Skip to content

ALBCONTROL (Ish AGJENSIA NACIONALE TRAFIKUT AJROR-ANTA)
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2024-04-04 08:00:14
JSON

NIPT: J61908011H
Administrator: Laureta Omeri
Objekti i Veprimtarisë: Shërbime të navigimit(lundrimit) ajror, të nevojshëm për të garantuar sigurinë, evidencën dhe rregullshmërinë e operimit të avionëve në hapësirën ajrore dhe në aerodromet civile të Shqipërisë dhe me gjerë të publikuara në AIP Albania, në përputhje me standardet ndërkombëtare, marrëveshjet dhe rregulloret në fushën e lundrimit ajror të ratifikuara.
Emërtime të tjera Tregtare: ALBCONTROL
Forma ligjore: Shoqëri Aksionare SH.A
Viti i Themelimit: 31/12/1998
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 5 957 429 000,00
Numri i pjesëve: 5 957 429
Shoqëri e Kontrolluar nga ky Subjekt: AIR ALBANIA, shoqëri me pergjegjesi te kufizuar, e themeluar në datë 12.09.2018 dhe qe funksionon sipas ligjeve te Republikes se Shqiperise, me NIPT L82113028I, me seli në Tirane, Rruga e Durresit, Nr. 202, me administrator Sinan Dilek, dhe ortake: Shoqëria Albcontrol 10%, Shoqëria "MDN INVESTIMENT" 41% dhe Shoqëria TÜRK HAVA YOLLARI A.O 49%. Sipas te dhenave te QKB, date 05.11.2023
Lloji i pronësisë: Publike
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Femër
Anëtarë Bordi: Besart Kadia; Merita Gurabardhi; Idlir Gjata; Genci Gjonçaj; Viola Haxhiademi; Ornela Cikuli
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: XII.4 - Leje e thjeshtë mjedisore
Çështje Ligjore: I. Në bazë të Urdhrit Nr.401-385 Prot, datë 4.3.2015, të lëshuar nga Shoqëria Përmbarimore "Alimadhi", drejtuar QKB, është urdhëruar: “Vendosja e masës sekuestro konservative ndaj kuotave qe ka në pronesi debitori, shoqëria “AlbControl” sha me Nipt J61908011H”. Kjo masë e sekuestros konservative është hequr në datë 21.03.2015.

II. Ne bazë të Urdhrit Nr.664/6 -328 - 15 Prot. datë 05.05.2015, të lëshuar nga shoqëria përmbarimore "Kodra Bailiff Service" sh.p.k, është urdhëruar: “Vendosja e masës së sekuestros konservative mbi aktivet që zotëron debitori, shoqëria "AlbControl" sh.a, me Nipt J61908011H. Aktivet do të qëndrojnë të bllokuara deri në një urdhër të dytë”. Kjo masë e sekuestros konservative është hequr në datë 18.06.2015, në bazë të Urdhrit Nr.668/24 Prot., Nr.328-15 Prot datë 2.06.2015 të lëshuar nga shoqëria përmbarimore “Kodra Bailff Service” sh.p.k.

III. Në bazë të Urdhrit Nr.374/5Prot, datë 23.05.2016, të protokolluar nga QKB me Nr.1639 Prot., datë 23.05.2016, të lëshuar nga shoqëria përmbaruese “Speed Solution” sh.p.k, është urdhëruar: “Vendosja e sekuestros konservative mbi aktivet e shoqërisë “AlbControl” sha me Nipt-J61908011H”. Pala kreditore: Majlinda Çelmeta. Kjo masë e sekuestros konservative është hequr në datë 06.06.2016, në bazë të Urdhrit Nr.374/5Prot, datë 31.05.2016, protokolluar në QKB me Nr.2209Prot datë 01.06.2016, të lëshuar nga shoqëria përmbarimore “Speed Solution” sh.p.k.

IV. Në bazë të Urdhrit Nr.201/13 i Aktit, datë 31.07.2017, të lëshuar nga Përmbaruesi Gjyqësor Privat Irisa Tereziu të protokolluar nga QKB me Nr.11826 Prot, datë 02.08.2017, është urdhëruar: “Vendosja e masës së sekuestros konservative mbi të gjitha aksionet e regjistruara në emër të palës debitore shoqëria "Albcontrol" sha me Nr. NIPT J61908011H”. Pala kreditore: Shkëlqim Lamçe. Objekti: Pagim detyrimi.

V. Në bazë të Urdhrit Nr.891/3 Prot, datë 18.12.2017, të lëshuar nga Përmbaruesi Gjyqësor Dionis Mekshaj, të protokolluar nga QKB me Nr.17436 Prot, datë 19.12.2017 është urdhëruar: “Vendosja e masës së sekuestros konservative mbi aksionet që zotëron debitori “AlbControl” sha, me NIPT J61908011H. Pala kreditore: Shega Trans sh.a. Objekti: Pagesë shume.

VI. Me date 05.11.2019, me ane te Urdhrit 891/3 Regj, lëshuar nga Përmbarues Gjyqësor Privat Dionis Mekshaj, u urdherua heqja e masës së sekuestros mbi aksionet qe zoteron pala debitore shoqeria “ALBCONTROL” SHA, me NUIS (NIPT) – J61908011H deri në një urdhër të dytë të Përmbaruesit Gjyqësor.”

VII. Me date 27.11.2019, me ane te urdhrit Nr. 7580 Prot, leshuar nga Zyra e Permbarimit "ASTREA", u vendos masa e sekuestros konservative mbi aktivin qe zoteron shoqeria "Albcontrol" sh.a, me NUIS (NIPT) - J61908011H, deri ne nje urdher te dyte.

VIII. Me date 13.12.2019, me ane te Urdhërit Nr.7671 Prot., Nr. 171-19 Regj, protokolluar nga QKB me Nr.15464 Prot., datë 17.12.2019, lëshuar nga Shërbimi Përmbarimor “ASTREA”, u urdherua heqja e masës së sekuestros konservative, të vendosur me anë të Urdhërit Nr. 7580 Prot., datë 27.11.2019, në aktivet e shoqërisë “ALBCONTROL” sh.a., me Nuis (Nipt)- J61908011H.

IX. Sipas Vendimit te Gjykates se Larte nr.412, date 03.08.2017, u vendos pezullimi i ekzekutimit te Vendimit nr.454 date 27.01.2016 te Gjykates se Rrethit Gjyqesor Tirane, lene ne fuqi me vendimin nr.1594, date 22.06.2017 te Gjykates se Apelit Tirane.
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë; Rinas

Adresa:
1) Durres, Nikel, RINAS Prane kulles se trafikut ajror dhe godines operacionale
2) Durres, Nikel, RINAS Rruga Nacionale Tiranë-Rinas, pranë Aeroportit Nënë Tereza, Salla Vip ''Marubi Lounge''

Faqja Web:
[email protected]

Akte. Tjetërsim Kapitali: Urdher date 01.12.2011 per zmadhimin e kapitalit
Akti i themelimit dhe statuti i shoqerise
Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar 05.11.2023
Urdher i Ministrise se Financave dhe Ekonomise date 21.11.2017 per zmadhimin e kapitalit te shoqerise
Vendim i Asamblese se Aksionerit te Vetem, Zmadhim Kapitali date 03.03.2022
Komunikim Vendim Pezullimi i Gjykates se Larte date 03.08.2017
Ekstrakt Historik i Regjistrit Tregtar date 04.04.2024
PROJEKTLIGJ “PËR OFRUESIN E SHËRBIMEVE TË LUNDRIMIT AJROR “ALBCONTROL”", DEPOZITUAR NË KUVEND DATË 12.03.224
R E L A C I O N PËR PROJEKTLIGJIN “PËR OFRUESIN E SHËRBIMEVE TË LUNDRIMIT AJROR “ALBCONTROL””
Dokumenta Financiare: Pasqyra Financiare 2010
Pasqyra Financiare 2011
Pasqyra Financiare 2012
Pasqyra Financiare 2013
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2014
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2015
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2016
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2017
Pasqyrat financiare 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Shenimet shpjeguese te PF 2019
Pasqyra Financiare 2020
Pasqyra Financiare 2020 (Shenimet Shpjeguese)
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2021
Shenimet shpjeguese te PF 2021
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2022
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019- Në vijmësi
Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2014
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2022: 33 789 812,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2021: 513 465 944,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: -448 612 721,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: -282 935 035,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: -128 880 002,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 53 244 528,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 178 854 842,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: -66 623 354,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 268 980 417,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 244 059 177,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: 43 765 019,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2011: 499 458 877,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2010: 329 419 458,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2009: 621 986 003,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2022:2 735 689 796,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2021:2 748 168 245,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:1 824 441 554,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:3 563 753 580,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:3 554 400 862,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:3 458 571 163,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:3 306 979 117,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:3 232 825 543,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 3 129 042 757,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 2 991 678 806,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2012: 2 876 529 077,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2011: 2 858 186 559,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2010: 2 557 042 191,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2009: 2 174 141 081,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022

Punuar Nga : A.B/ A.Baja / A. Lala / P. Nikolli