Skip to content

Doko (Ish SH.SH.M.N DOKO) Zotëruese e një koncesioni Më shumë
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2022-03-31 14:57:27
JSON

NIPT: J62903324K
Administrator: Fatbardh Doko
Objekti i Veprimtarisë: Projektim, Furnizim, Ndertim , Testim per Linjat Elektrike te tensionit te ulet, te mesem dhe te lart. Projektim, Furnizim, Ndertim , Testim per Nenstacionet elektrike te tensionit te ulet, te mesem dhe te lart. Projektim, furnizim, ndertim, testim per Hidrocentrale dhe cdo lloj impianti qe sherben per prodhimin e energjise elektrike. Veprimtari ne fushen e ndertimit si: Projektim e zbatim, Germime dheu, murature betoni, sistemime terrenesh, Prodhim materiale ndertimi, Ndertime civile industriale etj, Ndertim rruge, vepra arti, ura, kanalizime, hekurudha etj, Ndertime detare, hidraulike e hidroteknike, vepra te vecanta e punime speciale, Punime restaurimi, e punime karpentiere druri metalike, punime montimi ne impiantet e prodhimit te shperndarjes se energjise, Impiante teknologjike te vecanta, Punime sherbimi, Punime topogjezike, Instalim te paisjeve fundore te telekomunikacionit, Punime ne shfrytezim minerar dhe shpime ne thellesi me marrje kampioni per studim gjeologjik, Tregti te materialeve te ndertimit , energjise etj, Si dhe cdo aktivitet tjeter fitimprures dhe ne interes te shoqerise. Ndertim dhe ofrim i rrjeteve publike dhe private te telekomunikacionit. Perdorimi civil i lendeve plasese. Transport nderkombetar i udhetareve. Prodhimi i makinerive dhe pajisjeve (kapaciteti: Te gjitha instalimet).
Emërtime të tjera Tregtare: Doko
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 16/01/1996
Rrethi: Elbasan
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 603 722 075,00
Numri i pjesëve: 1
Shoqëri e Kontrolluar nga ky Subjekt: I. ELENERGJI, nje shoqeri koncesionare me pergjegjesi te kufizuar, e themeluar me date 04.09.2017 sipas ligjeve te Republikes se Shqiperise, me numer identifikimi biznesi NIPT L73308201B, me adrese ne Elbasan, Katund i ri, prane Doko shpk, me administratore Anila Doko. DOKO shpk zoteron 100% te kapitalit te kesaj shoqerie (Sipas te dhenave te QKB deri ne daten 31.03.2022)

II. Joint Venture Mitas Energy and Metal Construction Inc - DOKO, nje shoqeri e thjeshte, e themeluar me date 17/12/2020 sipas ligjeve te Republikes se Shqiperise, me numer identifikimi biznesi NIPT M12506202V, me adrese ne Elbasan, Bradashesh, Prane Kombinatit Siderugjik, me administratore Fatjon Doko dhe Kayra Kurt. DOKO shpk zoteron 40% te kapitalit te kesaj shoqerie (Sipas te dhenave te QKB deri ne daten 31.03.2022)
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: V.1 - Shërbime ekspertize dhe/ose profesionale lidhur me zhvillim e territorit dhe/ose ndërtimin
XII.5 - Leje mjedisore
Çështje Ligjore: I. Me date 12.09.2013, u lidh Kontrata e Pengut Mbi Kuotat e Pjesëmarrjes në Shoqëri Nr.4451 Kol, Nr.1698 Rep, midis Pengmarrësit/Kredidhënësit Raiffeisen Bank SH.a dhe Kredimarrësit shoqëria “Doko” shpk dhe Pengdhënësit Z.Fatbardh Doko dhe Z.Arben Doko me objekt: Pengdhënësit si një garanci për shlyerjen e plotë dhe të pakthyeshme të Detyrimeve të Garantuara,me anë të këtij akti (i) në mënyrë të pakthyeshme japin peng Aksionet/Kuotat në favor të Kredidhënësit(ii) në mënyrë të pakthyeshme bien dakort për dhënien dhe krijimin e një pengu mbi kuotat e pjesëmarrjes në shoqëri dhe të drejtat e lidhura me to në favor të Kredidhënësit,Raiffeisen Bank dhe (iii) çdo aksion/kuote e re e Shoqërisë ose të drejtat e lidhura me to që mund të zotërohen ne të ardhmen nga Pengdhënësit.

II. Me date 22.11.2013, u lidh kontrata e Pengut Nr,5556 Rep, Nr.2331 Kol, per ndryshimin e Kontrates se Pengut Nr.4451 Rep, Nr.1698 Kol, date 12.09.2013.

III. Me date 15.09.2014, u lidh Kontrata e Pengut “Mbi kuotat e pjesëmarrjes në shoqëri” Nr. 994 Rep., Nr. 2783 Kol, e lidhur midis shoqërisë “Doko” shpk (Kredimarrës), Fatbardh Doko dhe Arben Doko (Pengdhënësit) dhe Raiffeisen Bank sh.a (Pengmarrës/ Kredidhënës) me objekt krijimin e një pengu, ku me anën e të cilit, në mënyrë të pakthyeshme, japin peng Aksionet/ Kuotat, në favor të kredidhënësit, në mënyrë të pakthyeshme bien dakort për dhënien dhe krijimin e një pengu mbi kuotat e pjesëmarrjes në shoqëri dhe të drejtat e lidhura mbi to në favor të kredidhënësit Raiffeisen Bank sh.a dhe cdo aksion/ kuote e re e shoqërisë ose të drejtat që lidhen me to që mund të zotërohen në të ardhmen nga pengdhënësit.

IV. Me date 15.08.2017, u lidh Kontrata për Dhënie Lehtësuese Garantuese, Letër Garanci, Letër Kredi dhe/ose Linjë Kredie (Overdraft) Nr.731 Rep., Nr. 257 Kol, lidhur në datë.

V. Me date 20.10.2017, me ane te deklarates noteriale date Nr.667 Rep., Nr.308 Kol/2, me ane te se ciles eshte kryer mbyllja e kredive dhe e te gjithe detyrimeve qe palet kredimarrese (shoqeria “Doko” sh.p.k) kane pasur prane Raiffeisen Bank sh.a.

VI. Me date 16.11.2017, me ane te Urdhërit të Përmbaruesit Gjyqësor Privat Altin Vako, me Nr.1083 Prot., Nr.960 Dosje, datë ku është urdhëruar: “Vendosja e mases se sekuestros conservative mbi te gjitha aksionet e zoteruara nga shoqeria Doko sh.p.k me NIPT- J62903324K.

VII. Me date 20.11.2017, me ane te Vendimit “Per Pushimin e Ekzekutimit” të Përmbaruesit Gjyqësor Privat Altin Vako, me Nr.1132 Prot., Nr.960 Dosje, u urdherua pushimi i ekzekutimit te Urdhrit te Ekzekutimit Nr.1503 Regj.Them. date 20.09.2017 te Gjykates Administrative se Shkalles se Pare Tirane, pasi detyrimi eshte shlyer teresisht. U zhbllokuan aksionet apo kredite e shoqerise “Doko” sh.p.k me NIPT- J62903324K dhe Z.Fatbardh Doko (ne cilesine e administratorit te shoqerise “Doko” sh.p.k.) te bllokuara me ane te shkreses Nr.1083 Prot., date 16.11.2017 te Permbaruesit Gjyqesor Altin Vako.
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Elbasan, BRADASHESH PRANE KOMBINATIT SIDERURGJIK

Adresa:
Tirane, Selite, zona kadastrale nr 3292 me nr pasurie 153/122 +3-N3

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar date 31.03.2022
Akti i themelimit
Kontrate shitblerje e pjeseve te kapitalit date 14.02.2017
Kontrate pengu mbi kuotat e pjesemarrjes date 12.09.2013
Kontrate shit-blerje kuotash date 17.01.2000
Vendimi i asamblese se ortakeve per zmadhimin e kapitalit date 29.06.2010
Vendim i asamblese se ortakeve per zmadhimin e kapitalit date 03.07.2013
Vendimi i asamblese se ortakeve per zmadhimin e kapitalit date 05.08.2015
Dokumenta Financiare: Pasqyrat financiare 2013
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2014
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2015
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2020
Shenimet shpjeguese te PF 2020
Informacione Financiare
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: 55 824 195,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 55 831 169,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 52 678 335,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 88 148 136,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 98 969 680,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 141 250 232,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 80 170 644,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 68 844 346,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: 20 355 020,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:589 322 611,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:525 017 364,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:715 469 105,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:1 057 256 491,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:1 039 545 881,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:1 765 334 366,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 1 011 857 905,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 730 468 567,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2012: 485 834 430,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

Punuar Nga : A.Lala