Skip to content

PERPARIMI/G (Ish PERPARIMI)
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2021-07-10 14:09:37
JSON

NIPT: J66702835G
Administrator: Tefik Elezi
Objekti i Veprimtarisë: Punime germimi ne toke, ndertime civile dhe industriale, rikonstruksion dhe mirembajtje godinash civile e industrial, veshje fasada.Ndertim rrugesh,autostrada,mbikalime,hekurudha,tramvai,metro,pista aeroportuale, punime nentokesore,ura e vepra arti,diga dhe tunele hidroteknike, ujesjellesa, gazsjellesa, vajesjellesa,vepra kullimi e vaditje.Ndertime detare dhe punime thellimi ne uje, punime dhe mbrojtje lumore,sistemime hidraulike dhe bonifikime,ndertim impjanteve per prodhimin e energjise elektrike. Ndertime per N /stacionet,kabinat e transformatoreve,linja te TN e te mesem dhe shperndarjen e energjise,punime te inxhinierise se mjedisit.Punime per prishjen e ndertimeve, impiante hidro-sanitare, kuzhina, lavanteri,mirembajtja e tyre,impiante ngritese dhe transportues ( ashensore,shkalle levizese, transportues). Punime rifiniture te muratures dhe te lidhura me to, rifiniture me material druri,plastic, metalik dhe xhami dhe rifiniture te natyres teknike ndertuese,impjante te sinjalistikes ndricuse te trafikut, sinjalistika rrugore jo ndricuse,barrier dhe mbrojtje rrugore.Ndertime parafabrikat beton arme, struktura metalike dhe druri,punime strukturore speciale,shtresa dhe 2 mbistruktura special, punime mbi shina dhe traversa, impiante teknologjike,termike dhe te kondicionimit, impiante dhe linja telefonie dhe telekomonikacioni, impiante te brendeshme, elektrike,telefoni, radiotelefoni,TV, etj.Pastrimi i ujrave detare,liqenore dhe lumore.Ndertimi i impianteve te ujit te pishem dhe pastrimit te tij,ndertimi i impianteve te grumbullimit dhe trajtimit te mbetjeve urbane,punime topogjeodezike,sistemet kundra zhurmes per infrastruketure,shpime gjeologo-inxhinierike,puse e shpime per uje.Mbareshtrimin e pyjeve ,pyllezim,rruge pyjore,sistemime malore,mbashterimin e flores spontane mjekesore dhe tanifere, te kullotave,ndertimin per ujin e pishem ne kullota e livadhe,kanalizime etj.Ndertim godina banimi e sherbimi 2 kateshe dhe 8-9-10 kateshe.Pervec sa me siper shoqeria mund te bleje,te shese dhe te marre pjese ne formen e aksioneve ose jo dhe ne te tjera shoqeri vendase apo te huaja qe kane te njejtin objekt veprimtarie te ngjashme me te .Shoqeria mund te kryeje operacione mbi pasurite e palujajtshme,financiare,tregtare,te lidhe kontrata te dyanshme aktivi dhe pasivi me Institutet e Kreditit te autorizuar nga ligji dhe me shoqerite dhe firmat private,te jape garanci reale edhe per te tretet dhe gjithcka qe eshte e nevojshme per realizimin e objektit te shoqerise.
Emërtime të tjera Tregtare: PERPARIMI/G
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 06/09/1994
Rrethi: Gramsh
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 20 200 000,00
Numri i pjesëve: 1
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Elbasan, Gramsh, Lagja Sporti, zona kadastrale nr. 1842, pallati 8/287-2, kati perdhe.

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 10.07.2021
Akti i themelimit dhe statuti
Vendimi i ortakut te vetem per rritjen e kapitalit date 13.05.2015
Dokumenta Financiare: Pasqyrat financiare 2013
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2014
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2015
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2016
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2020
Shenimet shpjeguese te PF 2020
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019-2022
Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2014
Transaksione Thesari 2012-2013
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: 1 233 439,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 2 930 676,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 538 335,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 1 703 288,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 5 734 824,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 5 326 623,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 8 423 194,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 4 826 551,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: 525 619,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:8 733 524,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:14 087 026,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:7 482 540,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:18 522 714,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:22 793 441,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:31 915 016,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 29 120 578,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 13 338 515,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2012: 6 304 476,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

Punuar Nga : A.Lala