Skip to content
Ndërtim, operim dhe transferim i hidrocentralit KALIVAR

BE-IS ENERGY
Last change(based on NBC extract ) made on: 2022-05-19 12:53:12

Tax Registration Number: L61621008A
Administrator: Fëllënxa Tabaku
Scope: Ndërtim dhe Operim i Hidrocentralit Kalivar si dhe transferim i tyre në përfundim të kontratës konçensionare tek Autoriteti Kontraktor.
Other Trade Names: BE-IS ENERGY
Legal Form: SH.P.K Koncesionare/PPP
Foundation Year: 13/04/2016
District: Durres
Country: Shqipëri
Capital Origin: Shqipëri
Initial Capital: 100 000,00
Shares: 1
Parent Company / Owner: HTM, nje shoqeri me pergjegjësi te kufizuar, e themeluar me date 03.08.2009 sipas ligjeve te Republikes se Shqiperise, me numer identifikimi biznesi NIPT K97006004D, me adrese ne Shkoder, Lagja Perash, Rruga Rrojej, Nr 44, me administrator dhe ortak te vetem Ilir Tabaku (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 19.05.2022)

Sipas Ekstraktit Historik te Regjistrit te Pronarit Perfitues, date 19.03.2021, terhequr nga QKB ne daten 19.05.2022, Pronar perfitues i shoqerise me 25% te kapitalit e me teper eshte:

Ilir Tabaku, shtetas shqiptar, i datelindjes 1984, pronar perfitues per 100% te pronesise pasi zoteron 100% te kapitalit te HTM. Data e percaktimit si pronar perfitues: 28.05.2020.
Concessions and PPPs: Po
Type of Ownership: PPP - Partneritet Publik Privat
Number of Administrators: 1
Male/Female: Femër
Status: Aktiv
License(s): Leje perdorimi burimi ujor hidroenergji Baseni Mat -
Changes
Date of Acceptance: 01.12.2015
Date of signing: 04.07.2016
Contract Duration: 35
Term of Contract: Kontratë për punë publike
Type of Activity: Energji dhe gaz
Value of Investment: 465.326.140 lekë (pa TVSH)
Value of Re-Investment: Duke filluar nga viti i 25-të i Konçesionit, Konçesionari do të riinvestojë 60% të vlerës së investimit për makineri dhe pajisje, sipas një grafiku që do të hartohet nga palët për këtë qëllim.
Concessionary Cost: Konçesionari do t'i paguajë Autoritetit Kontraktues një tarifë konçesionare të barabartë me 4.7% të të ardhurave neto nga prodhimi i energjisë dhe çdo lloj përfitimi që konçesionari ka të drejtë të raportojë në përqindjen që përfaqëson tarifën konçesionare.
Shënime: I. Në procedurën konkurruese për dhënien me koncesion të hidrocentralit Kalivar kanë qenë pjesëmarrës këta ofertues me ofertat përkatëse të ofruara:

a) Shoqëria “BE-IS” sh.p.k
b) Bashkimi i përkohshëm i shoqërive “F.GJ.S Grup” sh.p.k dhe “Nika” sh.p.k.

Më datë 01.12.2015, Ministria e Energjisë dhe Industrisë njofton se fituesi për procedurën konkurruese të dhënies me koncesion të hidrocentralit Kalivar, është shoqëria “BE-IS” sh.p.k. Bashkimi i përkohshëm i shoqërive “F.GJ.S Grup” sh.p.k dhe “Nika” sh.p.k është s’kualifikuar për mos plotësim të kritereve ligjore, ekonomiko-financiare dhe teknike kualifikuese.

Nëpërmjet shkresës nr. 5386 prot, datë 29.07.2015, pranë Ministrisë së Energjisë dhe Industrisë, është paraqitur “Formulari i ankesës drejtuar Autoritetit Kontraktues” nga bashkimi i përkohshëm i shoqërive “F.GJ.S Grup” sh.p.k dhe “Nika” sh.p.k dhe ka marrë përgjigje në datë 03.08.2015.

II. Shoqëria “BE-IS ENERGY” është një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar e themeluar për zbatimin e kontratës konçesionare datë 04.07.2016, të nënshkruar ndërmjet shoqërisë “BE-IS” shpk dhe Autoritetit Kontraktues Ministria e Energjisë dhe Industrisë. Objekti i kontratës është për financimin, projektimin, ndërtimin, vënien në punë, administrimin, mirëmbajtjen e hidrocentralit “Kalivar” dhe transferimin e tij në përfundim të kontratës nga Konçesionari tek Autoriteti Kontraktues, konform kushteve dhe afateve të kësaj kontrate.

Hidrocentrali “Kalivar” do të shfrytëzojë ujërat e përroit të Kalivarës e degët e tij, ai i Kimzës dhe ai i Mesulit, të cilët derdhen në lumin Fani i Madh, Bashkia Pukë. Interesi për shfrytëzimin hidroenergjetik është në pellgun ujëmbledhës të përroit të Kimzës dhe Mesulit.
Contracting Authority: Ministria e Energjisë dhe Industrisë
Address:

Seat:
Durres, Lagjja 15, Rruga Miqesia, Zona kadastrale 8517, Nr. pasurise 106/6, Spitalle, perballe kampusit UAMD

Akte/Marrëveshje Koncesionare: Kontrate koncesioni (04.07.2016)
Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 19.05.2022
Kontrate shitje me kusht 05.10.2019
EKSTRAKT HISTORIK I REGJISTRIT TË PRONARIT PËRFITUES date 19.05.2022
Financial Documents: Akti i Themelimit
Bilanci 2016
Pasqyrat financiare 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2020
Shenimet shpjeguese te PF 2020
Public Procurement Notices: Formulari i njoftimit te fituesit 01.12.2015
Shtojca 1 - Formulari i ofertes
Financial Information

Profit before tax versus Annual Turnover (in percentage) over the years:

Other Concessions


AGE KUÇ
Vlorë
BE-IS ENERGY
Durres
IEC VISOKA
Fier
DRAGOBIA ENERGY
Tiranë
Worked By : A.Lala