Skip to content

DV-ALBTURIST HOTELIERS
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2023-07-12 12:31:39
JSON

NIPT: J61811023T
Administrator: EVA HAMITAJ, Arjan Skenderi, JONATHAN ROBERTS, EDUART SHALSI, DONATELLA BURGSAMI, Pavlina Konini (likuidatore)
Objekti i Veprimtarisë: Ristrukturimi i Hotel Tirana, ushtrimi në Shqipëri i Industrisë së Turizmit, Ristrukturimi dhe administrimi i komplekseve turistike si dhe ushtrim veprimtarie në lidhje me këmbimin e valutës.
Emërtime të tjera Tregtare: DV-ALBTURIST HOTELIERS
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 06/05/1993
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 674 076 317,00
Numri i pjesëve: 100
Shoqëri Mëmë / Zotërues për këtë Subjekt: RAIFFEISEN BANK SH.A eshte nje shoqëri aksionare, e themeluar në date 10/06/1997, me NIPT J61911005B, me seli ne Tirane, Rruga e Kavajes, Palllati.71, shk.1, ap.4, me administratore Erion Serti, Vilma Baçe, Alexander Zsolnai, Christian Canacaris, dhe Elona Mullahi, e zoteruar nga Raiffeisen SEE Region Holding GmbH (Sipas te dhenave te QKB, date 01.07.2023).

INSTITUTI I SIGURIMEVE SH.A. eshte nje shoqëri aksionare, e themeluar në date 30/05/1999, me NIPT J62006012D, me seli ne Tirane, Njësia Bashkiake Nr.7, Rruga e Kavajës, Nr.116, me administratore Erald Hysa, e zoteruar nga EUROSIG SHA. INSTITUTI I SIGURIMEVE SH.A eshte Çregjistruar pa Likuidim. (Sipas te dhenave te QKB, date 01.07.2023)

>ALBTURIST Tour- Operator eshte nje shoqëri aksionare, e themeluar në date 22/10/2001, me NIPT K31623038D, me seli ne Tirane, Rruga e Kavajes, prane njesise bashkiake nr.7, me administrator Pavlina Konini, e zoteruar nga Ministria e Ekonomise, Tregtise dhe Energjetikes. Shoqeria eshte Çregjistruar pa Likuidim. (Sipas te dhenave te QKB, date 01.07.2023)
Lloji i pronësisë: Mikse (Private&Publike)
Nr. i administratorëve: 6
Femër/Mashkull: 3 Meshkuj/3 Femra
Statusi: Shoqëri në Likuidim e Sipër
Leje/Licensa: -
Çështje Ligjore: I. Me date 25.04.2005, me vendim te asamblese se Jashtezakonshme te ortakeve, u miratua likuidimi i shoqerise dhe fillimi i procedurave perkatese, si dhe caktimi i z.Bendis Husi si likuidator te shoqerise.

II. Me date 08.06.2006, me vendim te asamblese se jashtezakonshme te shoqerise, u pranua doreheqja e z.Bendis Husi nga detyra e likuidatorit te shoqerise dhe caktimin e znj. Leida Matja si likuidatore e shoqerise "DV Albturist Hoteliers" sh.p.k., e cila do te veproje ne perputhje me legjislacionin perkates si dhe me statutin e shoqerise.

III. Me date 09.09.2008, u largua nga detyra likuidatorja Ledia Matia dhe u emerua ne vend te saj Jola Bojaxhi.

IV. Me date 12.06.2009, me vendim te asamblese se ortakeve, u lirua nga detyra likuidatorja Jola Bojaxhi dhe u emerua ne vend te saj Anila Kaçupi.

V. Me date 05.01.2013, me vendim te asamblese se ortakeve, u lirua nga detyra likuidatorja Anila Kaçupi dhe u emerua ne vend te saj Jola Bojaxhi.

VI. Me date 01.03.2018, me vendim te asamblese se ortakeve, u largua nga detyra Jola Bojaxhi dhe u emerua si likuidatore e shoqerise Pavlina Konini.

Sekuestro konservative

I. Sipas kërkesës për vendosje barre sigurie mbi titujt e pronësisë Nr. 13674/1 Prot., date 18.02.2015 lëshuar nga Drejtoria Rajonale Tatimore Tiranë, u kerkua te mos lejohet tjetërsimi i titujve të pronësisë përfshire edhe shitblerje aksionesh të subjektit DV-ALBTURIST HOTELIERS pajisur me NUIS (NIPT)- J61811023T deri në shlyerjen e detyrimeve tatimore nga ana e tatimpaguesit debitor.

II. Sipas Urdhërit Nr.5228 Prot., datë 28.03.2019, protokolluar nga QKB me Nr.5065 Prot., datë 04.04.2019, lëshuar nga Zyra Përmbarimore Tiranë, u urdherua vendosja e masës së sekuestros konservative mbi kuotat, aksionet apo kapitalet e debitorit subjekti “DV-ALBTURIST HOTELIERS” sh.p.k., pajisur me Nuis (Nipt)- J61811023T. Objekti i sekuestros: Gjobe administrative.

III. Sipas shkresës Nr. 27210 Prot., datë 09.06.2023 “Kërkesë për Vendosje të Masës së Sigurimit të Detyrimit Tatimor”, lëshuar nga Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve, Rajoni Qendror, u kërkua: Vendosje të masës së sigurimit të detyrimit tatimor, mbi tatimpaguesin, subjekti “DV-ALBTURIST HOTELIERS”, SHPK, pajisur me NUIS (Nipt) – J61811023T me anë të së cilës synohet që në QKB, të mos lejohet tjetërsimi mbi pasuritë dhe të drejtat pasurore që i përkasin këtij tatimpaguesi deri në shlyerjen e detyrimeve tatimore.
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
TIRANE SHESHI SKENDERBEG

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar date 01.07.2023
Akti i themelimit
Kontrata shitje BERZH
Vendimi ortakut per likuidimin e shoqerise date 25.04.2005
Urdher per vendosjen e sekuestros konservative date 28.03.2019
EKSTRAKT HISTORIK I REGJISTRIT TË PRONARIT PËRFITUES date 01.07.2023
Ekstrakt Historik i Regjistrit Tregtar date 12.07.2023
Dokumenta Financiare: Pasqyrat financiare 2010
Pasqyrat financiare 2011
Informacione Financiare
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2011: -3 757 552,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2010: -1 983 394,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2009: -1 216 199,00
Punuar Nga : A.Lala / P. Nikolli