13 Impiante dhe linja telefonie dhe telekomunikacioni. NS-14 Impiante te brendshme, elektrike, telefoni, radiotelefoni TV etj. NS-15 Pastrimi i ujerave detare, liqenore dhe lumore. NS-16 Ndertimi i impianteve te ujit te pijshem dhe pastrirnit te tij. NS- 17 Ndertimi i impianteve te grumbullimit dhe trajtimit te mbetjeve urbane. NS-18 Punime topogjeodezike. NS-19 Sistemet kundra zhurmes per infrastruk-ture. NS-20 Shpime gjeologoinxhinierike, puse e shpime per uje. NS-21 Impiante te trajtimit te ujerave te zeza. Kat.1 Projektim Urbanist, Kat.2 Projektim Arkitekt, Kat.Projektues Konstruktor Kat.4 Projektues Instalator, Kat.5 Projektues vepra hidraulike Kat.6 Projektues rruge-hekurudha, Kat.7 Projektim ura dhe vepra arti, Kat.8 Projektues gjeodet, Kat 9 Studim gjeologo-inxhinierik-hidrogjeologjik, Kat. 10 projektim i impianteve te prodhimit dhe shperndarjes se energjise elektrike, Kat.ll Projektimte sinjalizimit rrugor, Kat.12 Studime te sizmologjise inxhinierike, Kat.13 Studime e projektime te ndertimit dhe mbylljes se venddepozitimeve te mbetjeve te ngurta urbane, Kat. 14 Studime e projektime te ndertimit te impianteve te trajtimit te ujerave te zeza. Hartirn projekti dhe mbikqyrje punimesh per resataurirnin e objekteve qe jane monument kulture si dhe Mbikqyrje te mirembajtjes. Auditim mjedisor dhe eksperuze ne vle'resimin e ndikimit ne mjedis ne te gjitha fushat e ndertimit dhe teknologjite me ndikim ne mjedis. Ndertime turistike, bujqesore, etj dhe kompletim me instalimet e nevojshme. Ekspert privat zjarrfikes. Koftsulence teknike, sherbime, projekrim e zbatim, revizion dhe teegtim ne fushat punime topogjeodezike, gjeodezi inxhinierike, hartografi, fotogrametri, rivelime topografike, punime topogjeodezike, sistemet e informacioneve gjeografike. Vlersim Pasurie per Toke dhe Ndertesa. Akte Ekspertimi per Gjykate. Punime per gjelberim, mbareshtim pyjesh, kryerjen e sherbimit per sperkatjen me herbicide kunder semundjeve te ndryshme, mbrojtjen e druve frutor nga parazitet dhe mbrojtja e bimesise me metoda biologjike. Master plane studime plane rajonale urbanistike, plan rregullus te pergjithshem per qendera te banuara dhe qytete. Mbikqyrja dhe kolaudimi i punimeve te ndertimit, etj. grumbullim dhe tregtim i skrapit, shkaterrim i mjeteve te skrapit, import e eksport brenda dhe jashte vendit. Tregti me shumice dhe pakice i materialeve te ndertimit, industriale, makineri dhe pajisje, transport per vete dhe per te tretet. Import - eksport. Per kryerjen e veprimtarise se saj shoqeria do te hape njesi tregtimi, sherbimi, do te bashkepunoje me persona fizike e juridike vendas dhe te huaj.
Other Trade Names: HTS COMPANY
Legal Form: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Foundation Year: 09/04/2021
District: Tirane
Country: Shqiperi
Capital Origin: Shqiperi
Initial Capital: 1 000 000,00
Shares: 1
Type of Ownership: Private
Number of Administrators: 1
Male/Female: Mashkull
Status: Aktiv
License(s): -
Changes
Address:

Seat:
Tirane, Rruga Komuna e Parisit, Zona Kadastrale 8260, Numri i pasurise 6/278/ND+1-18, Hyrja 1, Apartamenti 20

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt Historik i Regjistrit Tregtar, date 10/11/2021
Statuti i shoqerise, date 9.4.2021
Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 25.05.2023
Financial Documents: Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2021
Financial Information
Transaksione Thesari 2019- On going
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2021: 1 097 259,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2021:1 526 632,00
Worked By : I.Cara/A.Baja