Skip to content

""USAlb & Co""
Last change(based on NBC extract ) made on: 2023-05-19 07:15:56
JSON

Tax Registration Number: M22723401C
Administrators: Majlinda Meduli (Hilaj)
Scope: Projekte dhe konsulencë në: fushën e gjeologjisë së kërkimit të naftës, gazit dhe ujit. Përgjithësime gjeologjike komplekse (të materialeve sejzmike, të rilevimit, gjeokimike, kimikomineralogjike etj), projektim pusesh kërkimi dhe zbulimi në rajone konkrete me prespektivë për naftë dhe gaz dhe uje. Interpertime të karrotazheve të thellësisë për naftë-gas-ujë, mbajtjen e shtresave si dhe për gjëndjen teknike të kollonave dhe çimentos, fushën e teknologjisë së shpimit të puseve të thellë e shumë të thellë deri në 7000 m, në prerje terigjene me presione anormale të larta dhe në prerje flishore e karbonatike me konfiguracion të drejtë e deri në konfiguracion horizontal të trungut, përvetësimin e shtresave produktive naftë-gaz mbajtëse, shfrytëzimin dhe përpunimin e rezervave të zbuluara të naftës dhe gazit, likujdimin e avarive dhe kapërcimin e komplikacioneve në fushën e teknologjisë së shpimit, nxjerrjes, llogaritje komplekse hidraulike në procesin e shpimit dhe nxjerrjes së naftës dhe gazit, llogaritje rezervash të naftës, gazit dhe ujit me metoda komplekse, i sigurimit nga zjarri dhe i shuarjes së zjarreve eventuale të objekteve të industrisë së naftës dhe gazit. transportin, kondicionimin dhe rezervimin e naftës dhe gazit e të nënprodukteve të tyre. Trajtim mjedisor të aktivitetit të shpimit të puseve të thellë e shumë të thellë, përvetësimit dhe nxjerrjes, transportit të naftës dhe të gazit. Hartimi i preventivave për kryerjen e proceseve të studimit, projektimit dhe zbatimit në fushën e gjeologjisë, shpimit, nxjerrjes, grumbullimit, kondicionimit dhe transportit të naftës dhe gazit. Studim i tregut dhe konjukturave në fushën e industrisë së naftës dhe gazit Sherbime per: Kryerje procesesh nentokesore ne puset e naftes, sherbime te remonteve nentokesore ne puset e nxjerrjes se naftes dhe gazit, Kryerje e punimeve intensifikuese dhe remontuese ne puset e nxjerrjes se naftes, gazit dhe ujit, Transport me bote te lengjeve larese gjate shpimit dhe remonteve ne destinacione te ndryshme, Perpunimin dhe transportin per ne landfille te shllamrave qe dalin gjate procesit te shpimit dhe mbetejeve te tjera te procesit te shpim dhe pervetesim, Furnizimin me bazë materiale-teknike për shpimin dhe nxjerrjen e naftes dhe gazit, Tregtimi dhe grumbullimi i skrapit, përcaktime moshore makro- mikrofaunistike dhe sporopolene, përcaktime të parametrave fiziko-kimik të lëngjeve larëse dhe të solucioneve dhe gurit të çimentos, analiza komplete nafte, gazi dhe uji, analiza komplekse të bashkëveprimit të lëngjeve larëse me formacionet që shpohen, mbylljen e fontanave të hapura e të pa kontrolluara të naftës gazit dhe ujit, Njohjen e legjislacionit që ka të bëjë me industrinë e naftes dhe gazit, Sigurimi i fuqisë punëtore dhe të kualifikuar që kërkohen nga kompani që operojnë në industrinë e naftës (të huaja apo të vëndit) për kryerjen e operacioneve në industrinë e naftës dhe gazit, Ekspertizë dhe auditim tekniko shkencorë dhe ligjorë në fushën e naftës dhe gazit. Përpilim i softeve kompjuterike për qëllime të ndryeshme në kuadrin e industrisë së naftës dhe të gazit. Supervizim të: proçeseve të ndryshme teknologjike të shpimit dhe nxjerrjes, çimentimit, lëngje larëse, përvetësimit, uljes së kolonave të rrethimit, etj. ndërtimit të tubacioneve të transportit të naftës dhe gazit, ndërtimit të rezervuarëve të naftës dhe nënprodukteve të saj, të çdo kapaciteti. Prodhim i : materialeve të nevojshme për industrinë e naftës dhe gazit. Eksport-Import i : Import-eksport i produkteve industriale, Tregtimi me shumice dhe pakice i materialeve inerte, lendeve djegese, Tregetim pjese kembimi dhe aksesore per automjete, mjete te renda me rrota e te dhembezuara qe perdoren per levizje dheu, ngritje e punime speciale, anije, mjete transportuese e ngarkuese qe perdoren ne porte detare hidrovore dhe stacione pompimi, makineri e pajisje qe perdoren ne miniera e ne nxjerrjen e naftes, Tregtim me shumice dhe pakice i materialeve hidraulike, materialeve elektrike e elektronike, pajisjeve mekanike dhe makinerive te ndertimit, produkteve te agrikultures, Tregtim me shumice i materialeve te industrise se naftes dhe gazit, Tregtim artikuj te ndryshem industriale si instrumenta e vegla pune, kushineta, elektroda, artikuj prej celiku, gize, bakri, alumini, si tubo, llamarina, profile percjellesa, artikuj prej kaucuku dhe PVC, artikuj te gomuar si goma rripa, permistop, kimikate, karbit, bentonit, rere kuarcore, solucione antikorozive, Shitje dhe sherbim pompa per nafte; Shitje dhe sherbim pjese kembimi per pompa nafte Aktivitet ne ndertim : Aktivitete ndertimi si dhe investimi ne ndertim,Punime ndertimi te cfaredolloj dhe rikonstruksione.
Other Trade Names: ""USAlb & Co""
Legal Form: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Foundation Year: 15/03/2022
District: Patos
Country: Shqiperi
Capital Origin: Shqiperi
Initial Capital: 100 000,00
Shares: 1
Type of Ownership: Private
Number of Administrators: 1
Male/Female: Femer
Status: Aktiv
License(s): -
Changes
Address:

Seat:
Patos, Lagja "1 Maj", Rruga : "Unaza e Re"; Zona Kadastrale 2890, Nr i Pasurise 21/24, Vol 14, Fq 85;

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 26.03.2022
Akt themelimi i Shoqerise
Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 10.03.2023
Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 19.05.2023
Financial Documents:
Financial Information
Worked By : A.Baja