Skip to content

RAIMONDO G.P
Last change(based on NBC extract ) made on: 2023-05-19 11:12:39
JSON

Tax Registration Number: M12304002Q
Administrators: Lucia Raimondo
Scope: Ndërmjetësimi në tregti dhe tregtia direkte ose indirekte, me shumicë dhe pakicë, e mallrave joushqimore të çdo kategorie produkti; në përputhje me legjislacionin në fuqi në Shqipëri. Projektimin, prodhimin, instalimin dhe tregtimin e produkteve për lundrimin me varkë, të destinuara për anije dhe anije të çdo lloji, përveç veprimtarive të ndërtimit të anijeve. Projektimin, ndërtimin, tregtimin dhe mirëmbajtjen e impianteve, makinerive dhe pajisjeve për prodhimin, transportin dhe ruajtjen e gazit; ose për prodhimin dhe/ose akumulimin e energjisë nga burimet e rinovueshme të energjisë, duke përfshirë ndërtimin, për shembull, të sistemeve termike diellore, fotovoltaike, të erës, ujit, gjeotermale dhe biomasës. Konsulencë, ndërmjetësim dhe menaxhim edhe si kontraktor i përgjithshëm, inxhinier dhe menaxher projektesh të projekteve publike dhe private që kanë të bëjnë me menaxhimin e energjisë elektrike, ndërtimin e tubacioneve, infrastrukturës dhe veprave me rëndësi publike (hekurudha, viadukte, autostrada, kanalizime, gazsjellës, etj. ). Veprimtarinë e çertifikimit të shëndetit, sigurisë dhe mjedisit, nëpërmjet profesionistëve që zotërojnë kualifikimet e kërkuara profesionale. Shoqëria mund të kryejë të gjitha operacionet industriale, tregtare, të letrave me vlerë dhe financiare dhe kreditore të pasurive të paluajtshme që konsiderohen të nevojshme ose të dobishme për arritjen e qëllimit të korporatës dhe mund të lëshojë miratime, garanci dhe garanci gjithashtu në favor të palëve të treta, në lidhje me arritjen e qëllimeve, shoqëritë marrin gjithashtu, drejtpërdrejt dhe tërthorazi, interesa dhe aksione në shoqëri, konsorciume ose ndërmarrje të tjera që kanë një objekt të ngjashëm ose të përafërt me to.
Other Trade Names: RAIMONDO G.P
Legal Form: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Foundation Year: 03/11/2021
District: Durres
Country: Shqiperi
Capital Origin: Itali
Initial Capital: 50 000,00
Shares: 1
Type of Ownership: E Huaj
Number of Administrators: 1
Male/Female: Femer
Status: Aktiv
License(s): -
Changes
Address:

Seat:
Durres, Lagjja 3, Rruga ''Grigor Durrsaku'', EGT CENTER, Zona kadastrale 8514, Nr pasurie 3/319-N18

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 10.03.2022
Akt themelimi i Shoqerise
Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 19.05.2023
Ekstrakti Historik i Regjistrit te Pronareve Perfitues date 19.05.2023
Financial Documents: Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2021
Financial Information
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2021: -40 689,00
Worked By : A.Baja