Skip to content

ART - CONSTRUCTION Owner of a concession Read more
Last change(based on NBC extract ) made on: 2024-04-26 11:17:41
JSON

Tax Registration Number: K41412015U
Administrators: Alban Karaj
Scope: Ne fushen e zbatimit te punimeve te ndertimit,ndertim rruge,ujesjellesa dhe kanalizime,ndertime civile dhe ekonomike,rikonstruksione,tregtimi me shumice dhe pakice,import eksport i mallrave industriale,ushqimore,veshmbathje e konfeksione,produkte bujqesore e blegtorale,fruta perime,prodhim i materialeve te ndertimit, hoteleri turizem, trensport mallrash brenda dhe jashte vendit.
Other Trade Names: ART - CONSTRUCTION
Legal Form: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Foundation Year: 07/01/2002
District: Tirane
Country: Shqiperi
Capital Origin: Shqiperi
Initial Capital: 100 000,00
Shares: 1
Child Company: AE KARDHIQ, është një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 03.10.2011 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT L12212015O, me adresë në Gjirokastër, Cepo, CEPUN, Fshati Cepun, Gjirokastër dhe me përfaqësues ligjor Arian Tartari. Sipas të dhënave të QKB deri më datë 12.05.2022

TEKAL SHOQERI ANONIME TEKNIKE DHE TREGTARE SIPERMARRJE PRIVATE PER OFRIM SHERBIMESH TE SIGURISE” shoqëri anonime Greke, e themeluar ne Attiki, me adrese Rruga Mikonou 1, Bashkia Voula dhe NIPT 094277480 me perfaqesues ligjor si administrator i kesaj shoqerie te huaj Panagiotis Psaltakos.
Type of Ownership: Private
Number of Administrators: 1
Male/Female: Mashkull
Status: Aktiv
License(s): -
Legal Cases: I.Sipas Vendimit te Asamblese se Pergjithshme date 20.02.2012, eshte ndryshuar statusi i shoqerise nga aktiv ne te pezulluar.

II. Sipas Vendimit te Asamblese se Pergjithshme date 27.01.2016, eshte ndryshuar statusi i shoqerise nga i pezulluar ne aktiv.

III. Sipas Vendimit te Asamblese se Pergjithshme date 31.03.2016, eshte ndryshuar statusi i shoqerise nga aktiv ne te pezulluar.

IV. Sipas Vendimit te Asamblese se Pergjithshme date 11.10.2016, eshte ndryshuar statusi i shoqerise nga i pezulluar ne aktiv.

V.Me date 14.12.2021, sipas urdherit Nr. 447/5 Prot., Nr.447leshuar nga Permbaruesi Gjyqesor Privat Medar M. Kajolli është urdhëruar Vendosja e mases se sekuestros konservative në aktivet e shoqerise “ART - CONSTRUCTION” SHPK me NIPT- K41412015U. Aktivet e mesiperme do te qendrojne te sekuestruara deri ne nje urdher te dyte.Kreditor :Luan Bengaj P.F.Objekti:Detyrim ne te holla.

VI.Me date 21.02.2024, eshte depozituar Urdheri Nr.1117 Prot., nr.1164 Regj, lëshuar nga Përmbaruesi Gjyqësor, Jonida UJKASHI, ku është urdhëruar:- Vendosja e masës së sekuestros konservative mbi aktivin qe zoteron debitori, shoqeria “Art- Construction” SHPK, me NUIS(NIPT) K41412015U.
Changes
Address:

Seat:
Tirane, Rruga Ismail Qemali, Samos Tower, kati 5, ap.25

Address:
Fier, Ballsh, Vendburimi Ballsh-Hekal, Ballsh, Mallakaster, Qarku Fier

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 12.05.2022
Statuti i Shoqerise
Kontrate e Shitjes se Kuotave date 14.11.2007
Kontrate e shitjes se Kuotave date 03.07.2008
Kontrate e Shitjes se Kuotave date 14.11.2016
Urdher per venien e sekuestros date 14.12.2021
Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 26.04.2024
Urdher per vendosjen e sekuestros konservative date 21.02.2024
Financial Documents: Pasqyrat Financiare viti 2007
Pasqyrat Financiare viti 2008
Pasqyrat Financiare viti 2010
Pasqyrat Financiare viti 2012
Pasqyrat Financiare viti 2013
Pasqyrat Financiare viti 2014
Pasqyrat Financiare viti 2015
Pasqyrat Financiare viti 2016
Pasqyrat Financiare viti 2017
Pasqyra e Te ardhurave dhe Shpenzimeve viti 2018
Pasqyra e Te ardhurave dhe Shpenzimeve viti 2019
Pasqyra e Te ardhurave dhe Shpenzimeve viti 2020
Financial Information
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2020: -2 346 909,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2019: 1 080 986,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2018: 19 422 000,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2012: -300 000,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2007: 244 000,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2019:21 323 112,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2018:47 516 145,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2007: 244 000,00
Worked By : L.Kanani