Skip to content

DURRES KURUM SHIPPING (Ish Kantieri Detar Durres) Zotëruese e një koncesioni Më shumë
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2021-05-24 12:41:17
JSON

NIPT: J61811539M
Administrator: Asim Bregu
Objekti i Veprimtarisë: Riparim, ndertim dhe rindertim i njesive lundruese.Prodhim i pajisjeve te njesive lundruese.Ekporti i prodhimeve te saj.Ndertim i konstruksioneve te çelikut, drurit dhe materialeve plastike.Kryerja e tregtise me prodhimet e veta dhe furnizimi pa ndermjetes ne vend dhe jashte shtetit.Prodhime industrial te ngjashme me ndertimin e njesive lundruese dhe te elemeneteve te tyre.Veprimtari transporti detar, tokesor dhe hekurudhor dhe sherbime logjistike per nevojat e veta dhe paleve te treta.Kryerja e sherbimeve industrial per nevojat e veta dhe te paleve te treta.Veprimtari turistiko-hoteljere per punonjesite e shoqerise dhe per palet e treta.Berje joint-venture, Partneritet Publik- Privat dhe Partneritet Privat-Privat ne lidhje me sherbimet plotesuese dhe aktivitete portuale te te gjitha llojeve.Agjensi Detare dhe Spedicionere.Agjensi Doganore.Magazine Doganore.Aktivitet i ngarkimshkarkimit te anijeve. Import eksport, tregtim materile ndertimi, lende te para per industrine minerale, skrap hekuri, hekur ndertimi, elektroda, krom, baker apo dhe cdo mineral tjeter etj.
Emërtime të tjera Tregtare: DURRES KURUM SHIPPING
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 26.05.1993
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Britani
Kapitali Themeltar(Lekë): 2 032 499 486,00
Numri i pjesëve: 1
Shoqëri Mëmë / Zotërues për këtë Subjekt: Altberg Developements LP, nje shoqeri e inkorporuar sipas ligjeve te Mbreterise se Bashkuar, me zyre te regjistruar ne 35/3 Buchanan Street, Edinburg, EH6 8RB, Mbreteria e Bashkuar (Sipas marreveshjes per blerjen e aksioneve, date 23.08.2016)
ALTBERG DEVELOPMENTS LP eshte nje shoqeri me pergjegjesi te kufizuar, e regjistruar ne date 25.04.2016 dhe qe funksionon sipas ligjeve te Mbreterise se Bashkuar, me adrese ne 9a Tinto Place, Edinburgh, Mbreteri e Bashkuar, EH6 5GD. Ortak kryesor is shoqerise eshte Cataj Uraz (Sipas regjistrit tregtar te Mbreterise se Bashkuar, date 24.05.2021, https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/)
Shoqëri e Kontrolluar nga ky Subjekt: DURRES CONTAINER TERMINAL, nje shoqeri aksionare koncesionare, e themeluar me date 21.09.2011 sipas ligjeve te Republikes se Shqiperise, me numer identifikimi biznesi NIPT L12126504E, me adrese ne Durres, Lagjja 4, Rruga Egnatia, Zona Kadastrale 8514, Nr.Pasurie 4/210-N1, me administrator Ada Kallçaku. Ortaket e shoqerise jane: DURRES KURUM SHIPPING (99.9%), MARINER (0.09%) Global Liman Isletmeleri (0.01%) (Sipas te dhenave te QKB deri me date 24.05.2021)

ALBPORT LOGJISTIKË, nje shoqeri me pergjegjesi te kufizuar, e themeluar me date 12.12.2016 sipas ligjeve te Republikes se Shqiperise, me numer identifikimi biznesi NIPT L62413502G, me adrese ne Durres, Lagjia Nr. 4, Rruga "Skenderbej", Zona kadastrale Nr. 8514, Pasuria e paluajtshme nr. 4/239- N25, me administrator Asim Bregu. Ortaket e shoqerise jane: DURRES KURUM SHIPPING me 100% te kapitalit (Sipas te dhenave te QKB deri me date 24.05.2021)
Lloji i pronësisë: E Huaj
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Çështje Ligjore: I. Me date 05.05.2014, me ane te Urdhrit Nr. 3933/2, "Për Vënien e Sekuestros Konservative”, lëshuar nga Shoqëria Përmbarimore Private HOTI BAILIFF SERVICE, drejtuar QKR, u urdherua vendosja e masës së sekuestros konservative mbi aksionet e palës debitore shoqëria “DURRES KURUM SHIPPING” sh.a, me NUIS (NIPT) J61811539M, me përfaqësues ligjor Sokol Plani, me qëllim pengimin e ndryshimit te statusit dhe shitjen e kuotave te shoqërisë”.

II. Me date 15.07.2014, me ane te urdhrit nr3933/8 lëshuar nga shoqëria përmbarimore "Hoti Bailiff Service", u urdherua heqja e masës së sekuestros konservative mbi aksionet e palës debitore, shoqëria "Durres Kurum Shipping" me NUIS (NIPT)- J61811539M.

*Tek xhirot vjetore te shoqerise jane perfshire edhe te ardhurat financiare te periudhes, per arsye se perbejne nje pjese te konsiderueshme te te ardhurave te shoqerise.
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tirane, Kashar, Autostrada Tirane-Durres, Km 8, (pasuria nr.1170/55, Zona Kadastrale nr.2105)

Adresa:
Durres Durres DURRES Lagjja nr.1, Rruga Egnatia, Pallati Fly, kati i nente

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 24.05.2021
Statuti i shoqerise
Marreveshje blerje aksionesh 23.08.2016
Amendament Nr. 1 date 25.09.2002 i kontrates se shitjes se aksioneve te dates 04.02.2002
Kontrata e shitjes se aksioneve 04.02.2002
Marreveshje per shitblerjen e aksioneve 23.12.2014
Kontrate shitje kuotash 29.11.2002
Kontrate shitje date 02.08.2009
Vendim i asamblese se ortakeve per zmadhimin e kapitalit 23.08.2016
Vendimi i asamblese per transferimin e aksioneve nga aksionari shtet te ai privat, date 01.07.2005
Te dhenat e ortakut Altberg Development, marre nga Regjistri tregtar i Mbreterise se Bashkuar, date 24.05.2021
Dokument i ALTBERG DEVELOPMENTS LP, marre nga Regjistri Tregtar i Mbreterise se Bashkuar, date 24.05.2021
Dokumenta Financiare: Pasqyrat financiare 2013
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2014
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2015
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2016
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Shenimet shpjeguese te PF 2019
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2014
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 499 008 378,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: -12 347 091,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 779 082 427,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 6 417 960,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 24 459 471,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 26 621 716,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 419 837,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: -55 776 466,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:933 328 260,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:20 984 533,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:796 680 914,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:33 980 310,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:72 534 956,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 1 012 672 012,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 36 986 407,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2012: 183 482 610,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017
2018
2019

Punuar Nga : A.Lala