Skip to content

EDICOM
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2023-05-03 06:53:54
JSON

NIPT: J61813038H
Administrator: Ledia Aleksi
Objekti i Veprimtarisë: Shërbime e asistence teknike,projektimi e zbatimi të punimeve të ndërtimit, e ndërtim-montimit të objekteve. Prodhim i gëlqeres, allcisë, i betonit, i zhavorrit dhe i cimentos, i parafabrikimit të produkteve të tjera të mineraleve jometalore.
Emërtime të tjera Tregtare: EDICOM
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 12/05/1994
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 10 000 000,00
Numri i pjesëve: 100
Shoqëri e Kontrolluar nga ky Subjekt: I. EAG2 Renewable Energy, është një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 04/11/2022 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT M22308030T, me adresë në Tirane, Rruga e Barrikadave; Qendra Turdiu; K2; N17 me administrator Elio Alushi. Ortak te shoqerise jane: shoqeria 2EA me 34% te kapitalit; shoqeria EDICOM dhe shoqeria Gainsbourg me 33% te kapitalit secili. Sipas të dhënave të QKB deri më date 03.05.2023

II. G.E.A Green Energy, është një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 28/04/2022 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT M21726033F, me adresë në Tirane, Rruga e Barrikadave; Qendra Turdiu; K2; N17 me administrator Denis Martopullo. Ortak te shoqerise jane: shoqeria ALIU ROAD HOUSE me 50% te kapitalit; shoqeria EDICOM dhe shoqeria Gainsbourg me 25% te kapitalit secili. Sipas të dhënave të QKB deri më date 03.05.2023

Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Femër
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Ndryshime
Shënime: Ledia Aleksi- Administratori i shoqerise "EDICOM" Sh.p.k. te bej shitje te aseteve te shoqerise sipas ligjit ne fuqi dhe kontratave qe do te lidhe (asete te luajtshme apo te paluajtshme) pa kufizim ne vlere financiare dhe pa nevojen e vendimeve te asamblese se pergjithshme te ortakeve te shoqerise per keto shitje. Per kete qellim administratori ka te drejte te lidhe çdo forme kontrate te thjeshte, me shkrese apo edhe me akt noterial per shitjen e tyre (asete te luajtshme apo te paluajtshme) ne emer dhe per llogari te shoqerise. Autorizohet administratori i shoqerise "EDICOM" Sh.p.k. te lidhe kontrata duke marre persiper te drejta dhe detyrime ne emer dhe per llogari te shoqerise me pale te treta dhe pa kufizim ne vlere si dhe pa nevojen e vendimeve te asamblese se pergjithshme te ortakeve te shoqerise per keto kontrata. Per kete qellim administratori ka te drejte te lidhe çdo forme kontrate te thjeshte, me shkrese apo edhe me akt noterial ne emer dhe per llogari te shoqerise.
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë, Njesia Administrative Nr. 10, Rruga Him Kolli, Pallati 2T, Kati i dyte

Adresa:
1. Shijak, Rindertimi i njesive te banimit ne ndertesa (pallat) per zonen e re per zhvillim Shijak, Paketa D, Objektet 5.13, 5.14, 5.15, 5.16,5.17" me adrese:Njesia administrative Shijak, Zona Kadastrale 3369, Bashkia Shijak

2. Durres, Spitalle, Ndertimi i 15-te godinave banimi 4 kate, ne Zonen 4, e shpallur si zone e pershtatshme per zhvillim, Blloku-B2 me adrese: Njesia Administrative Nr.6, Zona Kadastrale 8517

3. Himare, Kudhes, Vendi i quajtur "Angra" Sh8, Kudhes - Vlore me numer pasurie 253/1

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 23.06.2021
Akti i themelimit
Kontrate shitblerje e kuotave te kapitalit date 22.02.1999
Kontrate dhurimi kuotash 31.08.2018
Kontrate shit-blerje kuotash date 13.09.2012
Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 03.05.2023
Kontrate Shitblerje Kuotash date 30.11.2021
Dokumenta Financiare: Pasqyrat financiare 2013
Pasqyrat financiare 2014
Pasqyrat financiare 2015
Pasqyrat financiare 2016
Pasqyrat financiare 2017
Pasqyrat financiare 2018
Pasqyrat financiare 2019
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2020
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2021
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019-2022
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2021: 11 126 864,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: 3 649 462,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 9 597 479,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 44 782 666,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 16 645 706,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 413 657,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: -2 778 067,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 1 874 682,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 2 888 865,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: 178 970,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2021:257 287 166,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:35 204 476,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:87 492 182,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:233 120 891,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:67 797 812,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:33 023 563,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:67 666 629,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 72 710 671,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 69 206 578,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2012: 38 528 420,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021

Punuar Nga : A.Lala/ A.Baja