Skip to content

ALESIO - 2014
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB deri në datën: 2021-03-04 13:01:48
JSON

NIPT: L41713003M
Administrator: Klaudia Gjini
Objekti i Veprimtarisë: Ne fushen e ndertimit shoqeria do te kryeje: Studimin, projektimin, sipermarrjen zbatuese dhe/ose investimin, per realizimin me fonde publike dhe/ose jopublike te veprave publike dhe/ose private si: ndertimin e ndertesave publike dhe private, rrugeve, urave, tuneleve, mbikalimeve e nenkalimeve, autostradave, traseve hekurudhore, dhe te gjitha veprave te tjera madhore, ujesjellesave, linjave mbitokesore dhe nentokesore per energjine dhe telekomunikacionet, ndertimin dhe rehabilitimin e veprave ujitese, centralet, objektet turistike, objektet ushtarake, objektet e kultit, rrjetet inxhinierike, portet, aeroportet objektet industriale, te gjitha restaurimet ne pergjithesi, rikonstruksione te veprave te artit, montimet e konstruksioneve metalike; 2. Ne fushen e tregetise shoqeria do te kryeje: Tregtimin dhe import-eksportin me shumice e pakice, te te gjitha mallrave me ose pa akcize, duke perfshire 2 por pa u kufizuar ne industriale, ushqimore, mjekesore, bujqesore, blegtorale, elektroshtepiake, te ndertimit (hidrosanitare, elektrike, mobileri), te mjeteve kryesore dhe ndihmese te prodhimit, te makinerive, te te gjitha mineraleve, te lendes drusore, te lendeve te para dhe te perpunuara per procesin e prodhimit; tregtimin e pasurive te luajtshme e te paluajtshme shitblerjen e tokes, tregtimin e mallrave te gatshme e gjysem te gatshme; etj; tregtimin me pakice te naftes, gazit natyror dhe nenprodukteve te tyre; ushtrimi i aktivitetit te bar- bufe-restorant, dhe njesive te tjera te tregtimit te pijeve alkolike dhe produkteve ushqimore te gatshme dhe gjysem te gatshme. Shitje-Blerje te objekteve, godinave, apartamenteve dhe cdo pasuri tjeter e paluajtshme. 3. Ne fushen e minierave shoqeria do te kryeje: Studimin, zbulimin, projektimin, konsulencen, sipermarrjen zbatuese dhe/ose investimin, sipas rastit, per realizimin me fonde publike dhe/ose jopublike te minierave me karakter shfrytezimi dhe/ose administrimi publik dhe/ose privat si: ndertimin dhe shfrytezimin e minierave publike dhe private per te tera llojet e mineraleve, shfrytezimin e burimeve natyrore te ujrave minerale dhe termale; nxjerrja, prodhimi, perpunimi dhe tregtimi brenda dhe jashte vendit e mineraleve te paperpunuara dhe te perpunuara. 4. Ne fushen e transportit, shoqeria do te kryeje: Studimin, projektimin, konsulencen, sipermarrjen zbatuese dhe/ose investimin, sipas rastit, per realizimin me fonde publike dhe/ose jopublike te infrastruktures dhe/ose te pjeseve perberese te saj, per transportimin publik dhe/ose privat te njerezve dhe mallrave brenda dhe jashte territorit te vendit si dhe tranzitimin e tyre pergjate territorit te Shqiperise nepermjet transportit rrugor, hekurudhor, ajror, ujor, teleferik etj. 5. Ne fushen e turizmit shoqeria do te kryeje: Studimin, projektimin, konsulencen, sipermarrjen zbatuese dhe/ose investimin, sipas rastit, per realizimin me fonde publike dhe/ose jopublike te infrastruktures dhe/ose te pjeseve perberese te saj, per shfrytezimin njerezor me karakter pushues, argetues, edukues dhe/ose kurues, te burimeve natyrore, kulturore, mjedisore kurative, te Shqiperise dhe me gjere, per realizimin e hotelerise, fshatrave turistike, qendra turistike e te tjera dhe krjimin e faciliteteve dhe aksesoreve te nevojshem, si bar bufe- restorante, qendra estetike, palestra fitnesi, njesi te shitjeve te konfeksioneve dhe prodhimeve ushqimore e industriale e te tjera te kesaj natyre; Krijimin e agjencive turistike e te tjera. 6. Ne fushen e Energjise shoqeria do te kryeje aktivitetin ne te gjitha burimet e mundshme te energjise (hidro, ure, qymyr, karburante etj) per prodhimin e energjise. Ndertimin dhe operimin e hidrocentraleve, TEC-eve, stacioneve elektrike, nenstacioneve elektrike, linjave te transmetimit te energjise, dhe strukturave te tjera ndihmese; Ndertimin, instalimin dhe perdorimin e njesive te prodhimit te energjise elektrike, dhe prodhimin, transmetimin dhe shperndarjen e energjise elektrike. Furnizimin dhe tregtine e energjise elektrike te cdo forme, eksportin e energjise elektrike jashte territorit te Republikes se Shqiperise (lidhja nderkombetare), dhe importin e energjise elektrike brenda territorit te Republikes se Shqiperise. Shoqeria do te kryje cdo lloj aktivitetit ne raport me objektin dhe per te favorizuar ate. Menaxhimi i mbetjeve te parrezikshme. Prodhimin dhe tregtimin e materialeve te ndryshme te ndertimit duke perfshire por jo u kufizuar tek produkti i asfaltit, betonit dhe inerteve te te gjitha llojeve.Sherbimin e Kateringut.Veprimtari fiinanciare ne kembime valutore.
Emërtime të tjera Tregtare: ALESIO - 2014
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 13.05.2014
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 30 100 000,00
Numri i pjesëve: 1
Shoqëri e Kontrolluar nga ky Subjekt: I. FORALB ALABASTER SHPK, një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar me datë 04.11.1994, me NIPT J62903844I dhe adresë në Kavajë, Mengaj, me administrator Anton Gjinaj. 74.99% të kuotave të saj i zotëron ALESIO-2014 SHPK.

II. XYZ 08 SHPK, një shoqëri me përgjejgësi të kufizuar, e themeluar me datë 18.02.2008, me NIPT K92110004Q dhe seli qendrore në Tiranë, Njësia bashkiake nr 11, rruga Lord Bajron, banesë private nr 14, Laprakë, me administrator Elton Pjetri. 100% e kuotave te saj zotërohen nga ALESIO-2014 SHPK.

III. GARDEN RESIDENCE TURDIU, një shoqëri me përgjejgësi të kufizuar, e themeluar me datë 21.02.2019, me NIPT L91425024V dhe seli qendrore në Tiranë, "Rruga e Durrësit", (zona e ish fushës së Aviacionit), Pasuria Nr. 1/284, Volumi 13, Faqe 42, Zona Kadastrale 8210, me administrator Klaudia Gjini. 100% e kuotave te saj zotërohen nga ALESIO-2014 SHPK.
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Femër
Mjete të ushtrimit të aktivitetit: Kamc.Wolv Vetesh, AA 168 LE.
Kazan 3 Akse, ADR 139.
Rimorkiator 33 Ton, ADR 042.
Automjet me targe AA 435 LD
AVTOTREIDING (Gjysme rimorkio) ACR 979
Iveco, kokë tërheqëse, AA 4 065 KO
Gjysëm rimorkio, ADR 603
8. Kamion Astra (K) , AA 204 LA.
BETOPOMPE AA 803 TH
MAN (Koke Terheqese) AA 014 NK
Kamionc.Wolvsvagen, AA 167 LE.
Kamion Astra (Z), AA 496 LA.
Automjet me targe AA 973 YG
Bot Nafte (5500L), AA 643 LH.
Automjet me targe AA 152 XI.
Kamion Astra, AA 084 IV
Automjet me targe AA 578 YH
Gjysëm Rimorkio Cammetto me targë: ADR 434.
Koke Volvo, AA 641 LH.
Kamion Volvo, AA 207 GB.
Kokë Tërheqëse MAN me targë: AA 207 ME
Kamion Volvo AA 187 LK.
MENCI (Gjysmë rimorkio) ADR 772
Man kokë tërheqëse, AA 742 KX
KAMIONCINE AA 048 MS
Kamion Iveko, AA 203 LA.
Gjysëm rimorkio, ADR 688
Gjysëm rimorkio, ACR 920
DAF (Kokë Tërheqëse) AA 848 NN
MULLER (Rimorkiator) ACR 759
Automjet me targe AA 861 VM
Kamion Benz, AA 723 FP.
Automjet me targe AA 917 SO
Automjet me targe AA 956 YG
Automjet me targe AA 549 TX
Automjet me targe AA 679 VU
Automjet me targe AA 019 XI
Automjet me targe AA 579 YH
Automjet me targe AA 862 VM;
Automjet me targe AA 732 VU
Automjet me targe AA 153 XI;
Automjet me targe AA 729 VU;
Automjet me targe AA 857 VM
Automjet me targe AA 678 VU;
Automjet me targe AA 731 VU;
Automjet me targe AA 704 PY
Automjet me targe AA 581 YH;
Automjet me targe AA 871 VM;
Automjet me targe ADR 440;
Automjet me targe AA 782 SE;
Automjet me targe AA 203 SY;
Automjet me targe AA 974 YG;
Automjet me targe AA 768 XM;
Automjet me targe AA 017 XI;
Automjet me targe AA 405 NF;
Automjet me targe AA 588 XM;
Automjet me targe AA 918 S0;
Automjet me targe AA 163 RL;
Automjet me targe AA 922 SO;
Automjet me targe AA 073 LU;
Automjet me targe AFR 954;
Automjet me targe AA 921 SO;
Automjet me targe AA 587 XM;
Automjet me targe AA 869 VM;
Automjet me targe AA 582 YH;
KOKE TERHEQESE AA 890 TP;
KAMION AB 397 AF;
Automjet me targe AA 576 XM;
Automjet me targe AA 557 JF;
Automjet me targe AA 674 VU;
KAMION AA 485 LN;
Automjet me targe AA 526 SV;
Automjet me targe AA 218 TS;
Automjet me targe AA 548 TX;
Automjet me targe AA 256 MJ;
Automjet me targe AA 578 XM;
Automjet me targe AA 872 VM;
Automjet me targe AA 164 XN;
KAMION AB 617 AH;
GJYSEM RIMORKIO AER 427;
KAMION AB 618 AH;
AUTOBETONERE AA 247 ZV;
KOKE TERHEQESE AA 962 XA;
KOKE TERHEQESE AA 830 JT;
GJYSEM RIMORKIO ACR 330;
KAMION AB 398 AF;
GJYSEM RIMORKIO AER 687;
KAMION AB 672 AH;
KOKE TERHEQESE AA 906 PB;
KAMION AB 671 AH;
51 KAMIONCINE AA 158 UL;
KAMION AB 462 AH;
KAMIONCINE AA 083 VA;
BETOPOMPE AA 539 XJ;
BETOPOMPE AA 237 YK;
KAMION AB 619 AH;
BETOPOMPE AA 821 VM;
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: III.1.A - Leje Mjedisi e tipit C
IV.1.B - Minerare
IV.1.B.2 - Leje Shfrytëzimi
III.2.B - Veprimtaritë e tjera profesionale lidhur me ndikimin në mjedis
Çështje Ligjore: I. Me date 21.02.2018, me ane te Urdhrit Nr. 10237 Prot, protokolluar ne QKB me Nr. 515 Prot date 14.01.2019, lëshuar nga përmbarues gjyqësor Ermir Godaj, u urdherua vendosja e mases se sekuestros konservative mbi pasurine e debitorit si me poshte: Te vendoset sekuestro konservative mbi kapitalin qe zoteron debitori shoqeria “ALESIO-2014”shpk pajisur me Nipt L41713003M ne menyre qe te mos kryhet asnje veprim tjetersimi apo disponimi.

II. Me date 17.01.2019, me ane te Urdhrit Nr. 403 Prot, protokolluar ne QKB me Nr. 953 Prot date 18.01.2019, lëshuar nga përmbarues gjyqësor Ermir Godaj, u urdherua heqja e masës së sekuestros konservative ( nëse është vendosur) mbi kapitalitn që zotëron debitori Shoqëria “ALESIO-2014" shpk pajisur me Nipt L41713003M urdheruar vendosja e sekuestros me shkresën Nr. 10237/ Prot datë 21.12.2018 të Përmbaruesit Gjyqësor Ermir Godaj.

III. Me date 21.02.2018, me ane te Urdhrit Nr. 10237 Prot, protokolluar ne QKB me Nr. 515 Prot date 14.01.2019, lëshuar nga përmbarues gjyqësor Ermir Godaj, u urdherua vendosja e mases se sekuestros konservative mbi pasurine e debitorit si me poshte: Te vendoset sekuestro konservative mbi kapitalin qe zoteron debitori shoqeria “ALESIO-2014”shpk pajisur me Nipt L41713003M ne menyre qe te mos kryehet asnje veprim tjetersimi apo disponimi.

IV. Me date 17.01.2019, me ane te Urdhrit Nr. 403 Prot, protokolluar ne QKB me Nr. 953 Prot date 18.01.2019, lëshuar nga përmbarues gjyqësor Ermir Godaj, u urdherua heqja e masës së sekuestros konservative ( nëse është vendosur) mbi kapitalin që zotëron debitori Shoqëria “ALESIO-2014" shpk pajisur me Nipt L41713003M urdheruar vendosja e sekuestros me shkresën Nr. 10237/ Prot datë 21.12.2018 të Përmbaruesit Gjyqësor Ermir Godaj.

V. Me date 22.12.2020, u lidh marreveshja siguruese date Nr.1468 Rep, Nr. 628 Kol, midis Anton Gjinaj dhe shoqerise “BANKA CREDINS” sh.a, (barremarresi), me objekt: Krijimi i nje barre siguruese mbi pasurite e luajtshme te barredhenesit, si garanci per shlyerjen e kredise se akorduar nga “BANKA CREDINS” sh.a.
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë, Njësia Bashkiake Nr. 11, Rruga Lord Bajron, Banesë private Nr. 14

Adresa:
1) Lezhë, Milot, Rruga Kombit Milot-Morinë
2) Kavajë, Zona minerare nr.295 (objekti Mengaj)
3) Tiranë, Njesia Adminstrative nr.7, Rruga e Durresit, Kompleksi Turdiu
4) Tirane, Rruga "Ish Fusha Aviacionit", ("Teodor Keko"), Njesia Administrative nr.7 Kompleksi i shoqerise "ALESIO-2014" Shpk" Zone Kadastrale 8210
5) Tiranë, Njësia Bashkiake nr 11, Laprakë, Rruga "Gjergj Legisi", Kati i Dytë, Aktivitet Palestër
6) Kukes, Rruga Bicaj, Aeroporti i Kukesit, 3,5 KM larg qytetit te Kukesit
7) Durrës, Rruga " Taulantia ", Lagjja nr 1, Currila
8) Tiranë, Kavajë, Fshati Mengaj, Zona Veriore, Vendburimi me leje Shfrytëzimi 1433
9) Tiranë, Vorë, Tokë prodhim Asfalt Beton, Zona Kadastrale 25/96, Pasuria nr.25/32, Nr.25/30, Nr.25/23, Nr.25/33, Tirane-Vore-Marikaj
10) Tiranë, Rikonstruksioni i infrastrukturës rrugore të Bllokut që kufizohet nga Rruga Qemal Stafa, Rruga e Dibrës dhe Rruga Bardhyl
11) Tirane, Njesia Bashkiake Nr.11, Rruga Lord Bajroni, Objekti Dy Katesh Nr.14, kati i pare (Bar)
12) Tiranë, Rruga Haxhi Hafiz Sabri Koçi, Ali Demi, Objekt ndërtimi i një godine banimi dhe shërbimi 6 kate me dy kate parkim nëntokë
13) Tiranë, Vorë, Marikaj, zona kadastrale 2596, me nr. pasurie 25/28

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 04.03.2021
Akti i themelimit
Urdher per venien e sekuestros konservative 21.02.2018
Marreveshje siguruese date 22.12.2020
Dokumenta Financiare: Bilanci (2014)
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2016
Pasqyrat financiare 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Shenime shpjeguese te PF 2019
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019-2021
Transaksione Thesari 2015-2018
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 89 531 784,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 9 568 760,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 21 083 103,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 12 434 010,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 37 959 782,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 210 344,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:1 342 501 835,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:796 872 270,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:221 525 710,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:187 207 298,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:111 813 253,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 1 372 933,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017
2018
2019

Punuar Nga : A.Lala