Skip to content

RENCO
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2022-03-26 11:26:46
JSON

NIPT: M21517003C
Administrator: Valerio Mario Capozzella
Objekti i Veprimtarisë: Realizimi si ne Itali ashtu edhe jashte saj per vete dhe per llogari të të treteve, drejtperdrejt dhe nepermjet personave ose shoqërive të tjera, të sa vijon. Qellimi: Pergatitja e projekteve paraprake dhe ekzekutive, investimeve, planeve financiare, ekonomike etj. Hartimi i specifikimeve te tenderit. Studimi, projektimi, ndërtimi, ndërtimi dhe furnizimi i komplekseve te impianteve, impianteve industriale, teknologjike, impianteve per prodhimin e energjise elektrike dhe impianteve per impiantet e prodhimit te energjisë elektrike, impianteve per transformimin dhe shpërndarjen e sistemeve elektrike energjetike, sistemet e mbikqyrjes video, telekomunikacioni dhe sistemet e rrjeteve të transmetimit te te dhenave, industriale, rezidenciale, tregtare, tunistike, sociale etj., vepra me interes publik, rrugë, ura dhe hekurudha, pra çdo gje që mund te jete objekt aplikimi ne fushen e inxhinierisë se impianteve industriale dhe civile, urbanistikes, arkitekture dhe inxhinieri. Operimin, menaxhimin dhe mirermbajtjen e drejtpërdrejte ose nën mbikeqyrjen dhe asistencën e tij te termocentraleve të naftës, gazit, ujit, energjise elektrike, industrial dhe civile në pergjithesi. Restaurimin dhe mirembajtjen e pasurive te paluajtshrne qe i nenshtrohen mbrojtjes në perputhje me dispozitat per trashegimine kulturore dhe mjedisore. Punime hidroizoluese. Punime te vecanta strukturore. Menaxhimi i plote i rrjeteve te shperndarjes se gazit të destinuara per cdo perdorim, duke perfshire tregtimin dhe shitjen e vete gazrave. Pune keshillimore, mbikeqyrja dhe drejtimi per të gjitha punët apo realizimet e siperpërmendura. Frirnizimi i shërbimeve të cilat, ne cdo forme, mund të jenë te nevojshme per realizimin e puneve të listuara me siper. Te kryeje hetime socio-ekonomike dhe te tregut te nevojshme per realizimin e nismave dhe puneve te rifutura ne qellimet sociale. Zhvillimi i studimeve të plota të fizibilitetit. Promovimi i marrëveshjeve me organizma, institute, kompani, biznese dhe konsorciume italiane dhe të huaja. Kryen edhe si kontraktor gjeneral punimet që do të kryhen nën drejtimin e tyre. Të marrë ose të pranojë raporte të natyrshme per aktivitete te ngjashme dhe te lidhura me ato te parashikuara ne kete nen. Dhenie fideusioni (garancie) dhe garanci hipotekore si ne interesin e vet ashtu edhe ne favor te të treteve, per te marrë hipoteka aktive dhe passive. Te kryeje transportin per llogari të te treteve. Ushtrimi mbi baza jo te perhapura dhe ne çdo rast vetem per shoqerite e grupit te cilit i perket, i veprimtarive te dhenies së kredive në cdo forme, të marrjes se aksioneve me qellim investimi te qendrueshem dhe jo te shërbimit te vendosjes, te brokerimit valutor, te shërbimeve të grumbullimit, pageses dhe transferirnit te fondeve, koordinimi tekniko-administrativ i shoqerive te grupit perkates. Gjithashtu, shoqeria, ne perputhje të plotë me dispozitat e përcaktuara ne çeshtjet bankare dhe financiare me legjislacion te vecante, numd të: per të dhene pretendime, gananci dhe çdo garanci tjeter reale dhe personale, duke përfshire detyrimet e paleve të treta, si dhe per te marre, drejtperdrejt dhe indinekt, interesa dhe aksione ne shoqeri te tjera ose kompani industriale, tnegtare ose shërbimi qe kane nje objekt te ngjashem, te ngjashem ose në çdo rast të lidhur funksionalisht me te vetin si dhe te kryeje çdo operacion industrial, tregtar, te luajtshem, të pasurive te paluajtshme dhe financiare ne cdo rast te lidhur, instrumental ose plotesues me arritjen, qofte edhe ne menyre indirekte, te qellimeve te korporates, me përjashtim te mbledhjen e kursimeve dhe ushtnimin e veprimtarive të rregulluara nga legjislacioni per ndermjetesimin financiar. Ne cdo rast, perjashtohet veprimtaria e rezervuar me ligj per kategori te vecanta profesionale si dhe veprimtaria financiare ndaj publikut.
Emërtime të tjera Tregtare: RENCO
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 21/02/2022
Rrethi: Tirane
Shteti ku vepron: Shqiperi
Origjina e Kapitalit: Itali
Shoqëri Mëmë / Zotërues për këtë Subjekt: “RENCO S.P.A”shoqeri e te drejtes Italiane , e themeluar ne Milano me adrese Via Bruxelles 3/A, San Donato Milanese dhe NIPT 13273270150 me perfaqesues ligjor si administrator e kesaj shoqerie te huaj Giovanni Rubini. ( Sipas Statutit te Shoqerise date 21.02.2022)
Lloji i pronësisë: E Huaj
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tirane, Autostrada Tiranë Durrës, Km. 2, objekt me numër pasurie 40/32, zona kadastrale Nr. 2679

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 26.03.2022
Statuti i Shoqerise
Dokumenta Financiare:
Informacione Financiare
Punuar Nga : A.Baja