Skip to content

A & E ENGINEERING sh.p.k
Last change(based on NBC extract ) made on: 2024-02-28 14:13:01
JSON

Tax Registration Number: K72113010E
Administrators: Entela Çano
Scope: Ndërtim, projektim, zbatim, mbikqyrje, kolaudim, ristrukturim etj, objekteve sociale, kulturore, ekonomike, industrial, objekte banimi. Prodhim dhe tregtim materiale ndërtimi, inertesh. Ndërtim godina banimi me fondet e veta të shoqërisë ashtu dhe me fonde publike dhe kredi bankare. Ndërtime me karakter social kulturor dhe të kulteve të ndryshme fetare si dhe restaurime. Ndërtime, projektime dhe riasfaltime rrugësh dhe autostradash, punime të sinjalizimit rrugor etj. Ndërtime vepra të mëdha hidroteknike, portuale, aeroportuale e të kantiereve, detare, puse, çpime, gjeologoinxhinjerike, çpime për ujë. Kryerje punimesh të inxhinjerisë civile të të gjitha llojeve të veprave të artit, riparim dhe mirëmbajtje të veprave egzistuese izolime mbi dhe nëntokësore nga ujrat sipërfaqësore të sipërfaqeve të gjelbëra si pyje, parqe. Administrim i guroreve, impjanteve të betonit, të konglomerateve bituminoze dhe të copëzimit. Shërbime të natyrës së projektimeve, drejtimit dhe ndihmës teknike të punimeve me personel të kualifikuar, rilevime, topografike, punime topogjodezike, qëndrueshmëri dhe përforcim themelesh, ndërtim digë të lartë. Asistencë teknike, juridike etj. Shërbime të natyrave të ngjashme për të cilat shoqëria do të pajiset me liçencat përkatëse. Shërbime në planifikim urban. Projektime interiere dhe pejsazhi, sistemim sipërfaqe të gjelbra lulishte dhe parqe, Projektim dhe mbikqyrje aeroporte, helioporte, hekurudha, tunele rrugore-hekurudhore. Projektim e mbikqyrje vepra hidraulike. Studime dhe vlerësime gjeologo inxhinierike dhe hidrogjeologjike të trojeve për objekte civile, për objekte të mëdha, porte e aeroporte, bazamente me ngarkesa të mëdha, i trojeve të buta dhe shpateve me qëndrueshmeri të ulët. Shërbime të natyrës së projektimeve, mbikqyrje, kolaudim të impianteve të prodhimit dhe shpërndarjes së energjisë, studime të sizmiologjisë inxhinierike, studime, projektime, mbikqyrje të ndërtimit dhe mbylljes së venddepozitimeve të mbetjeve të ngurta. Studimi dhe përgatitja e projekteve mbi masat e mbrojtjes nga zjarri dhe ndërtesave të çdo lloji. Hartimi i akteve të ekspertizës teknike për zjarret e rëna. Shërbimet e Ekspertizës lidhur me ndikimin në mjedis (Auditim mjedisor dhe vlerësim i ndikimit në mjedis). Shërbime konsulence ligjore dhe përfaqësim në gjykatë të subjekteve në fushën e ndërtimit. Shërbimet e Avokatisë.Ne fushen e dhenies me qera te autoveturave dhe mjeteve te tjera te transportit per pasagjere. Ne fushen e importit te autoveturave te perdorura dhe te reja si dhe tregtimin e tyre dhe te pjeseve te nderrimit te tyre.
Legal Form: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Foundation Year: 02/09/2007
District: Tiranë
Country: Shqipëri
Capital Origin: Shqiperi
Initial Capital: 120 000,00
Shares: 100
Type of Ownership: Private
Number of Administrators: 1
Male/Female: Femër
Status: Aktiv
License(s): I.2.A - Shërbime ekspertize
III.2.A - Veprimtaritë e ekspertizës lidhur me ndikimin në mjedis
Changes
Address:

Seat:
Tiranë, Njësia Bashkiake nr.10, Rruga Islam Alla, pallati IVEA 3/5

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 19.07.2021
Akti i themelimit
Kontrate shitje kuotash 23.04.2008
Kontrate shitje kuotash 09.04.2013
Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 05.05.2023
Ekstrakt Historik i Regjistrit Tregtar date 11.08.2023
Ekstrakt Historik i Regjistrit Tregtar date 26.02.2024
Financial Documents: Pasqyrat financiare 2011
Pasqyrat financiare 2013
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2014
Pasqyrat financiare 2015
Pasqyrat financiare 2016
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Pasqyrat financiare 2019
Pasqyrat financiare 2020
Pasqyrat financiare 2021
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2022
Financial Information
Transaksione Thesari 2019- On going
Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2014
Transaksione Thesari 2012-2013
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2022: 49 079 248,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2021: 23 480 394,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2020: 11 966 231,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2019: 17 001 471,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2018: 8 223 205,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2017: 7 013 654,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2016: 9 525 778,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2015: 1 404 052,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2014: 1 849 860,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2013: 642 399,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2012: 105 333,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2011: 1 049 253,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2010: 2 280 387,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2022:153 699 650,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2021:85 924 332,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2020:81 740 353,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2019:68 067 224,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2018:41 409 394,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2017:35 032 361,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2016:76 520 983,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2015:12 984 867,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2014: 31 299 597,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2013: 18 760 423,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2012: 10 343 245,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2011: 19 576 997,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2010: 27 780 506,00

Profit before tax versus Annual Turnover (in percentage) over the years:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022

Worked By : A.Lala/ A.Baja / P. Nikolli