Skip to content

A.R.M-ALBANIA
Last change(based on NBC extract ) made on: 2024-04-03 08:18:34
JSON

Tax Registration Number: L67710901D
Administrators: Fatos Malaj
Scope: Tregtim me shumicë dhe pakicë i naftës dhe i gazit. Në fushën e ndërtimit: Studimi, projektimi, konsulenca, sipërmarrjen zbatuese dhe / ose investimin sipas rastit për realizimin me fonde publike dhe/ose jopublike të veprave me karakter shfrytëzimi dhe/ose administrimi, publike dhe/ose private si: ndërtimin e ndërtesave publike dhe private, rrugëve, urave, tuneleve, mbikalimeve, e nënkalimeve, autostradave, traseve hekurudhore, dhe të gjitha veprave të tjera madhore, ujësjellësave, linjave mbitokësore dhe nëntokësore për energjinë dhe telekomunikacionet, ndërtimin dhe rehabilitimin e veprave ujitëse, centralet, objektet turistike, objektet ushtarake, objektet e kultit, rrjetet inxhinierie, portet, aeroportet, objektet industriale, të gjitha restaurimet në përgjithësi, rikonstruksione të veprave të artit, montimet e konstruksioneve metalike si dhe çdo ndërtim tjetër i cili në përfundim përben send të paluajtshëm sipas nenit 142 të Kodit Civil për shkak të trupëzimit në mënyrë të qëndrueshme e të vazhdueshme me tokën ose ndërtesën ku është vendosur. Në fushën e energjisë: Instalim dhe ndërtim linjash elektrike, tregtim i mallrave elektrike, etj.
Other Trade Names: A.R.M-ALBANIA
Legal Form: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Foundation Year: 15/02/2016
District: Dibër
Country: Shqipëri
Capital Origin: Shqipëri
Initial Capital: 100 000,00
Shares: 1
Type of Ownership: Private
Number of Administrators: 1
Male/Female: Mashkull
Assets: I. Diber Burrel Rruga Dilaver Kurti, Autobot me targe AA 814 XR
II. Diber Burrel Lagjja Drita, Rruga Dilaver Kurti, Kamion tip Mercedes Benz me targe AA 223 HV
III. Diber Burrel Lagjja Partizani, Rruga Dervish Hima, Kamion tip Iveco me targe AA 379 GX
Status: Aktiv
License(s): III.1.A - Leje Mjedisi e tipit C
III.1.B - Leje Mjedisi e tipit B
Legal Cases: I. Me datë 09.02.2023, me anë të shkresës Nr. 35/5 Prot., për “Kërkese për Vendosje të Masës së Sigurimit të Detyrimit Tatimor”, lëshuar nga Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve, Rajoni Verior, u kërkua: Vendosja e masës së sigurimit të detyrimit tatimor të tatimpaguesit shoqëria “A.R.M-ALBANIA “ SH.P.K., pajisur me NUIS (Nipt)- L67710901D, me perfaqësues ligjor Fatos Malaj. Vendosja e kësaj masë synon të moslejohet tjetërsimi i titujve të pronësisë dhe të drejtat pasurore që i përkasin këtij tatimpaguesit deri në shlyerjen e detyrimeve tatimore.

II. Me datë 31.08.2023, me anë të urdhrit nr. 1041/5 Prot, lëshuar nga Drejtoria e Mbledhjes së Detyrimeve Tatimore të Papaguara Rajoni Verior, u urdhërua: Moslejimi i tjetërsimit mbi pasurinë dhe të drejtat pasurore që i përkasin tatimpaguesit A.R.M-ALBANIA SHPK me NIPT L67710901D,deri në shlyerjen e plotë të detyrimeve tatimore.
Changes
Address:

Seat:
BURREL Rruga Dilaver Kurti, Lagjja Drita, ndërtesë private nr.9, pranë ish repartit Ushtarak

Address:
I. Diber Lis Shoshaj Rruga Zall-Shoshaj, Ndertese private 1-kateshe Nr.6 ne rrugen nacionale Burrel-Peshkopi
II. Diber Burrel Lagjja Pjeter Budi, Rruga Abdi Mati, Ndertese private Nr.7
III. Diber Burrel Lagjja Drita, Rruga Koke Malçi, Ndertese private 1-kateshe Nr.5
IV. Diber Burrel Rruga nacionale Burrel-Klos, Km 1, Ndertese Nr.45 perballe ish Mirmbajtjes se Rrugeve

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt Historik i Regjistrit Tregtar date 03.04.2024
Statuti i Shoqerise
Financial Documents: Pasqyrat Financiare 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2020
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2021
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2022
Financial Information
Transaksione Thesari 2019- On going
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2022: 1 524 473,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2021: 242 344,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2020: 658 882,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2019: 140 748,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2018: 1 689 452,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2017: 632 351,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2016: 678 781,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2022:20 003 768,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2021:15 119 558,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2020:16 908 451,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2019:30 427 164,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2018:46 888 650,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2017:18 019 275,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2016:11 850 320,00

Profit before tax versus Annual Turnover (in percentage) over the years:

2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022

Worked By : P. Nikolli