Skip to content

A P S U S
Last change(based on NBC extract ) made on: 2022-06-21 07:18:13
JSON

Tax Registration Number: M21730029U
Administrators: Miken Dervishi
Scope: Investim me pjesëmarrje, blerje, shitje, në kuota, aksione dhe tituj të tjerë në shoqëritë tregtare. Shoqëria mund të marrë pjesë me financime të zotërojë, të blejë ose të shesë pjesëmarrje në ente, shoqëri apo ndërmarrje, edhe në fazë themelimi. Investimi në instrument financiar (të cilët përfshijnë pa kufizime titujt e pjesëmarrjes në kapitalin e shoqërive tregtare, titujt e borxhit, aksionet ose kuotat në fonde investimesh etj), investimi në pasuri të paluajtshme dhe në asete (të prekshme apo të paprekshme), si dhe ofrimi i shërbimeve të konsulencës për shoqëritë e kontrolluara prej saj dhe/ose të trete (të cilët përfshijnë pa kufizime konsulencën e natyrës financiare, manaxheriale, ligjore, IT, etj.) në përputhje me legjislacionin e zbatueshëm në territorin e Republikës së Shqipërisë dhe jashtë saj. Shitblerja e mallrave të ndryshme. Shitblerje e pasurive të paluajtshme. Ndërmjetësime financiare. Ndërmjetësime në fushën e industrisë së naftës dhe gazit. Të kryejë çdo aktivitet tregtar, financiar, dhënie e marrje me qira. Të kryejë çdo aktivitet tjetër fitimprurës në përputhje me legjislacionin shqiptar në fuqi. Të kryejë çdo veprimtari tjetër që do të konsiderohet e nevojshme dhe e dobishme për realizimin e qëllimit te shoqërisë dhe që nuk bie ndesh me legjislacionin shqiptar në fuqi.
Other Trade Names: APSUS
Legal Form: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Foundation Year: 16/05/2022
District: Tirane
Country: Shqiperi
Capital Origin: Shqiperi
Initial Capital: 100 000,00
Shares: 1
Parent Company / Owner: ANIO OIL&GAS, një shoqëri aksionere e themeluar më datë 16/10/2014 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT L42424010U, me adresë në Tirane, Rruga ''Brigada 8'', Pallati ''LID'', Kati 7, Ap.Nr.21 dhe Nr.22, me administrator dhe ortak te vetem Alban Peza. Sipas të dhënave të QKB deri më date 21.06.2022

Sipas Ekstraktit Historik te Regjistrit te Pronarit Perfitues, date 14.06.2022, terhequr nga QKB date 21.06.2022, Pronaret perfitues te subjektit A P S U S zoterues te 25% te kapitalit e me teper, eshte :

Alban Peza , shtetas shqiptar, i datelindjes 1970, pronar perfitues per 100% te kapitalit, pasi zoteron 100% te kapitalit te shoqerise meme ANIO OIL&GAS. Data e percaktimit si pronar perfitues eshte 30.05.2022.

Type of Ownership: Private
Number of Administrators: 1
Male/Female: Mashkull
Status: Aktiv
License(s): -
Changes
Address:

Seat:
Tirane, Rruga “Brigada 8”, Ndërtesa Nr.4, Kati 7, Ap.Nr.21&Nr.22

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt Historik i Regjistrit Tregtar date 21.06.2022
Akt themelimi i Shoqerise
Ekstrakt Historik i Regjistrit te Pronareve Perfitues, terhequr 21.06.2022
Financial Documents:
Financial Information
Worked By : A.Baja