Skip to content

MENI
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2021-07-13 12:24:53
JSON

NIPT: J61909018W
Administrator: Niat Liçi
Objekti i Veprimtarisë: Ndertime civile dhe industriale, rikonstruksione, mirembajtje godinash, ndertim rruge, mbikalime, hekurudha, ura, vepra arti, ujesjellesa, gazsjellesa, vepra kullimi, vaditje. Punime mbrojtje lumore, punime n/tokesore, punime germimi, prishje. Ndertim n/stacione elektrike e kabina e linja te TN, impjante per prodhim energjie. Punime te inxhinierise se mjedisit. Sinjalistika rrugore, ndricuese te trafikut. Ndertim e parafabrikat, b/a, punime rifiniture te muratures, metalike, druri, xhami, plastike. Impiante teknologjike dhe kondicionimi, impjante, mirembajtje hidrosanitare kuzhina, lavanteri, impjante linja telefonie dhe telekomunikacioni, punime elektrike , telefonike , radiofoni TV. Punime topogjeodezie. Grumbullim dhe trajtim te mbetjeve urbane. Prodhim tregim transport materiale ndertimi. Tregti transport materiale elektrike, hidraulike, hidrosanitare, elektroshtepiake. Tregtim, transport te produkteve ushqimore, blegtorale me shumice e pakice. Mirembajtje rutine dhe punime dimerore ne rruge. Sherbime pastrimi ne zonat urbane, rurale dhe te ambienteve te brendshme, te jashtme te institucioneve shteterore, private. Gjelberim dhe dekorim te ambjenteve publike, shteterore, private. Sherbime 2 dezinfektim. dezinsektim. deratizim. te ambienteve te brendshme dhe te jashtme si dhe tregtim materialesh pastrimi. Tregeti, blereje/shitje mirembajtje aparatura, paisje teknologjike profesionale. Prodhim, furnizim mobileri e paisje, aksesore mobilerie. Punime restaurim i ndertesave monument kulture, punime restaurimi ne vepra arkeologjike.
Emërtime të tjera Tregtare: MENI
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 03/04/1996
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 7 102 000,00
Numri i pjesëve: 100
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Mjete të ushtrimit të aktivitetit: Tirane, Kamion me targe AA 562 AH
Tirane, Kamion tip Mercedes Benz TR 5607 E
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: V.1 - Shërbime ekspertize dhe/ose profesionale lidhur me zhvillim e territorit dhe/ose ndërtimin
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë Njësia Bashkiake Nr. 8, Rruga Shinasi Dishnica, Pallati UniCom Nr. 1, Hyrja A, Kati 2-të

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 13.07.2021
Akti i themelimit
Dokumenta Financiare: Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2014
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2015
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2016
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Shenimet shpjeguese te PF 2019
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019- Në vijmësi
Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2014
Transaksione Thesari 2012-2013
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 1 230 363,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 14 605 576,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 6 921 035,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 3 659 245,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 3 895 527,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 1 709 332,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 1 909 255,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: 2 718 633,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:23 202 750,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:47 193 464,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:32 513 904,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:21 587 544,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:43 631 446,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 33 562 372,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 18 604 407,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2012: 25 200 426,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017
2018
2019

Punuar Nga : A.Lala