Skip to content
Ndërtimi, operimi dhe transferimi i hidrocentralit Tërvol

HEC-i Tërvolit
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2024-03-28 10:12:52

NIPT: K73621202N
Administrator: Julian Skraqi
Objekti i Veprimtarisë: Zbatimi i kontratës konçesionare me Autoritetin Kontraktues (Ministrinë e Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjetikës) e miratuar me VKM Nr. 724, datë 30. 10. 2007, që ka hyrë në fuqi pas botimit në Fletoren Zyrtare Nr. 151, datë 13 Nëntor 2007. Gjithashtu, Shoqëria, në funksion të përmbushjes së objektit të mësipërm, mund të kryejë çdo veprimtari të lejuar nga ligji, duke u përqendruar kryesisht në: Prodhim të energjisë elektrike, duke shfrytëzuar burimet e energjisë, të cilat gjenden në natyrë dhe janë të rinovueshme, si ajo hidrike, diellore, e erës, gjeotermale, e biomasës ose bogazit, si dhe energjia nga mbetjet urbane. Studim dhe projektim të hidrocentraleve, centraleve apo impianteve të cilat bëjnë të mundur shfrytëzimin e energjisë që gjendet në natyrë dhe që janë të rinovueshme. Ndërtim, rehabilitim, modernizim të hidrocentraleve, të centraleve dhe të impianteve, të cilat bëjnë të mundur shfrytëzimin e energjive që gjenden në natyrë dhe që janë të rinovueshme. Operim, shitje të energjisë elektrike klientëve dhe blerje të energjisë elektrike nga operatorë të ndryshëm privat apo shtetëror, brenda dhe jashtë vendit. Transmetim të energjisë elektrike në sistemin e tensionit të lartë, funksion i cili përfshin edhe transmetimin ose interkonjeksionit ndërkombëtar. Përdorim të sistemeve të linjave, strukturave mbështetëse dhe pajisjeve transformuese e kontrolluese për transmetimin e energjisë elektrike. Operim në sistemin e transmetimit për të kryer aktivitetin e transmetimit të energjisë dhe të dispeçerimit (axhustim ose rregullim i prodhimit) të energjisë elektrike, sipas kërkesave të konsumit në nivel kombëtar. Shpërndarjen, transportin e energjisë elektrike në sistemet shpërndarëse të tensionit të mesëm dhe të ulet, duke pasur parasysh shpërndarjen deri tek konsumatori i fundit. Import-Eksport të pajisjeve dhe materialeve elektrike.
-------------
Kategoria: Sektori i Energjisë
-------------
Emërtime të tjera Tregtare: HEC-i Tërvolit
Forma ligjore: SH.P.K Koncesionare/PPP
Viti i Themelimit: 12/12/2007
Rrethi: Elbasan
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 310 929 905,00
Numri i pjesëve: 5
Shoqëri Mëmë / Zotërues për këtë Subjekt: I. SKRAQI, një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 10.01.1995 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi biznesi NIPT J62904231P, me adresë në Elbasan, Lagjia Dyli Haxhire, pranë ish-fushës së druve, 250 m në perëndim të godinës së ELBER-it, me administrator Julian Skraqi. Ortaket e shoqerise jane: Julian Skraqi (43.33%), Artan Skraqi (43.33%) dhe Hasije Skraqi (13.33%) (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 15.04.2020)

II. BLE-KLO-AR, një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 05.03.1997 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi biznesi NIPT J62904379V, me adresë në Elbasan, Cerrik, Pasuria me numër 3/280-ND, ndodhet në zonën kadastrale 1389 në adresën: Lagjja nr 2, rruga Rinia, CERRIK, me administrator Bledar Mehmeti. Ortaket e shoqerise jane: Eqerem Mehmeti (29.6%), Feti Mehmeti (43%), Halim Mehmeti (7.4%), Bledar Mehmeti (20%) (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 15.04.2020)

Sipas Ekstraktit Historik te Regjistrit te Pronarit Perfitues, date 16.03.2022, terhequr nga QKB ne daten 15.04.2022, Pronare perfitues te shoqerise jane:

Feti Mehmeti, shtetas shqiptar, i datelindjes 1950, pronar perfitues pasi zoteron 43% te kapitalit te BLE-KLO-AR-zoteruese e 38.43% te HEC-i Tërvolit. Data e percaktimit si pronar perfitues: 13.10.2010.

Eqerem Mehmeti, shtetas shqiptar, i datelindjes 1959, pronar perfitues pasi zoteron 29.6% te kapitalit te BLE-KLO-AR-zoteruese e 38.43% te HEC-i Tërvolit. Data e percaktimit si pronar perfitues: 13.10.2010.

Julian Skraqi, shtetas shqiptar, i datelindjes 1980, pronar perfitues pasi zoteron 43.33% te kapitalit te SKRAQI-zoteruese e 34.2% te HEC-i Tërvolit. Data e percaktimit si pronar perfitues: 07.05.2019.

Artan Skraqi, shtetas shqiptar, i datelindjes 1973, pronar perfitues pasi zoteron 43.33% te kapitalit te SKRAQI-zoteruese e 34.2% te HEC-i Tërvolit. Data e percaktimit si pronar perfitues: 07.05.2019.
Konçesione dhe PPP: Po
Lloji i pronësisë: PPP - Partneritet Publik Privat
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: XII.5 - Leje mjedisore
M.1 - License per aktivitetin e ndertimit, instalimit te centralit elektrik dhe prodhimin e energjise elektrike.
Çështje Ligjore: I. Më datë 27.11.2015, janë lidhur kontratat e pengut Nr. 3030 Rep., Nr. 1263 Kol; Nr.3032 Rep., Nr. 1265 Kol dhe Nr. 3031 Rep., Nr. 1263 Kol, ndërmjet pengmarrësit/kredidhënësit Raiffeisen Bank sh.a dhe kredimarrësit “Hec-i Tërvolit” sh.p.k, me objekt: Vënie pengu mbi kuotat kredimarrësit, në shoqëri dhe të drejtat lidhur me to, në favor të kredidhënësit dhe i çdo kuote të re dhe ose të drejtat lidhur me to që mund të zotërojë në të ardhmen.

Si kusht paraprak për dhënien e linjës së kredisë (sipas kontratës së kredisë bankare nr. 3025 rep., nr. 1258 kol., datë 27.11.2015) nga kredidhënësi Raiffeisen Bank tek shoqëritë “Hec-i Tërvolit”, “BLE-KLO-AR” shpk dhe “SKRAQI” shpk, palët kanë rënë dakord të lidhin këtë Kontratë Pengu mbi kuotat e pjesëmarrjes në shoqërinë “Hec-i Tërvolit”.

II. Më datë 27.11.2015, u lidh marrëveshja kolaterale financiare Nr. 3027 Rep., Nr. 1260 Kol., ndërmjet kredidhënësit Raiffeisen Bank Sh.A, dhënësve të kolateralit - shoqëria “Ble-Klo-Ar” shpk, shoqëria ‘Skraqi” shpk. Objekti i marrëveshjes është përcaktimi i kolateralit financiar që përbëhet nga kuotat e pjesëmarrjes që pengdhënësit “Ble-Klo-Ar” shpk dhe “SKRAQI” shpk zotërojnë dhe do të zotërojnë në të ardhmen në kapitalin e shoqërisë “HEC-i Tërvolit” shpk.

Duke qenë se midis palëve është lidhur një kontratë kredie bankare me nr. 3025 Rep., dhe Nr. 1258 Kol., datë 27.11.2015, sipas së cilës Banka i jep shoqërive “HEC-i Tërvolit” shpk, “BLE-KLO-AR” shpk dhe “SKRAQI” shpk një shumë prej afërsisht deri në 333.240.000 (treqind e tridhjetë e tre milion e dyqind e dyzet mijë) lekë, palët lidhin këtë marrëveshje për garantimin e detyrimeve që rrjedhin nga kontrata e kredisë.
Ndryshime
Data e Nënshkrimit: 10.12.2007
Kohëzgjatja(vjet): 35
Lloji i Kontratës: Kontratë për punë publike
Fusha e Veprimtarisë: Energji dhe gaz
Vlera e Investimit(Lekë): 325.800.167
Vlera e Riinvestimit: Vlera e riinvestimit është 50% e vlerës së investimit për makineri dhe pajisje. Kjo vlerë do të investohet ne vitin e 15-të dhe do të aktualizohet sipas indeksit të inflacionit.
Kosto Konçesionare: Konçesionari do t'i paguajë Autoritetit Kontraktues 3% të prodhimit vjetor të energjisë së prodhuar apo të çdo lloj përfitimi që mund të ketë.
Autoriteti Kontraktues: Ministria e Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjetikës
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Elbasan, Pishaj, TERVOL Godina e Hidrocentralit Tërvol, Komuna Pishaj

Akte/Marrëveshje Koncesionare: Kontratë Konçesioni (datë 10.12.2007)
Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 15.04.2022
Akti I themelimit te shoqerise koncesionare I korigjuar
Marreveshje kolaterali financiar 27.11.2015
Kontrate pengu mbi kuotat e pjesemarrjes 27.11.2015
Vendim I asamblese per zmadhimin e kapitalit 18.07.2016
Vendim I asamblese per zmadhimin e kapitalit 12.12.2015
Vendim I asamblese per zmadhimin e kapitalit 05.02.2016
Vendim I asamblese per zvogelimin e kapitalit 22.12.2016
Vendim I asamblese per zmadhimin e kapitalit 15.12.2017
Vendim I asamblese per zvogelimin e kapitalit 04.07.2018
Procesverbal i mbledhjes se asamblese se ortakeve per rritjen e kapitalit 10.10.2019
EKSTRAKT HISTORIK I REGJISTRIT TË PRONARIT PËRFITUES date 15.04.2022
Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 14.08.2023
Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 28.03.2024
Vendimi i Asamblese se Pergjithshme date 01.12.2023
Raport i Ekspertit Kontabel
Dokumenta Financiare: Pasqyra e ardhurave dhe të shpenzimeve2015
Pasqyra e ardhurave dhe të shpenzimeve2014
BILANCI 2010
BILANCI 2011
BILANCI 2012
BILANCI 2013
BILANCI 2007
Transferim i kuotave
Pasqyrat financiare 2015
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Shenimet shpjeguese te PF 2019
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2020
Shenimet shpjeguese te PF 2020
Pasqyra e Te ardhurave dhe Shpenzimeve 2021
Pasqyra e Te ardhurave dhe Shpenzimeve 2022
Njoftime Prokurime Publike: Formulari i sigurimit te kontrates dhe preventivi paraprak per Hec Tervol
Informacione Financiare
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2022: 112 655 854,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2021: 172 010 899,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: 102 426 559,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 192 169 362,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 294 939 292,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 110 642 599,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 150 148 251,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 153 528 728,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 175 850 021,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 257 601 297,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: 115 932 928,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2011: 40 640 751,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2010: 86 783 405,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2009: -63 993 985,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2022:220 482 655,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2021:257 249 897,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:181 961 897,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:266 517 628,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:389 760 943,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:206 633 689,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:264 742 248,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:279 248 740,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 288 631 415,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 427 918 680,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2012: 292 490 870,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2011: 172 939 296,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2010: 174 824 627,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022

Koncesionare të tjera


Punuar Nga : A.Lala/L.Kanani