Skip to content

RENCO S.P.A.
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2022-04-13 06:56:32
JSON

NIPT: 13273270150
Administrator: GIOVANNI GASPARINI
Objekti i Veprimtarisë: Realizimi si në itali dhe jashtë, dhe në emër të te treteve, direkt apo përmes personave ose kompanive të tjera, i qëllimeve te mëposhtme:
- përgatitja e projekteve ekzekutive, investimore, financiare, ekonomike, etj.;
- hartimi i specifikimeve te tenderit;
- studimi, projektimi, ndërtimi, ndërtimi dhe furnizimi i sistemeve komplekse industriale, impiantet teknologjike, impiante për prodhimin e energjisë elektrike dhe impiante për centralet e prodhimit të energjisë elektrike, impiante për transformimin dhe shpërndarjen e energjisë elektrike, sistemet e mbikqyrjes video, sistemet e rrjetit të transmetimit të telekomunikacionit dhe të të dhënave, te vendbanimeve industriale, tregtare, turistike, shoqërore etj, te puneve me interes publik, rrugeve, urave dhe hekurudhave, pra gjithcka qe mund të jetë objekt aplikimi në fushën e projektimit industrial dhe kombetar, planifikimit urbanik, arkitekturës dhe inxhinjerike;
- funksionimi, menaxhimi dhe mirëmbajtja direkt apo nën mbikqyrjen dhe asistencen e saj të naftës, gazit, ujit, te prodhimit te energjisë elektrike, industriale dhe civile në përgjithesi;
- restaurimi dhe mirëmbajtja e pasurisë së paluajtshme, subjekt i mbrojtjes sipas dispozitave që lidhen me trashëgiminë kulturore dhe mjedisore;
- punime hidrizoluese;
- punime të veçanta strukturore;
- menaxhimi i plotë i rrjeteve të shpërndarjes së gazit të çdo përdorimi përfshirë tregtimin dhe shitjen e gazit;
- konsulence, mbikëqyrje dhe menaxhim i punës për të gjitha veprimtarite apo realizimet e përmendura më lart;
- furnizimi i shërbimeve të cilat, në çdo formë, mund të jenë e nevojshme për realizimin e punëve të larguara më siper;
- kërkimet socio-ekonomike dhe të tregut, të nevojshme për zbatimin e nismave dhe punëve të lidhura me qëllimet sociale;
- zhvillimi i studimeve të plota të fizibilitetit;
- promovon marrëveshjet me organet, institucionet italiane dhe të huaja, themelimet e kompanive, ndërmarrjeve, konsorciumet;
- kryerja e puneve edhe si kontraktor i përgjithshëm, dhe angazhimi ne ekzekutimin e tyre;
- marrja apo dhenia e përfaqësimeve qe lidhen me aktiviteteve të ngjashme dhe lidhen me ato të paraqitura në këtë nen;
- jep garanci dhe garanci hipoteke si në interes të tyre dhe në favor të palëve të treta, per pasuri dhe detyrime;
- kryerja transportit të te tretëve;
- ushtrimi në mënyrë jo të perhapur, dhe në cdo rast lidhur vetëm me shoqëritë e grupit përkatës, të aktivitetit të dhënies së kredive në çdo formë, ndermarrjen e pjesemarrjeve me qellim investimi te qendrueshem, ndermjetesim ne kembim, sherbime pagese dhe transferimi fondevesh, të koordinimit tekniko-administrativ te shoqërive të grupit përkatësor.
Shoqëria për më shumë, sipas kërkesave ne çështjet bankare dhe financiare nga legjislacioni i posaçëm, do te jape miratime, garancitë personale dhe garanci te tjera madje edhe për detyrimet e palëve të treta, si dhe të marre pjese, si në mënyrë të drejtpërdrejtë dhe indirekte, ne interesat dhe aksionet në shoqeri ose ndërmarrjet industriale, tregtare ose të shërbimit që kanë një objekt të ngjashëm me të edhe kryerjen e çdo operacioni industrial, tregtar, pasuri te luajtshme e te paluajtshme dhe financiare në çdo rast të lidhur edhe të indirekt, me objektin social.
Ne cdo rast përjashtohet aktiviteti i rezervuar nga ligji për kategori të veçanta profesionale si dhe aktiviteti financiar ndaj publikut.
Forma ligjore: Shoqëri Aksionare SH.A
Viti i Themelimit: 26/10/2000
Rrethi: Pesaro
Shteti ku vepron: Itali
Origjina e Kapitalit: Itali
Kapitali Themeltar(Lekë): 7 268 400 000,00
Shoqëri Mëmë / Zotërues për këtë Subjekt: RENCO GROUP S.P.A., nje shoqeri italiane, me kod fiskal 13250670158
Shoqëri e Kontrolluar nga ky Subjekt: "CONSORZIO DEL MOBILE - SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI" CENTRO DI SERVIZI REALI AL SISTEMA MOBILIERO MARCHIGIANO IN ACRONIMO "COSMOB S.P.A.", me kod fiskal 00872940416. RENCO S.P.A zoteron 0.04% te kapitalit te kesaj shoqerie.
ITALSEC S.R.L , me kod fiskal 02643220417. RENCO S.P.A zoteron 70% te kapitalit te kesaj shoqerie.
SALINELLA EOLICO S.R.L, me kod fiskal 02706980410. RENCO S.P.A zoteron 40% te kapitalit te kesaj shoqerie.
NOVA PORTUM S.R.L, me kod fiskal 02725450411. RENCO S.P.A zoteron 30% te kapitalit te kesaj shoqerie.
RENCO ECO ENERGY S.R.L., me kod fiskal 02725450411. RENCO S.P.A zoteron 51% te kapitalit te kesaj shoqerie.
GREENERGO S.R.L., me kod fiskal 02763350416. RENCO S.P.A zoteron 100% te kapitalit te kesaj shoqerie.
KAIROS AIR S.P.A., me kod fiskal 02873240424. RENCO S.P.A zoteron 5.47% te kapitalit te kesaj shoqerie.
RENCO ENERGY SOLUTION S.R.L., me kod fiskal 16067421004. RENCO S.P.A zoteron 51% te kapitalit te kesaj shoqerie.
Lloji i pronësisë: E Huaj
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Anëtarë Bordi: GIOVANNI RUBINI, GIOVANNI FREZZOTTI, LORENZO PASSERI
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Çështje Ligjore: Korporata Elektroenergjetike Shqiptare (KESH sh.a.) ka publikuar në faqen e saj të internetit një thirrje për shprehjen e interesit për dhënien me qira të një aseti të gjenerimit të energjisë termike në datën 05.01.2022 bazuar në Vendim KM (VKM) Nr. 620 datë 22 tetor 2021 për “Miratimin e kushtet e Detyrimit të Furnizimit Publik (PSO) për subjektet e licencuara shqiptare Sektori i Energjisë Elektrike gjatë Gjendjes Emergjente të Furnizimit me Energji elektrike me qëllim parandalimin dhe përballimin pasojat e krizës globale energjetike” që i imponon KESH-it detyrimin për të ofruar të gjithë energjinë elektrike të nevojshme për të përmbushur kërkesat e Furnizuesit të Shërbimit Universal (FSHU) Bazuar në dispozitat e mësipërme të VKM-së, KESH ka publikuar thirrjen në faqen e tij të internetit, në webpage të një gazete ndërkombëtare të biznesit dhe gjithashtu në Buletinin Shqiptar të Prokurimeve Publike. Brenda afatit të publikuar, kompania ka marrë dy shprehje interesi nga:

• Exelerate Energy and Renco s.p.a
• Distributed Power Solutions

Nga shprehjet e mësipërme mbi interesat, Exelerate Energy dhe Renco s.p.a, shprehja është kualifikuar gjatë vlerësimit të Pajtueshmërisë. Shprehja e interesit të Company Distributed Power Solution nuk ishte në përputhje me dispozitat e Thirrjes për Shprehje Interesi. Oferta nga Exelerate Energy dhe Renco s.p.a. është vlerësuar për selektive vlerësimi sipas Thirrjes për Shprehje të Interesit dhe është shpallur fitues.
Ndryshime
Shënime: *Kapitali i shoqerise eshte 60.000.000 euro dhe eshte konvertuar ne leke sipas kursit te kembimit te Bankes se Shqiperise ne daten 11.04.2022 (1 euro=121.14)

*Zerat e xhiros dhe fitimit para tatimit jane konvertuar ne leke sipas kursit te kembimit te Bankes se Shqiperise.
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
PESARO (PU) STRADA DI MONTEFELTRO 51 CAP 61122

Adresa:
PIAZZALE MARIO CORALLONI 7 PESARO (PU) CAP 61122

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt i regjistrit italian per shoqerine RENCO S.P.A., date 12.04.2022
NJOFTIMI I TENDERIT
DOKUMENTAT STANDARTE TE TENDERIT (NJOFTIMI)
NJOFTIMI PËR VLERËSIMIN E SHPREHJES TË INTERESIT
Dokumenta Financiare:
Informacione Financiare
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: 193 904 437,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 2 154 380 895,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:27 105 972 405,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:21 741 322 636,00
Punuar Nga : A.Lala