Skip to content

EKSKLUZIV
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2021-11-15 14:08:31
JSON

NIPT: J69102021W
Administrator: Orges Vladi
Objekti i Veprimtarisë: Prodhim i materialeve te ndertimit, import export tregetim shumice pakice te tyre, ndertim montim objektesh. Grumbullim dhe shitje skrapi. Sherbim per mirembajtje ndertesash civile. Sherbim per mirembajtje rrugesh. Sherbim per rehabilitime infrastrukture & ndertesa civile. Sherbim mirembajtje dimerore rrugesh. Sherbim punime pastrimi, gjelberimi etj. Punime germimi ne toke. Ndertime civile dhe industriale. Rikonstruskon dhe mirembajtje godinash civile, industriale, veshje fasada. Rruge, autostrada, mbikalime, hekurudha, tramvai, metro, pista aeroportuale. Punime nentokesore, ura e vepra arti. Diga dhe tunele hidroteknike. Ujesjellesa, gazsjellesa, vejsjellesa, vepra kullimi e vaditje. Ndertime detare dhe punime thellimi ne uje. Punime dhe mbrojtje lumore sistemime hidraulike dhe bonifikime. Ndertimi i impianteve per prodhimin e energjise elektrike. Ndertime per N/stacionet, kabinat e transformatoreve linja e TN e te mesem dhe shperndarjen e energjise. Punime te inxhinjerise se mjedisit. Punime per prishjen e ndertimeve. Impiante hidro-sanitare, kuzhina, lavanteri, mirembajtja e tyre. Impiante ngritese dhe transportues (ashensore, shkalle levizese, transportues). Punime rifiniture te muratures dhe te lidhura me to, rifiniture me materiale druri, plastik, metalik dhe xhami dhe rifiniture te natyres teknike ndertuese. Impiante te sinjalistikes ndricuese te trafikut. Sinjalistika rrugore jo ndricuese. Barriera dhe mbrojtje rrugore. Ndertime parafabrikat beton arme, struktura metalike dhe druri. Punime strukturore speciale. Shtresa dhe mbistruktura speciale. Punime mbi shina dhe tranversa. Impiante teknologjik, termik dhe te kondicionimit. Impiante dhe linja telefonie dhe te telekomunikacionit. Impiante te brendeshme, elektrike, telefoni, radiotelefoni TV etj. Pastrimi i ujrave detare, liqenor dhe lumor. Ndertimi i impianteve te ujit te pijshem dhe pastrimit te tij.
Emërtime të tjera Tregtare: EKSKLUZIV shpk
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 15.05.1994
Rrethi: Lezhë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 91 300 000,00
Numri i pjesëve: 1
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: XII.4 - Leje e thjeshtë mjedisore
III.2.B - Veprimtaritë e tjera profesionale lidhur me ndikimin në mjedis
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Lezhe, Rreshen, Fierze, Mirdite, Zona Kadastrale 1618, Pasuria Nr. 103/6.

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 15.11.2021
Akti i themelimit dhe statuti
Vendimi i ortakut te vetem per zmadhimin e kapitalit 05.05.2010
Dokumenta Financiare: Pasqyrat financiare 2013
Pasqyrat financiare 2014
Pasqyrat financiare 2015
Pasqyrat financiare 2016
Pasqyrat financiare 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Pasqyrat Financiare viti 2007
Pasqyrat Financiare viti 2008
Pasqyrat Financiare viti 2011
Pasqyra e Te ardhurave dhe Shpenzimeve viti 2020
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019- Në vijmësi
Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2014
Transaksione Thesari 2012-2013
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: 13 412 225,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 1 312 859,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 580 936,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 28 520 348,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 3 405 821,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 7 225 319,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 1 645 719,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 7 624 129,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: -5 334 497,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2011: 4 904 487,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2008: 6 010 799,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2007: 1 583 476,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:62 637 296,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:45 849 246,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:30 835 706,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:110 775 455,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:83 535 507,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:45 058 899,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 20 748 357,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 74 417 009,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2012: 6 418 205,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2011: 89 629 347,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2008: 73 357 322,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2007: 20 464 131,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

Punuar Nga : L.Kanani