Skip to content

GTS-Gazra Teknike Shqiptare sh.p.k.
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2023-03-08 08:01:41
JSON

NIPT: J61905015B
Administrator: Giovanni Annoni, Matteo Fumagalli Romario, Besnik Halili (perfaqesues i shoqerise sipas prokures se posacme, date 10.01.2019)
Objekti i Veprimtarisë: Prodhimin, shitjen dhe tregtimin e gazrave teknike, terapeutike, farmaceutike, ushqimore dhe gazrave te tjere ne pergjithesi, si dhe prodhimin e produkteve dhe apraturave qe kane te bejne me to; Projektimin, realizimin, instalimin dhe mirembajtjen e impjanteve te lidhura me gazet e siperpermendur dhe pajisjet mjekesore; Veprimtari Export – Import - Tregetim te materialeve mjekesore dhe pajisjeve mjekesore; Furnizimin me Oksigjen Mjekesor dhe aparaturave mjekesore te pacienteve te ndryshem ne shtepi; Projektimi dhe realizimi i impianteve spitalore, salla operimi; Importin dhe eksportin me shumice e pakice te artikujve industriale te cdo lloji; Veprimtari Import, Export, Tregetimi, Magazinimin dhe Menaxhimin e produkteve kimike, preparateve, solucioneve dhe reagenteve kimike dhe pajisjeve qe duhen per shfrytezimin e tyre, si dhe mbetjve kimike; Sherbime per te trete; Tregtim, instalim dhe mirëmbatje pajisje elektrike, kabuj elektrik, transformatore, saldatriçe, materiale elektrike dhe aksesorë, paisje elektronike, rrjete elektrike, për ndërtime civile, industriale dhe aplikime mjekesore; Kryerjen e analizave laboratorike per te trete, per qeliza staminale, gjenetike, NIPT; Transport i mallrave te cdo lloji, si ne Shqiperi ashtu edhe jashte saj, edhe per llogari te te treteve; Prodhimin, shitjen dhe tregtimin e SO2 ushqimor si dhe gazeve te tjere ushqimore si dhe kryerjen e analizave qe kane te bejne me te, prane laboratorit testues te SO2 ushqimor dhe gazrave teknike, terapeutike, farmaceutike, ushqimore dhe gazrave te tjere ne pergjithesi.
Emërtime të tjera Tregtare: GTS-Gazra Teknike Shqiptare sh.p.k.
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 18/01/1996
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Itali
Kapitali Themeltar(Lekë): 292 164 000,00
Numri i pjesëve: 1
Shoqëri Mëmë / Zotërues për këtë Subjekt: SOL s.p.a, nje shoqeri italiane, me seli ne Monza, rruga Borgazzi 27 (Itali), regjistruar ne Regjistrin e Shoqerive te Monza dhe Brianza me numer 04127270157 (i cili korrespondon edhe me kodin fiskal), me nje kapital prej 47.164.000 (dyzete shtate milion e njeqind e gjashtedhjete e kater mije) euro, perfaqesuar ne kete kontrate nga Z. Aldo Fumagalli Romario dhe z. Marco Annoni (Sipas kontrates se shitblerjes se kuotave, date 30.07.2015)

Sipas Ekstraktit Historik te Regjistrit te Pronarit Perfitues, date 07.06.2021 terhequr nga QKB date 07.06.2022, Pronaret perfitues te subjektit GTS-Gazra Teknike Shqiptare sh.p.k. , jane:

Aldo Fumagalli Romario , shtetas italian, i datelindjes 1958, Mban pozicionin e drejtuesit/drejtuesve më të lartë të subjektit raportues. Data e percaktimit si pronar perfitues eshte 10.05.2019.

Marco Annoni , shtetas italian, i datelindjes 1961, Mban pozicionin e drejtuesit/drejtuesve më të lartë të subjektit raportues. Data e percaktimit si pronar perfitues eshte 10.05.2019.

Lloji i pronësisë: E Huaj
Nr. i administratorëve: 2
Femër/Mashkull: Mashkull
Mjete të ushtrimit të aktivitetit: 1) Tirane Vaqarr, ABR802 Gjysem Rimorkio

2) Tirane, Vaqarr, Mjeti me targe AGR 960

3) Tirane, Vaqarr, Mjeti me targe AGR 960

4) Tirane, Vaqarr, Gjysem Rimorkio me targa AH R177

5) Tirane, Vaqarr, Gjysem rimorkio me targa AGR036

6) Tirane, Vaqarr, Mjet gjysem rimorkio me targa AGR969

7) Tirane, Vaqarr, AA 751 TG

8) Tirane, Kamion tip Iveco me targe AA 503 OH

9) Tirane, Gjysem Rimorkio me targa ABR 153

10) Tirane, TR 1276 T

11) Tirane, TR 6397 S

12) Tirane, Mjeti AIR452

13) Tirane, Gjysem rimorkio me targe AER277

14) Tirane, Mjeti Fiat Doblo me targe AA772SU

15) Tirane, Gjysem rimorkio me targe ADR 337

Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: II.8.B - Shërbime ndërhyrese higjeno-shëndetesore
II.7.B.1 - Tregtimi me shumicë i barnave
II.7.C.1 - Prodhimi i barnave
III.1.C - Leje Mjedisi e tipit A
III.1.B - Leje Mjedisi e tipit B
III.2.B - Veprimtaritë e tjera profesionale lidhur me ndikimin në mjedis
II.1.A - Prodhim, përpunim, shpërndarje me shumicë e ushqimeve
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tirane, Vaqarr

Adresa:
1) Tirane, Vaqarr, Rruga Llazi Miho, Ndertesa Nr. Pasurie 300/56, ZK.37/2 prane GTS-Gazra Teknike Shqiptare

2) Tirane, Vaqarr, Sharre, Rruge Leke Zaharia, zona kadastrale 3321, me numer pasurie 342/12

3) Tirane, Vaqarr, Sharre, Rruga Leke Zaharia, Impianti i prodhimit te SO2, Godine 1 kateshe me zone kadastrale 3921, Nr Pasurie 342/14

Faqja Web:
http://www.gts.al/

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 07.06.2022
Akti i themelimit dhe statuti
Prokure e posacme 10.01.2019 per emerimin e Z. Besnik Halili si perfaqesues i shoqerise
Kontrate shitblerje kuotash te shoqerise 30.07.2015
Vendim i ortakut te vetem per zmadhimin e kapitalit 24.12.2007
EKSTRAKT HISTORIK I REGJISTRIT TË PRONARIT PËRFITUES, 07.06.2021
Dokumenta Financiare: Pasqyrat financiare 2013
Pasqyrat financiare 2014
Pasqyrat financiare 2015
Pasqyrat financiare 2016
Pasqyrat financiare 2017
Pasqyrat financiare 2018
Pasqyrat financiare 2019
Pasqyrat financiare 2020
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019- Në vijmësi
Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2014
Transaksione Thesari 2012-2013
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: 250 782 504,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 51 905 685,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 50 890 382,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 62 167 856,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 80 777 233,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 75 348 150,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 78 618 733,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 55 914 526,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: 75 229 703,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:1 844 485 999,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:1 072 519 666,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:958 735 797,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:824 455 660,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:810 237 678,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:653 305 100,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 693 197 954,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 624 794 571,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2012: 610 645 753,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

Punuar Nga : A.Lala/ A.Baja