Skip to content

KLUBI I FUTBOLLIT TIRANA
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2024-03-29 12:59:15
JSON

NIPT: L12220027I
Administrator: Refik Halili
Objekti i Veprimtarisë: Krijimi i ekipeve zinxhir dhe pjesëmarrja në garat sportive të organizuara nga Federata Shqiptare e Futbollit. Aderimi dhe regjistrimi si klub në Federatën Shqiptare të Futbollit, dhe në të gjitha llojet e aktiviteteve të futbollit kombëtar dhe ndërkombëtar. Futja në tregun e lojtarëve për të blerë dhe shitur lojtarë sipas nevojave të ekipit. Aktivitet të tjera në fushën e futbollit për interesat e shoqërise dhe Bashkisë. Shoqëria, brenda kufijve të parashikuara nga legjislacioni në fuqi, do të kryejë çdo operacion tregtar dhe financiar që lidhet drejtpërdrejtë ose tërthorazi me objektin e saj. Shoqëria do të kryejë aktivitetin e saj pas marrjes dhe në përputhje me licensat apo lejet përkatëse.
Emërtime të tjera Tregtare: KLUBI I FUTBOLLIT TIRANA
Forma ligjore: Shoqëri Aksionare SH.A
Viti i Themelimit: 18/10/2011
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 306 300 000,00
Numri i pjesëve: 306 300
Shoqëri Mëmë / Zotërues për këtë Subjekt: “HALILI”, një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 05/05/1995 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT J66902030Q, me adresë aktuale Shkoder Lagjja Danjel Matilja me Nr pasurie 6/557, zona kadastrale 8594, Shkoder, me administrator dhe ortak të vetëm Fehmi Halili, zotërues për 100% të kapitalit. (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 29.03.2024)

Sipas Ekstraktit Historik te Regjistrit te Pronarit Perfitues, depozituar në QKB date 23.08.2021, terhequr datë 29.03.2024, Pronaret perfitues te subjektit “KLUBI I FUTBOLLIT TIRANA”, zoterues te 25% te kapitalit e me teper, për pjesën e aksioneve të zotëruara nga subjektet private, është:

Refik Halili, shtetas shqiptar, i datelindjes 1960, pronar perfitues per 66% te pronesise, pasi zotëron 100% të kapitalit të “HALILI” shpk – shoqëri mëmë për 66% të kapitalit të “KLUBI I FUTBOLLIT TIRANA”. Data e percaktimit si pronar perfitues është 23.09.2014.

Lloji i pronësisë: Mikse (Private&Publike)
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Anëtarë Bordi: Marina Golde Halili; Grend Halili; Edmond Selimi
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Çështje Ligjore: 01.Në datë 15.05.2013:Në bazë të Urdhrit Nr.1669 Prot, datë 08.05.2013, të lëshuar nga Studio Përmbarimore “ Ermir Dodaj", është urdhëruar: Vendosja e masës se sekuestros konservative mbi kuotat, kapitalin dhe aksionet qe zotëron debitori shoqëria “Klubi i Futbollit TIRANA” sha, me Nipt-L12220027I. Pala kreditore:Alpin Galo.Objekti: Dëmshpërblim page. Kjo masë është hequr në datë 28.05.2013, në bazë të Urdhrit Nr.277 Regj Nr.1920Prot datë 23.05.2013 të lëshuar nga shoqëria Përmbarimore"Ermir Godaj.
02.Në datë 27.11.2014:Në bazë të Urdhrit Nr.543/4 Prot., Nr.543Regj., datë 10.11.2014 dhe Nr.543/6 Prot., Nr.543 Regj., datë 18.11.2014 lëshuar nga Shoqëria Përmbarimore “ENFORCEMENT GROUP” sh.p.k, ku është urdhëruar: Vendosja e masës së sekuestros konservative ne aksionet e shoqërise “Klubi i Futbollit Tirana sh.a, me Nipt-L12220027I. Aksionet e mësipërme do të qëndrojnë të sekuestruara deri në një urdhër të dytë nga ana e jonë”.
03.Në datë 02.12.2014:Në bazë të Urdhrit Nr.4372Prot., datë 25.11.2014 dhe Nr.4370Prot., datë 25.11.2014 të lëshuar nga Përmbaruesi Gjyqësor Privat "Ermir Godaj", ku është urdhëruar: Vendosja e masës së sekuestros konservative mbi kapitalin qe zotëron debitori “Klubi i Futbollit Tirana sh.a, me NIPT-L12220027I, në mënyrë që të mos kryhet asnjë veprim tjetersimi apo disponimi” Kjo mase eshte hequr ne date 23.10.2019 ne baze te Urdhrit Nr.8022 date 10.10.2019 dhe ne date 14.05.2020 ne baze te Urdhrit 1685 date 30.04.2020 te leshuar nga Permbaruesi "Ermir Godaj".
04.Në datë 28.01.2015: Në bazë të Urdhrit Nr.168/7Prot, Nr.635 Regj, datë 26.01.2015, të lëshuar nga Shoqëria Përmbarimore “Enforcement Group”, është urdhëruar: Vendosja e masës së sekuestros konservative ne aksionet e shoqërisë “Klubi i Futbollit Tirana”, me NIPT-L12220027I. Aksionet do të qëndrojnë të sekuestruara deri në një urdhër të dytë nga ana e shoqërisë përmbarimore “Enforcement Group” sh.p.k”. Pala kreditore: Shoqëria International Trade Sh.p.k. Objekti:Përmbushje detyrimi/pagim shume.
05.Në datë 03.02.2015:Në bazë të shkreses Nr.8449/14 Prot., datë 26.01.2015 të lëshuar nga Drejtoria Rajonale e Tatimeve Tirane, ku është kerkuar: "Vendoja e barres siguruese ndaj tatimpaguesit debitor qe te mos lejohet tjetersimi i titujve te pronesise perfshi edhe shitblerje aksionesh, deri ne shlyerjen e detyrimit tatimor nga ana e ketij subjekti".
06.Në datë 01.10.2015: Në bazë të Urdhrit Nr.3216Prot., Nr.1892Regj., datë 23.09.2015, të lëshuar nga Shoqëria Përmbarimore “Bailiff Services Albania” sh.p.k., është urdhëruar: Vendosja e masës së sekuestros konservative në kuotat/aksionet e palës debitore, si dhe mbi të drejtat që rrjedhin nga zoterimi i këtyre kuotave duke ndaluar tjetersimin dhe/ose disponimin e tyre si dhe mos kryerjen e asnjë veprimi tjetër i cili mund të ndryshojë të dhënat në regjistrin tregtar. Dokumentacioni do të qendrojë i bllokuar deri në një urdhër të dytë.”
07.Në datë 18.11.2015:Në bazë të Urdhrit Nr. Nr.2189 Prot., datë 02.11.2015, të lëshuar nga Shoqëria Përmbarimore “E.G Bailiff’s Services ”shpk , ku është urdhëruar: Vendosjen e masës së sekuestros konservative mbi të gjitha aksionet e zotëruara nga pala debitore, subjekti “Klubi I Futbollit Tirana”sha, me Nipt-L12220027I, për ekzekutimin e Titullit Ekzekutiv, Vendim Gjyqësor Nr.5940, datë 14.07.2015 te 14.07.2015 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë. Pala kreditore:Saimir Shazimar Stërmasi. Objekti:Pagim page. Kjo masë është hequr në datë 10.07.2018, në bazë të Urdhrit Nr.841Prot., datë 29.06.2018, të, lëshuar nga ShoqëriaPërmbarimore “E.G Bailiff’s Services” Sh.p.k.
08.Në datë 08.01.2016:Në bazë të Urdhrit Nr. Nr.1675/3 Prot, datë 28.12.2015, ltë ëshuar nga Zyra Përmbarimore Private “JUSTITIA", është urdhëruar: Vënia menjëherë të masës së sekuestros konservative në aktivitetet e palës debitore “Klubi i Futbollit Tirana” sh.a, me NIPT L12220027I. Pala kreditore:Ilir Muharrem Naçi. Objekti:Detyrim page.
09.Në datë 25.01.2016:Në bazë të Urdhrit Nr.181/25Prot, Nr.181Regj, datë 19.01.2016, të lëshuar nga Shoqëria Përmbarimore “ Speed Solution ”, është urdhëruar: Vendosja e masës se sekuestros konservative mbi aktivet e shoqërisë Klubi i Futbollit Tirana sha, me Nipt-L12220027I, deri në një urdhër të dytë. Pala debitore:Astrit Kuci.
10.Në datë 29.01.2016:Në bazë të Urdhrit Nr. Nr.295/5 Prot., Nr.295 Regj., datë 25.01.2016, të lëshuar Studio Përmbarimore “Speed Solution”, është urdhëruar: Vendosja e masës se sekuestros konservative mbi aktivet e shoqërisë Klubi i Futbollit Tirana sh.a pajisur me Nipt- L12220027I.
11.Në datë 21.07.2016:Në bazë të Urdhrit Nr.340 Prot., Nr.8 Dosje, datë 19.07.2016, të lëshuar nga Përmbaruesi Gjyqësor Privat Andi Kocaqi, është urdhëruar: Vendosja e masës se sekuestros konservative mbi aktivet e debitorit “Klubi i Futbollit Tirana” sh.a, me Nipt-L12220027I, deri në një urdhër të dytë të Përmbaruesit Gjyqësor. Pala krditore: Shoqëria Meridiana Travel& Tour sh.p.k.. Kjo masë është hequr në datë 18.01.2018, në bazë të Urdhrit Nr.8 Regj, Nr.570 Prot, datë 10.01.2018, të lëshuar nga Shoqëria Përmbarimore "B.S.E.
12.Në datë 25.10.2016:Në bazë të Urdhrit Nr.15Regj., datë 17.08.2016, të lëshuar nga Permbarues Privat "Arnold Kërmaj", është urdhëruar: Vendosja e masës sekuestro konservative mbi kuotat e debitorit "Klubi i Futbollit Tirana" Sh.a., me NIPT L12220027I”. Pala kreditore: Shoqëria Albagreen Service Sh.p.k. Objekti:Likujdim detyrime.
13.Në datë 19.12.2016:Në bazë të Urdhrit Nr. 802 Regj., datë 24.11.2016, të lëshuar nga Permbarues Privat " Ilir Dervishaj" është urdhëruar: Vendosja e masës sekuestro konservative mbi aktivet e debitorit "Klubi i Futbollit Tirane" Sh.a., me NIPT L12220027I në masën e detyrimit prej 1 794 888 (detyrim plus shpenzimet Gjyqësore plus tarifen e sherbimit perrmbarimor). Aktivte do të qëndrojnë të bllokuarar deri ne shlyerjen e plotë te detyrimit me qëllim mostjetërsimin e tyre.
14.Në datë 19.12.2016:Në bazë të Urdhrit Nr.497/3Prot., datë 27.11.2016, të lëshuar nga Permbarues Privat " FARIJE ISTREFI ", është urdhëruar: Vendosja e masës sekuestros konservative mbi kuotat, si dhe mbi të drejtat që rrjedhin nga zotërimi i këtyre kuotave, duke ndaluar tjetërsimin e tyre, të palës debitore "Klubi i Futbollit Tiranë" Sh.a me NIPT -L12220027I, deri në një urdhërese tjetër. Pala kreditore:Shpresa Reçi Objekti:Kthim shume.
15.Në datë 27.04.2017:Në bazë të Urdhrit Nr. 1158 Prot, datë 21.04.2017, të lëshuar nga Përmbarues Privat "Agim Sulce", është urdhëruar: Vendosja e masës sekuestro konservative për bllokimin e kuotave të debitorit "Klubi i Futbollit Tirane" Sh.a me NIPT-L12220027I. Pala kreditore: Bujar Lengo. Kjo mase eshte hequr ne date 01.11.2019 ne baze te Urdhrit Nr.1758/1 date 17.10.2019 te leshuar nga permbarues Agim Sulçe
16.Në datë 09.01.2018:Në bazë të Urdhrit Nr. 7853 Prot, Nr.146Dosje datë 28.12.2017, të lëshuar nga shoqëria Përmbarimore EPSA ku është urdhëruar:Bllokimi i kuotave/aksioneve dhe të drejtave që rrjedhin nga zotërimi i kuotave për debitorin: Shoqëria Klubi i Futbollit Tirana sh.a me Nipt L12220027I”. Pala kreditore: Shoqëria ARB Security Sh.p.k.
17.Në datë 28.02.2018:Në bazë të Urdhrit Nr.664Regj., datë 23.02.2018, lëshuar nga Permbaruesi Gjyqësor Privat Andrea Baçi, është urdhëruar: Vendosjen e masës se sekuestros konservative ne kuotat e “Klubi Futbollit Tirana” Sh.a, me NIPT-L12220027I. Pala kreditore: Shoqëria Tafaj Sh.p.k.
18.Në datë 21.05.2018:Në bazë të Urdhrit Nr. Nr.524 Prot., Nr.1060 Dosje, datë 16.05.2018, të lëshuar nga Përmbaruesi Gjyqësor Altin Vako, është urdhëruar: Vendosja e masës së sekuestros konservative mbi të gjitha aksionet e zotëruara nga debitori Shoqëria “Klubi i Futbollit Tirana” sh.a, me Nipt- L12220027I. Pala kreditore:ETS Sh.p.k. Objekti:Likujdim faturë tatimore shitje. KJo mase eshte hequr ne date 15.09.2020 ne baze te Urdhrit Nr.1233 date 08.09.2020 te leshuar nga Permbarues "Altin Vako".
19.Në datë 20.08.2018:Në bazë të Urdhrit Nr. 9686 Prot. datë 03.07.2018, të lëshuar nga zyra Përmbarimore Tiranë, për vendosjen e sekuestros mbi aktivet e shoqërisë Klubi i Futbollit Tirana me Nipt-L12220027I. Pala kreditore: Mimoza Qyra. Objekti: Pagim page.
20.Në datë 18.10.2018: Në bazë të Urdhrit Nr.360/7-0222-18 Prot., datë 16.10.2018, të lëshuar nga shoqëria Përmbarimore BESA Shpk, është urdhëruar: “Vendosja e masës se sekuestros konservative ne aksionet, kuotat e debitorit Klubi i Futbollit Tirana Sha me NIPT-L12220027I, si dhe mbi të drejtat qeë rrjedhin nga zoterimi i ketyre aksioneve/kuotave duke ndaluar tjetersimin dhe/ose disponimin e tyre si dhe mos kryerjen e asnjë veprimi tjetër i cili mund të ndryshojë të dhënat e regjistrit tregtar. Dokumentacioni do të qëndrojë i bllokuar deri në një urdhër të dytë.” Pala kreditore: Xhemal Myftar Bulku. Objekti: Dëmshpërblim page. Kjo mase eshte hequr ne date 19.10.2020 ne baze te Urdhrit Nr.82/12 date 12.10.2020 te leshuar nga permbarues "Besa Sh.p.k".
21.Në datë 14.05.2019: Në bazë të Urdhrit Nr. 4541 datë 09.05.2019 të lëshuar nga Shoqëria Përmbarimore “Strati Bailiff’S Service” sh.p.k, është urdhëruar “vënia e masës së sekuestros konservative mbi aktivet qe zotëron pala debitore shoqëria “Halili” sh.p.k., në shoqërinë “KLUBI I FUTBOLLIT TIRANA”sh.a., me NIpt L12220027I, me për ekzekutimin e Vendimit, Nr.9070/U, datë 01.11.2017 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë”.
22.Në datë 22.05.2019: Në bazë të Urdhrit Nr.1307 datë 13.05.2019, të lëshuar nga Shërbimi Përmbarimor “KULLOLLI&Co Bailiff” sh.p.k., ku është urdhëruar “Vendosja e masës së sekuestros konservative në aktivet e palës debitore “KLUBI I FUTBOLLIT TIRANA” sh.a., me Nipt L12220027I, deri në një njoftim të dytë”. Kjo masë është hequr në datë 20.10.2020 në bazë të Urdhrit Nr.1445 datë 10.09.2020 të lëshuar nga shoqëria përmbarimore “Kulloli & Co Bailiff Sh.p.k”.
23.Në datë 13.09.2019: Në bazë të Urdhrit Nr. 912/9 Prot. date 05.09.2019, të leshuar nga shoqeria permbarimore gjyqesore private ALBASE SHPK, per “bllokimin e aksioneve ne masen 66 % qe i perkasin shoqerise HALILI SHPK tek KLUBI I FUTBOLLIT TIRANA SHA me Nipt L12220027I, me qellim mostjetersimin e tij prej debitorit: Shoqeria Halili SHPK me perfaqesues ligjor Xhakonda Halili me NUIS (NIPT) J61814022D”.
24.Ne date 17.03.2021: Ne baze te Urdhërit Nr. 326/2 Prot., datë 22.02.2021, te lëshuar nga Shoqëria Permbarimore "Zyra e Përmbarimit Privat 616/A" është urdhëruar QKB: Te bej bllokimin e cdo subjekti, te cilet rezultojne te jene regjistruar ne emer te shoqerise KLUBI I FUTBOLLIT TIRANA sh.a, me NIPT L12220027I.
25. Me date 24/02/2022, me ane te Shkresës nr.2938 Prot., datë 11.02.2022 për Vendosjen e Mases se Sigurimit te Detyrimit Tatimor, lëshuar nga Drejtoria e Pergjithshme e Tatimeve (Rajoni Qëndror), u kerkua të mos lejohet tjetërsimi mbi pasurine dhe te drejtat pasurore qe i perkasin subjektit "KLUBI I FUTBOLLIT TIRANA" sha, pajisur me NUIS (NIPT)- L12220027I.
26. Me date 10/01/2023, me ane te Urdhërit Nr. 1009/7 0430-22 Prot., datë 02.12.2022, protokolluar nga QKB me Nr.33857 Prot., datë 07.12.2022, lëshuar nga shoqëria përmbarimore “Kodra Bailiff Service”sh.p.k., u urdherua vendosja e masës së sekuestros konservative në kuotat e debitorit shoqeria “KLUBI I FUTBOLLIT TIRANA” SH.A., me NUIS (Nipt)– L12220027I, me si dhe mbi të drejtat që rrjedhin nga zotërimi i këtyre kuotave/aksioneve duke ndaluar tjetërsimin dhe/ose disponimin e tyre si dhe mos kryerjen e asnjë veprimi tjetër i cili mund të ndryshojë të dhënat e regjistrit tregtar. Dokumentacioni do të qëndrojë i bllokuar deri në një urdhër të dytë.
27. Me date 12/01/2023, me ane te Urdhrit Nr. 507/34 Prot., Nr.1930 Regj., datë 27.12.2022, lëshuar nga Shoqëria Përmbarimore “ENFORCEMENT GROUP” SHPK, u urdherua heqja e masës së sekuestros konservative nga aksionet e shoqerise Klubi i Futbollit Tirana sh.a., me NUIS (NIPT) – L12220027I, vendosur me urdhërin Nr. 664 Regj., datë 23.02.2018.
28. Me date 10/02/2023, me ane te Urdhrit Nr. 231 Prot, Nr. 146 Dosje datë 03.02.2023 , protokolluar ne QKB me Nr. 3270 Prot date 06.02.2023, lëshuar nga shoqeria permbarimore EPSA u urdherua heqja e bllokimit te kuotave/aksioneve dhe te drejtave qe rrjedhin nga zoterimi i kuotave per debitorin: Shoqeria “Sport Klub Tirana”sha me Nipt L12220027I, me administrator Refik Halili, kerkuar me shkresen Nr. 7853 Prot, datë 28.12.2017.
29. Me date 02/03/2023, me ane te Kërkesës Nr.3266 Prot, datë 31.01.2023 “Kërkesë për vendosjen e masës së sigurimit tatimor”, ardhur nga Drejtoria e Mbledhjes se Detyrimeve Tatimore te papaguara Rajoni Qendror u kerkua vendosja e masës së sigurimit tatimor mbi pasuritë e tatimpaguesit “KLUBI I FUTBOLLIT TIRANA” SHA pajisur me NUIS (NIPT) L12220027I, duke moslejuar tjetërsimin mbi pasurinë dhe të drejtat pasurore që i përkasin këtij subjekti.

30.Me date 31.01.2023, eshte depozituar Urdheri Nr. 635 Regj, lëshuar nga Shoqëria Përmbarimore “ENFORCEMENT GROUP” sh.p.k., ku është urdhëruar: “Vendosja e masës së sekuestros konservative mbi subjektib “KLUBI I FUTBOLLIT TIRANA” me Nipt L12220027I.

31.Me date 23.06.2023, eshte depozituar Kërkesa Nr. 31910 Prot, “Kërkesë për vendosjen e masës së sigurimit tatimor”, ardhur nga Drejtoria e Mbledhjes së Detyrimeve tatimore të Papaguara Rajoni Qendror ku është kerkuar: Vendosja e masës së sigurimit tatimor mbi pasuritë e tatimpaguesit “KLUBI I FUTBOLLIT TIRANA” SHA pajisur me NUIS (NIPT) L12220027I, duke moslejuar tjetërsimin mbi pasurinë dhe të drejtat pasurore që i përkasin këtij subjekti.

32.Me date 21.06.2023 eshte depozituar Urdhri Nr. 97 Prot. lëshuar nga Shoqëria Përmbarimore “ENFORCEMENT GROUP” SHPK, ku është urdhëruar: - “Heqja e masës së sekuestros konservative nga aksionet e shoqerise Klubi i Futbollit Tirana sh.a., me NUIS (NIPT) – L12220027I, vendosur me urdhërin Nr. 635 Regj., datë 31.01.2023.
- “Heqja e masës së sekuestros konservative nga aksionet e shoqerise Klubi i Futbollit Tirana sh.a., me NUIS (NIPT) – L12220027I, vendosur me urdhërin Nr. 664 Regj., datë 23.02.2018.
- Depozitim i Urdhrit Nr. 507/34 Prot., datë 27.12.2022 , lëshuar nga Shoqëria Përmbarimore “ENFORCEMENT GROUP” SHPK, ku është urdhëruar: “Heqja e masës së sekuestros konservative nga aksionet e shoqerise Klubi i Futbollit Tirana sh.a., me NUIS (NIPT) – L12220027I, vendosur me urdhërin Nr. 664 Regj., datë 23.02.2018.

33. Me date 10.07.2023, eshte depozituar Urdhri Nr. 108 Prot., lëshuar nga Shoqëria Përmbarimore “ENFORCEMENT GROUP” SHPK, ku është urdhëruar: “Heqja e masës së sekuestros konservative nga aksionet e shoqerise Klubi i Futbollit Tirana sh.a., me NUIS (NIPT) – L12220027I, vendosur me urdhërin Nr. 168/7 Regj., datë 26.01.2015.

34.Me date 12.07.2023, eshte depozituar Urdhri Nr. 8297 Prot., lëshuar nga Zyra e Përmbarimit Tiranë, protokolluar nga QKB me Nr. 14721 Prot., datë 14.07.2023, ku është urdhëruar heqja e masës së sekuestros konservative mbi subjektin “KLUBI I FUTBOLLIT TIRANA” SHA, me NUIS (NIPT) L12220027I.

35. Me date 28.07.2023, eshte depozituar shkresa Nr. 43999 Prot. për “Kërkesë për Vendosje të Masës së Sigurimit të Detyrimit Tatimor”, lëshuar nga Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve, Rajoni Qendror, ku është kërkuar: Vendosje të masës së sigurimit të detyrimit tatimor të tatimpaguesit shoqëria “KLUBI I FUTBOLLIT TIRANA " Shoqëri Anonime., pajisur me NUIS (Nipt)- L12220027I. Vendosja e kësaj mase synon të moslejohet tjetërsimi i titujve të pronësisë dhe të drejtat pasurore që i përkasin këtij tatimpaguesit deri në shlyerjen e detyrimeve tatimore.

36. Me date 26.02.2024, eshte depozituar urdheri Nr.1766 Prot., nr.224 Prot, leshuar nga Shoqeria permbarimore private “Kullolli & Co Bailiff” SHPK, ku është urdhëruar: Vendosja e masës së sekuestros konservative ne aktivet qe zoteron pala debitore shoqeria “KLUBI I FUTBOLLIT TIRANA” SHA, me NIPT- L12220027I. Aktivet e mesiperme, do te qendrojne te sekuestruara deri ne nje urdher te dyte nga zyra jone.
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë; Tiranë; Stadiumi Selman Stermasi.

Faqja Web:
https://kftirana.al/

Akte. Tjetërsim Kapitali: Akt themelimi i Shoqerise
Ekstrakti Historik i Shoqërisë -Datë 30.09.2021
Ndryshimi i Administratorit & Anëtarëve
Ndryshimi i Aksionarit
Ndryshimi i Kapitalit Themeltar
Ekstrakt Historik i Regjistrit Tregtar date 18.04.2023
Ekstrakt Historik i Regjistrit te Pronareve Perfitues vdate 18.04.2023
Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 29.03.2024
Urdher per venien e mases se sekuestros konservative date 31.01.2023
Urdher per heqjen e sekuestros konservative date 21.06.2023
Urdher per heqjen e sekuestros konservative date 10.07.2023
Urdher per heqjen e sekuestros konservative date 12.07.2023
Urdher per venien e sekuestros konservative date 28.07.2023
Ekstrakti Historik i Regjistrit te Pronarit Perfitues date 29.03.2024
Dokumenta Financiare: Pasqyra Financiare 2011
Pasqyra Financiare 2012
Pasqyra Financiare 2013
Pasqyra Financiare 2014
Pasqyra Financiare 2015
Pasqyra Financiare 2016
Pasqyra Financiare 2020
Pasqyra Financiare 2020 (Shenimet Shpjeguese)
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2021
Pasqyra e Te ardhurave dhe Shpenzimeve 2018
Pasqyra e Te ardhurave dhe Shpenzimeve 2022
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2014
Transaksione Thesari 2012-2013
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2022: 44 629 422,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2021: -48 071 183,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: 12 782 250,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 13 194 415,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: -70 330 276,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: -52 593 272,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: -20 506 449,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: -81 077 332,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: -88 021 122,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2011: -5 762 745,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2022:42 984 433,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2021:90 355 375,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:225 717 411,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:67 546 278,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:22 983 867,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:35 273 506,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 63 473 916,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 41 921 248,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2012: 99 615 043,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2011: 23 762 318,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2018
2020
2021
2022

Punuar Nga : A.B/ A.Baja/L.Kanani