Skip to content

SKRAQI Zotëruese e një koncesioni Më shumë
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2024-05-21 10:35:11
JSON

NIPT: J62904231P
Administrator: Julian Skraqi
Objekti i Veprimtarisë: Prodhim tregtim buke, përpunim drithërash e aktivitet ndërtimor lidhur me të, import eksport me shumicë e pakicë. Ndërtimit të hidrocentraleve, tregtimi me shumicë e pakicë dhe import eksport të mallrave industriale, ushqimore, elektroshtëpiake, hidraulike, elektrike, kinkaleri, kancelari. Transport mallrash brenda dhe jashtë vendit. Transport mallrash për nevojat e aktivitetit.
Emërtime të tjera Tregtare: SKRAQI
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 10/01/1995
Rrethi: Elbasan
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 800 000,00
Numri i pjesëve: 3
Shoqëri e Kontrolluar nga ky Subjekt: HEC-i Tërvolit, nje shoqeri koncesionare me pergjegjesi te kufizuar, e themeluar me date 12.12.2007 sipas ligjeve te Republikes se Shqiperise, me numer identifikimi biznesi NIPT K73621202N, me adrese ne Elbasan Pishaj TERVOL Godina e Hidrocentralit Tërvol, Komuna Pishaj, me administrator Julian Skraqi. SKRAQI zoteron 34.2% te kapitalit te kesaj shoqerie (Sipas te dhenave te QKB deri ne daten 15.04.2022)
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Mjete të ushtrimit të aktivitetit: Elbasan, Automjet me targa EL 7668 B.
Elbasan, Mjeti me targa AA 846 ZL
Elbasan, Automjet me targa EL 5604 B
Elbasan, Mjeti me targa AA 760 ZL
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: III.1,II.1.A -
Çështje Ligjore: I. Me date 27.11.2015, u lidh Marreveshja e Kolateralit Financiar Nr. 3027 Rep., Nr.1260 Kol e lidhur midis Raiffeisen Bank sh.a (Kredidhenes/Marresi i Kolateralit) dhe “SKRAQI” sh.p.k (Dhenesi i Kolateralit), si garanci per shlyerjen e detyrimeve te kontrates se kredise bankare me nr 3025 rep dhe nr. 1258 kol, date 26.11.2015, sipas se ciles banka i jep shoqerive HEC-i Tervolit, Ble-Klo-Ar dhe Skraqi shpk nje shume prej afersisht 333.240.000 (treqind e tridhjete e tre milion e dyqind e dyzet mije) leke.

II. Me date 23.02.2021, me ane te Urdhërit Nr.624 Prot, lëshuar nga Zyra Permbarimore Private “REAL BAILIFF SERVICE” SHPK, u urdherua vendosja e mases se sekuestros mbi aktivet e pales debitore SKRAQI SHPK me NUIS (NIPT)- J62904231P me qellim mostjetersimin e tyre, si dhe moskryerjen e cdo veprimi qe do te sillte ndryshime ne regjistrin tregtar.

III. Me date 16.03.2021, me ane te Urdhrit Nr.1586 Regj., Nr. 902 Prot, lëshuar nga Shoqëria “REAL BAILIFF SERVICES ” SHPK, protokolluar nga QKB me Nr. 3158 Prot., datë 17.03.2021, u urdherua heqja e masës së sekuestros konservative mbi aktivet e pales debitore “SKRAQI” SHPK me nipt J62904231P, vendosur me shkresen Nr. 624 Prot date 23.02.2021.
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Elbasan, Lagjja Dyli Haxhire, prane ishfushes se druve, 250 m ne perendim te godines se ELBER-it.

Adresa:
Elbasan, Lagjja Dyli Haxhire, prane ish fushes se druve, 250m ne perendim te godines se ELBERIT.

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar date 15.04.2022
Akti i themelimit
Deshmi e Trashegimise Ligjore date 26.04.2019
Kontrate shitje kuotash date 06.02.2005
Vendimi i asamblese se ortakeve per zmadhimin e kapitalit date 05.09.2012
Vendim i asamblese se ortakeve per emerimin e ekspertit kontabel per zmadhimin e kapitalit date 05.07.2010
Procesverbal i mbledhjes se asamblese se ortakeve per zvogelimin e kapitalit date 26.12.2014
Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 21.05.2024
Dokumenta Financiare: Pasqyrat financiare 2013
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2015
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2016
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2020
Shenimet shpjeguese te PF 2020
Pasqyra e Te ardhurave dhe Shpenzimeve 2021
Shenimet Shpjeguese te Pasqyrave Financiare 2022
Informacione Financiare
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2022: 54 289 230,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2021: 32 370 139,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: 58 014 835,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 11 478 204,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 84 830 081,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 12 045 878,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 47 881 941,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 10 609 632,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 82 206 394,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 2 654 249,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: 3 067 292,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2022:92 888 686,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2021:63 118 920,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:136 978 303,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:92 297 678,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:157 921 739,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:80 957 316,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:140 303 247,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:93 622 129,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 142 765 692,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 56 288 615,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2012: 77 480 391,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022

Punuar Nga : A.Lala/L.Kanani