Skip to content

INC SPA
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2021-07-10 12:35:57
JSON

NIPT: 02174820049
Administrator: Matterino Dogliani, Claudio Dogliani
Objekti i Veprimtarisë: Kompania kryen veprimtarinë e ndërmarrjes së ndërtimit, gjithashtu si kontraktor i përgjithshëm dhe promovues, drejtpërdrejt ose përmes ndërmarrjeve ose subjekteve të tjera, në Itali dhe jashtë saj.
Në ushtrimin e aktivitetit të kompanisë së ndërtimeve shoqëria kryen studimin, planifikimin, organizimin, zhvillimin dhe ekzekutimin e drejtpërdrejtë ose nën mbikqyrjen dhe asistencën e vet, të punimeve të inxhinierisë, qofte publike apo private , të tilla si:
A) Rrugë, autostrada, hekurudha, tunele, ura, aeroporte, porte, parqe makinash dhe vepra të tjera arti në përgjithësi
B) Vendbanimet rezidenciale, shëndetësore, sociale, tregtare, hoteliere dhe turistike, si dhe infrastruktura primare dhe sekondare
C) Komplekset bimore dhe industriale, impiantet dhe punimet hidroelektrike dhe bonifikuese, kanalizimet, punimet për zhvillimin e bujqësisë, ujitjes dhe kullimit, rregullimi i rrjedhave të lumenjve.
D) Impiante për prodhimin e energjisë dhe për shfrytëzimin e ujit dhe burimeve termike
E) Impiante për trajtimin dhe pastrimin e ujit, punime në lidhje me rregullimet e tokës, lëvizjen e materialeve dhe shfrytëzimin e guroreve
F) Studime, vizatime, vlerësime, sondazhe ajrore gjeologjike, gjeoteknike, fotogrametrike dhe tokësore dhe gjithçka që mund të zbatohet në fushën e planifikimit urban, arkitekturës, inxhinierisë civile dhe industriale dhe vlerësimit të ndikimit në mjedis.
Aktivitetet e mëposhtme gjithashtu hyjnë brenda qëllimit të korporatës, lista e të cilave është ilustruese dhe jo shteruese, prandaj nuk përjashton ndonjë akt ose biznes tjetër që lidhet me qëllimet e korporatës:
- Merrja pjesë në tendera, përfshirë përmes asocimit të përkohshëm të ndërmarrjeve, me biznese të tjera, kompani ose subjekte, me marrjen përsipër të pjesshme ose totale të përgjegjësisë për ekzekutimin e punëve
- Ndërmarrja e koncesioneve për punët publike ose shërbimet publike, përfshirë në partneritet me kompani dhe subjekte
-Lidhja e marrëveshjeve me institucione financiare ose subjekte të ngjashme, italiane dhe të huaj, në mënyrë që të merrni financimin e nevojshëm për realizimin e të njëjtave punë, gjithashtu në formën e financimit të projektit;
- Të mirëmbajë lidhjen me organet publike dhe kompanitë private, italiane dhe të huaja, për të siguruar bashkërendimin në interes të përgjithshëm të nismave të ndërmarra dhe për të lehtësuar zbatimin e tyre;
-Përgatitja e hulumtimeve dhe studimet paraprake, duke kryer studimin e punëve të inxhinierisë civile në përgjithësi dhe mundësitë e lidhura me të
-Hartimi i projekteve ekzekutive
- Përgatitja dhe analizimi i specifikimeve të tenderit, me një shqyrtim kritik të ofertave dhe nevojave financiare në lidhje me programet e investimeve;
-Hartimi i kontratave të prokurimit ose furnizimit
-Kontrolli dhe testimi i punëve dhe furnizimeve
-Kryerja e shërbimeve në lidhje me menaxhimin dhe mbikëqyrjen e punëve
-Marrja persiper e detyrave në lidhje me punët dhe aktivitetet e treguara më sipër
Për arritjen e qellimit te saj, shoqeria mund te kryeje çdo operacion tregtar, industrial, financiar, te pasurive te luajtshme dhe të paluajtshme, te jape garanci, marreveshje siguruese, marrja e hipotekave, duke lejuar regjistrimet e hipotekave në ndërtesat e korporatave për të garantuar borxhet dhe detyrimet e marra në funksion të arritjes së objektit të korporatës ose në çdo rast në fushën e interesit shoqëror të grupit, si dhe të supozojmë , në përputhje dhe për efektet e nenit 2359 të Kodit Civil Italian, pjesemarrjen direkte dhe indirekte, në Itali ose jashtë vendit, në kompani ose biznese, nepermjet bashkimeve, kontributeve, blerjes së kompanive, aksioneve, letrave me vlerë ose të drejtave, krijimin e kompanive të reja duke realizuar bashkime shoqerish me mundësi për të lëshuar garanci gjithashtu reale në interes të kompanive, konsorciumeve dhe shoqatave në të cilat merr pjesë.
Emërtime të tjera Tregtare: INC S.P.A
Forma ligjore: Shoqëri Aksionare SH.A
Viti i Themelimit: 21/10/1993
Rrethi: Torino
Shteti ku vepron: Itali
Origjina e Kapitalit: Itali
Kapitali Themeltar(Lekë): 3 674 400 000,00
Shoqëri Mëmë / Zotërues për këtë Subjekt: FININC S.P.A eshte nje shoqeri italiane, e themeluar me date 14.13.2016, me kod fiskal 00504030016, me seli ne Torino, Rruga Vittorio Emanuele II n. 94, cap 10121. FININC S.P.A eshte ortak i vetem i shoqerise INC spa, regjistruar ne librin e ortakeve me date 11.05.2011 (Sipas Certifikates se Zyres se Regjistrimit te Shoqerive, Dhoma e Tregtise, Industrise Artizanale dhe Bujqesise Torino, date 17.12.2018)
Shoqëri e Kontrolluar nga ky Subjekt: I. INC S.P.A, dega shqiptare e shoqerise italiane INC SPA, e themeluar me date 30.01.2019 sipas ligjeve te Republikes se Shqiperise, me numer identifikimi biznesi NIPT L91330024U, me adrese ne Tiranë, Bulevardi Dëshmorët e Kombit, Kullat Binjake, Kulla Nr. 2, Kati 10, 1001, me administratore Lucio Maria Perilli dhe Roberto Russo (Sipas te dhenave te QKB deri me date 28.01.2021)

II. Sipal s.p.a eshte nje shoqeri aksionare, me kod fiskal 02328350018. INC SPA zoteron 2.88% te kapitalit te shoqerise.

III. CONSORZIO STABILE SIS SOCIETA’ CONSORTILE PER AZIONI SIGLABILE SIS SCPA, CONSORZIO STABILE SIS SCPA, CONSORZIO STABILE SIS SCPA, SIS S.C.P.A, SCPA CONSORZIO SIS, S.C.P.A CONSORZIO STABILE SIS eshte nje shoqeri italiane me kod fiskal 08679430010. INC SPA zoteron 50.9% te kapitalit te shoqerise.

IV. IGO SRL eshte nje shoqeri me pergjegjesi te kufizuar, me kod fiskal 09995370013. INC SPA zoteron 100% te kapitalit te shoqerise.
Lloji i pronësisë: E Huaj
Nr. i administratorëve: 2
Femër/Mashkull: Mashkull
Anëtarë Bordi: Matterino Dogliani, Claudio Dogliani, Francesco Dogliani
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Ndryshime
Shënime: Kapitali i shoqerise eshte 30000000 euro dhe eshte konvertuar ne leke sipas kursit te kembimit te Bankes se Shqiperise ne daten 09.07.2021 (1 euro=122.48 All)

Zerat e te ardhurave dhe fitimit jane ne euro (fitimi eshte ne vlere neto)

Te dhenat jane marre nga regjistri tregtar italian: https://www.registroimprese.it/
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Torino, adresë në Via Invorio n. 24/A, 10146, Itali

Faqja Web:
https://www.incspa.com/

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt i regjistrit tregtar italian per shoqerine INC spa, date 10.07.2021
Ekstrakt i regjistrit tregtar te Torinos, date 17.12.2018
Dokumenta Financiare:
Informacione Financiare
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 4 533 212,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 8 884 944,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 10 573 201,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:10 489 565,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:30 588 236,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:25 246 125,00
Punuar Nga : A.Lala