Skip to content

HTM Owner of a concession Read more
Last change(based on NBC extract ) made on: 2023-05-05 12:54:29
JSON

Tax Registration Number: K97006004D
Administrators: Ilir Tabaku
Scope: Import, eksport, projektime dhe zbatime në fushën elektrike. Tregtim të artikujve të ndryshëm. Çertifikim personeli sipas standardit EN ISO/IEC 17024, për sigurimin teknik në fushën elektrike. Planifikimi, zhvillimi, ndërtimi, operimi dhe mirëmbajtja, për vete dhe për të tretët të impianteve të energjisë së rinovueshme, çentraleve në bazë të burimeve të ripërtëritshme të energjisë, të tilla si era, uji, biomasa, rrezatimi diellor dhe burimet potenciale të tjera të energjisë. Tregtim, prodhim, montim dhe mirëmbajtje të moduleve fotovoltaike si dhe konstruksionet mbajtëse të tyre. Marrje në përdorim, me qera, koncesione apo forma të tjera, toka, objekte apo vepra të ndryshme nga subjekte private apo publike. Projektim në fushën e ndërtimit, infrastrukturës, urbanistikës, mekanikës, ujësjellësave, gazsjellësave dhe veprave të artit. Punime gërmimi, ndërtimi, rikonstruksione dhe mirëmbajtje në objekte civile dhe industriale. Ndërtimin dhe rikonstruksionin e rrugëve, autostradave, mbikalimeve, hekurudha e tramvaj, metrove e pistave aeroportuale, rrjetat e ujësjellës-kanalizimeve. Instalim, shërbime dhe konsulencë të impianteve teknologjike, termike, hidrike, të ventilimit, ftohje-ngrohje (kondicionimit), furnizimit me gas, i impianteve ngritëse dhe transportuese (ashensorë, shkallë lëvizëse, transportues), të sinjalistikës rrugore, të sistemeve të mbrojtjes ndaj zjarrit në objekte civile dhe industriale, impianteve të prodhimit të energjisë elektrike, nënstacioneve elektrike, kabinat e transformatorëve, linjat e tensionit të lartë e të mesëm dhe shpërndarje të energjisë elektrike, automatizim/informatizim i proçeseve civile dhe industriale, impiante CCTV. Studime fizibiliteti në fushën e ushtrimit të veprimtarisë së shoqërisë. Tregtim, riparim i pajisjeve elektrike, mekanike, elektronike për përdorim industrial për vinça, elektrovinça portual, etj. Çertifikim personeli elektrik që punojnë në tensione të ulta, të mesme dhe të larta. Inspektime impianteve elektrike. Ndërtim parqesh, lulishtesh, ferma bujqësore dhe blegtorale, sistem ujitjesh, impiante vaditëse, Instalime Videowall ekranesh LED.etj.
Other Trade Names: HTM
Legal Form: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Foundation Year: 03/08/2009
District: Shkodër
Country: Shqipëri
Capital Origin: Shqiperi
Initial Capital: 65 100 000,00
Shares: 100
Child Company: BE-IS ENERGY, nje shoqeri koncesionare me pergjegjësi te kufizuar, e themeluar me date 13.04.2016 sipas ligjeve te Republikes se Shqiperise, me numer identifikimi biznesi NIPT L61621008A, me adrese ne Durres, Lagjja 15, Rruga Miqesia, Zona kadastrale 8517, Nr. pasurise 106/6, Spitalle, perballe kampusit UAMD, me administratore Fëllënxa Tabaku. HTM shpk zoteron 100% te kapitalit te kesaj shoqerie. Sipas te dhenave te QKB deri me date 05.05.2023
Type of Ownership: Private
Number of Administrators: 1
Male/Female: Mashkull
Status: Aktiv
License(s): III.2.B - Veprimtaritë e tjera profesionale lidhur me ndikimin në mjedis
Legal Cases: I. Me date 31.01.2014, me vendim te asamblese se ortakeve, u pezullua aktiviteti i shoqerise HTM shpk per nje periudhe te perkohshme.

II. Me date 03.09.2015, me kerkese te administratorit u aktivizua veprimtaria e shoqerise. Statusi kthehet ne “Aktiv”.
Changes
Address:

Seat:
Shkoder, Lagjja Perash, Rruga Rrojej, Nr 44

Address:
1. Durres, Lagjja 1, Rruga Tregtare, pranë ambienteve të Autoritetit Portual
2. Durrës, Lagjja nr.15, Spitalle, Rruga Miqesia, Perballe Kampusit te UAMD, pasuria nr.106/6, zona kadastrale 8517

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik regjistrit tregtar 19.05.2022
Akti i themelimit
Kontrate shit-blerje kuotash 15.03.2011
Kontrate shitje kuotash te kapitalit 01.03.2011
Vendim i ortakut te vetem per rritjen e kapitalit 24.07.2019
Vendim i asamblese se ortakeve per pezullimin e shoqerise 31.01.2014
Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 05.05.2023
Financial Documents: Pasqyra financiare 2013
Pasqyrat financiare 2014
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2015
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2016
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2017
Pasqyrat financiare 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Shenimet shpjeguese te PF 2019
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2020
Shenimet shpjeguese te PF 2020
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2021
Shenimet shpjeguese te PF 2021
Financial Information
Transaksione Thesari 2019-2022
Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2014
Transaksione Thesari 2012-2013
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2021: 117 279 826,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2020: 46 114 270,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2019: 76 150 434,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2018: 23 955 075,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2017: 216 127 430,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2016: 123 580 864,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2015: 5 836 104,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2014: -401 306,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2013: -54 033,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2012: -203 826,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2021:761 099 911,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2020:287 020 011,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2019:359 823 805,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2018:177 436 710,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2017:614 516 996,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2016:293 127 849,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2015:36 652 475,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2014: 5 088 016,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2013: 6 185 890,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2012: 4 245 776,00

Profit before tax versus Annual Turnover (in percentage) over the years:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021

Worked By : A.Lala/ A.Baja