Skip to content

HALILI
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2024-03-29 14:33:57
JSON

NIPT: J66902030Q
Administrator: Fehmi Halili
Objekti i Veprimtarisë: Tregtim me shumice e pakice i mallrave ushqimore,industriale,paisje elektroshtepiake,produkte bujqesore dhe blegtorale,konfeksione paisje elektroshtepiake,pjese kembimi etj,prodhimi i mallrave ushqimore dhe industriale dhe i lendes se pare per to ne vend sio dhe kontraktimi per kete qellim,veprimtari ne fushen e transportit te mallrave brenda dhe jashte vendit me mallra te vete shoqerise dhe te te treteve,tregtim me shumice dhe pakice i mallrave industriale, ushqimore, bujqesore, blegtorale, eletroshtepiake ushqimi social etj, importimi, eksportimi i produkteve te gatshme dhe gjysem te gatshme si dhe i lendeve te para per to si dhe kontraktimi me persona te ndryshem fizike apo juridike, vendas apo te huaj per kete qellim, tregtim me shumice e me pakice i konfeksioneve, per burra dhe gra te te gjitha llojeve te veshjeve (kostume, pantollona, xhaketa, pulovra, bluza, te brendshme, etj) si dhe aksesoret qe lidhen me keto konfeksione(kepuce, canta, ora) etj ,tregtim me shumice dhe pakice i artikujve kozmetike, parfumeri si dhe cdo artikull tjeter qe perfshihet ne kete fushe,tregtim me shumice e pakice i pijeve alkolike,artikuj prej druri,makineri e paisje si dhe pjese kembimi te tyre,kontraktimi me persona fizik dhe/ose juridike vendas dhe/ose te huaj per gjetjen e tregjeve te shitjes dhe prodhimet e shoqerise,bar-restorant,eksport dhe/ose import i te gjitha prodhimeve te mesiperme.
Emërtime të tjera Tregtare: HALILI Shpk
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 05/05/1995
Rrethi: Shkodër
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 44 000 000,00
Numri i pjesëve: 1 000
Shoqëri e Kontrolluar nga ky Subjekt: Klubi i Futbollit Tirana, shoqëri aksionere e krijuar sipas Legjislacionit në fuqi të Republikës së Shqipërisë në datë 18.10.2011, me NIPT L12220027I, me seli te Stadiumi “Selman Stërmasi”, Tiranë dhe me kapital themeltar 306,300,000 Lekë. Shoqëria administrohet nga Z.Refik Halili dhe me aksioner Bashkinë e Tiranës (zotërues i 34% të aksioneve) dhe subjektin Halili Sh.p.k (zotërues i 66 % të aksioneve). (Informacioni i marrë nga Ekstrakti histori i shoqërisë deri më 06.03.2021).
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Mjete të ushtrimit të aktivitetit: I.Shkodër, Shkodër, Shkodër, AA 063 JZ, ATP Daimler Chrysler, ngjyre e bardhë.
II.Shkodër Shkodër Shkodër, AA 331 DG, ATP Daimler Chrysler, Sprinter, ngjyre e bardhë.
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Çështje Ligjore: I. Me date 17.10.2022, eshte depozituar shkresa nr.1727/5 prot. për Vendosjen e Masës së Sigurimit te Detyrimit Tatimor, lëshuar nga Drejtoria e Pergjithshme e Tatimeve (Rajoni Verior), ku është kërkuar: Të mos lejohet tjetërsimi mbi pasurine dhe te drejtat pasurore qe i perkasin subjektit HALILI SHPK, pajisur me NUIS (NIPT)- J66902030Q.

II. Me date 26.06.2023, eshte depozituar shkresa Nr.592/5 Prot, për Vendosje të Masës së Sigurimit të Detyrimit Tatimor, lëshuar nga Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve, Rajoni Verior, ku është kërkuar: Vendosje të masës së sigurimit të detyrimit tatimor, mbi tatimpaguesin shoqëria “ HALILI ” SH.P.K., pajisur me NUIS (Nipt)- J66902030Q, me perfaqësues ligjor Fehmi Halili. Vendosja e kësaj masë synon të moslejohet tjetërsimi i titujve të pronësisë dhe të drejtat pasurore që i përkasin këtij tatimpaguesit deri në shlyerjen e detyrimeve tatimore.
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Shkodër Lagjja Kongresi Permetit, Rruga Hamz Kazazi, nr pasurie 2/335+1-1, zona kadastrale 8591

Adresa:
Shkodër Shkodër, Shkodër, Lagjja “Danjel Matlija”, me nr pasurie 6/557, zona kadastrale 8594.

Akte. Tjetërsim Kapitali: Regjistrimi i shoqërise.
Ekstrakti i shoqerisë - Datë 06.03.2021
Ndryshimi i Kapitalit Themeltar
Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 29.03.2024
Dokumenta Financiare: Pasqyra Financiare -Viti 2007
Pasqyra Financiare -Viti 2008
Pasqyra Financiare - Viti 2009
Deklarata e Tatim Fitimit -Viti 2010
Pasqyra Financiare -Viti 2011
Pasqyra Financiare -Viti 2012
Pasqyra Financiare -Viti 2013
Pasqyra Financiare -Viti 2014
Pasqyra Financiare- Viti 2015
Pasqyra Financiare - Viti 2016
Pasqyra Financiare - Viti 2017
Pasqyra Financiare -Viti 2018
Pasqyra Financiare - Viti 2019
Pasqyra e Te ardhurave dhe Shpenzimeve 2020
Pasqyra e Te ardhurave dhe Shpenzimeve 2021
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019- Në vijmësi
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2021: 4 172 779,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: 5 939 915,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 7 384 139,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 6 825 937,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 7 282 010,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 5 722 684,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 5 426 176,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 2 598 649,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 2 412 501,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: 2 588 283,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2011: 1 783 944,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2010: 1 685 863,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2009: 2 414 769,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2008: 1 774 199,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2007: 1 596 988,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2021:154 392 620,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:208 417 975,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:245 157 366,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:235 377 073,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:269 511 935,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:244 702 219,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:157 509 803,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 68 005 977,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 74 459 806,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2012: 97 674 032,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2011: 54 890 161,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2010: 44 134 604,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2009: 59 466 505,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2008: 57 884 308,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2007: 49 289 784,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021

Punuar Nga : A.B/L.Kanani