Skip to content

"RO -AL"
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2021-05-31 10:06:46
JSON

NIPT: J61811001M
Administrator: Robert Kaso
Objekti i Veprimtarisë: Veprimtari ne fushen e tregtimit te mobiljeve te ndryshme,tregtim i artikujve te ndryshem te konsumit te gjere, industriale,e ushqimore lende te pare, materiale, paisje e makineri te llojeve te ndryshme si pjese kembimi per to, karburante dhe lubrifikante me shumice e pakice import eksport veprimtari tregtare ne fushen e ushqimit, bar bufe, restorant dhe hoteleri, turizem, grumbullim, perpunim dhe tregtim te produkteve bujqesore blektorale bime medicinale transport te udhetareve dhe te mallrave,veprimtari ndertuese te objekteve te ndryshme, zyra per kambizem valutor etj .Agjensi imobilare, shitje,blerje qera, ndermjetesim per te gjitha format e prones, te luajteshme dhe te paluajteshme, ne cilendo forme qofte ajo dhe brenda hapsirave ligjore. Konsulence marketingu tregtare, teknike.Operacione tregtare dhe komisionere per llogari te personave fizike dhe juridike, vendas e te huaj.Investime ne fushen e ndertimeveve dhe ndertime. Import eksport te materialeve, te lendeve ndertimit, makineri e paisje, mallra te ndryshem ushqimore, industriale etj si dhe sherbime te ndryshme agjensish. Prodhim dhe riparim varkash, jahte, skafe. Veprimtari ne fushen e perpunimit te lendeve drusore dhe prodhimit te 2 mobiljeve te ndryshme. Veprimtari ne fushen e prodhimit dhe tregetimit te mobiljeve te ndryshme si: mobilje per qendrat shendetesore,spitale,laburatore mjekesore,si krevat spitalor,shtreter vizitash,stativa,shkalle ndihmese ,paravento,grila ,rrollera,perde etj. Prodhim dhe tregetim i karrigeve te ndryshme per zyra dhe ambiente te sherbimit spitalor. Tregetim me shumice dhe pakice te paisjeve, aksesoreve dhe cdo produkt per parukeri dhe qendra estetike.
Emërtime të tjera Tregtare: "RO -AL"
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 23.01.1995
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 267 000 000,00
Numri i pjesëve: 267 000
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: III.7.A - Shërbime të ekspertizës dhe/ose profesionale lidhur me pyje dhe/ose kullota
III.1.B - Leje Mjedisi e tipit B
X - Leje e integruar mjedisore
Çështje Ligjore: Me date 10.10.2007, u hartua projekti i bashkimit me perthithje te shoqerise "RO-AL" shpk me nipt J61811001M (shoqeria perthithese) me shoqerine "ENKEL" me nipt K52316521W (shoqeria e perthithur). Te gjitha te drejtat dhe detyrimet e shoqerise se perthithur "ENKEL" shpk i kalojne shoqerise perthithese "RO-AL" shpk. Shoqeria qe perthithet "ENKEL" shpk vleresohet e prishur pa likuidim duke kaluar ne statusin "C’regjistruar”.
Me date 25.10.2007, me vendim te ortakut te vetme, u miratua projekti i bashkimit me perthithje. Kapitali i shoqerise “Ro-Al” pas bashkimit do te jete 146.700.000 (njeqind e dyzet e gjashte milion e shtateqind mije) leke. Ortaku i shoqerise se perthithur “Enkel” shpk, Z. Ilir Kaso do te behet ortak te shoqeria perthithese RO-AL me 3.7% te kapitalit ndersa Robert Kaso do te zoteroje 96.3% te kapitalit.
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë, Kashar KM.8 AUTOSTRADA, Tiranë-Durrës

Adresa:
Tirane, Vore, Piramida -Vore

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 31.05.2021
Akti i themelimit dhe statuti
Vendimi i ortakut te vetem per miratimin e bashkimit me perthithje (25.10.2017) dhe projekt-marreveshja e bashkimit (10.10.2007)
Dokumenta Financiare: Pasqyrat financiare 2013
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2014
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2015
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Shenimet shpjeguese te PF 2019
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019-2022
Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2014
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 14 137 574,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 11 205 988,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 5 736 822,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 12 094 395,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 4 791 889,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 4 474 965,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 5 211 744,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: 7 465 487,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:132 450 594,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:103 759 260,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:100 355 048,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:188 472 829,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:203 072 465,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 106 814 056,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 83 627 166,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2012: 113 361 268,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017
2018
2019

Punuar Nga : A.Lala