Skip to content

RAIFFEISEN BANK SH.A (Ish Banka e Kursimeve)
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2023-12-12 13:56:55
JSON

NIPT: J61911005B
Administrator: Erion Serti; Vilma Baçe; Alexander Zsolnai; Christian Canacaris; Elona Mullahi
Objekti i Veprimtarisë: Objekti i veprimtarisë së Bankës është të ushtrojë veprimtari bankare dhe financiare si dhe çdo veprimtari tjetër të lidhur me to, në përputhje me legjislacionin në fuqi dhe në përputhje me veprimtarinë e saj, sipas liçencës bankare të Bankës të lëshuar nga Banka e Shqipërisë. Në mënyrë të veçantë, Banka ka të drejtë të kryejë veprimtaritë e mëposhtme: a) të gjitha format e kredidhënies, duke përfshirë edhe kredinë konsumatore e kredinë hipotekare; b) qiranë financiare; c) të gjitha shërbimet e pagesave dhe të transferimit të parave, duke përfshirë kartat e kreditit dhe të debitit, çeqet e udhëtarit, çeqet bankare dhe kartat e pagesës; d) ofrimin e garancive; e) tregtimin për llogari të saj ose për llogari të klientëve, qoftë dhe në një këmbim valutor, në një treg të vetorganizuar (OTC) ose ndryshe, si më poshtë: i) instrumente të tregut të parasë (çeqe, dëftesa, çertifikata të depozitave etj.); ii) këmbim valutor; iii) produkte derivative (instrumente derivative), duke përfshirë, midis të tjerave, kontrata të së ardhmes (futures) dhe kontrata me opsione (options); iv) instrumente të këmbimeve valutore dhe instrumente per vlerësimin e normës së interesit, duke përfshirë këtu produkte të tilla, si marrëveshje swap dhe marrëveshje që përcaktojnë vlerën e interesit në të ardhmen; v) letra me vlerë të transferueshme; vi) instrumente të tjera të negociueshme dhe aktive financiare, duke përfshirë veprimet me arin; vii) pjesëmarrjen në emetimin e të gjitha llojeve të letrave me vlerë, duke përfshirë nënshkrimin dhe vendosjen si agjent (si publik, ashtu edhe privat) dhe kryerjen e shërbimeve lidhur me këto emetime; f) ofrimin e shërbimit të kasave të sigurimit; g) ndërmjetësimin për transaksionet monetare të mëposhtme: i) administrimin e aktiveve të tilla, si administrimi i parave dhe i portofolit, administrimi i fondeve, marrja në kujdestari, shërbimet depozituese dhe të besimit; ii) shërbimin për kompensimin dhe shlyerjen e pagesave të aktiveve financiare, duke përfshirë letrat me vlerë, produktet derivative dhe instrumente të tjera të negociueshme; h) shërbimet këshilluese, ndërmjetëse dhe shërbime të tjera ndihmëse për të gjitha veprimtarite e listuara nga pika "a" deri "g" të këtij neni, duke përfshirë referencen e kredisë dhe të analizës, kërkimin dhe këshillimin në lidhje me investimet dhe portofolin, si dhe këshillimin mbi blerjet e mbi strategjinë dhe ristrukturimin e shoqërive. i) faktoring-un dhe financimin e transaksioneve tregtare. j) veprimtarinë e ndërmjetësimit në sigurime dhe risigurime. (3) Banka ka të drejtë të ndërmarrë çdo veprim tjetër që është i dobishëm ose i nevojshëm për realizimin e objektit të Bankës në përputhje me ligjin siç mund të ndryshohet herë pas here.
Emërtime të tjera Tregtare: RAIFFEISEN BANK SH.A
Forma ligjore: Shoqëri Aksionare SH.A
Viti i Themelimit: 10/06/1997
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Austri
Kapitali Themeltar(Lekë): 14 178 593 030,00
Numri i pjesëve: 7 000
Shoqëri Mëmë / Zotërues për këtë Subjekt: Sipas te dhenave te regjistrit tregtar te Austrise, date 15.01.2021 Raiffeisen SEE Region Holding GmbH është një shoqëri e themeluar sipas ligjeve të Austrisë, regjjistruar në Regjistrin Tregtar të Gjykatës Tregtare Vjenë me nr. 255194k, me seli në 1030 Wen, Am Stadtpark 9, Vjene, me drejtor Cafe Michael Mag. Aksioner kryesor i shoqerise eshte Raiffeisen RS Beteiligungs GmbH, një shoqëri austriake, me nr. regjistri 252949i, me seli në Am Stadtpark 9, Vjene (Burimi i te dhenave https://www.firmenmonitor.at/)

Sipas Ekstraktit Historik te Regjistrit te Pronarit Perfitues, date 01.04.2022, terhequr nga QKB date 17.02.2023, Pronaret perfitues te subjektit RAIFFEISEN BANK SH.A, zoterues te 25% te kapitalit e me teper, nuk jane te identifikuar, deri me date 17.02.2023
Shoqëri e Kontrolluar nga ky Subjekt: I. DV-ALBTURIST HOTELIERS është një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 06/05/1993 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi NIPT J61811023T, me adresë në Tiranë, Sheshi Skënderbeg, me administratorë Eva Hamitaj, Arjan Skënderi, Jonathan Roberts, Eduart Shalsi dhe Donatella Burgsami. Aktualisht shoqëria është në likuidim e sipër. Likuiditaroi është Pavlina Konini. RAIFFEISEN BANK SH.A zotëron 5.01% të aksioneve të kapitalit të kësaj shoqërie. (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 17.02.2023)

II. RAIFFEISEN LEASING është një shoqëri aksionare, e themeluar më datë 28/04/2006 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi NIPT K61725024D, me seli në Tiranë, Tish Daija, Kompleksi Haxhiu, Godina 1, Kati 7, me administratorë Ankleida Shehu dhe Estela Themeli. Shoqëria është aktive dhe RAIFFEISEN BANK SH.A zotëron 100% të aksioneve të kapitalit të kësaj shoqërie. (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 17.02.2023)

III. Raiffeisen INVEST - Shoqeri Administruese e Fondeve te Pensionit dhe Sipermarrjeve te Investimeve Kolektive, është një shoqëri aksionare, e themeluar më datë 18/07/2005 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi NIPT K51928001I, me seli në Tiranë, Rruga Tish Daija, Kompleksi Kika 2, me administratorë Edlira Konini dhe Alketa Emini. Shoqëria është aktive dhe RAIFFEISEN BANK SH.A zotëron 100% të aksioneve të kapitalit të kësaj shoqërie.(Sipas të dhënave të QKB deri më datë 17.02.2023)

Lloji i pronësisë: E Huaj
Nr. i administratorëve: 5
Femër/Mashkull: 3 Meshkuj; 2 Femra
Anëtarë Bordi: Heinz Mag. Wiedner, Petro Merkulov, Thomas Matejka, Harald Kreuzmair, Peter Lennkh
Të punësuar: Më 31 dhjetor 2022, Banka ka të punësuar 1 262 punonjës (2021: 1 254 punonjës).
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: Nr. 3, datë 25.06.2009 - Shoqëri brokerimi në letra me vlerë të qeverisë të RSH në bursë dhe në tregun me pakicë -
Nr. 2, datë 11.01.1999 - Liçencë “Për të ushtruar veprimtari bankare dhe financiare në Republikën e Shqipërisë” -
Nr. 6, datë 29.09.2010 - Kujdestar i letrave me vlerë i qeverisë së RSH -
Nr. 17, datë 31.10.2016 - Shoqëri brokerimi në sigurime -
Çështje Ligjore: I. Më datë 08.10.2014, me anë të urdhërit nr.264-3 regj., lëshuar nga Përmbaruesi Gjyqësor "Aldo F. Gjevori", u vendos masa e sekuestros konservative në aktivet e palës debitore "Raiffeisen Bank". Aktivet e mësipërme do të qëndrojnë të sekuestruara deri në një urdhër të dytë.

II. Më datë 02.10.2015, me anë të urdhërit Nr. 703 Prot, Nr. 644 Dosje, lëshuar nga shoqëria përmbarimore “Agim Sulçe ”, u vendos bllokimi i të gjitha kuotave/aksioneve, të cilat rezultojnë të jenë të regjistruara në emër të subjektit “Raiffeisen Bank” sha.

III. Më datë 26.10.2015, me anë të urdhërit Nr.975 Prot., lëshuar nga Përmbaruesi Gjyqësor “Altin Vako”, u vendos masa e sekuestros konservative mbi të gjitha aksionet e zotëruara nga shoqëria “RAIFFEISEN BANK”sha.

IV. Më datë 15.12.2015, me anë të urdhërit Nr.221/5 Prot., lëshuar nga Përmbaruesi Gjyqësor Jonida Ujkashi, u vendos masa e sekuestros konservative mbi aktivin që zotëron debitori, shoqëria “RAIFFEISEN BANK”sha, me objekt likujdim fature ndaj kreditorit KESH sh.a. Ky aktiv do të qëndrojë i bllokuar deri në një urdhër të dytë.

V. Më datë 06.06.2017, me anë të urdhërit Nr. 501 Prot, Nr. 541 Dosje, lëshuar nga përmbaruesi gjyqësor “Altin Vako”, u hoq sekuestro konservative nga të gjitha aksionet e zotëruara nga Raiffeisen Bank sh.a

VI. Më datë 06.07.2018, me anë të urdhërit Nr. 977 Prot., lëshuar nga zyra përmbarimore Gazmor B Curi, u vendos masa e sekuestros konservative, në aktivet e palës debitore Raiffeisen Bank Sha, me objekt pagim detyrimi ndaj kreditorit, shoqërisë “AD SH – 2014” shpk. Aktivet e mësipërme do të qëndrojnë të sekuestruara deri në një urdheresë të dytë.

VII. Më datë 24.07.2018, me anë të urdhërit Nr. 153 Regj., nr. 1125 Prot., lëshuar nga Përmbaruesi Gjyqësor Gazmor Guri, u vendos heqja e masës së sekuestros konservative ndaj kuotave në pronësi të subjektit “RAIFFEISEN BANK”sh.a, pasi është shlyer detyrimi ndaj kreditorit, shoqërisë “AD SH – 2014” shpk.

VIII. Me date 03.11.2020, me ane te Urdherit Nr.206 Prot, nr.2256 Regj, lëshuar nga Përmbaruesi Gjyqësor, Jonida UJKASHI, protokolluar nga QKR me Nr. 10039 Prot., datë 05.11.2020, u urdherua heqja e masës së sekuestros konservative mbi aktivin qe zoteron debitori, shoqeria “RAIFFEISEN BANK”sha.

IX. Me datë 29.08.2022, me ane te Urdhrit nr. 151-6 Regj, protokolluar nga QKB me Nr. 22273 Prot datë 31.08.2022, lëshuar nga Zyra Përmbarimore “Aldo F. Gjevori” u urdherua heqja e masës së sekuestros konservative vendosur mbi aktivet e palës debitore RAIFFEISEN BANK SH.A me NIPT J61911005B, vendosur me shkresën Nr. 264-3 Regj datë 08.10.2014 “ Urdhër për vendosjen e masë së sekuestros konservative”.
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë, Rruga e Kavajës, Palllati 71, shk.1, ap. 4

Adresa:
1) Gjirokastër, LAGJA 18 SHTATORI
2) Lezhë, Mamurras, Pallat Qendër, Pallati 7/1, kati parë, Lagje Zef Hoti, Mamurras
3) Shkodër, Hotel Rozafa, Lagja "Vasil Shanto", Rruga Teuta, Shkoder
4) Elbasan, Librazhd, Lagjja Nr. 1, Pallati 82, Librazhd
5) Tiranë, Rruga e Durrësit, Pall 136, Tiranë
6) Tiranë, Kamëz, Bulevardi BLU, Pallati 8+1 kate, Nr. pasurie 124/1, Kamëz
7) Tiranë, Fier, Patos, Shëtitore "Republika", Pallati Nr. 36, Patos
8) Durrës, Fushë Krujë, Qendër, Pallati Hark, Kati 1
9) Tiranë, Dega Sauk, Rruga Nacionale Tiranë, Elbasan
10) Tiranë, Rruga Ferit Xhajko, (ish-Restorant Durrësi)
11) Tiranë, Kavajë, 'Blvd "Indrit Cara", Lagjia Nr. 4 pranë Xhamisë, Kavajë
12) Elbasan, Prrenjas, Lagjja Nr. 2, Blvd "Rinia", Pallati 4/1, Përrenjas
13) Vlorë, Lagja "Lirim", Rruga "Demokracia", kati I, godinë 3-katëshe, pranë shkollës "Rilindja"
14) Fier, Ballsh, BULEVARDI RRAPO HEKALI
15) Dibër, Burrel, Lagjja "Pjeter Budi", Rruga "Kuvendi Dukagjinit", Pallati 17, Burrel
16) Tiranë, LABINOTI - PALL. 2
17) Durrës, Shijak, Lagja Popullore, Ndërtesë 2 katëshe përballë Xhamisë, pranë Urës së Shijakut Elbasan, Peqin, MUSTAFA GJYMISHI-L. XHAMIA
18) Korçë, Ersekë, Blloku Nr. 3, Rruga "Dëshmoret", Pallati Nr. 8/8, Ersekë
19) Tiranë, LAGJA 28 NENTORI
20) Durres, Rruga Bajram Tusha, Gadina Zanussi, Shkoze
21) Korçë, Bilisht, 24 TETORI
22) Gjirokastër, Tepelenë, ALI PASHE - L.MUSTAFA MATOHITI
23) Durrës, Rruga Taulantia Lagja nr 1, përballë monumentit të lirisë, Vollga
24) Durrës, Fier, Divjakë, QENDER DIVJAKE
25) Kukës, Lagja Nr. 5, Rruga "Islam Spahiu", ish banka kursimeve, Kukës
26) Lezhë, Laç, LAGJA 1 - PALL. 137
27) Elbasan, Cerrik, Lagjja Nr. 2, Rruga "Gjimnazistët", Nr. pasurie 3/13, zona kadastrale 1389, Cerrik
28) Berat, LAGJA 28 NENTORI
29) Tirane Rruga "Hoxha Tahsim", Pallati Biffer & Co, Nr.28
30) Tiranë, Vlorë, Lagjja "Pavarësia", Bulevardi "Ismail Qemali", përballë "Kullave Aleksandria", Vlorë Gjirokastër, Lagja 18-Shtatori, Blvd 18 Shtatori, Pallati 1178, kati i I-re
31) Gjirokastër, Fier, Lushnje, L 6
32) Tiranë, Blvd "Zogu i Parë", Pallati 57
33) Tiranë, NR 32 SHEMSI HAKA
34) Tiranë, Rruga e Kavajës, pranë Bllokut të Ambasadave, Nr. 1/1, Tiranë
35) Tiranë, Rruga Abdyl Frashëri, Pallati 10 Katësh, Pranë Librit Universitar
36) Elbasan, Lagjja Luigj Gurakuqi, Blvd "Aqif Pasha", P. 18, Elbasan
37) Tiranë, Blvd. "Bajram Curri", Nd 276, H 2
38) Lezhë, Lagja Besëlidhja, Shëtitorja "Gjergj Fishta", Godina nr. 3
39) Tiranë, Rruga Aleksander Moisiu, Kinostudio
40) Tiranë, Vorë, Terminali i Ri i Doganës Tiranë
41) Fier, Roskovec, Rruga e Kurjanit, Lagja Nr 2, Nr. pasurie 2/106, Roskovec
42) Dibër, Peshkopi, LAGJA GJOK DOCIBUL. ELEZ ISUFI
43) Tiranë, Sheshi "Ata Turk", Pall 144, Tiranë
44) Tiranë, Rruga Vangjel Noti, Nd 12, H 6, Njësia Bashkiake 11
45) Gjirokastër, Përmet, Sheshi Qendror "Abdyl Frashëri", Rruga "Odhise Paskali", Nr. pasurie 15/37 N1
46) Durrës, Krujë, Lagja Nr.1, Rruga Marin Barleti, Nr. pasurie 3/943
47) Kukës, Krumë, Sheshi Demokracia, Lagjja nr. 1, Godina nr. 7/1, Has
48) Tirane, Vore, Rruga Rinia, 1032 Vore
49) Dibër, Bulqizë, LAGJA E RE BULQIZE
50) Berat, Ura Vajgurore, Rruga "18 Tetori", Godina Nr. 7, Ura Vajgurore
51) Tiranë, Kashar, Rruga Teodor Keko, Unaza e Re, Objekti 2-7-9 kate, Blloku nr.5
52) Korçë, Shëtitore "Fan S. Noli", Silver Center, Korçë
53) Tiranë, E "DIBRES" PERBALL "VILA GOLD"
54) Tiranë, Njësia Bashkiake nr.5, rruga Sami Frashëri, Zona Kadastrale 8270, Nr.Pasurise 7/630 (Pallati 9 7 katësh "Nobis Center", kati 1
55) Durrës, E SKENDERBEJ-LAGJA.4 - PALL. 915
56) Tirane, Rruga LLazi Miho,Kombinat ( Perballe Komisariatit nr 6)
57) Korçë, Pogradec, Lagja 2, Rruga Rinia, Pallati 178, Pogradec
58) Shkodër, Koplik, QENDER QYTETIT KOPLIK
59) Lezhë, Rrëshen, Rruga "At. Gjergj Fishta" sheshi "Abat Doci", Ndërtesa Nr. 2/190
60) Berat, Çorovodë, LAGJA ÇLIRIMI
61) Kukës, Tropojë, Sheshi "Azem Hajdari", Lagja 28 Gushti, Nr. pasurie 6/60, Tropojë
62) Berat, Kuçovë, LAGJA LLUKAN PRIFTI
63) Durrës, Lagjja Nr.3, Rruga "Hamdi Troplini", pallati 12-katësh, pranë Bashkisë, Durrës.
64) Shkodër, Pukë, Rruga Qendër, Ndërtesa 1, Apartamenti 3
65) Korçë, Rruga "Midhi Kostani", Pallati 7 katësh, kati 1, Korçë
66) Tiranë, Rruga e Durrësit, Sheshi Karl Topia, Pallati 127 Kulla 2
67) Tiranë, Tiranë, Kashar, Autostrada Tiranë,-Durres, Ndërtesa HENRY, Kati i I-rë.
68) Fier, Lagja “Kongresi Përmetit”, Rruga "Jakov Xoxa", Pallati Nr. 28, Fier
69) Vlorë, KOSOVA-L. PANVARESIA PORT

Faqja Web:
https://www.raiffeisen.al/

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 10.09.2022
Dokumenta te ndryshem (Vendimet e asamblese, vendimet e gjykates)
Ekstrakt I te dhenave te aksionerit-Raiffeisen International Bank Holding AG
Urdher per heqjen e sekuestros 24.07.2018
Kontrate per shitjen e aksioneve 13.01.2004
Kontrate per shitje aksionesh 25.05.2004
Kontrate transferimi 04.11.2011
Miratimi nga BSH per transferimin e aksioneve 06.09.2004
Ndryshimi I emrit te aksionerit
Urdher per venien e sekuestros 06.07.2018
Urdher per vendosjen e sekuestros 02.10.2015
Statuti dhe Akti I themelimit te Raiffeisen Bank
Vendimi I asamblese per rritje kapitali 29.03.2012
Vendimi I asamblese per rritje kapitali 20.09.2010
Vendimi I asamblese per rritje kapitali 01.06.2015
Urdher per vendosjen e sekuestros 15.12.2015
Vendimi I asamblese per rritje kapitali 27.11.2009
Vendimi I asamblese per rritje kapitali 09.09.2013
Vendimi I asamblese per zvogelim kapitali 17.08.2018
Vendimi I asamblese per rritje kapitali 16.12.2011
Vendim per Heqje Sekuestro date 29.08.2022
Ekstrakti Historik i Regjistrit te Pronareve Perfitues date 10.09.2022
Ekstrakt Historik i Regjistrit Tregtar date 17.02.2023
Ekstrakt Historik i Regjistrit te Pronareve Perfitues date 17.02.2023
Ekstrakt Historik i Regjistrit Tregtar date 11.07.2023
Ekstrakt Historik i Regjistrit Tregtar date 09.08.2023
Ekstrakt Historik i Regjistrit Tregtar date 12.12.2023
Dokumenta Financiare: Pasqyrat financiare 2013
Pasqyrat financiare 2015
Pasqyrat financiare 2016
Pasqyrat Financiare 2017
Pasqyrat financiare 2019
Pasqyrat financiare 2020
Pasqyrat financiare 2021
Pasqyrat Financiare 2022
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019- Në vijmësi
Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2014
Transaksione Thesari 2012-2013
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2022: 4 510 179 000,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2021: 4 136 789 000,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: 2 076 356 000,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 3 605 746 000,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 3 974 257 000,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 4 468 888 000,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 4 445 155 000,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 4 102 829 000,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 4 188 599 000,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 2 742 554 000,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: 3 798 952 000,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2022:13 062 458 000,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2021:11 167 874 000,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:9 192 869 000,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:9 941 298 000,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:9 215 382 000,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:10 120 335 000,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:10 718 286 000,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:13 371 435 000,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 15 425 471 000,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 15 283 554 000,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2012: 14 626 675 000,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022

Punuar Nga : A.Lala/ A.Baja / P.Nikolli