Skip to content

BANKA AMERIKANE E INVESTIMEVE SHA (Ish Banka Credit Agricole Albania Sh.a, Ish Banka Emporiki Albania Sh.a, Ish Banka Tregtare e Greqise (Shqiperi) Sha, Ish Banka Ndertregtare (Shqiperi) SHA, Ish Banka Nderkombetare Tregtare e Detit te Zi (Shqiperi) SHA)
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2023-12-12 10:07:59
JSON

NIPT: J91725007P
Administrator: Andi Ballta
Objekti i Veprimtarisë: Natyra e aktiviteteve qe do te kryhen nga Banka e cileson ate si Banke Universale.Banka do te kryeje veprimtarite bankare sipas percaktimit te nenit 4 te ligjit nr. 9662 date 18.12.2006 "Per Bankat ne Republiken e Shqiperise" si dhe veprimtarite financiare si me poshte: Te gjitha format e kredidhenies, duke perfshire edhe kredine konsumatore dhe kredine hipotekore; Qirane financiare; Te gjitha sherbimet e pagesave dhe te transferimit te-parave: Ofrimin e garancive dhe marrjen e angazhimeve; Tregtimin per llogari te saj ose per llogari te klienteve, qofte dhe ne nje kembim valutor, ne nje treg te veteorganizuar (OTC) ose ndryshe, si me poshte: instrumente te tregut te parase (ceqe, deftesa, certifikata te depozitave etj.); kembim valutor: lnstrumente te kembimeve valutore dhe instrumente per vleresimin e normes se interesit, duke perfshire ketu produkte te tilla, si marreveshje swap dhe marreveshje qe percaktojne vleren e interesit ne te ardhmen: produkte derivative (instrumente derivative). duke perfshire, midis te tjerave, kontrata te se ardhmes (futures) dhe kontrata me opsione (options); letra me vlere te transferueshme; instrumente te tjera te negociueshme dhe aktive financiare, duke perfshire veprimet me arin; pjesemarrjen dhe emetimin e te gjitha llojeve te letrave me vlere, duke perfshire nenshkrimin dhe vendosjen si agjent (si publik ashtu edhe privat) dhe kryerjen e sherbimeve lidhur me keto emetime; Ofrimin e sherbimit te kasave te sigurimit; Ndermjetesimin per transaksionet monetare te meposhtme: administrimin e aktiveve te tilla, si administrimi i parave dhe i portofolit, administrimi i fondeve, marrja ne kujdestari, sherbimet depozituese dhe te besimit; sherbimin per kompensimin dhe shlyerjen e pagesave te aktiveve financiare, duke perfshire letrat me vlere, produktet derivative dhe instrumente te tjera te negociueshme; sigurimin dhe transferimin e informacionit financiar, si dhe perpunimin e te dhenave financiare e te proqrameve qe kane lidhje me te, nga furnizuesit e sherbimeve te tjera financiare.. Faktoring-un dhe financimin e transaksioneve treqtare: Sherbimet keshilluese, ndermjetese dhe sherbime te tjera ndihmese per te gjitha veprimtarite e listuara nga nenpika 1 deri ne nenpiken 8 te ketij neni, duke perfshire referencen e kredise dhe te analizes, kerkimin dhe keshillimin ne lidhje me investimet dhe portofolin, si dhe keshillimin mbi blerjet e mbi strategjine dhe ristrukturimin e shoqerive. Emetimin dhe administrimin e instrumenteve te pageses (te tilla si kartat e kreditit dhe te debitit, ceqet e udhetarit dhe ceqet bankare, kartat e pageses dhe pagesat me celular) etj., perfshire emetimin e parase elektronike.
Emërtime të tjera Tregtare: BANKA AMERIKANE E INVESTIMEVE
Forma ligjore: Shoqëri Aksionare SH.A
Viti i Themelimit: 12/02/1999
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 3 450 934 674,00
Numri i pjesëve: 84 769
Shoqëri Mëmë / Zotërues për këtë Subjekt: Tranzit shpk, është një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 30/03/2009 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT K91624020M, me adresë në Tiranë, Rruga e Kavajës, Ndërtesa 59, Kati 3, Kodi Postar 1001, me administrator Kristina Naumi. Ortaket e saj jane: NCH Balkan Fund, L.P. dhe NEW CENTURY HOLDINGS XI, L.P. me 10% te kapitalit secili; dhe shoqeria MOSCOPOLE me 80% te kapitalit. (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 21.02.2023)

Sipas Ekstraktit Historik te Regjistrit te Pronarit Perfitues, date 15.02.2022, terhequr nga QKB date 21.02.2023, Pronaret perfitues te subjektit BANKA AMERIKANE E INVESTIMEVE SHA, zoterues te 25% te kapitalit e me teper, eshte:

Andi Ballta, shtetas shqiptar, i datelindjes 1970, pronar perfitues per 80% te kapitalit, pasi zoteron 100% te kapitalit te shoqerise "MOSCOPOLE", e cila zoteron 80% te kapitalit te shoqerise "Tranzit" dhe shoqeria "Tranzit" eshte ortak i vetem tek BANKA AMERIKANE E INVESTIMEVE SHA. Data e percaktimit si pronar perfitues eshte 04.06.2020.

Shoqëri e Kontrolluar nga ky Subjekt: I. ABI BROKER SIGURIMESH sh.a është një shoqëri aksionare e themeluar më datë 21.11.2018 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT L82427025R, me adresë në Tiranë, Rruga e Kavajës, Ndërtesa 27, Hyrja 1, Njësia Bashkiake 10, Kodi Postar 1001, Tiranë, Shqipëri, me administrator Veronika Prifti, me status aktiv. Banka Amerikane e Investimeve sha zotëron 100% të aksioneve të shoqërisë. (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 10.09.2022)

II. Banka NBG Albania sha është një shoqëri aksionare, e themeluar më datë 08.11.1995 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT J61911008C, me adresë në Tiranë, Rruga “Dritan Hoxha”, Hd. 8, H. 1, Njësia Bashkiake Nr. 11, Kodi Postar 1026, me administratorë Armand Muharremi dhe Brunilda Papa. Aktualisht statusi është e ç’regjistruar pa likuidim pas bashkimit të dy shoqërive. (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 10.09.2022)

III. BURSA SHQIPTARE E TITUJVE ALSE është një shoqëri aksionare, e themeluar më datë 24.07.2017 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT L71928011S, me adresë në Tiranë, Rruga Nikolla Tupe, Nr. 1, Kati 3, Apartamenti 3, me administrator Nada Vokshi, me status aktiv. Banka Amerikane e Investimeve sha zotëron 45,59% të aksioneve të shoqërisë. (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 10.09.2022)

IV. Regjistri Shqiptar i Titujve ALREG është një shoqëri aksionare, e themeluar më datë 10.03.2016 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër në regjistrin tregtar NIPT L61516018B, me adresë në Tiranë, Njësia Bashkiake nr. 5, rruga Nikolla Tupe, nr. 1, kati 3, ap. 3, me administrator Milbana Treska, me status aktiv. Banka Amerikane e Investimeve sha zotëron 47.5% të aksioneve të shoqërisë. (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 10.09.2022)

V. ABI INVEST është një shoqëri aksionare, e themeluar më datë 28.10.2019 dhe që funksionon sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT L92424002L, me adresë në Tiranë, Rruga e Kavajës, Ndërtesa nr 27, Hyrja 1, kati 2, Njësia bashkiake 10, Kodi Postar 1001, me administrator Redi Hakani. BANKA AMERIKANE E INVESTIMEVE SHA zotëron 100% të kapitalit të kësaj shoqërie (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 10.09.2022)

Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Anëtarë Bordi: Kathryn Barony Swintek, Ernst Rezzo Schlauch, Andi Ballta, Brunilda Papa, Edmond Coku
Të punësuar: Më 31 dhjetor 2022, Banka ka të punësuar 341 punonjës (2021: 349 punonjës).
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: Nr. 14, datë 28.10.1999 - Licencë “Për të ushtruar veprimtari bankare dhe financiare në Republikën e Shqipërisë -
Nr. 15, datë 31.10.2016 - Shoqëri brokerimi në letra me vlerë -
Çështje Ligjore: Më datë 16.07.2018, u nënshkrua projekt marrëveshja e bashkimit ndërmjet Bankës NBG Albania sh.a dhe Bankës Amerikane të Investimeve Sha. Duke konsideruar që Banka Amerikane e Investimeve Sha zotërohet tërësisht nga aksionari i vetëm Tranzit shpk dhe Banka NBG Shqipëri Sha zotërohet nga Banka Amerikane e Investimeve Sha, dhe rrjedhimisht zotërohet nga Tranzit shpk, palët dëshirojnë të realizojnë bashkimin nëpërmjet përthithjes së NBG Albania, në cilësinë e shoqërisë së përthithur, nga Banka Amerikane e Investimeve Sha (ABI Bank), në cilësinë e shoqërisë përthithëse. Pas përthithjes, Banka NBG Albania do të psuhojë së ekzistuari dhe ABI Bank, si shoqëria përthithëse do të vazhdojë të ekzistojë si ABI Bank. Bashkimi do të jetë efektiv sapo të aprovohet nga Banka e Shqipërisë.

Shoqëria përthithëse ABI Bank do të ruajë: kapitalin aksionar, statutin, strukturën organizative, anëtarët e Këshillit Drejtues, anëtarët e Komitetit të Kontrollit, Drejtorin e Përgjithshëm Ekzekutiv (administratori). Kapitali aksionar i paguar dhe i regjistruar i ABI Bank nuk do të ndryshojë. ABI Bank blen aktivet dhe pasivet e NBG Albania sipas çmimit të dakortësuar. Ndryshimi midis cmimit të blerjes dhe aktive/pasive neto, pra Net Equity e NBG Albania, do të reflektohet si ndikim në Equity të ABI Bank, pa ndikuar drejtpërdrejt në kapitalin aksionar aktual të ABI Bank.

Që nga data e bashkimit, shoqëria përthithëse do të zotërojë të gjitha pasuritë në pronësi të Bankës NBG Albania, të gjitha të drejtat dhe detyrimet. Të gjitha degët dhe agjensitë e NBG Albania do të konsiderohen degë të ABI Bank. Adresat e tyre do të regjistrohen si NIPT-e sekondare të ABI Bank.
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë, Rruga e Kavajës, Ndërtesa 27, Hyrja 1, Njësia Bashkiake Nr, 10, Kodi Postar 1001

Adresa:
1) Elbasan, Lagjja "Luigj Gurakuqi", Rruga 11 Nëntori, Godina 38/1
2) Tiranë, Rruga "Qemal Stafa", Sheshi Shtraus
3) Korçë, Pogradec, Rruga "Reshit Collaku", (përballe Hotel Turizmit)
4) Tiranë, Rruga Frosina Plaku, Nr.2.
5) Tiranë, përballë ish-Nshrak, zona kadastrale 8260
6) Gjirokastër, Lagjja "18 Shtatori"
7) Tiranë, Kavajë, Bulevardi Kryesor, Lagja nr. 3, ish Hoteli i Haxhi Veliut
8) Korçë, Rruga "Sotir Gura", Nr 1, Lagjja 2
9) Fier, Lushnje, Bulevardi "Kongresi i Lushnjës", (pranë Postës Shqiptare)
10) Tiranë, Rruga Medar Shtylla, Nd. 49, H. 13, Njësia bashkiake nr. 5, Kodi postar 1019
11) Lezhë, Bulevardi "Gjergj Fishta", Sheshi Qendror, përballë Hotel Liss Lezhë
12) Vlorë, Sarandë, Lagjja nr. 1, Rruga Skënderbej, Nr.50, (pranë Kishës Orthodokse)
13) Berat, Bulevardi Kryesor, Lagjja 28 Nëntori
14) Tiranë, Kashar, Rruga Dytësore Tiranë Durrës Km. 1, Godina Pajtoni Bussines Center
15) Tiranë, RR. ISMAIL QEMALI
16) Tiranë, Rruga e "Dibrës", përballë "Vilës Gold"
17) Vlorë, Bulevardi Kryesor, Parku Rinia
18) Durrës, Lagjia nr. 11, Rruga "Dëshmorët", pallat i ri në Sheshin Pranvera.

Faqja Web:
http://www.abi.al/

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 10.09.2022
Vendimi I asamblese per rritje kapitali 22.03.2012
Kerkese per Nipt-e sekondare 27.09.2018
Forma e transferimit te aksioneve 03.09.2012
Marreveshje mbi transferimin e aksioneve 12.10.2015
Projekt marreveshja e bashkimit ndermjet ABI Bank dhe NBG Albania 16.07.2018
Kerkese per paisje me NIPT-e sekondare 19.11.2007
Kerkese per paisje me NIPT-e sekondare 09.10.2007
Statuti I Bankes Amerikane te Investimeve Sha (I ndryshuar)
Vendimi I asamblese per rritje kapitali 06.06.2012
Vendimi i asamblese per zvogelim kapitali 19.11.2018
Vendimi I asamblese per emerimin e anetareve te Keshillit Drejtues 06.12.2010
Vendimi I asamblese per rritje kapitali 20.08.2009
Vendimi I asamblese per rritje kapitali 06.12.2011
Vendimi I asamblese per rritje kapitali 15.09.2011
Vendimi I asamblese per rritje kapitali 12.12.2012
Vendimi I asamblese per rritje kapitali 26.06.2015
Vendimi I asamblese per rritje kapitali 16.12.2014
Vendimi I asamblese per rritje kapitali 24.11.2015
Vendimi I asamblese per ndryshimin e emrit 04.09.2012
Vendimi nr. 73 I Bankes se Shqiperise per miratimin e shitjes se aksioneve 07.10.2015
Vendimi per zmadhimin e kapitalit 06.09.2019
Ekstrakt Historik i Regjistrit te Pronareve Perfitues 10.09.2022
Ekstrakt Historik i Regjistrit Tregtar date 21.02.2023
Ekstrakt Historik i Regjistrit te Pronareve Perfitues date 21.02.2023
Ekstrakt Historik i Regjistrit Tregtar date 11.07.2023
Ekstrakt Historik i Regjistrit Tregtar date 09.08.2023
Ekstrakt Historik i Regjistrit Tregtar date 12.12.2023
Dokumenta Financiare: Pasqyrat financiare 2013
Pasqyrat financiare 2014
Pasqyrat financiare 2015
Pasqyrat financiare 2016
Pasqyrat financiare 2017
Pasqyrat financiare 2018
Pasqyrat financiare 2019
Pasqyrat financiare 2020
Pasqyrat financiare 2021
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2022
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019- Në vijmësi
Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2014
Transaksione Thesari 2012-2013
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2022: 2 136 349 000,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2021: 168 209 000,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: 1 266 289 000,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 960 125 000,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 678 326 000,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 593 675 000,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 420 117 000,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: -2 709 013 000,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: -540 886 000,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: -425 419 000,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: -692 759 000,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2022:4 773 298 000,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2021:4 168 359 000,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:3 112 658 000,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:2 533 066 000,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:1 629 256 000,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:1 388 510 000,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:1 045 212 000,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:1 301 779 000,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 1 099 727 000,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 1 160 856 000,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2012: 1 449 759 000,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022

Punuar Nga : A.Lala/ A.Baja / P.Nikolli