Skip to content

KADIA
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2021-05-31 09:04:14
JSON

NIPT: J66703117R
Administrator: Rebani Kadija
Objekti i Veprimtarisë: Projektim dhe zbatim i veprave ndertimore si vijon: ndertime me karakter civil dhe ekonomik, punime/germime dhe sistemime dheu, tarracime, terrenesh, rikonstruksione godinash civile dhe ekonomike, veshje fasadash, ndertime urash dhe konstruksione metalike, montime panelesh, ndertime terrenesh, ndertime rrugesh, asfaltime, hapje kanalesh si dhe çdo ndertim tjeter me karakter civil dhe ekonomik si hapje kanalizime, ndertim ujesjellesash, etj. Prodhim e tregtim me shumice e pakice te materiale inerte si beton, asfalto-beton etj. Shtrime rrugesh dhe riparime me beton, asfalto beton ose me materiale te tjera te perdorura per kete qellim. Ndertim dhe shtrirje te rrjeteve te gazit natyror. Zhvillimi dhe ndermjetesimi i projekteve per rikonstruksionin e ndermarrjeve industriale. Sigurimi i projekteve industriale, ashtu si edhe strukturimi i kontratae afatgjata per levrime dhe mbi bazen e ketij rifinancimi dhe kreditimi, ndermjetesimi, nxjerrja dhe perpunimi i lendeve te para te perdorura per ndertim te te gjitha llojeve dhe veprimtari sherbimi per llogari te personave te trete. Prodhimi dhe tregtimi me shumice dhe pakice i materialeve te ndertimit import e eksport i tyre brenda dhe jashte vendit 2 per llogari te vete shoqerise si dhe te treteve ku perfshihen inerte, gure, gure dekorative, gelqere, pllaka parafabrikate, llaç, çimento, rere, granile te fraksioneve te ndryshme si dhe çdo material tjeter qe nuk eshte permendur ketu por perdoret per ndertim.
Emërtime të tjera Tregtare: KADIA shpk
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 29.04.1994
Rrethi: Shkodër
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 20 724 538,00
Numri i pjesëve: 100
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Mjete të ushtrimit të aktivitetit: Shkoder, SH 8864 C, Kamion Mercedes Benz, gri
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Çështje Ligjore: I. Me date 06.04.2016, me ane te urdherit Nr.1144 Prot, Nr.1521 Regj, lëshuar nga Zyra Permbarimore " Ardael", u urdherua vendosja e mases se sekuestros konservative mbi subjektin "KADIA" sh.p.k me NUIS J66703117R. Dokumentacioni do te qendroje i bllokuar deri ne nje urdher te dyte nga ana jone.

II. Me date 12.04.2016, me ane te urdherit Nr.1213 Prot, Nr.1521 Regj, lëshuar nga Zyra Permbarimore " Ardael", u urdherua heqja e mases se sekuestros konservative ne kapitalin e debitorit "KADIA" sh.p.k me NUSI J66703117R me administrator Z. Rebani Kadija.
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Shkodër, Lagjja Salo Halili, Rruga Ali Kelmendi, zona kadastrale 8591, pallati 1003, shkalla 1

Adresa:
Shkoder, Rruga Hasan Riza Pasha, nr.pasurie 1/718, zona kadastrale 8593 (rikonstruksion banese)

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 31.05.2021
Akti i themelimit dhe statuti
Kontrate shitje 26.03.1998
Kontrate shitje te pasurive te luajtshme 27.09.2008
Vendim i asamblese se ortakeve per shtimin e kapitalit 30.07.2014
Dokumenta Financiare: Pasqyrat financiare 2013
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2014
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2015
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2016
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Shenimet shpjeguese te PF 2019
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019- Në vijmësi
Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2014
Transaksione Thesari 2012-2013
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 3 409 727,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 1 098 667,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 858 483,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 1 077 412,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 6 255 209,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 7 582 468,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 3 325 501,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: 3 280 000,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:48 710 386,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:27 887 714,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:19 803 533,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:26 260 855,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:147 181 411,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 141 418 596,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 50 757 175,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2012: 50 129 158,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017
2018
2019

Punuar Nga : A.Lala