Skip to content

NELSA
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2021-03-31 07:19:42
JSON

NIPT: J71601012S
Administrator: Elsa Kamberi
Objekti i Veprimtarisë: Prodhim brumrash si buke dhe artikuj te tjere te kesaj natyre, Import-eksport dhe tregtimi me shumice i dritherave te bukes si grure, miser etj, i artikujve industriale e ushqimore, blegtorale e bujqesore, prodhimeve metalurgjike si tuba, llamarine, transport mallrash i materialeve te ndertimit dhe transport udhetaresh. Import-eksport, tregtimin e artikujve te ndryshem te te gjitha llojeve me shumice e pakice, tregtimin e artikujve te ndryshem industriale, ushqimore, bujqesore dhe blegtorale, tregtim fruta-perime. Prodhim e tregtim brumrash te ndryshme e embelsirave. Hapje dhe shfrytezim hotelesh, motelesh, baresh, restorantesh, diskotekash, qendrave te pushimit e kurative. Ndertim apartamentesh, rikonstruksion objektesh. Shkaterrim, demolim mjetesh. Skrap, shkrirje metalesh. Sherbim katering, kancelari. Sherbime dezinfektimi me herbicide te objekteve te ndryshme. (Lokale, magazina, njesi tregtare te ndryshme etj). 2 Shitblerje te pjeseve elektrike te ndryshme. Montim kamerash dhe tregtimi i tyre. Sherbime te ndryshme lavanterie. Riparim dhe tregtim mobiljesh etj.
Emërtime të tjera Tregtare: NELSA
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 31.01.1996
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 70 000 000,00
Numri i pjesëve: 1
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Femër
Mjete të ushtrimit të aktivitetit: Tirane, Automjet tip Ford me targë AA624ZH.
Tirane, Automjeti me targe AA 983 GK
Tirane, Automjeti me targe TR 2412 R
Tirane, Automjeti me targe AA 416 DF
Tirane, Mercedes Benz me targe AA 978 KU
Tirane, Automjeti me targe AA 720 GO
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: II.1.C - Prodhimi primar me shumicë
II.1.A - Prodhim, përpunim, shpërndarje me shumicë e ushqimeve
II.1.B - Shitje me shumicë e ushqimeve me origjinë shtazore (për njerez)
III.1.A - Leje Mjedisi e tipit C
Çështje Ligjore: I. Me date 11.10.2013, me ane te Urdhrit Nr.2473 Prot, Nr.1243-1244-1245 Regj, leshuar nga Studio Permbarimore “ Bailiff Services Albania “, drejtuar QKR, u urdherua vendosja e mases se sekuestros konservative ne kuotat/aksionet te cilat zoterohen nga pala debitore, shoq. “ Nelsa”shpk, me NUIS (NIPT) J71601012S, Nexhmi Veli Balla, ne shoqerite e regjistruara prane Regjistrit Tregtare.

II. Me date 07.11.2013, me ane te Urdherit Nr.2677 Prot., Nr.1243-1244-1245.Regj, lëshuar nga Shoqeria “Bailiff Services Albania ", u urdherua heqja e masës së sekuestros konservative ne kuotat/aksionet e debitoreve Veli Balla dhe Shoqerise “Nelsa” Sh.p.k.
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë, DAJT Lagjja Qesarak, Rruga Tirane-Dajt, Zona kadastrale 2460, me Nr.pasurie 199/32, Hyrja 1

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 30.03.2021
Akti i themelimi
Kontrate shitblerje kuotash 05.09.2011
Kontrate shitblerje kuotash 29.03.2011
Dokumenta Financiare: Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2013
Pasqyrat financiare 2014
Pasqyrat financiare 2015
Pasqyrat financiare 2016
Pasqyrat financiare 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Pasqyrat financiare 2019
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019- Në vijmësi
Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2014
Transaksione Thesari 2012-2013
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 13 445 735,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 3 594 606,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 3 222 458,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 5 058 210,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 2 799 724,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 1 884 654,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 314 851,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: 997 967,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:123 504 347,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:68 973 477,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:68 973 477,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:91 133 988,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:121 554 322,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 25 085 406,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 5 907 149,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2012: 9 298 765,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017
2018
2019

Punuar Nga : A.Lala