Skip to content

FORALB ALABASTER
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2023-04-29 14:29:22
JSON

NIPT: J62903844I
Administrator: Arjan Baci
Objekti i Veprimtarisë: Prodhimin dhe ekspertimin e gips-alabastër dhe prodhimeve të tyre, tregtimi i tyre për vend dhe eksport. Nxjerrja, shfrytëzimi dhe përpunimi i produkteve të alabastres, gips dhe materialeve të tjera jo metalore, prodhimin e tregtimin me pakicë e shumicë të prodhimeve të ndryshme prej druri, eksport-import të materialeve të ndryshme, artikujve të ndryshëm industriale, etj. Veprimtari dhe shërbime të tjera të lejuara nga ligji.
Emërtime të tjera Tregtare: FORALB ALABASTER
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 04/11/1994
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 30 980 000,00
Numri i pjesëve: 30 980
Shoqëri Mëmë / Zotërues për këtë Subjekt: ALESIO - 2014, shoqëri me përgjegjësi te kufizuar e se drejtës shqiptare, me NIPT L41713003M me seli qendrore ne Tirane, Njësia Bashkiake Nr. 11, Rruga Lord Bajron, Banese private Nr. 14 dhe administrator Arjan Baci. Ortak i vetem eshte Anton Gjinaj. Sipas te dhenave te QKB deri me date 29.04.2023

Sipas Ekstraktit Historik te Regjistrit te Pronarit Perfitues, date 25.05.2021, terhequr nga QKB date 29.04.2023, Pronaret perfitues te subjektit FORALB ALABASTER, zoterues te 25% te kapitalit e me teper, eshte :

Anton Gjinaj , shtetas shqiptar, i datelindjes 1966, pronar perfitues per 74.99% te kapitalit, pasi zoteron 100% te kapitalit te shoqerise meme ALESIO - 2014. Data e percaktimit si pronar perfitues eshte 20.12.2018.
Lloji i pronësisë: Mikse (Private&Publike)
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: X - Leje e integruar mjedisore
III.1.B - Leje Mjedisi e tipit B
XII.4 - Leje e thjeshtë mjedisore
Çështje Ligjore: I. Me date 01/08/2022, me ane te shkresës Nr. 1541/3 Prot., Nr.02 Kop., datë 27.07.2022., protokolluar nga QKB me Nr.20022 Prot, datë 28.07.2022, lëshuar nga Drejtoria e Përgjithshme e Policisë së Shtetit, Departamenti i Policisë Kriminale, bashkëlidhur na është dërguar, vendimi me Nr.22, datë 27.07.2022, i Gjykatës së Posaçme e Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar, i cili ka vendosur Sekuestrimin e pasurive të subjektit " FORALB ALABASTER" sh.p.k., me NUIS (Nipt) – J62903844I me administrator shtetasin Anton Gjinaj dhe me ortak shoqerine “ALESIO – 2014” sh.p.k, vlera e kapitalit 23.232.000,000 leke, numri i pjeseve 23.232, pjesemarrja ne perqindje 74,990 % dhe ortaku tjeter “Ministria e Ekonomise, Tregtise dhe Energjetikes” vlera e kapitalit 7.746.000 leke, numri i pjeseve 7.746, pjesemarrja ne perqindje 25%.

II. Me date 17/08/2022, me ane te kërkesës Nr. 2358 Prot., datë 09.08.2022, ardhur nga Agjencia e Administrimit të Pasurive të Sekuestruara dhe Konfiskuara, protokolluar nga QKB me Nr. 21035 Prot., datë 12.08.2022, për ndryshim administratori, në zbatim të Vendimit Nr. 22, datë 27.07.2022, të Gjykatës së Posaçme të Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar.
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Kavajë, Mengaj.

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakti Historik i regjistrit tregtar date 29.04.2023
Ndryshimi i Administratorit
Ndryshimi i Ortakut
Ndryshimi i Statutit (Objekti)
Ekstrakt Historik i Regjistrit te Pronarve Perfitues date 29.04.2023
Vendim i Asamblese se Ortakeve, date 11.05.2022, Fillimi i Procedures se Vleresimit te Paketes se Aksioneve ne Shoqerine "FORALB ALABASTER" Sh.p.k me Qellim Privatizimin"
Urdher per Ekzekutimin e Vendimit Penal date 27.07.2022 te Gjykatës së Posaçme e Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar
Kërkesa Nr. 2358 Prot., datë 09.08.2022, ardhur nga Agjencia e Administrimit të Pasurive të Sekuestruara dhe Konfiskuara
Dokumenta Financiare: Pasqyra Financiare 2008
Pasqyra Financiare 2010
Pasqyra Financiare 2011
Pasqyra Financiare 2012
Pasqyra Financiare 2013
Pasqyra Financiare 2014
Pasqyra Financiare 2015
Pasqyra Financiare 2016
Pasqyra Financiare 2017
Themelimi i Shoqërisë-Dokumentacion
Pasqyra Financiare 2018
Pasqyra Financiare 2018 (Shenimet Shpjeguese)
Pasqyra Financiare 2019
Pasqyra Financiare 2019 (Shenimet Shpjeguese)
Pasqyra Financiare 2020
Pasqyra Financiare 2021
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2014
Transaksione Thesari 2012-2013
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2021: 2 040 728,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: 1 177 789,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 350 093,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 301 010,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: -962 385,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 154 717,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 692 700,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: -678 090,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: -1 234 362,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: -1 146 601,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2011: 163 373,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2010: 2 037 106,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2009: 478 463,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2021:2 970 720,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:2 475 600,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:2 111 700,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:1 020 000,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:1 277 833,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:3 144 141,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:3 975 063,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 2 948 465,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 2 286 138,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2012: 5 464 504,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2011: 1 314 374,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2010: 30 449 289,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2009: 5 513 579,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2008: 296 539,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021

Punuar Nga : A.B/ A.Baja/ A.Lala