Skip to content

BLE-KLO-AR Zotëruese e një koncesioni Më shumë
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2024-05-21 10:26:04
JSON

NIPT: J62904379V
Administrator: Bledar Mehmeti
Objekti i Veprimtarisë: Prodhime mielli dhe nënproduktesh: tregti, import-eksport, etj.
Emërtime të tjera Tregtare: BLE-KLO-AR
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 05/03/1997
Rrethi: Cerrik
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 3 000 000,00
Numri i pjesëve: 4
Shoqëri e Kontrolluar nga ky Subjekt: HEC-i Tërvolit, nje shoqeri koncesionare me pergjegjesi te kufizuar, e themeluar me date 12.12.2007 sipas ligjeve te Republikes se Shqiperise, me numer identifikimi biznesi NIPT K73621202N, me adrese ne Elbasan Pishaj TERVOL Godina e Hidrocentralit Tërvol, Komuna Pishaj, me administrator Julian Skraqi. BLE-KLO-AR zoteron 38.43% te kapitalit te kesaj shoqerie (Sipas te dhenave te QKB deri ne daten 15.04.2022)
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: II.1.A - Prodhim, përpunim, shpërndarje me shumicë e ushqimeve
XII.5 - Leje mjedisore
Çështje Ligjore: I. Me date 27.11.2015, u lidh marreveshja e kolateralit financiar Nr.3027 Rep., Nr.1260 Kol, ndermjet kredidhenesit /marresi i kolateralit – Raiffeisen Banka Sh.A, dhe dhenesit te kolateralit – shoqeria “Ble-Klo-Ar” shpk, shoqeria ‘Skraqi” shpk per vendosjen e kolateralit mbi kuotat e pjesemarrjes qe pengdhenesit zoterojne dhe do te zoterojne ne kapitalin e shoqerise “Hec-i Tervolit” shpk ne menyre qe te siguroje permbushjen e detyrimeve te shoqerise “Hec-i Tervolit” shpk , “Ble-Klo-Ar” shpk dhe “Skraqi” shpk sipas kontrates Kredi Bankare Nr.3025 Rep., Nr.1258 Kol., date 27.11.2015.

II. Sipas Vendimit Nr.12473 Akti Dt. 03.11.2021; dt.Regj 25.05.2021 te Gjykates se Rrethit Gjyqesor Tirane eshte vendosur: 1- Pranimi pjeserisht i kerkeses se pales se paditese Sanije Mehmeti dhe Irena Mehmeti. 2- Marrja e mases se sigurimit te padise nepermjet ndalimit te tjetersimit te kuotave te zoteruara ne shoqerine BLE-KLO-AR shpk nga i padituri Feti Mehmeti ne masen deri ne 13%, deri ne marrjen forme te prere te vendimit te gjykatës. 3- Rrezimin per pjesen tjeter te kerkimit.
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Elbasan, Cerrik, Pasuria me numer 3/280-ND, ndodhet ne zonen kadastrale 1389 ne adresen: Lagjje nr2, rruga Rinia, CERRIK

Adresa:
Elbasan, Cerrik, Lagjja nr.2, rruga "Rinia", zona kadastrale 1389, pasuria nr.3/280-ND, ndertesa nr.3/280.

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar date 15.04.2022
Akti i themelimit dhe statuti
Kontrate shitje kuotash date 23.02.2007
Kontrate dhurimi date 04.02.2020
Raporti i ekspertit kontabel per zvogelimin e kapitalit date 12.08.2019
Kontrate shitblerje kuotash date 28.09.2010
Procesverbal i mbledhjes se asamblese se ortakeve per zmadhimin e kapitalit date 23.06.2014
Vendim i mbledhjes se asamblese se ortakeve per rritjen e kapitalit date 17.11.2013
Procesverbal i mbledhjes se ortakeve te asamblese se ortakeve per zmadhimin e kapitalit date 30.06.2015
Vendim Nr.12473 Akti Dt. 03.11.2021 i Gjykates se Rrethit Gjyqesor Tirane per sigurimin e padise
Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 21.05.2024
Dokumenta Financiare: Pasqyrat financiare 2011
Pasqyrat financiare 2012
Pasqyrat financiare 2013
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2014
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2015
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2016
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2020
Shenimet shpjeguese te PF 2020
Pasqyra e Te ardhurave dhe Shpenzimeve 2021
Pasqyra e Te ardhurave dhe Shpenzimeve 2022
Informacione Financiare
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2022: 50 154 836,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2021: 19 737 203,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: 55 835 498,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 6 457 429,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 93 295 815,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 12 707 836,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 52 571 473,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 11 555 393,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 91 025 392,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 41 654 421,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: 1 986 245,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2011: 12 707 836,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2010: 147 940,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2007: 1 068 806,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2022:56 179 467,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2021:33 373 997,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:62 564 157,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:7 880 695,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:136 980 270,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:78 707 485,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:126 916 017,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:104 860 847,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 186 709 986,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 116 228 597,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2012: 104 511 182,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2011: 82 640 107,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2010: 62 189 342,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022

Punuar Nga : A.Lala/L.Kanani