Skip to content

Banka NBG Albania (Ish Banka Kombëtare e Greqisë SHA Dega Tiranë)
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2022-09-07 07:04:15
JSON

NIPT: J61911008C
Administrator: Armand Muharremi, Brunilda Papa
Objekti i Veprimtarisë: Banka mund të kryejë veprimtaritë: pranimin e depozitave dhe fondeve të tjera nga publiku; të gjitha format e kredi dhënies duke përfshirë edhe kredinë konsumatore e kredinë hipotekare; qiranë financiare; të gjithë shërbimet e pagesave dhe të transferimit të parave, duke përfshirë kartat e kreditit dhe të debitit, çeqet e udhëtarit, çeqet bankare dhe kartat e pagesës; ofrimin e garancive dhe marrjen e angazhimeve; tregtimin për llogari të saj ose për llogari të klientëve qoftë edhe në një këmbim valutor në një treg të vetorganizuar ose të ndryshme si më poshtë: instrumente të tregut të parasë (çeqe, dëftesa, çertifikata të depozitave, etj.); këmbim valutor, produkte derivative (instrumente derivative), duke përfshirë, midis të tjerave kontrata të së ardhmes dhe kontrata me opsione; letra me vlerë të transferueshme; instrumente të tjera të negociueshme dhe aktive financiare duke përfshirë veprimet me arin; pjesëmarrjen në emetimin e të gjitha llojeve të letrave me vlerë duke përfshirë nënshkrimin dhe vendosjen si agjent (si publik ashtu edhe privat) dhe kryerjen e shërbimeve lidhur me këto emetime; instrumente të këmbimeve valutore dhe instrumente për vlerësimin e normës së interesit duke përfshirë marrëveshje sëap dhe marrëveshje që përcaktojnë vlerën e interesit në të ardhmen; ofrimin e shërbimeve të kasetave të sigurisë; ndërmjetësimin për transaksionet monetare të mëposhtme: administrimin e aktiveve të tilla si administrimi i parave dhe i portofolit, administrimi i fondeve, marrja në kujdestari, shërbimet depozituese dhe të besimit; shërbimin për kompensimin dhe shlyerjen e pagesave të aktiveve financiare duke përfshirë letrat me vlerë, produktet derivative dhe instrumente të tjera të negociueshme; sigurimin dhe transferimin e informacionit financiar si dhe përpunimin e të dhënave financiare e të programeve që kanë lidhje me të nga furnizuesit e shërbimeve të tjera financiare; shërbimet këshilluese, ndërmjetësuese dhe shërbime të tjera ndihmëse për të gjitha veprimtaritë e listuara në shkronjat "b" dhe "g" të këtij neni duke përfshirë referencën e kredisë dhe të analizës, kërkimin dhe këshillimin në lidhje me investimet dhe portofolin, si dhe këshillimin mbi blerjet e mbi strategjinë dhe ristrukturimin e shoqërive; vepron si regjistrues i Titujve Qeveritare. Banka do të ketë të drejtën të organizojë dhe administrojë regjistrin e Titujve sipas udhëzimeve dhe rregulloreve të Komisionit të Titujve. Banka do të ofrojë shërbimin e regjistrimit të titujve qeveritare dhe titujve të tjerë të përcaktuara sipas ligjit Nr. 9879 date 21.02.2008 (Për Titujt) me qëllim që të sigurojë në çdo kohë informacion rreth pronësisë mbi titujt dhe kufizime të vendosura mbi të drejtat e pronësisë dhe veprimtari të tjera financiare të përcaktuara nga termat në licencën e bankës të lëshuar nga Banka e Shqipërisë.
Emërtime të tjera Tregtare: Banka NBG Albania
Forma ligjore: Shoqëri Aksionare SH.A
Viti i Themelimit: 08/11/1995
Rrethi: Tiranë, Korçë, Fier, Vlorë, Berat, Gjirokastër, Elbasan, Kukës, Durrës, Lezhë, Shkodër
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 7 587 914 546,00
Numri i pjesëve: 58 851 664
Shoqëri Mëmë / Zotërues për këtë Subjekt: BANKA AMERIKANE E INVESTIMEVE SHA, një shoqëri aksionare, e themeluar më datë 12.02.1999 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT J91725007P, me adresë në Tiranë, Rruga e Kavajës, Ndërtesa 27, Hyrja 1, Njësia Bashkiake Nr, 10, Kodi Postar 1001, me administrator Andi Ballta dhe ortak te vetem shoqeria Tranzit-K91624020M (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 07.09.2022)

Subjekti Juridik nuk ka regjistruar të dhëna në regjistrin e pronarëve përfitues RPP
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 2
Femër/Mashkull: 1 Mashkull/1 Femër
Anëtarë Bordi: Mark Crawford, Kathryn Barony Swintek, Armand Muharremi, Lindita Rama, Andi Ballta
Të punësuar: Më 31 dhjetor 2017, Banka kishte 306 punonjës.
Statusi: Ç’regjistruar
Leje/Licensa: Licenca nr. 8, date 25.11.1996 - Licencë “Për të ushtruar veprimtari bankare dhe financiare në Republikën e Shqipërisë” -
Revokuar licenca me vendimin nr. 61, datë 06.09.2018 të Këshillit Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë. -
Çështje Ligjore: I. Sipas ekstraktit të protokollit të mbledhjes së Këshillit Drejtues të Bankës Kombëtare të Greqisë Sh.a, Sesioni 1440, datë 15.12.2011, është vendosur themelimi i filialit të ri në Shqipëri me emrin NBG Bank Albania nga transformimi i rrjetit të degëve në vend, sipas dispozitave ligjore në fuqi. Me anë të shkresës nr.230/2 Prot, dt. 12.03.2012 dhe Vendimit të Këshillit Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë, Nr.15, datë 29.02.2012, miratohet shndërrimi i Degës së Bankës Kombëtare të Greqisë Tiranë, nga degë e shoqërisë së huaj në filial/bankë vendase, kapitali i së cilës zotërohet në masën 100% nga Banka Kombëtare e Greqisë S.A. Greqi, si dhe për miratimin e emrit të bankës "Banka NBG Albania" sh.a. (Nuk ka dokument justifikues në ekstraktin e QKB për këtë vendim).

II. Më 24.05.2016, me anë të urdhërit Nr. 759 Prot., Nr. 706 Dosje, lëshuar nga Përmbaruesi Gjyqësor Altin Vako, është vendosur masa e sekuestros konservative mbi të gjitha aksionet e zotëruara nga debitori, Banka NBG Albania.

III. Më datë 06.06.2016, me anë të urdhërit Nr. 812 Prot., Nr.706 Dosje, lëshuar nga Përmbaruesi Gjyqësor Altin Vako, është vendosur zhbllokimi e aksioneve apo kredive të “Banka Nbg Albania” Sh.A të bllokuara me shkresën Nr.759 Prot. datë 24.05.2016, meqënëse pala debitore Banka NBG Albania ka shlyer detyrimin në zbatim të vendimit të gjykatës.

IV. Më datë 16.07.2018, u nënshkrua projekt marrëveshja e bashkimit ndërmjet Bankës NBG Albania sha dhe Bankës Amerikane të Investimeve Sha. Duke konsideruar që Banka Amerikane e Investimeve Sha zotërohet tërësisht nga aksionari i vetëm Tranzit shpk dhe Banka NBG Shqipëri Sha zotërohet nga Banka Amerikane e Investimeve Sha, dhe rrjedhimisht zotërohet nga Tranzit shpk, palët dëshirojnë të realizojnë bashkimin nëpërmjet përthithjes së NBG Albania, në cilësinë e shoqërisë së përthithur, nga Banka Amerikane e Investimeve Sha (ABI Bank), në cilësinë e shoqërisë përthithëse. Pas përthithjes, Banka NBG Albania do të psuhojë së ekzistuari dhe ABI Bank, si shoqëria përthithëse do të vazhdojë të ekzistojë si ABI Bank. Bashkimi do të jetë efektiv sapo të aprovohet nga Banka e Shqipërisë.

Shoqëria përthithëse ABI Bank do të ruajë: kapitalin aksionar, statutin, strukturën organizative, anëtarët e Këshillit Drejtues, anëtarët e Komitetit të Kontrollit, Drejtorin e Përgjithshëm Ekzekutiv (administratori). Kapitali aksionar i paguar dhe i regjistruar i ABI Bank nuk do të ndryshojë. ABI Bank blen aktivet dhe pasivet e NBG Albania sipas çmimit të dakortësuar. Ndryshimi midis cmimit të blerjes dhe aktive/pasive neto, pra Net Equity e NBG Albania, do të reflektohet si ndikim në Equity të ABI Bank, pa ndikuar drejtpërdrejt në kapitalin aksionar aktual të ABI Bank.

Që nga data e bashkimit, shoqëria përthithëse do të zotërojë të gjitha pasuritë në pronësi të Bankës NBG Albania, të gjitha të drejtat dhe detyrimet. Të gjitha degët dhe agjensitë e NBG Albania do të konsiderohen degë të ABI Bank. Adresat e tyre do të regjistrohen si NIPT-e sekondare të ABI Bank.
Ndryshime
Shënime: Banka NBG Albania është përthithur nga BANKA AMERIKANE E INVESTIMEVE SHA
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë, Rruga "Dritan Hoxha", Hd.8, H.1, Njësia Bashkiake Nr.11, Kodi Postar 1026

Adresa:
1) Korçë, Pogradec, Lagjja Nr.2, Pogradec
2) Tiranë, Rruga Llazi Miho, Kombinat
3) Tiranë, Kashar, Mëzez, Qendra Tregtare Univers, autostrada Tiranë-Durres, km 7, zona kadastrale 2679, nr pasurie 5/22/3, (bankomat)
4) Tiranë, Rruga e Kavajës, pranë Ish Parkut të Autobuzëve
5) Fier, Lagjja "Kastrioti", rruga "Ramiz Aranitasi", Fier
6) Tiranë, Rruga e "Dibrës", përballë "Vilës Gold"
7) Vlorë, Lagja 28 Nëntori, Te kapelja, Ndërtesa e Albtelekom, Nr. 11, (bankomat)
8) Berat, Bulevardi Kryesore, Lagjia 28 Nëntori
9) Gjirokastër, Rruga "18 Shtatori", Gjirokastër
10) Tiranë, Rruga "Luigj Gurakuqi", Pallati me Kolona
11) Elbasan, Lagjja "Luigj Gurakuqi", Bulevardi "Qemal Stafa", afër Hotel Skampa
12) Korçë, Rruga Sotir Gura, nr 1, lagjja 2
13) Kukës, Rruga "Dituria", Lagjja Nr.4
14) Tiranë, Rruga "Dritan Hoxha", Godina Komfort
15) Tiranë, Njësia bashkiake nr 9, Bulevardi Zogu i Parë, ish godina e Zërit të Popullit, Tiranë, (bankomat)
16) Tiranë, Kashar, YRSHEK, Autostrada Tiranë-Durrës, Katund i Ri Tiranë, Rruga "Bajram Curri", afër Shkollës së Baletit
17) Vlorë, Sarandë, Rruga Skënderbej, Nr.50
18) Korçë, Rruga "Midhi Kostani", Nr. 2, Lagjia nr. 9, (bankomat)
19) Durrës, Lagjja Nr. 5, Rruga Dëshmoret, Radesa Center
20) Lezhë, Rrëshen, NDERFUSHAS, Fermanoglu Construction Site, Zona kadastrale Nr. 2679, Nr. Pasurie 127/12, Nderfushal -Mirditë, Rrëshen, (bankomat)
21) Tiranë, Rruga "Sami Frashëri", Ndërtesa Teknoprojekt
22) Tiranë, Rruga "Kavajës", përballë Kishës Katolike
23) Tiranë, Rruga "Komuna e Parisit" përballë Kolegjit Kristal
24) Tiranë, Kashar, Katundi i Ri, Iliria sh.p.k, Autostrada Tiranë-Durrës, Zona kadastrale Nr. 2119, Nr. Pasurie 208/44, (magazinë)
25) Lezhë, Bulevardi "Gjergj Fishta", në kryqëzim
26) Korçë, Bilisht, Rruga Nacionale Bilisht-Kapshticë, Përballe Stacionit Miras
27) Shkodër, Lagjja "Vasil Shanto", Rruga 6 "13 Dhjetori", 270
28) Tiranë, Njësia bashkiake nr 10, Kompleksi Taiëan, Parku Rinia, Rruga "Ibrahim Rugova", (bankomat) Tiranë, Kashar, Mëzez, Petcor International, Autostrada Tiranë-Durrës, Km 5, Zona kadastrale Nr. 2679, Nr. Pasurie 17/8, (magazinë)
29) Fier, Lushnje, Bulevardi "Kongresi i Lushnjës"
30) Tiranë, Farkë, Lundër, Tirana East Gate, Rruga Nacionale Tiranë-Elbasan, Zona kadastrale Nr. 2529, Nr. Pasurie 863/4 - N195, Tiranë, (bankomat)
31) Tiranë, Kavajë, Lagjja nr.2, Bulevardi "Jusuf Budo"
32) Tiranë, Rruga "Qemal Stafa", Sheshi Straus
33) Vlorë, Bulevardi Kryesor, Parku Rinia

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 06.09.2022
Urdher per heqjen e sekuestros konservative 06.06.2016
Vendim I keshillit drejtues per emerimin e administratoreve 13.03.2014
Projekt marreveshja e bashkimit ndermjet ABI Bank dhe NBG Albania 16.07.2018
Urdher per venien e sekuetros konservative 24.05.2016
Akt transferimi aksionesh 03.07.2018
Vendim per miratimin e doreheqjeve dhe emerimin e anetareve te rinj te bordit 03.07.2018
Vendimi I asamblese se aksionereve per rimerimin e anetareve te keshillit drejtues 16.05.2016
Vendimi I asamblese per rritjen e kapitalit aksionar 30.11.2012
Ekstrakt Historik i Regjistrit te Pronareve Perfitues, date 07.09.2022
Dokumenta Financiare: Pasqyrat financiare 2013
Pasqyrat financiare 2017
Pasqyrat financiare 2015
Informacione Financiare
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: -554 193 000,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 86 500 000,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 144 976 000,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 200 038 000,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 92 139 000,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: -92 555 000,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:1 532 323 000,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:1 608 937 000,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:1 395 592 000,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 1 418 527 000,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 1 374 107 000,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2012: 1 572 458 000,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017

Punuar Nga : A.Lala/ A.Baja