Skip to content

SALILLARI Owner of some concessions Read more Read more Read more
Last change(based on NBC extract ) made on: 2024-04-04 08:09:59
JSON

Tax Registration Number: J62903125G
Administrators: Bledar Starova; Eduart Çohadari (Drejtues Teknik)
Scope: Shfrytezim miniere.Shfrytezim gelqeror, mineralesh. Ndërtime civile dhe ekonomike, industriale, turistike.Tregtim të artikujve të ndryshëm me pakicë e shumicë, industriale e ushqimore, bujqësore, blegtorale, lëngjeve të frutave, pijeve alkolike, ujit - si dhe eksporti i tyre. Tregtim materiale ndërtimi, inerte, rërë, mermer, etj.Tregtim makineri e pjesë kembimi për llojet e ndryshme të makinerive. Prodhim materiale ndërtimi. Import-eksport karburantesh dhe transport i tyre. Agjensi udhëtimesh, shitje bileta avioni e traget.Ttransport mallrash e pasagjerësh brënda dhe jashtë vendit, hoteleri. Ndërtim dhe menaxhim i objekteve turistike.Menaxhim i fushave të golfit.Agjensi turistike.Agjensi imobiliare.Kryerje analizash laboratorike të materialeve të ndertimit.Ndërtime rrugore, ndërtime hidroteknike, rikonstruksione godinash civile.Ndertimin e rrjeteve inxhinierike.Zhvillimin e veprimtarise minerare me punime siperfaqesore dhe nentokesore .Projektim, zbatim, mirembajtje periodike, riparim dhe rehabilitim ne fushen e automatizimit industrial ne makineri , mjete, pajisje, sisteme te ndryshme elektrike, elektronike, mekanike si : Sisteme, impiante, linja te trajtimit te mbetjeve; sistemime, impiante, linja komandimi per HEC- e, centrale, nenstacione TN, TM, TU; sistemime, impiante, linja ne mjete te renda transporti, paisje ulese - ngritese si ashensore, vinça mobil portual dhe civil, vinça elektrike portual dhe civil;, sisteme, impiante, linja automatizimi ne industri;, sisteme, impiante, linja, kapanone te lidhura me prodhimin;, sisteme, impiante, linja te ftohjes dhe te ngrohjes ( kondicionimit ) Veprimtari e ekspertizes lidhur me ndikimin ne mjedis, vleresim ndikimi ne mjedis (auditimi mjedisor). Veprimtari te tjera profesionale lidhur me ndikimin ne mjedis, grumbullim mdhe trasportim i mbetjeve te ndertimit dhe prishjeve dhe mbetjeve te ngurta urbane. Blerje pjese kembimi per autovinca MHC-200-115. Kryerjen e te gjithe operacioneve ne tahografet analog dhe tahografet dixhitale, instalim aktivizime, kalibrime, riparime te ndryshme. Grumbullim dhe transport i mbetjeve nga ujrat e ndotura. Mirëmbajtje, operim, menaxhim rruge, tynele, ura, mbikalime. Transport i mbetjeve te llumrave me permbajtje hidrokarbure. Ndertim i tuneleve, urave, mbikalimeve.Grumbullim dhe transportim i mbetjeve urbane. Grumbullim , ruajtje dhe transportim i mbetjeve Urbane, mbetjeve jo te rrezikshme etjer. ImportExport, prodhim i lendeve plasese per perdorim civil. Pyllezime dhe shfrytezim pyjor. Zhvillim Agroturizimi.Ndertim, mirembajtje Porte, Aeroporte, terminal, Punime detare ,Punime Civile, kalatat, molet .Projektim infrastrukture rrugore , godina civile, ndertesa te ndryshme, objekte toksore, detare, porte, aeroporte, terminal kalatat, molet.Projektim te godinave civile, industriale, turistike, projektim ne infrastrukure rrugore, ura, mbikalime, nenkalime, aeroporte, porte, terminale, ndertime hidroteknike, ujesjellsa, gazsjellsa. Realizimi i projekteve, kontratave ne fushen e rehabilitimit të argjinaturave të lumenjve/ liqeneve/ lumenjve / përrenjve / urave dhe permbytjeve.Studim, projektim, prodhim, montim, tregtim dhe zbatim i sinjalistikes rrugore vertikale dhe horizontale, ndricuese dhe jondricuese , vijezime , barriera rrugore (guardrails) etj. Sinjalisitike rrugore vertikale, horizontale, siguri rruoge, ndricuese dhe jondricuese. Import- Eksport, tregti me shumice dhe pakice te Sinjalistikes rrugore. Transport i mallrave dhe materialeve te ndryshme me mjete jashte norme brenda dhe jashte vendit Transport i vecante i mallrave dhe materialeve te ndryshme brenda dhe jashte vendit.Transporti i mallrave te rrezikshme brenda dhe jashte vendit. Tregetimi, import-eksport i paisjeve elektronike, informatike, mekanike te telekomunikacionit, te linjave dhe makinerive etj. Ofrimi i sherbimeve te ndryshme telefonike, te internetit, fiber optike etj. Import eksport,instalim,mirembajtje dhe tegtim i sistemeve te vezhgimit,akses kontrolli,sistemeve kunder zjarrit,UPS,radio nderlidhje.Ndertimi i linjave elektrike, mbitokesore, ajrore, nentokesore,kabllore per energjine elektrike,linja fuqie dhe telekomunikacionit,nenstacione elektrike te larta e te mesem etj. Import Eksport I paisjeve me perdorim te dyfishte. Projektim, ndertim dhe implementim i Data Center. Sherbimi Co-Location. Sherbime transmetimi te dhenash, informacione dhe sherbime te lidhur me internetin, etj. Tregtim dhe mirembajtje e gjeneratoreve. "Projektim, Ndertim dhe Implementin Sistem BMS, Scada, RTU". - Implementimi dhe menaxhimi i projekteve gjeneruese te energjise elektrike solare(fotovoltaike) dhe energjise se eres (eolike)ne Republiken e e Shqiperise dhe marrja nga Qeveria Shqiptare apo Ministrive e Institucioneve te Shtetit Shqiptari , institucionet e Pushtetit Vendor I te gjitha miratimeve , lejeve dhe liçencave te cilat mundesojne zhvillimin e ketij aktiviteti ne menyre te qete dhe ne perputhje me kuadrin ligjore ne Republiken e Shqiperise.Projektim,instalim Ndërtim, konfigurim i Impianteve Fotovoltaike Ushtrim i veprimtarisë ne fushën e Arkeologjisë. Vëzhgim Arkeologjik , Sondazh Arkeologjik , Gërmim Arkeologjik.
Other Trade Names: SALILLARI
Legal Form: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Foundation Year: 10/08/1994
District: Tiranë
Country: Shqipëri
Capital Origin: Shqiperi
Initial Capital: 1 381 548 000,00
Shares: 1 381 548
Child Company: I. Albanian Highway Concession, një shoqëri konçesionare me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 27.12.2016 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT L62427021G, me adresë në Tiranë, Farkë, Rruga ''Bilal Sina'', Shkalla 1, kati përdhe, Njësia Nr. 3, Selitë, me administrator Spartak Tumani. Ortaket e shoqerise jane : shoqeria KASTRATI GROUP me 50% te kapitalit dhe shoqeria SALILLARI me 50% të kapitalit. Sipas të dhënave të QKB deri më datë 18.01.2023

II. VEGA-SKY-2009, një shoqëri aksionare, e themeluar më datë 30.09.2009 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT K92206027O, me adresë në Tiranë, Rruga Dëshmorët e 4 Shkurtit, Nr. 30, Tiranë, me administrator Luan Leka. Shoqëria është e ç’regjistruar. SALILLARI sh.p.k zotëronte 10% të aksioneve të kësaj shoqërie. Sipas të dhënave të QKB deri më datë 18.01.2023

III. Shoqëria konçesionare Porti MBM ( Multi Buoy Mooring ), një shoqëri konçesionare e thjeshtë, e themeluar më datë 17.03.2015 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT L51621501S, me adresë në Durrës, Porto Romano, me administrator Ahmet Kastrati. Ortaket e shoqerise jane : shoqeria ADRIATIC BAY INVESTMENT GROUP SHPK me 99% te kapitalit dhe shoqeria SALILLARI me 1% të kapitalit. Sipas të dhënave të QKB deri më datë 18.01.2023

IV. HYDRO - SALILLARI, një shoqëri konçesionare me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 09.06.2011 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT L11810008O, me adresë në Berat, Vërtop, Ish Reparti Ushtarak, me administrator Pëllumb Salillari. Ortak i vetëm i kësaj shoqërie eshte shoqeria SALILLARI me 100% të kapitalit. Sipas të dhënave të QKB deri më datë 18.01.2023

V. ALBANIA TREATMENT COMPANY, një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 04.03.2019 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT L91507011S, me adresë në Tiranë, Vorë, Marikaj, Rruga “Vorë Marikaj”, KM 1, Vorë, Tiranë, me administrator Gent Herri. Aktualisht shoqëria ka status të pezulluar. Ortaket e shoqerise jane : shoqeria KASTRATI GROUP me 50% te kapitali dhe shoqeria SALILLARI me 50% të kapitalit. Sipas të dhënave të QKB deri më datë 18.01.2023

VI. Salillari Energy Trade, një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 24.03.2022 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT M21528006M, me adresë në Tiranë, Rruga Bilal Sina, Pallati Salillari me administrator Lulzim Salillari. Ortak i vetëm i kësaj shoqërie eshte shoqeria SALILLARI me 100% të kapitalit. Sipas të dhënave të QKB deri më datë 18.01.2023

Type of Ownership: Private
Number of Administrators: 2
Male/Female: Meshkuj
Assets: Berat, Ura Vajgurore, Mercedes Benz AB 604 AD
Berat, Ura Vajgurore, Mercedes Benz AA 825 ZA
Tiranë, Vorë, Aktros, BR 3107 B
Tiranë, Vorë, Benz, BR 3230 B
Berat, Ura Vajgurore, Karriere Guri Gëlqeror 1 km larg fshatit Veterrik
Tiranë, Vorë, Tecnocar, BR 3272 B
Tiranë, Vinxh APV me targë AA 503 OE
Tiranë, Vorë, Tecnocar, BR 3234 B
Tiranë, Vorë, Ford, AA 949 PS
Tiranë, Kamion me targa AA 784 NY
Tiranë, Vorë, Kamion Tip Mercedes Benz me Targë AA 532 RD
Tiranë, Autobetoniere AA 855 DK
Tiranë, Vorë, Astra AA 978 PE.
Tiranë, Vorë, FORD, AA 475 OH
Tiranë, Vorë, Kamjonçinë me targë AA 742 OT
Tiranë, Vorë, Mercedes Benz, AA 106 UN
Berat, Ura Vajgurore, Mercedes Benz AA 348 UH
Tiranë, Betoniere AA 881 DZ.
Tiranë, Kamion me targa AA 786 NY
Tiranë, Autobetoniere AA 857 BX.
Tiranë, Vorë, MERCEDES BENZ, AA 227 TH
Tiranë, Makinë fshesë BR 3385 B.
Tiranë, Vorë, Ford, AA 601 PV
Tiranë, Tërheqës AA 885 DZ.
Tiranë, Vorë, Kamjonçinë me targë AA 472 MH
Tiranë, Autobetoniere AA 852 DK
Berat, Ura Vajgurore, Daimler Chrysler AA 270 TH
Tiranë, Vorë, Aktros, BR 7381 A
Berat, Ura Vajgurore, Tecnokar AGR 978
Tiranë, Kamionçinë, Mercedes Benz Sprinter me targa AA 752 KS.
Tiranë, Kamjonçinë AA 829 EV.
Tiranë, Vorë, MERCEDES BENZ, AA 692 RY
Tiranë, Mikrobuz AA 763 AT.
Tiranë, Furgon, Mercedes Benz me targa AA 323 KS.
Tiranë, Kamion me targa AA 783 NY
Tiranë, Kamjon me targë AA 752 OD
Berat, Ura Vajgurore, Mercedes Benz AB 605 AD
Tiranë, Vorë, Kokë tërheqëse SKAN me targë AA 642 KR
Tiranë, Vorë, Cat, AA 428 RB
Tiranë, Vorë, MERCEDES BENZ, AA 256 TE
Tiranë, Vorë, MEILLER AFR 460
Tiranë, Vorë, MERCEDES BENZ, AA 693 RY
Tiranë, Renault, TR 5290 P
Tiranë, Vorë, Tecnocar, BR 3226 B
Berat, Ura Vajgurore, KONISBALTE Gurore, fshati Konisbaltë.
Tiranë, Vorë, Man AA 976 PE.
Tiranë, Vorë, Benz, AA 285 PR
Durrws, Krujë, Gurrore Makaresht Krastë-Krujë
Tiranë, Vorë, Benz, AA 217 PR
Tiranë, Vorë, MERCEDES BENZ, AA 253 TE
Tiranë, Vorë, Cat, AGMT 13
Tiranë, Rimorkio (bot) me targë AA R 674
Tiranë, Vorë, Cat, AGMT 14
Tiranë, Kamion me targa AA 061 NK
Tiranë, Vorë, Man AA 957 PE.
Tiranë, Vorë, Man AA 912 PE.
Tiranë, Vorë, MERCEDES BENZ, A A 574 RY
Tiranë, Vorë, Benz, BR 3271 B
Tiranë, Vorë, Pompë Betoni AA 713 EL
Tiranë, Vorë, Man, AA 738 RB
Tiranë, Automjet Kamion. AA 724 AK.
Tiranë, Vorë, Kamjonçinë me targë AA 743 OT
Tiranë, Vorë, Benz, AA 903 PV
Tiranë, Vorë, Benz, BR 8853 A
Tiranë, Vorë, Benz, AA 213 PR
Tiranë, Vorë, Benz, BR 7087 A
Tiranë, Vorë, Benz, BR 7086 A
Tiranë, Vorë, Serra, BR 3765 B
Tiranë, Kamion me targa AA 785 NY
Tiranë, Vorë, Benz, BR 3231 B
Tiranë, Vorë, Dacia, AA 316 RH
Tiranë, Vorë, MERCEDES BENZ, AA 254 TE
Tiranë, Vorë, MERCEDES BENZ, AA 699 RY
Tiranë, Vorë, Benz AA 994 PE.
Tiranë, Vorë, Ford, AA 602 PV
Tiranë, Vorë, Liebherr, AA 928 UA
Tiranë, Vorë, Benz, BR 3114 B
Berat, Ura Vajgurore, Man AA 257 TE
Tiranë, Vorë, Cat, AGMT 11
Tiranë, Vorë, 5 MERCEDES BENZ, AA 398 SU
Tiranë, Betoniere AA 879 DZ.
Tiranë, Vorë, Ford, AA 604 PV
Tiranë, Vorë, Benz, AA214 PR
Tiranë, Vorë, Sprinter, AER 855
Tiranë, Autobetoniere Daf, AA 771 DT
Tiranë, Rimorkiator BR 4072 B.
Tiranë, Kamjonçinë AA 827 EV.
Tiranë, Vorë, Kamion, Gjysëm Rimorkio - ADR 805.
Tiranë, Vorë, Iveco AA 956 PE.
Tiranë, Kamion me targa AA 782 NY
Tiranë, Betoniere AA 877 DZ.
Tiranë, Kamjonçinë AA 828 EV.
Tiranë, Vorë, Tecnocar, BR 3227 B
Tiranë, Vorë, Tecnocar, BR 3270 B
Tiranë, Vorë, MERCEDES BENZ, A A 576 RY
Tiranë, Vorë, Mercedes Benz, AA 146 UI
Tiranë, Vorë, Benz, AA 532 RD
Tiranë, Vorë, Benz, AA 739 RB
Tiranë, Vorë, Man, AA 248 TH
Tiranë, Rimorkio me targa ADR 913
Tiranë, Vorë, Cat, AGMT 12
Tiranë, Vorë, Iveko, BR 9706 A
Tiranë, Gjysëm Rimorkio AB R 342.
Tiranë, Vorë, Man AA 942 PE.
Tiranë, Kamion me targa AA 062 NK.
Tiranë, Vorë, Benz, BR 3269 B
Tiranë, Vorë, Benz, AA 287 PR
Tiranë, Vorë, Ford, AA 605 PV
Tiranë, Vorë, Benz, BR 3229 B
Tiranë, Vorë, MERCEDES BENZ, AA 267 RU
Tiranë, Vorë, Daf AA 905 PV.
Tiranë, Rimorkiator BR 1018 B.
Tiranë, Vorë, FORD, AA 062 TC
Tiranë, Vorë, Benz AA 869 PB.
Tiranë, Kamjonçinë AA 573 PE
Tiranë, Vorë, O.M.T, BR 0341 A
Tiranë, Vorë, Benz, AA 286 PR
Tiranë, Vorë, Ford, AA 603 PV
Tiranë, Vorë, Benz, AA 742 RB
Tiranë, Vorë, Benz, AA 186 PR
Tiranë, Vorë, FORD, AA 625 SN
Tiranë, Rimorkiator bot BR 4064 B.
Tiranë, Vorë, Benz, BR 3235 B
Tiranë, Vorë, Benz, BR 6853 A
Tiranë, Vorë, MERCEDES BENZ, A A 691 RY
Tiranë, Vorë, MERCEDES BENZ, AA 294 SU
Tiranë, Autobetoniere AA 771 DT
Tiranë, Vorë, Astra AA 995 PE
Tiranë, Furgon AA 826 DT.
Tiranë, Vorë, Benz, BR 5216 A
Tiranë, Vorë, Kamion, Tërheqës me targë AA543 NO
Tiranë, Vorë, MAN AA 735 TA
Tiranë, Kamjonçinë BR 1325 B.
Tiranë, Autobetoniere AA 859 DK
Tiranë, Vorë, MERCEDES BENZ, AA 347 TE
Tiranë, Vorë, Dacia, AA 406 RD
Tiranë, Vorë, MERCEDES BENZ, AA 348 TE
Tiranë, Vorë, Kamjonçinë me targë AA 741 OT
Tiranë, Vorë, Tecnocar BR 3228 B
Tiranë, Vorë, Man AA 958 PE.
Berat, Ura Vajgurore, Tecnokar AGR 979
Berat, Ura Vajgurore, Mercedes Benz AA 347 UH
Berat, Ura Vajgurore, Mercedes Benz AA 739 ZA
Berat, Ura Vajgurore, Tecnokar AGR 980
Berat, Ura Vajgurore, Terex AGMT 31
Berat, Ura Vajgurore, Tecnokar AGR 968
Berat, Ura Vajgurore, Mercedes Benz AB 607 AD
Berat, Ura Vajgurore, Mercedes Benz AA 751 VU
Berat, Ura Vajgurore, Mercedes Benz AA 754 VU
Berat, Ura Vajgurore, Mercedes Benz AA 349 UH
Berat, Ura Vajgurore, Ford AA 640 PI
Berat, Ura Vajgurore, Mercedes Benz AA 824 ZA
Berat, Ura Vajgurore, Caterpilar AHMT 37
Berat, Ura Vajgurore, Ford AA 062 TC
Berat, Ura Vajgurore, Man AA 206 LV
Berat, Ura Vajgurore, Humbaur AGR 967
Berat, Ura Vajgurore, Tecnokar AGR 977
Berat, Ura Vajgurore, Caterpilar AA 312 YR
Berat, Ura Vajgurore, Mercedes Benz AA 753 VU
Berat, Ura Vajgurore, Caterpilar AA 759 AJ
Berat, Ura Vajgurore, Mercedes Benz AB 524 AD
Berat, Ura Vajgurore, Mercedes Benz AA 738 ZA
Berat, Ura Vajgurore, Mercedes Benz AB 521 AD
Berat, Ura Vajgurore, Mercedes Benz AB 523 AD
Berat, Ura Vajgurore, Rolfo AAR 370
Berat, Ura Vajgurore, Mercedes Benz AB 602 AD
Berat, Ura Vajgurore, Mercedes Benz AB 603 AD
Berat, Ura Vajgurore, Mercedes Benz AA 691 RY
Berat, Ura Vajgurore, Mercedes Benz AB 519 AD
Berat, Ura Vajgurore, Man AA 904 PV
Berat, Ura Vajgurore, Tecnokar AGR 970
Berat, Ura Vajgurore, Mercedes Benz AA 742 ZA
Berat, Ura Vajgurore, Caterpilar BR 0921 B
Berat, Ura Vajgurore, Mercedes Benz AA 823 ZA
Berat, Ura Vajgurore, Neuson AIMT 14
Berat, Ura Vajgurore, Mercedes Benz AA 518 XL
Berat, Ura Vajgurore, Ladog AA 374V L
Berat, Ura Vajgurore, Mercedes Benz AA 752 VU
Berat, Ura Vajgurore, Mercedes Benz AA 758 VU
Berat, Ura Vajgurore, Mercedes Benz AA 059 XP
Status: Aktiv
License(s): XII.5 - Leje mjedisore
III.1.B - Leje Mjedisi e tipit B
III.7.A - Shërbime të ekspertizës dhe/ose profesionale lidhur me pyje dhe/ose kullota
III.2.B - Veprimtaritë e tjera profesionale lidhur me ndikimin në mjedis
XII.4 - Leje e thjeshtë mjedisore
I.2.A - Shërbime ekspertize
III.1.A - Leje Mjedisi e tipit C
II.4 - Prodhimi dhe/ose tregtimi i farave dhe/ose fidanëve
III.7.B - Shpues profesionist për ujë
IV.1.B.2 - Leje Shfrytëzimi
III.2.A - Veprimtaritë e ekspertizës lidhur me ndikimin në mjedis
Leje per perdorim te burimit ujor, baseni Ishem - Erzen -
Lje perdorimi burimi ujor teknologjik Baseni Ishem -
Leje per shfrytezimin e materialeve inertesh Baseni Mat -
Legal Cases: I. Më datë 22.08.2012, me anë të urdhrit Nr. 60/7 Prot., lëshuar nga shoqëria përmbarimore "JUS", u vendos sekuestro mbi kuotat dhe të drejtat që rrjedhin nga zotërimi i kuotave, të debitorit shoqëria "SALILLARI" sh.p.k, për shumën e detyrimit prej 120.400 (njëqind e njëzet mijë e katërqind) lekë.

II. Më datë 07.09.2012, me anë të urdhrit Nr. 60/32 Prot., lëshuar nga shoqëria përmbarimore "JUS", u vendos heqja e sekuestros nga kuotat, aksionet, aktivet dhe bizneset e regjistruara në emër të debitorit "SALILLARI" sh.p.k.

III. Më datë 24.02.2014, me anë të urdhrit Nr. 253 / 1 Prot. për ndalimin e veprimeve të debitorit për tjetërsimin e pronës gjatë ekzekutimit vullnetar, lëshuar nga Shoqëria Përmbarimore “Justitia”, u urdhërua Qendra Kombëtare e Regjistrimit, të ndalojë për një afat 10-ditor, kryerjen e veprimeve të jashtëligjshme të debitorit, për tjetërsimin e pronës gjatë ekzekutimit vullnetar, duke synuar pengimin e ekzekutimit vullnetar, duke synuar pengimin e ekzekutimit të Vendimit Gjyqësor, duke konsumuar në këtë mënyrë veprën penale të “Pengimit të Ekzekutimit të Vendimit Gjyqësor”, sanksionuar nga neni 320 i Kodit Penal.

IV. Më datë 20.05.2014, me anë të Urdhrit Nr. 545 Prot. "Për Heqjen e Sekuestros Konservative”, lëshuar nga Shoqëria Përmbarimore Justitia drejtuar QKR-së, u urdhërua heqja e menjëhershme e masës së sekuestros konservative, në aktivitetet e palës debitore.
Changes
Additions: I.Me date 09.05.2023, me vendim te ortakut te vetem, emerohet drejtuesi teknik i shoqerise Eduart Çohadari.

II.Me date 07.11.2023, eshte larguar drejtuesi teknik i shoqerise Eduart Çohadari.
Address:

Seat:
Tiranë, Vorë, Lagjja "Vorë", Rruga e Vjetër Vorë, Marikaj, Km 1, Godina katër katëshe, Kati i tretë, Nr. 5.

Address:
• Kukës, Mirembajtje Rruga Kombit Kukes, Kantier Ndertimi prane Ures se Kukesit
• Durrës, Fushë Krujë, Ndërtimi i tunelit të fabrikës së çimentos Fushë Krujë, fshati Zalla.
• Berat, Ura Vajgurore, Pashalli, Lagjia Pashalli, Rruga për në Konisbaltë, nr. pasurie 1328/2, zona kadastrale 2881
• Berat, Ura Vajgurore, Guri i Bardhë Gurore, fshati Guri i Bardhë.
• Tiranë, Njësia bashkiake nr 5, rruga Bilal Sina, pallati Salillari, shk 3, kati 1, kodi postar 1027
• Tiranë, Vorë, Mencë punëtorësh brenda ambienteve të shoqërisë me adresë rruga e vjetër Vorë, Marikaj, km.1
• Tiranë, MARIKAJ, Berat, Ura Vajgurore, Lagjja 4 Shtatori, ish Magazinat, Ura Vajgurore
• Gjirokastër, Mirëmbajtje dhe siguri rrugore, Loti 4
• Tirane, Rehabilitimi i segmentit Rrugor mbikalimi pallati me shigjeta rrethrrotullimi Shqiponja
• Lezhe, MIRDITE, Rubik, Nyje Fraksionim Inerte afër fshatit Fierzë
• Tirane, Kamez, Riparimi i shkolles Dom Nikolle Kacurri dhe rindertimi i Rruges "Kopshti i Femijeve"
• Tirane, Kamez, Riparimi i shkolles Dom Nikolle Kacurri dhe rindertimi i Rruges "Kopshti i Femijeve"

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 13.10.2023
Kontrate shitje kuotash 24.05.2014
Vendimi i asamblese per zmadhimin e kapitalit 10.10.2010
Vendimi i asamblese per zmadhimin e kapitalit 22.11.2011
Vendimi i asamblese per rritjen e kapitalit 15.07.2009
Vendimi i asamblese per shperndarjen e dividendit 14.11.2014
Urdher per vendosjen e sekuestros konservative 22.08.2012
Urdher per heqjen e sekuestros konservative 20.05.2014
Urdher per heqjen e sekuestros konservative 07.09.2012
Urdher per ndalimin e veprimeve te debitorit 24.02.2014
Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 04.04.2024
Financial Documents: Pasqyrat Financiare 2008
Pasqyrat Financiare 2010
Pasqyrat Financiare 2011
Pasqyrat Financiare 2012
Pasqyrat Financiare 2013
Pasqyrat Financiare 2014
Pasqyrat Financiare 2015
Pasqyrat Financiare 2016
Pasqyrat Financiare 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Shenime shpjeguese te PF 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2020
Shenimet shpjeguese te PF 2020
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2021
Shenimet shpjeguese te PF 2021
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2022
Financial Information
Transaksione Thesari 2019- On going
Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2014
Transaksione Thesari 2012-2013
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2022: 838 867 438,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2021: 773 880 169,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2020: 454 542 368,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2019: 555 729 085,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2018: 330 254 477,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2017: 266 718 536,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2016: 373 557 616,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2015: 196 533 659,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2014: 182 712 525,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2013: 219 307 668,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2012: 418 082 307,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2011: 537 507 082,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2010: 164 849 097,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2009: 264 974 976,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2008: 87 251 406,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2007: 119 709 699,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2022:7 803 757 691,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2021:8 042 155 199,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2020:4 373 514 755,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2019:3 788 339 045,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2018:3 439 689 547,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2017:3 197 137 925,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2016:2 557 652 917,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2015:1 804 146 571,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2014: 1 904 223 590,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2013: 2 076 725 839,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2012: 2 527 571 558,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2011: 1 770 736 657,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2010: 1 716 609 224,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2009: 2 406 971 319,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2008: 1 483 278 401,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2007: 1 333 723 163,00

Profit before tax versus Annual Turnover (in percentage) over the years:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022

Worked By : A.Lala / P. Nikolli/ L.Kanani