Skip to content

Al Shiddi Trading Company LTD
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2023-07-30 13:17:48
JSON

NIPT: 1010235319
Administrator:
Objekti i Veprimtarisë:
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit:
Rrethi: Riyadh
Shteti ku vepron: Arabi Saudite
Origjina e Kapitalit: Arabi Saudite
Lloji i pronësisë: E Huaj
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Çështje Ligjore: Investitor strategjik

Tirana City Center

Sipas Vendimit NR. 2 / 7 DATË 27 / 07 / 2020 te Komitetit te Investimeve Strategjike, u miratua statusi “Investim/Investitor strategjik procedurë e veçantë”, për projektin e investimit “Tirana City Center”. Projekti propozohet të realizohet bashkërisht nga subjekti Shiddi Group sh.p.k, NIPT L92202023J, me seli në Tiranë, si dhe shoqëria e së drejtës arabe, Al Shiddi Trading Company LTD, me zyra qendrore në Riyadh, Mbretëria e Arabisë Saudite, me numër regjistri themeltar 1010235319. Projekti parashikon ndërtimin e një investimi kompleks dhe i përket pjesërisht sektorit strategjik të turizmit me strukturë akomoduese elitare turistike-hotel, apartamente elitare hotel, vila elitare Sky Village, strukturë mbështetëse turistike qendër tregtare dhe garazh nëntokësor ashtu si dhe ndërtesë për zyra. Projekti i propozuar shtrihet në një sipërfaqe trualli prej 19,000 m 2 , në Zonën Kadastrale Nr. 8340, Tiranë.

a) Vlera e investimit të projektit “Tirana City Center” plotëson kriteret e parashikuara nga legjislacioni për investimet strategjike dhe parashikohet të jetë 106,850,000 (njëqind egjashtë milion e tetëqind e pesëdhjetë mijë) Euro.

b) Statusi “Investim/Investitor strategjik procedurë e veçantë” i jepet projektit të investimit “Tirana City Center” propozuar për një periudhë 5 (pesë) vjeçare, vetëm pas përmbushjes së kriterit financiar duke dëshmuar disponimin e kapacitetit financiar në vlerën prej 20% të vlerës totale të investimit si dhe plotësimin e kushteve paraprake të parashikuara në kontratën/marrëveshjen e investimit, që do të nënshkruhet ndërmjet MFE dhe MTM dhe subjektit aplikues

c) Përgjatë fazës së realizimit të investimit dhe operimit, numri i të punësuarveparashikohet të jetë 1500 (njëmijë e pesëqind) persona.

d) Në përputhje me legjislacionin për investimet strategjike dhe legjislacionit të turizmit, mase mbështetëse që i miratohet projektit eshte edhe miratimi vënies në dispozicion të pasurisë të paluajtshme shtetërore prej 19,000 m 2 , në ZK 8340, Tiranë, për projektin investues “Tirana City Center”, me afat 99 vjet, nëpërmjet kontratës simbolike 1 euro, me kusht sigurimin e kontratës në masën nga 10% nga ana e subjektit aplikues, për çdo fazë investimi.

Tirana City Center 2

Sipas Vendimit NR. 2/10, DATË 04 / 02 /2021, Komiteti i Investimeve Strategjike vendosi qe parakushtet e vendosura me Vendimin e Komitetit të Investimeve Strategjike Nr. 2/7, datë 27.07.2020, konsiderohen të plotësuara nga ana e subjektit dhe certifikimi i tyre të materializohet në preambulën e marrëveshjes për investim me investitorin, me nënshkrimin e deklarimit të plotësimit të parakushteve nga Ministria e Financave dhe Ekonomisë dhe Ministria e Turizmit dhe Mjedisit.

Statusi “Investim/Investitor strategjik procedurë e veçantë” përfitohet nga subjekti aplikues dhe projekti i investimit “TIRANA CITY CENTER” për një periudhë 5 (pesë) vjeçare.

Miratimi i projekt zbatimit duhet të jetë në përputhje me planin zhvillimor të Bulevardit të Ri, planet lokale dhe kombëtare të zhvillimit të territorit, ashtu si dhe strategjitë sektoriale.
Ndryshime
Shënime: Te dhenat per kete subjekt jane marre nga VENDIM NR. 2 / 7 DATË 27 / 07 / 2020 I KOMITETIT TE INVESTIMEVE STRATEGJIKE PËR MIRATIMIN E STATUSIT “INVESTIM/INVESTITOR STRATEGJIK PROCEDURË E VEÇANTË” PËR PROJEKTIN E INVESTIMIT “TIRANA CITY CENTER” PROPOZUAR NGA SUBJEKTI SHIDDI GROUP SH.P.K DHE AL SHIDDI TRADING COMPANY LTD
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Riyadh, Mbretëria e Arabisë Saudite

Akte. Tjetërsim Kapitali: VENDIM NR. 2 / 7 DATË 27 / 07 / 2020 PËR MIRATIMIN E STATUSIT “INVESTIM/INVESTITOR STRATEGJIK PROCEDURË E VEÇANTË” PËR PROJEKTIN E INVESTIMIT “TIRANA CITY CENTER” PROPOZUAR NGA SUBJEKTI SHIDDI GROUP SH.P.K DHE AL SHIDDI TRADING COMPANY LTD
VENDIM NR. 2/10, DATË 04 / 02 /2021 PËR PËRMBUSHJEN E KUSHTEVE PARAPRAKE NGA SUBJEKTI "AL SHIDDI TRADING COMPANY" LTD, SHOQËRI E SË DREJTËS ARABE, ME NUMËR REGJISTRI THEMELTAR 1010235319 DHE "SHIDDI GROUP" SH.P.K, SHOQËRI E REGJISTRUAR SIPAS SË DREJTËS SHQIPTARE ME NUIS/ NIPT L92202023J, SIPAS VENDIMIT NR.2/7 DATË 27.07.2020 TË KOMITETIT TË INVESTIMEVE
Dokumenta Financiare:
Informacione Financiare
Punuar Nga : A.Lala