Skip to content

ALBAVIA Owner of some concessions Read more Read more Read more Read more
Last change(based on NBC extract ) made on: 2024-04-04 13:43:24
JSON

Tax Registration Number: J81527001Q
Administrators: Shkëlqim Rakipaj, Hasan Hafizi, Vanina Latifi (Administrator vetem per ceshtjet mjedisore); Gazmend Fusha (Drejtues Teknik))
Scope: Kryerjen e aktivitetit ne ndertimet civile, industriale, inirastrukture, ushtarake etj., si per llogari te vet ashtu dhe per te tretet, ku perfshihen ndertime pallatesh banimi, godina social-kulturore, komplekse industriale, ndertimet rrugore, hekurudha, porte, aeroporte, ura dhe vepra arti, centrale elektrike, linja te tensionit te larte dhe te mesem, ujesjellesa, kanalizime, impiante te pastrimit, sinjalistike rrugore, punime topo-gjeodezike etj; Shfrytezim karrierash lumore dhe malore, prodhim inertesh, llaçi, betoni, parafabrikatesh, materialesh asfaltike, materialesh te tjera te nevojshme ne pergjithesi dhe per tregtimin e tyre per kryerjen e punimeve te ndertimit ne pergjithesi si dhe tregtimin e tyre; Punime inxhinierike projektimi, duke perfshire por pa u kufizuar ne vepra urbane, arkitekture, punime ndertimi, instalimi, pune hidraulike, punime rrugore dhe hekurudhore, ura dhe vepra arti, inxhinieri topografike dhe hidrologjike, inxhinieri, studime gjeologjike, pune inxhinierike te impianteve te prodhimit dhe transemtimit te energjise etj.Pjesemarrje ne tendera te te gjitha llojeve si dhe marrja persiper e projekteve te ndertimit vetem ose ne bashkepunim me çdo person fizik ose juridik nepermjet komisionit direkt per shtetin, organizatat publike ose private, dhe çdo organizate tjeter te sektorit publik duke perfshire dhe organet e qeverisjes vendore; Kryerjen e te gjitha veprimeve tregtare, industriale dhe financiare mbi pasuri te luajteshme dhe te paluajteshme, te quajtura nga administratoret te nevojshme per ushtrimin e aktivitetit te Shoqerise, etj. Punime civile per rikualifikim urban, Transport te mallrave brenda vendit me mjete jashte norme per llogari te vete. Grumbullim, transportim i mbetjeve nga llumrat, pastrimi i gropave septike.
Other Trade Names: ALBAVIA
Legal Form: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Foundation Year: 20/03/1998
District: Tiranë
Country: Shqipëri
Capital Origin: Shqiperi
Initial Capital: 135 450 000,00
Shares: 2
Child Company: I. ELECTRAL BATRA HPP, një shoqëri konçesionare me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 21.12.2016 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT L62423006M, me adresë në Tiranë, Rruga "Sami Frashëri, qendra "Metropol", pallati "Vortek", Nr. 14, kati 2, përballë Drejtorisë së Policisë, me administrator Indrit Gashi. ALBAVIA shpk zotëron 10% të kapitalit të kësaj shoqërie (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 29.03.2022).

II. HEC HOTOLISHT, një shoqëri konçesionare me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 07.07.2015 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT L51929012G, me adresë në Tiranë, Njësia Bashkiake Nr. 10, Rruga Sami Frashëri, Qendra Metropol, Ndërtesa 14, Kati 2, përballë Drejtorisë së Policisë, me administrator Indrit Gashi. ALBAVIA shpk zotëron 10% të kapitalit të kësaj shoqërie (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 29.03.2022).

III. TAMARA HYDRO ENERGY, një shoqëri konçesionare me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 10.01.2019 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar L91311030P, me adresë në Tiranë, Rruga “Sulejman Delvina", Pallati Fati, AP 19, me administratorë Shkëlqim Rakipaj, Hasan Hafizi dhe Redi Frashëri. ALBAVIA shpk zotëron 100% të kapitalit të kësaj shoqërie (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 29.03.2022).

IV. ALBAVIA & SINTRAM, një shoqëri e thjeshtë, e themeluar më datë 07.04.2015 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT L51608023A, me adresë në Tiranë, Njësia Bashkiake Nr. 5, Rruga Sulejman Delvina, Pallati FATI, Shkalla Nr. 1, Apartamenti Nr. 19, me administrator Shkëlqim Rakipaj. ALBAVIA shpk zotëron 50% të kuotave të kapitalit të kësaj shoqërie (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 29.03.2022).
Type of Ownership: Private
Number of Administrators: 4
Male/Female: Femer; Meshkuj
Assets: 1. Tirane, Automjet (terheqes) me targe TR 8503 M

2. Tirane, Autobot nafte Renault ATV AA 542 AK

3. Tirane, Gjysem rimorkio me targe TR8506 M

4. Tirane, Autobot nafte Renault ATV AA 512 GH

Status: Aktiv
License(s): XII.4 - Leje e thjeshtë mjedisore
III.2.B - Veprimtaritë e tjera profesionale lidhur me ndikimin në mjedis
III.7.B - Shpues profesionist për ujë
III.1.B - Leje Mjedisi e tipit B
I.2.A - Shërbime ekspertize
III.2.A - Veprimtaritë e ekspertizës lidhur me ndikimin në mjedis
III.1.A - Leje Mjedisi e tipit C
Legal Cases: I. Më datë 23.05.2003, asambleja e ortakëve të shoqërisë Albavia shpk ka vendosur:

a) Miratimin e marrjes nga ana e shoqërisë Albavia shpk të kredive bankare, huave dhe linjave të llogarive bankare të zbuluara, të lëshuara nga “Commercial Bank of Greece, Albania”, pa kufizim për sa i përket datave të shlyerjeve, si dhe miratimin e të gjitha transaksioneve bankare të lidhura me kreditë, huatë etj, që shoqëria Albavia shpk, do të realizojë nëpërmjet kësaj banke, brenda kufijve maksimalë të përshkruar më poshtë:
b) Linjë llogarie bankare të zbuluar prej 300.000 (treqind mijë) USD.
c) Hua afatgjatë/shkurtër prej 400.000 (katërqind mijë) USD për financimin e investimeve të ardhshme të shoqërisë.

II. Projekt bashkimi me përthithje 1

Më datë 22.05.2008, u nënshkrua Projekt Marrëveshja për Bashkimin e Shoqërive “ALBAVIA” shpk (shoqëria përthithëse) dhe “NEPTUN 2002” shpk (shoqëria e përthithur). Shoqëria Albavia shpk do të jetë shoqëria përthithëse dhe do të vazhdojë veprimtarinë e saj sipas legjislacionit në fuqi. Emri i shoqërisë përthithëse do të jetë ALBAVIA shpk.

Palët bien dakort që aktivet dhe pasivet e shoqërisë së përthithur do të kalojnë tek shoqëria përthithëse në këmbim të kuotave të kapitalit të shoqërisë përthithëse në favor të ortakëve të shoqërisë së përthithur. Raporti i këmbimit të kuotave do të jetë: 1 kuotë e shoqërisë përthithëse e barabartë me 10.87 kuota të shoqërisë së përthithur. Numri i kuotave të reja për t’u emetuar nga shoqëria përthithëse rezulton në 110.4. Duke u bazuar në kapitalizimin e fitimeve të shoqërisë së përthithur, shoqëria përthithëse vendos të emetojë 232 kuota të kapitalit në favor të ortakëve të shoqërisë së përthithur. Shuma e primit të bashkimit është 501.315 (pesëqind e një mijë e treqind e pesëmbëdhjetë) lekë.

Pas bashkimit me përthithje, kapitali i shoqërisë “Albavia” shpk do të bëhet 84.460.000 (tetëdhjetë e katër milion e katërqind e gjashtëdhjetë mijë) lekë, nga 65.436.000 (gjashtëdhjetë e pesë milion e katërqind e tridhjetë e gjashtë mijë) lekë që ishte para bashkimit.

Me realizimin e bashkimit shoqëria përthithëse do të marrë përsipër detyrimet dhe përfitojë aktivet dhe të drejtat e shoqërisë së përthithur duke filluar nga 1 janar 2008.

Vetëm administratorët e shoqërisë përthithëse do të vazhdojnë detyrën dhe funksionin e tyre pas realizimit të bashkimit si administratorë të shoqërisë përthithëse. Transferimi i shoqërisë së përthithur tek shoqëria përthithëse nuk do të sjellë asnjë pasojë kundrejt punëmarrësve.

III. Projekt bashkimi me përthithje 2

Me date 26.10.2020, me vendim te asamblese se ortakeve, u miratua fillimi i procedurave per bashkimin me perthithje te shoqerise EMULIV shpk nga shoqeria ALBAVIA shpk.

Me date 14.12.2020, u lidh marreveshja e bashkimit me perthithje ndermjet shoqerise EMULIV shpk, si shoqeri e perthihur dhe shoqerise ALBAVIA shpk, si shoqeri perthithese. Te dy shoqerite zoterohen ne masen 100% te kapitalit nga te dy ortaket Z. Shkelqim Rakipaj dhe Z. Hasan Hafizi. Shoqeria ALBAVIA shpk do te vazhdoje aktivitetin ndersa shoqeria EMULIV shpk do te c’regjistrohet pa kaluar ne likuidim. EMULIV shpk do t’i transferoje shoqerise ALBAVIA shpk teresine e elemeteve te aktivit e te pasivit deri ne daten efektive te mbylljes se bashkimit. Si rezultat i operacionit te bashkimit, kapitali i shoqerise Albavia shpk do te rritet me shumen 150.000 (njeqind e pesedhjete mije) leke. Pas rritjes, kapitali i shoqerise Albavia shpk behet 135.450.000 (njeqind e tridhjete e pese milion e katerqind e pesedhjete mije) leke dhe numri i kuotave behet 2 kuota.
Changes
Additions: Me date 28.02.2022, me vendim te asamblese se ortakeve, emerohet drejtuesi teknik i shoqerise Gazmend Fusha.
Address:

Seat:
Tiranë, Rruga Sulejman Delvina, Pallati Fati, shk. 1, ap. 19

Address:
1. Tirane, Atelie/ofiçine ne Çerkeze, Kamez

2. Tirane, Ndertimi i rruges se Unazes se jashtme Tirane, pjesa verilindore (segmenti Kthesa e Saukut-Bregu i Lumit) Loti 2

3. Elbasan, Qukes, Karkavec, Numer pasurie 185/1, zona kadastrale 1169, Fshati Karkavec, Berzeshte

4. Elbasan, Qukes, Ndertimi i rruges QukesQafe Plloce, seksioni i korridorit rrugor Tirane-Korce, seksioni 1, nga km 2.9 deri 18 me nr identifikimi CQP/ICB/- MC/CW-1

5.Lezhe, Zona Kadastrale nr.2995, Nr.pasurie 186/1, Lezhë

6.Gjirokaster, Permet, Kelcyre, Numer pasurie 170/1, zone kadastrale 2211, Komarak, Bashkia Kelcyre

7.Gjirokaster, Permet, Kelcyre, Zona Minerare 152/2, Fshati Beduqas, Njësia Bashkiake Dëshnicë

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 29.03.2022
Akti i themelimit dhe statuti i shoqerise
Kontrate per kalimin e kuotes se kapitalit 25.10.2017
Projekt-marreveshja e bashkimit me perthithje 22.05.2008 (fq 10)
Dokumenta te ndryshem
Kontrate per shitjen e kuotes se kapitalit 16.07.2013
Kontrate per shitjen e kuotave 06.05.2008
Marreveshje per shitjen e pjeseve te kapitalit 17.01.2008
Vendimet e asamblese dhe marreveshja per bashkimin me perthithje date 14.12.2020
Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 19.01.2023
Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 04.04.2024
Financial Documents: Pasqyrat Financiare 2008
Pasqyrat Financiare 2010
Pasqyrat Financiare 2011
Pasqyrat Financiare 2012
Pasqyrat Financiare 2013
Pasqyrat Financiare 2014
Pasqyrat financiare 2015
Pasqyrat financiare 2016
Pasqyrat financiare 2017
Pasqyrat financiare 2018
Pasqyrat financiare 2019
Pasqyrat financiare 2020
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2021
Shenimet Shpjeguese te PF 2021
Pasqyra e Te ardhurave dhe Shpenzimeve 2022
Financial Information
Transaksione Thesari 2019- On going
Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2014
Transaksione Thesari 2012-2013
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2022: 46 209 542,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2021: 73 504 020,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2020: 75 431 341,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2019: 3 033 046,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2018: 37 222 482,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2017: 24 824 857,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2016: 17 542 305,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2015: 15 383 302,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2014: 12 284 032,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2013: 12 478 323,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2012: 18 716 842,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2011: 17 206 556,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2010: 24 793 629,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2009: 20 449 316,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2008: 44 860 648,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2007: 17 685 273,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2022:1 222 910 699,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2021:1 577 928 647,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2020:1 275 644 806,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2019:823 260 872,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2018:1 734 847 395,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2017:1 202 263 892,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2016:815 674 449,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2015:605 719 183,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2014: 559 669 797,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2013: 500 097 886,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2012: 836 512 008,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2011: 978 118 511,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2010: 1 164 052 007,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2009: 1 087 123 133,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2008: 959 925 309,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2007: 411 905 434,00

Profit before tax versus Annual Turnover (in percentage) over the years:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022

Worked By : A.Lala/A.Baja/L.Kanani