Skip to content

S.M.O.UNION (ish "Union")
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2023-05-06 13:32:47
JSON

NIPT: J66902042Q
Administrator: Fernand Nuha, Mehdi Shabani
Objekti i Veprimtarisë: Tregtim me shumicë e pakicë, import eksport i artikujve të ndryshëm industriale, materialeve të ndërtimit. Prodhim dhe tregtim buke, karburanti. Sipërmarrje ndërtimi e projektimi. Ndërtime civile dhe ekonomike, vepra kullimi, ujitje toke. Punime karpentierë, zhvillimi të dekorit në mjedise urbane. Shtrim dhe riveshjet rrugësh. Ondulacion. Grumbullim, ruajtje Transportim dhe trajtim i mbetjeve inerte të parrezikshme.
Emërtime të tjera Tregtare: S.M.O.UNION
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 12/09/1994
Rrethi: Shkoder
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 391 000 000,00
Numri i pjesëve: 100
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 2
Femër/Mashkull: Meshkuj
Mjete të ushtrimit të aktivitetit: 1. Shkoder Berdice Beltoje Autobetonier Astra SH 4901 D

2. Shkoder Berdice Beltoje RTV De ANGELIS ACR 042

3. Shkoder Berdice Beltoje Kamion Iveco AA 413 AN

4. Shkoder Berdice Beltoje Autopompe Betoni SH 5053 D

5. Shkoder Berdice Beltoje Autopompe Betoni SH 8376 D

6. Shkoder Berdice Beltoje Kamion Iveco SH 6325 E

7. Shkoder Berdice Beltoje Bot Bitumi FRUEHAUF SH 5426 D

8. Shkoder Berdice Beltoje ATV Astra SH 8845 D

9. Shkoder Berdice Beltoje Autobetonier Astra SH 8374 D

10. Shkoder Berdice Beltoje MAN ngjyre e bardhe, SH 8994 E

11. Shkoder Berdice Beltoje Kamion Man SH 1314 E

12. Shkoder Berdice Beltoje Kamion Volvo AA640 CO

13. Shkoder Berdice Beltoje Kamion MT SH 0955 D

14. Shkoder Berdice Beltoje Koke Terheqese Volvo SH 3 5249 D

15. Shkoder Berdice Beltoje Kamion Liaz Mts SH 7988 C

16. Shkoder Berdice Beltoje Autovic Takraf AA 408 CX

17. Shkoder Berdice Beltoje Kamion Benz SH 2813 D

18. Shkoder Berdice Beltoje ATV Astra AA 241 KX

19. Shkoder Berdice Beltoje Kamioincin FIAT SH 5046 C

20. Shkoder Berdice Beltoje Autopompe betoni SH 4621 E

21. Shkoder Berdice Beltoje Autobetonier Astra SH 1654 E

22. Shkoder Berdice Beltoje Bot Cimento OMEP SH 6786 D

23. Shkoder Berdice Beltoje Autobetonier Astra SH 4902 D

24. Shkoder Berdice Beltoje Autobetonier Astra SH 4857 E

25. Shkoder Berdice Beltoje ATP Iveco FIAT AA 570 HK

26. Shkoder Berdice Beltoje Kamion Benz SH 0790 E

27. Shkoder Berdice Beltoje APV Fiat SH 3719 E

28. Shkoder Berdice Beltoje Autobetonier Astra SH 4903 D

29. Shkoder Berdice Beltoje RK CTC Rimorkjator SH 3739 E

30. Shkoder Berdice Beltoje Kamion SCANIA SH 3718 E

31. Shkoder Berdice Beltoje Kamion Kamaz SH 8375 D

32. Shkoder Berdice Beltoje Kamion Man SH 1316 E

Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: III.2.A - Veprimtaritë e ekspertizës lidhur me ndikimin në mjedis
III.2.B - Veprimtaritë e tjera profesionale lidhur me ndikimin në mjedis
Çështje Ligjore: I. Me date 16.04.2014, me ane te urdhërit Nr.470 Prot, lëshuar nga Shoqëria Përmbarimore Gjyqësore Private E.G Bailiff’s Services sh.p.k, u urdherua vendosja e mases se sekuestros konservative mbi te gjitha aksionet e zoteruara nga debitori shoqeria S.M.O.UNION sh.p.k, pajisur me NUIS (NIPT) - J66902042Q me perfaqesues ligjor Z. Mehdi Shabani. Për ekzekutimin e titullit ekzekutiv ( Vendim Gjyqesor) Nr.1334 , datë 21.05.2012 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Shkoder.

II. Me date 06.11.2014, me ane te urdhërit Nr.69/1 Prot., date, lëshuar nga Shoqëria Përmbarimore Gjyqësore Private E.G Bailiff’s Services sh.p.k, u urdherua heqja e mases se sekuestros konservative mbi te gjitha aksionet e zoteruara nga debitori shoqeria S.M.O.UNION sh.p.k, pajisur me NUIS (NIPT) - J66902042Q me perfaqesues ligjor Z. Mehdi Shabani. Për ekzekutimin e titullit ekzekutiv ( Vendim Gjyqesor) Nr.1334 , datë 21.05.2012 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Shkoder.

III. Me date 20.09.2019, me vendim te asamblese se ortakeve, u miratua marrja e lehtesise kredituese leter garanci perkatesisht ne shumen 192.600 (njeqind e nentedhjete e dy mije e gjashteqind) USD prane OTP Albania dega korporate.
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Shkoder, Beltoje

Adresa:
Tirane, Rruga Siri Kodra, Hyrja 1, Ap 4 , zona kadastrale 8360, nr pasurise 4/239-N4

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 09.06.2022
Akti i themelimit
Kontrate shitblerje te pasurive te luajtshme 27.05.1999
Kontrate shitblerje e pasurive te luajtshme 12.08.2002
Kontrate shitblerje e pasurive te luajtshme 10.06.2004
Vendim i asamblese se ortakeve per zmadhimin e kapitalit 25.02.2011
Vendim i asamblese se ortakeve per marrjen e lehtesise kredituese leter garanci 20.09.2019
Vendimi i asamblese se ortakeve per zmadhimin e kapitalit 09.11.2015
Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 06.05.2023
Kontrate Shitje Kuotash date 20.12.2022
Dokumenta Financiare: Pasqyrat financiare 2013
Pasqyrat financiare 2015
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2016
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Shenime shpjeguese te PF 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Shenimet shpjeguese te PF 2019
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2020
Shenimet shpjeguese te PF 2020
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2021
Shenimet shpjeguese te PF 2021
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019-2022
Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2014
Transaksione Thesari 2012-2013
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2021: 29 249 116,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: 5 859 668,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 14 982 938,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 50 428 175,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 187 482 777,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 22 317 374,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 23 303 413,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 16 290 183,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 26 970 867,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: 11 299 428,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2021:258 995 243,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:81 226 295,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:386 447 707,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:356 583 120,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:818 543 184,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:210 776 681,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:199 451 003,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 307 598 742,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 391 960 909,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2012: 265 006 170,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021

Punuar Nga : A.Lala/ A.Baja