Skip to content

KTHELLA
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2021-03-18 13:44:05
JSON

NIPT: J69303023D
Administrator: Pjetër Nikolli
Objekti i Veprimtarisë: Ndertim - montime, prodhim materialesh ndertimi, punime dheu, murature. Ndertime civile,industriale, ujesjellesa, punime hidraulike. Import eksport dhe tregetim te mallrave te ndryshem industrial dhe ushqimor. Karburante me pakice. Servis makinash dhe tregetim me shumice dhe pakice i pjeseve te kembimit per automjete. Mbareshtim pyjesh, pyllezime, shfrytezim pyjesh. Mbareshtim i faunes dhe i flores Pastrim,gjelbrim,dekor,mirembajtje varrezash dhe sherbime funerale.Per te ushtruar veprimtarine ne fushen e Administrimit dhe sherbimit te ndertesave.Studime gjeologjike,vleresim gjeologjiko-inxhinjerik i truallit per objekte civile-ekonomike deri 5 kate:sillose,kulla,kulla uji etj.b/arme metalike.Perforcime themeli e punime nentokesore.Puse-çpime gjeologo-inxhinjerike-çpime per uje etj.Tregetim gazi me pakice.Bar- Restorant.Hoteleri.Grumbullim, transportim, perpunim , riciklim i mbetjeve urbane.Ndërtim dhe rikonstruksion i ndertesave civile-industriale, terrene sportive, ujesjellesave, kanalizimeve,vepra kullime e ujitje,hidrocentale, mbrojtje lumore, sisteme hidraulike, konstruksione speciale etj. Ndertim, rikonstruksion dhe mirembajtje te infrastruktures rrugore , shesheve etj. Punime elektrike te tensionit te ulet ,mesem dhe te larte.Punime te inxhinjerise mjedisore .Punime ne restaurime te ndertesave civile industriale, shesheve, muzeve, ndertesave te rendesisë se veçante etj.Punime gureve natyror ,dekorativ etj.Prodhim material ndertime (betone ,llaçra, bordure-pllaka e elemente te parafabrikuara te betoneve, gure natyror, inerte etj.)Sherbime te pastrimit e gjelberimit te hapsirave publike. Sherbime te shfrytezimit te pyjeve e kullotave dhe sherbimeve qe lidhen me to.Punime konstruksione e mbulesa special çeliku - betonarme etj.Punime gjelberimi, mbjellje pemesh e fidana, landfill, prodhim i fidanave, i luleve dhe pemeve dekorative etj.Punime restaurimi te gureve natyror, dekorativ etj.Punime gjeologjike dhe gjeoteknike.Punime gjeodezike dhe topografike.Punime sinjalistike.Punime elektronike dhe elektroteknike (Internet, telefoni, IT etj.).Punime ne restaurime te rrugeve.Prodhim tuba betoni dhe betonarme te formave e dimensioneve te ndryshme.Bujqesi, blektori dhe vreshtari.Tregetim vajra me pakicë. Prodhim materiale ndertimi (tjegulla).Prodhim dyer, dritare, vetrata, fasada e elemente te ngjashem duralumini e druri.
Emërtime të tjera Tregtare: KTHELLA
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 01.03.1993
Rrethi: Mirditë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 170 000 000,00
Numri i pjesëve: 100
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: III.1.A - Leje Mjedisi e tipit C
I.2.A - Shërbime ekspertize
III.2.B - Veprimtaritë e tjera profesionale lidhur me ndikimin në mjedis
XII.5 - Leje mjedisore
III.2.A - Veprimtaritë e ekspertizës lidhur me ndikimin në mjedis
Çështje Ligjore: I. Me date 22.08.2014, u nenshkrua kontrata e pengut Nr. 3327 Rep. Nr.2316 Kol datë mbi kuotat e Pjesëmarjes në Shoqëri, e lidhur midis shoqërise” KTHELLA” sh.p.k (Pengdhenes/ Kredimarrës) dhe Raiffeisen Bank sh.a (Pengmarrës /Kredidhënës), me objekt dhënien dhe krijimin e një pengu mbi kuotat e pjesëmarrjes në shoqëri dhe të drejtat e lidhura me to në favor të kredidhënësit dhe çdo aksion kuotë e re e shoqërisë ose të drejtat e lidhura me to që mund të zotërohen në të ardhmen nga pengdhënësi.

II. Me date 04.06.2015, me vendim të ortakut te vetëm të shoqërisë, nr. 4, u depozitua kontrata e pengut pranë QKR “Mbi kuotat e pjesëmarrjes në shoqëri”, datë 20.05.2015, Nr. 52 Rep., Nr. 32 Kol., e lidhur midis shoqërisë “Kthella” shpk (Kredimarrës), Pjeter Nikolli (Pengdhënësit) dhe Raiffeisen Bank sh.a (Pengmarrës/ Kredidhënës) me objekt krijimin e një pengu, ku me anën e të cilit, në mënyrë të pakthyeshme, japin peng Aksionet/ Kuotat, në favor të kredidhënësit, në mënyrë të pakthyeshme bien dakort për dhënien dhe krijimin e një pengu mbi kuotat e pjesëmarrjes në shoqëri dhe të drejtat e lidhura mbi to në favor të kredidhënësit Raiffeisen Bank sha.a dhe cdo aksion/ kuote e re e shoqërisë ose të drejtat që lidhen me to që mund të zotërohen në të ardhmen nga pengdhënësit.

III. Me date 05.10.2017, u nenshkrua marreveshja siguruese mbi kuotat Nr.Rep 627 ; Nr.Kol 290/4, e lidhur midis Pjetër Nikolli dhe shoqerise “KTHELLA” sh.p.k (barredhenesi) dhe shoqerise “ Raiffeisen” Bank sh.a, (barremarresi), me objekt: Barredhenesi Pjetër Nikolli vendos barre mbi 100% te kuotave qe zoteron ne shoqerine “KTHELLA ” sh.p.k me qellim permbushjen dhe shlyerjen e te gjitha detyrimeve ndaj barremarresit.

IV. Me date 05.07.2019, u nenshkrua marreveshja siguruese mbi kuotat e pjesemarrjes në shoqeri Nr. 689 Rep., dhe Nr. 182/5 Kol. lidhur nepermjet barredhenesit Pjetër Nikolli dhe barremarresit Raiffeisen Bank per krijimin e nje barre siguruese mbi kuotat e Pjesmarrjes në Shoqeri te barredhenesit si garanci per kredine qe Raiffeisen Bank ka akorduar shoqerise sipas te dhenave ne marreveshje. Barredhenesi vendosi barre mbi kolateralin 100% te kuotave dhe e te drejtave lidhur me to qe z. Pjetër Nikolli zoteron ne shoqerine KTHELLA shpk.
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Lezhe, Rreshen, Kompleksi Kthella Resort, Rruga "Shen Vicenso De Paolo", perballë varrezava të Qytetit Rreshen

Adresa:
1) Lezhe, Selite, Lufaj, Perroi Perlikaj, Lumi Zalli i Tharrit, Ndertim i Hidrocentralit Bushi1
2) Lezhe, Rreshen, Rruga " Shen Vinçenso De Pauli", Ndërtesë 5- katëshe, kati katërt, me nr. Pasurisë 50/20-ND, zona kadastrale 1666, përballë varrezave të qytetit ( Hoteli )
3) Lezhe, Selite, Bardhaj, Perroj Perlikaj, Lumi Zalli i Tharrit, Ndertim i hidrocentralit Bushi
4) Lezhe, Rreshen, Rruga "Shen Vinçenso De Paolo", Ndërtesë 5- katëshe, kati perdhe , me nr. Pasurisë 50/20-ND, zona kadastrale 1666, përballë varrezave të qytetit ( Bar-Restorant )
5) Lezhe, Rreshen, Rruga "Shen Viçenso De Pauolo",perballe varrezave te qytetit Rreshen.
6) Lezhe, Rreshen, Rruga " Shen Vinçenso De Paolo", Ndërtesë 5- katëshe, kati perdhe, me nr. Pasurisë 50/20-ND, zona kadastrale 1666, përballë varrezave të qytetit ( karburanti dhe gazi me pakicë )

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 15.02.2021
Akti i themelimit dhe statuti
Vendimi i asamblese se ortakeve per zmadhimin e kapitalit 04.05.2016
Vendimi i ortakut per nenshkrimin e kontrates se pengut 20.05.2015
Dokumenta Financiare: Pasqyrat financiare 2013
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2014
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2015
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2016
Pasqyrat financiare 2017
Pasqyrat financiare 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Shenimet shpjeguese te PF 2019
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019-2022
Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2014
Transaksione Thesari 2012-2013
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 19 246 499,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 19 023 497,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 18 239 807,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 9 718 692,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 16 049 868,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 19 863 352,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 29 118 839,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: 18 755 583,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:342 619 910,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:230 201 756,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:343 530 974,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:155 728 231,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:220 533 704,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 278 386 251,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 361 633 404,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2012: 209 398 760,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017
2018
2019

Punuar Nga : A.Lala