Skip to content

BIRRA KORCA
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2023-05-26 12:39:58
JSON

NIPT: J64103004E
Administrator: Adrian Kostaqi
Objekti i Veprimtarisë: Prodhim, tregtim brenda dhe jashte vendit i birres e pijeve alkolike. Prodhim dhe tregtim te ujit te pijshem. Ndertim te objekteve te ndryshme civile, turistike, sherbimesh, projektirn, mbikqyrje. Dhenie dhe marrja e objekteve te luajtshme ose te paluajtshme me qira. Ushtrimi i aktivitetit ne bar - restorant - Pub, Hoteleri - Turizem. Tregtimi me shumice dhe pakice. Import dhe eksport si dhe tregtim, shitje/blerje e mallrave, produkteve dhe lendeve te para, materialeve dhe artikujve te ndryshme. Treqetimit me shumice dhe pakice i lendeve te para dhe ndihmese, amballazheve, makinerive, pajisjeve, pjeseve te kembimit per industrine ushqimore.
Emërtime të tjera Tregtare: BIRRA KORCA
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 02/02/1994
Rrethi: Korçe
Shteti ku vepron: Shqiperi
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 1 328 620 763,00
Numri i pjesëve: 1 328 620
Shoqëri Mëmë / Zotërues për këtë Subjekt: "EGNATIA GROUP", shoqëri aksionere e se drejtës shqiptare, e themeluar me 23/08/2002 me NIPT K33315201I me seli qendrore ne Tirane, Njesia Bashkiake nr.9, Rruga Panorama, kulla Biznesit, Kodi Postar 1016 dhe administrator Rigels Balla. Ortak i vetem i shoqerise eshte Irfan Hysenbelliu. (Sipas te dhenave te QKB deri me date 26.05.2023)

Sipas Ekstraktit Historik te Regjistrit te Pronarit Perfitues, date 25.03.2021 terhequr nga QKB date 26.05.2023, Pronaret perfitues te subjektit “BIRRA KORCA”, zoterues te 25% te kapitalit e me teper, eshte:

Irfan Hysenbelliu, shtetas shqiptar, i datelindjes 1959, pronar perfitues per 99.02% te kapitalit, pasi zoteron 100% te kapitalit te shoqerise meme "EGNATIA GROUP", ndersa shoqeria "EGNATIA GROUP" zoteron 99.02% te kapitalit tek “BIRRA KORCA”. Data e percaktimit si pronar perfitues eshte 28.06.2004.
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: III.1.B - Leje Mjedisi e tipit B
II.1.A - Prodhim, përpunim, shpërndarje me shumicë e ushqimeve
Çështje Ligjore: Me datë 11.05.2015, u lidh marrëveshja e pengut mbi kuotat Nr. 1931 Rep. Nr.970 Kol, midis shoqerise EGNATIA GROUP sh.a zoteruese e 99,02 % te kapitalit ne shoqerine BIRRA KORCA sh.p.k (Pengdhenes) dhe Alpha Bank sh.a (Pengmarres /Kredidhenes). Pengdhënësi ka rënë dakort ti vërë në dispozicion Bankës një Peng mbi kuotat që zotëron dhe do të zotërojë në të ardhmen në kapitalin e shoqërisë.
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Korçë, Bulevardi Fan S.Noli, Zona Kadastrale 8562, numer pasurie 8/271

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt Historik i Regjistrit Tregtar date 26.05.2023
Kontratë themelimi e Shoqërisë
Statuti i Shoqërisë
Vendim i Asamblesë së Ortakëve, Zmadhim Kapitali datë 20.06.1998
Vendim i Asamblesë së Jashtëzakonshme, Zmadhim Kapitali datë 20.06.2005
Vendim i Asamblesë së Ortakëve, Zmadhim Kapitali datë 27.09.2011
Vendim i Asamblesë së Ortakëve, Zmadhim Kapitali datë 27.12.2011
Kontratë Shitblerje Kuotash datë 28.06.2004 (a)
Kontratë Shitblerje Kuotash datë 28.06.2004 (b)
Trashëgimtarët Ligjor të ortakut Thanas Qeleshi , Vendim i Gjyqtarit të Vetëm datë 30.06.2004
Kontratë Shitblerje Kuotash datë 30.06.2004 (a)
Kontratë Shitblerje Kuotash datë 30.06.2004 (b)
Kontratë Shitblerje Kuotash datë 10.07.2004 (a)
Kontratë Shitblerje Kuotash datë 10.07.2004 (b)
Kontratë Shitblerje Kuotash datë 23.07.2004
Kontratë Shitblerje Kuotash datë 10.08.2004
Kontratë Shitblerje Kuotash datë 01.10.2004
Kontratë Shitblerje Kuotash datë 20.10.2004
Kontratë për Shitje Kuotash datë 19.01.2013
Marrëveshje Pengu mbi Kuotat datë 11.05.2015
Ekstrakt Historik i Regjistrit te Pronareve Perfitues date 26.05.2023
Dokumenta Financiare: Pasqyrat Financiare 2007
Pasqyrat Financiare 2008
Pasqyrat Financiare 2010
Pasqyrat Financiare 2011
Pasqyrat Financiare 2013
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2014
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2015
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2016
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2020
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2021
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2014
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2021: 177 440 820,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: 80 353 509,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 179 330 560,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 149 470 969,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 151 000 100,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 123 954 029,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 122 732 853,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 109 829 613,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 81 964 320,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: -86 465 967,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2011: -194 225 700,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2010: -356 282 729,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2009: -231 157 883,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2008: -240 300 966,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2021:848 954 756,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:702 384 205,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:914 314 307,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:859 899 398,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:810 596 602,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:771 806 909,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:714 256 910,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 642 388 589,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 588 629 138,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2012: 468 712 853,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2011: 232 693 904,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2010: 207 274 627,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2009: 186 182 908,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2008: 232 531 329,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2007: 150 518 307,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2006: 37 768 717,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021

Punuar Nga : P. Nikolli