Skip to content

Salillari Energy Trade
Last change(based on NBC extract ) made on: 2023-09-13 07:28:44
JSON

Tax Registration Number: M21528006M
Administrators: Lulzim Salillari
Scope: Tregtim brenda dhe jashte vendit te energjise, prodhimin dhe perpunimin e saj. Furnizim me energji elektrike te klienteve fundore qe veprojne ne treg te rregulluart e percaktuar nga legjislacioni ne fuqi, ofrimin dhe sigurimin e cilesise tregtare te sherbimit, si dhe cdo aktivitet tjeter fitimprures me interes per shoqerine. Prodhim, transmetimi, shperndarja dhe shitja e energjise elektrike. Projektimi, ndertimi, rehabilitimi dhe fuqizimi i centraleve per prodhimin e energjise elektrike dhe infrastruktura e impianteve. Kerkimi dhe zhvillimi i impianteve dhe aparaturave per prodhimin e energjise. Asistenca teknike, riparime dhe mirembajtje e aparaturave per prodhimin e energjise. Import - eksporti, tregtimi me shumice dhe pakice i energjise elektrike, mallrave, materialeve dhe aparaturave qe lidhen me kryerjen e aktivitetit te shoqerise dhe te lejuara nga legjislacioni ne fuqi per kete lloj shoqerie. Tregtim brenda dhe jashte vendit te energjise, prodhimin dhe perpunimin e saj. Furnizim me energji elektrike te klienteve fundore qe veprojne ne treg te rregulluart e percaktuar nga legjislacioni ne fuqi, ofrimin dhe sigurimin e cilesise tregtare te sherbimit, si dhe cdo aktivitet tjeter fitimprures me interes per shoqerine. Shoqeria do te realizoje, direkt apo indirekt, cdo lloj aktiviteti Iidhur me, si rezultat i, apo qe ka lidhje me objektin e saj. Shoqeria mund te bashkepunoje dhe/ose te marre direkt ose indirekt interesa, ne shoqeri, firma, agjensi dhe ndermarrje te tjera, te cilat mund te kene edhe qellime te tjera aktiviteti. Gjithashtu, per te realizuar objektin dhe qellimet e saj, shoqeria mund te ndermarre dhe zhvilloje çdo lloj aktiviteti lidhur me shitblerjen e pasurise se luajtshme e te paluajtshme, si edhe çdo aktivitet tregtar, financiar, qiradhenes apo dorezenes, qe i vlereson te dobishme apo te nevojshme per arritjen e qellimeve te saj.
Other Trade Names: Salillari Energy Trade
Legal Form: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Foundation Year: 24/03/2022
District: Tirane
Country: Shqiperi
Capital Origin: Shqiperi
Initial Capital: 10 000,00
Shares: 1
Parent Company / Owner: “SALILLARI” shoqeri me pergjegjesi te kufizuar , e themeluar me 10.08.1994 ne Tirane, me adrese E Lagjja" Vore", Rruga e Vjetër , Vore-Marikaj, Km 1, Godina katër katëshe, Kati i tretë, Nr.5. dhe NIPT J62903125G me perfaqesues ligjor si administrator e kesaj shoqerie Lulzim Salillari. (Sipas Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 08.04.2022)
Type of Ownership: Private
Number of Administrators: 1
Male/Female: Mashkull
Status: Aktiv
License(s): -
Changes
Address:

Seat:
Tirane, Rruga Bilal Sina, Pallati Salillari

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 08.04.2022
Statuti i Shoqerise
Financial Documents:
Financial Information
Worked By : A.Baja