Skip to content

BNT ELECTRONICS (ish BNT ELECTRONIC`S)
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2023-06-09 08:51:14
JSON

NIPT: J61817047D
Administrator: Jovan Bojdani
Objekti i Veprimtarisë: Tregtim, distribucion, import-eksport te mallrave te ndryshem ne pergjithesi, vecanerisht pajisje elektrike, elektronike, pajisje fundore dhe infrastrukture IT, fotokopjimi dhe riprodhimi te imazhit, mjekesore te te gjitha llojeve duke perfshire edhe ato me rreze X, pajisje fiskale, printera fiskal te gjitha llojeve, POS, si edhe sisteme fiskale me sisteme te ndermjetme; pajisje te transmentimit me vale te te gjithe brezave te frekuencave duke perfshire edhe antena te cdo lloji, sisteme kondicionimi dhe sisteme me gaz duke perfshire edhe ato me presion te larte', antiviruse dhe software te tjere per mbrojtjen e sistemeve informatike. Aktivitet ne fushen e sherbimeve si perfaqesues produktesh dhe kompanish te huaja dhe te vendit.Montim, instalim, konfigurim, integrim, mirembajtje, sherbime te ndryshme dhe trajnime te pajisjeve te ndryshme ne pergjithesi, vecanerisht pajisje elektrike, elektronike, pajisje fundore dhe infrastrukture IT, fotokopjimi dhe riprodhimi te imazhit, mjekesore te te gjitha llojeve duke perfshire edhe ato me rreze X, pajisje fiskale, printera fiskal te gjitha llojeve, POS, si edhe sisteme fiskale me sisteme te ndermjetme; pajisje te transmentimit me vale te te gjithe brezave te frekuencave 2 duke perfshire edhe antena te cdo lloji, sisteme kondicionimi dhe sisteme me gaz duke perfshire edhe ato me presion te larte, antiviruse dhe software te tjere per mbrojtjen e sistemeve informatike.Prodhim, projektim, programim, krijim, zhvillim, implementim, hostim, pershtatje dhe lokalizim, sipermarrje zbatuese, konfigurim, integrim, mirembajtje dhe trajnim per sisteme software te te gjitha llojeve, programe dhe aplikacione, dhe sisteme software onpremise, web-based, cloud dhe hybrid. Sherbim konsulence ne fushen e teknologjise se informacionit per dizenjimin dhe implemetimin e sistemeve hardware dhe/ose software. Sherbime hardware dhe software ne sektorin e teknologjise dhe te informacionit, telekomunikacionit, sherbimeve me vlere te shtuar, elektronikes dhe energjise, e pajisjeve te tjera qe jane te lidhura me to, dizenjim, instalim infrastrukture dhe mirembajfje te tyre.Sherbime printimi,skanimi dhe fotokopjimi, zgjidhje menaxhimi ne forme shitje ose me qira, shitje tonerash me shumice dhe pakice. Mbikeqyrje dhe kolaudim i punimeve te zbatimit ne ndertim. Punime te pergjithshme ndertimi. Ndertimi i impianteve per prodhimin e energjise elektrike. Ndertime per nenstacionet kabinat e transformatoreve, linja e tensionit te larte e te mesem dhe shperndarjen e energjise. Punime speciale ndertimi. Impiante te brendshme, elektrike, telefoni, radiotelefoni, TV etj. Montimi e prodhimi i elementeve te pajisjeve te ndryshme elektronike, elektroteknike, elektromekanike perfshire kondicioner, elektroshtepiake etj te ketij lloji, te sisteme informatike fizik apo ne cloud, infrastrukture pajisjeve IT, sisteme software, programeve, sistemeve te pajisjeve fiskale, pajisjeve mjekesore, etj. Kryerjen e sherbimit, servisit dhe mirembajtjen e pajisjeve pajisje elektrike, mekanike, elektronike, kompjuterike, pajisje telekomunikacioni, rrjetidhe sigurie, pajisje mjekesore, pajisje fiskale, kasa fiskale, pajisjeve energjitike, pajisjeve printuese dhe fotokopjuese, pajisje elektroteknike, elektromekanike perfshire kondicioner, elektroshtepiake etj te ketij lloji. Instalimin, konfigurimin, mirembajtje te sisteme informatike fizik apo ne cloud, infrastrukture pajisjeve IT, sisteme software sitemeve te pajisjeve fiskale, pajisjeve mjekesore, etj. Dhenien me qera te te gjithe sherbimeve te lartepermendura, pajisjeve, etj. 3. Ne fushen e Telekomunikacionit, shoqeria do te kryeje: Studimin, projektimin, konsulencen, sipermarrjen zbatuese dhe/ose investimin, sipas rastit, per realizimin e impianteve te telekominikacionit dhe sherbimet e nderlidhjes ne internet, administrimi, vendosja dhe perdorimi i impianteve fikse dhe te levizshme per transmetime radiotelevizive ose ekuivalente. Kryerja e cdo operacioni ekonomik e juridik, prodhues dhe tregtar e financiar, qe lidhet drejtperdrejt ose terthorazi me objektin e veprimtarise se shoqerise per te cilen ne baze te legjislcionit shqiptar, kerkohet leje e posacme nga organet kompetente te administrates publike, do te realizohet vetem pasi te jete siguruar leja perkatese
Emërtime të tjera Tregtare: BNT ELECTRONICS (ish BNT ELECTRONIC`S)
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 08/05/1994
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 270 000 000,00
Numri i pjesëve: 270 000
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Mjete të ushtrimit të aktivitetit: 1. Tirane, Automjet tip Volkswagen CADDY, me targa TR 6023 U

2. Tirane, Automjet tip Volkswagen Caddy me targe AA 621 ML me leje qarkullimi Nr TRDA7843115

Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: II.6.A - Shërbime mjeksore parësore dhe/ose stomatologjike
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë, Bulevardi Zhan D'ark, Nd.32, Hyrja 16, Kati 2, Ap.1, Tiranë

Adresa:
1. Tirane, Njësia Bashkiake Nr.5, Bulevardi ''Zhan D'ark'', Kulla Nr.1, Kati 1

2. Tirane, Bulevardi '' Gjergj Fishta '', Kulla 1

3. Tirane, Njesia Bashkiake Nr.7, Bulevardi "Zhan D'Ark", Kulla III, Kati perdhe, Dyqani Nr.2

4. Fier, Lagjia "Kastriot", Rruga "Brigada e 11 Sulmuese", dyqani nr.6

5. Vlore, L.Pavaresia,Rruga "Ismail Qemali" Vlore Objekti ndodhet ne Rezidencen Imperiale, nje banese 12 kate dyqani dhe 10 kate banimi

6. Tirane, Rruga "Skender Kosturi", Nr. Pasurie 7/593

7. Korçe, Ne rrugen "28 Nentori" (Riza Cerova) i cili ne dokumentin e pronesise njihet si pasuria nr 4, seksioni A, kati perdhe, me siperfaqe prej 30 m2"

8. Tirane, Njesia Bashkiake Nr. 7, Bulevardi Zhan D'ark, Ndertesa Nr. 32, Kulla III, Kati i pare Nr. 16. (servis)

9. Tirane, Rruga Kongresi i Manastirit, Pallati i ri 7 katesh i shoqerise LK&CTD, per magazine

10. Tirane, Njesia Bashkiake Nr. 7, Bulevardi Zhan D'ark, Ndertesa Nr. 32, Kulla III, Kati i pare Nr. 4. (magazine)

11. Tirane, Njesia Bashkiake nr.9, Rruga Jordan Misja, Magazina me Zone Kadastrale 8330, Nr.pasurie 6/348

12. Tirane, Njesia Bashkiake Nr.7, Blv. Zhan D'Ark, Ndertesa Nr.32, Sip.118.2 m2

13. Shkoder, Lagjja Qemal Stafa, Bulevardi Zogu i Pare, prapa pallati nr. 1111, majtas njesi vegla auto, djathtas njesi kepuce

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 08.06.2022
Akti i themelimit
Kontrate shitblerje e kuotave te kapitalit 21.08.1997
Kontrate shitblerje kuotash 02.07.2001
Vendimi i asamblese se ortakeve per zmadhimin e kapitalit 29.06.2012
Vendim i asamblese se ortakeve per zmadhimin e kapitalit 30.07.2009
Ekstrakt Historik i Regjistrit Tregtar date 09.06.2023
Dokumenta Financiare: Pasqyrat financiare 2013
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2014
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2015
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2016
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Shenime shpjeguese te PF 2019
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2020
Shenime shpjeguese te PF 2020
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2021
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019- Në vijmësi
Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2014
Transaksione Thesari 2012-2013
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2021: 136 780 722,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: 48 406 318,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 142 819 052,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 118 580 418,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 137 700 095,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 170 818 552,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 194 801 704,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 71 455 698,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 82 081 024,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: 69 378 707,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2021:790 932 771,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:636 473 190,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:879 567 311,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:665 589 450,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:668 747 150,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:1 060 365 757,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:1 083 047 548,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 502 934 382,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 398 977 702,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2012: 448 080 195,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021

Punuar Nga : A.Lala/ A.Baja