Skip to content

SPARTAKU Zotëruese e një koncesioni Më shumë
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2021-11-22 09:59:45
JSON

NIPT: J62903491S
Administrator: Bardhyl Resulaj
Objekti i Veprimtarisë: Punime dheu murature betoni e betonarmeje, punime shembjesh, punime ne toke te germuar, prodhime material ndertimi, inerte, gure, elemente betoni dhe betonarmeje te zakonshem, material me baze bitumi sintetike, shfrytezim industrial te karrierave te gurit, rezervave minerale te llojeve te ndryshme, punime me lende plasese dhe shperthyese. Ndertime civile dhe ekonomike, industrial, turistike dhe bujqesore, mbi 5 kate, ndertim me skelet mbi 8 kate, rikonstruksione te ndryshme, kompletimet dhe instalimet e nevojshme per to. Ndertime rrugore, punime te shtresave te rruges, punime te mirembajtjes dhe sinjalizimit ne rruge, ndertim autostrada, pista, aeroporte, helioporte, ndertime hekurudhore, punime hekurudhore, special te shinave e traversave ne sistemin elektrik dhe te sinjalizimit. Ndertim vepra arti mbi 10m ura, estakada, ura metalike, ura te varura. Ndertime portuale, bankina, banesa, pontile, punime thellimi, drenimi. Ndertime ujesjellesa, kanalizime, kanale e impiante vaditje etj.
Emërtime të tjera Tregtare: SPARTAKU
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 06/09/1994
Rrethi: Fier
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 37 420 000,00
Numri i pjesëve: 100
Shoqëri e Kontrolluar nga ky Subjekt: NOVO SAPAC ENERGIE, shoqëri me përgjegjësi te kufizuar e se dejtes shqiptare, themeluar me 02.10.2013, me NIPT L32402010B, me seli qendrore ne Tirane, Bulevardi Deshmoret e Kombit, Kullat Binjake, Kulla 1, Kati 12, prane CMAA dhe me përfaqësues ligjor Besim Mulaj. (Sipas Ekstraktit Historik te Shoqerise date 22.11.2021)
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: XII.5 - Leje mjedisore
Çështje Ligjore: I.Sipas Urdherit te lëshuar date 12.08.2016, eshte vendosur: masa e sekuestros konservative ne aktivitetet e pales debitore, shoqeria SPARTAKU sh.p.k pajisur me NUIS ( NIPT) - J62903491S.

II. Sipas Urdherit te lëshuar date 22.12.2017, eshte vendosur: Bllokimi i kapitaleve si person juridik i subjektit "Spartaku" sh.p.k me NUIS (NIPT) J62903491S ne kuader te ekzekutimit te detyrimit qe rrjedh nga titulli ekzekutiv".

III. Sipas Urdherit te lëshuar date 06.12.2018, eshte vendosur: masa e sekuestros konservative në kuotat e debitorit Shoqërisë “SPARTAKU” shpk, me NIPTJ62903491S. Këto kuota do të qëndrojnë të sekuestruara deri në një urdhër të dytë.

IV. Sipas Urdherit te lëshuar date 19.06.2019, eshte vendosur: bllokimi i aktivitetit privat të palës debitore Shoqëria “SPARTAKU” shpk, me NIPT- J62903491S sipas Vendimit Nr.468 dt.22.06.2017, te Gjykatës së Shkallës së Parë Fier dhe urdhërit të ekzekutimit.

V. Sipas Urdherit te lëshuar date 25.06.2019, eshte vendosur: heqja e masës së sekuestros konservative në kuotate SPARTAKU me NIPT J62903491S depozituar me Urdhrin nr. 936/8 Prot., datë 06.12.2018 pasi detyrimi u shlye.
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Fier, Qender - FIER, Drize, Fshati Drize, rruga "Fier - Drize", magazina nr 2, mbrapa Azotikut, zone kadastrale nr 1557 numer pasurie 190/4 nd 3.

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 22.11.2021
Statuti i Shoqerise
Kontrate e shitjes se Kuotave date 10.01.2019
Dokumenta Financiare: Pasqyrat Financiare viti 2008
Pasqyrat Financiare viti 2010
Pasqyrat Financiare viti 2011
Pasqyrat Financiare viti 2012
Pasqyrat Financiare viti 2013
Pasqyra e Te ardhurave dhe Shpenzimeve viti 2014
Pasqyra e Te ardhurave dhe Shpenzimeve viti 2015
Pasqyrat Financiare viti 2016
Pasqyrat Financiare viti 2017
Pasqyra e Te ardhurave dhe Shpenzimeve viti 2018
Pasqyra e Te ardhurave dhe Shpenzimeve viti 2019
Pasqyra e Te ardhurave dhe Shpenzimeve viti 2020
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2014
Transaksione Thesari 2012-2013
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: -11 192,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: -21 006,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: -802 177,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: -6 111 375,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 351 201,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 2 169 647,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 14 721 037,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 4 069 669,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: 1 956 636,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2011: 3 960 228,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2010: 10 105 300,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2008: 36 193 610,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:1 840 445,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:46 259 875,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:92 814 516,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 190 077 572,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 208 843 506,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2012: 97 831 794,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2011: 158 409 122,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2010: 363 732 057,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2008: 522 990 247,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2018

Punuar Nga : L.Kanani