Skip to content

TEKAL ALBANIA
Last change(based on NBC extract ) made on: 2023-09-13 07:40:14
JSON

Tax Registration Number: M21604036I
Administrators: Filip Deçka
Scope: Në kuadër të aktiviteteve kompania do të jetë në gjendje të marrë apo të ofrojë përfaqësime, garanci dhe agjenci import - eksporti, të hapë dhe të menaxhojë njësi, pika shitjeje dhe koncensionare, si në Shqipëri dhe jashtë saj. Shoqëria mund të marrë pjesë në konkurse, oferta dhe iniciativa private, procedura të negocimit, ankande, tendera, kontrata, procedura për financim projektesh të organizuar nga institucionet shteterore dhe publike, nga kompani private apo kontraktues të pergjitheshëm, organizata biznese etj. Shoqëria mund të ushtrojëe drejtpërdrejt të gjitha ato veprime që synojnë blerjen e përfitimeve, stimujve dhe përfitime të çdo lloji në bazë të legjislacionit shqiptar dhe në favor të aktiviteteve të përbashkëta me qëllime bashkëpunuese. Për arritjen e objektivave sociale kompania gjithashtu në përputhje me ligjet dhe rregulloret e aplikueshme mund të kryejë çdo lloj veprimi me pasuritë e paluajtshme komerciale apo kompani të tjera në pergjithësi që kanë qëllime të ngjashme, në përputhje me dispozitat ligjore. Shoqëria ka të drejtë të kryejë aktivitete në fushën e studimeve arkeologjike, gjeologjike, topografike, inxhinierike etj. Ka të drejtë të kryejë veprimtari komisionere, ndërmjetësimi, përfaqësimi, konsulence. Në fushën e transportit të mallrave dhe pasagjerëve me mjetet e vetë shoqërisë ose për llogari të të tretëve. Aktivitet prodhues të materialeve industriale etj, aktivitet në fushën e ndërtimeve civile e private, ndërtim të rrugëve nacionale e rurale si dhe çdo aktivitet tjetër prodhues. Tregti të aparaturave kompjuterike e digjitale. Shoqëria do të kryejë të gjitha veprimtaritë tregtare, financiare që lidhen me objektin kryesor të saj dhe që gjykohet e nevojshme dhe e dobishme prej saj.. Për arritjen e qëllimit të saj kompania mund: a) Të marrë pjesë në çdo sipërmarrje me të njëjtin qëllim apo me qëllim të ngjashëm, të çdo lloj korporate. b) Të bashkëpunojë me çdo mënyrë me çdo person fizik apo juridik. c) Të përfaqësojë çdo sipërmarrje, vendase apo të huaj, me të njëjtin qëllim apo me qëllim të përafërt.
Other Trade Names: TEKAL ALBANIA
Legal Form: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Foundation Year: 28/01/2022
District: Tirane
Country: Shqiperi
Capital Origin: Shqiperi; Greqi
Initial Capital: 100 000,00
Shares: 1
Parent Company / Owner: “ART - CONSTRUCTION” shoqeri me pergjegjesi te kufizuar , e themeluar me 07.01.2002 ne Tirane, me adrese Rruga Ismail Qemali, Samos Tower, kati 5, ap.25 dhe NIPT K41412015U me perfaqesues ligjor si administrator e kesaj shoqerie Alban Karaj. (Sipas Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 11.04.2022)

“TEKAL SHOQERI ANONIME TEKNIKE DHE TREGTARE SIPERMARRJE PRIVATE PER OFRIM SHERBIMESH TE SIGURISE” shoqëri anonime Greke, e themeluar ne Attiki, me adrese Rruga Mikonou 1, Bashkia Voula dhe NIPT 094277480 me perfaqesues ligjor si administrator i kesaj shoqerie te huaj Panagiotis Psaltakos.(Sipas Aktit te themelimit dhe Statutit te Shoqerise date 28.01.2022)
Type of Ownership: Mikse (Shqiptare&E huaj)
Number of Administrators: 1
Male/Female: Mashkull
Status: Aktiv
License(s): -
Changes
Address:

Seat:
Tirane, Rruga “Ismail Qemali”, “Samos Tower” Nr.5, kati 5, Ap.25.

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 11.04.2022
Akt themelimi dhe Statuti i Shoqerise
Financial Documents:
Financial Information
Worked By : A.Baja