Skip to content

BABASI COO
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2021-04-26 14:32:54
JSON

NIPT: J74517209B
Administrator: Ndriçim Babasi
Objekti i Veprimtarisë: Import-eksport, tregtim me shumicë e pakicë i materialeve të ndërtimit, ushqimore, blegtorale, industriale, konfeksione. Prodhimin, tregtimin dhe transportimin e materialeve inerte, si: rëra, zhavorre, gurë, çakull, gëlqere, granile, dhe materialeve të ndryshme për ndërtim. Import-eksport, prodhimin e përpunimin e lëndëve plasëse e shpërthyese për përdorim civil, depozitimin dhe shitjen e tyre. Importeksport, tranzit, transshipin, ndërmjetësimin,transferimin dhe ekspozimin e mallrave dhe teknologjive me përdorim të dyfishtë. Import-eksport, tranzit, transshipin, ndërmjetësimin, transferimin dhe ekspozimin e mallrave dhe teknologjive të mallrave ushtarake. Import-eksport, tregtimin me shumice e pakice të naftës, benzinës, gazit dhe vajrave lubrifikante. Prodhime të blloqeve të betonit, të parafabrikateve të ndryshme. Ndërtime civile, industriale, turistike e bujqësore. Rikonstruskione të këtyre lloj ndërtimesh. Ndërtim godina banimi shumëkatëshe, ndërtim vila, pallate, rrugë. Ndërtime rrugësh dhe autostradash. Punime të mirëmbajtjes dhe sinjalizimit në rrugë. Ndërtime hidraulike dhe hidroteknike, si: ujësjellës, kanalizime, kanale 2 e impiante vaditje. Ndërtim tunelesh për rrugë automobilistike, hekurudhore dhe tunele hidroteknike për hidrocentrale. Ndërtime të veprave të veçanta, si punime nëntokësore, hidroizolime mbi dhe nëntokësore. Punime restaurimi të ndërtesave të ndryshme. Punime karpenterie, prej druri dhe metali. Punime druri dhe të nënprodukteve të tij. Punime shërbimi si pastrim, mirëmbajtje dhe zhvillim i dekorit sipërfaqesh urbane. Transport i materialeve të ndryshme civile dhe i lëndëve dhe materialeve të rrezikshme. Parkim automjetesh.Përdorimin e lëndëve plasëse e shpërthyese të përdorimit civil.Sherbime transporti te materialeve te ndryshme civile, dhe i lendeve plasese te (rrezikshme), per te tretet dhe me qera.Sherbime magazinimi te lendeve plasese e shperthyese per te tretet. Prodhimin dhe perpunimin e mermerit.Veprimtari ne fushen e agro - turizmit, mbarështimin e flores dhe faunës, peshkimit si dhe administrimit te ujrave Veprimtari ne fushen e akuakulturës dhe rekreacionit.
Emërtime të tjera Tregtare: BABASI COO
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 05.01.1998
Rrethi: Kruje
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 327 160 000,00
Numri i pjesëve: 3
Shoqëri e Kontrolluar nga ky Subjekt: I. BABASI & DBS ALBANIA, nje shoqeri me pergjegjësi te kufizuar, e themeluar me date 01.11.2012 sipas ligjeve te Republikes se Shqiperise, me numer identifikimi biznesi NIPT L24708201K, me adrese ne Durres Fushe Kruje Rruga Kombetare Fushe Kruje - Kruje, Km 2, Fushe - Kruje, Durres, Banese Private Dy-kateshe, me administrator Luigj Bushi. BABASI COO shpk zoteron 50% te kapitalit te kesaj shoqerie (Sipas te dhenave te QKB deri me date 26.04.2021)

II. GRUPPO BABASI, nje shoqeri me pergjegjësi te kufizuar, e themeluar me date 14.04.2014 sipas ligjeve te Republikes se Shqiperise, me numer identifikimi biznesi NIPT L46618002N, me adrese ne Durres Bubq BUDULL Budull, ndertese private, 2 kateshe, zona kadastrale nr. 1299, me numer pasurie 390/44, me administrator Besnik Babasi. BABASI COO shpk zoteron 50% te kapitalit te kesaj shoqerie (Sipas te dhenave te QKB deri me date 26.04.2021)

III. T.D.T., nje shoqeri me pergjegjësi te kufizuar, e themeluar me date 14.01.2006 sipas ligjeve te Republikes se Shqiperise, me numer identifikimi biznesi NIPT K62009001E, me adrese ne Tirane, Rruga Qemal Stafa, Ish-Profarma, ZK 8140, Pasuria 4/920, me administrator Geront Çela. BABASI COO shpk zoteron 33,40% te kapitalit te kesaj shoqerie (Sipas te dhenave te QKB deri me date 26.04.2021)
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: III.1.B - Leje Mjedisi e tipit B
III.1.A - Leje Mjedisi e tipit C
IV.1.B.2 - Leje Shfrytëzimi
XII.5 - Leje mjedisore
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Durres, Fushe Kruje, Km 2 i rruges nacionale Fushe - Kruje - Kruje , ndertese private, 2 kateshe

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 26.04.2021
Akt themelimi
Vendim per Leshimin e Deshmise se Trashegimise Ligjore 04.02.2021
Kontrate dhurimi kapitali 30.03.2011
Vendim i ortakut te vetem per zmadhimin e kapitalit 08.09.2014
Dokumenta Financiare: Pasqyrat financiare 2013
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2014
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2015
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2016
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Shenime shpjeguese te PF 2019
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019-2022
Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2012-2013
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 94 474 774,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 21 055 502,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 4 503 620,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 20 215 095,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 29 854 331,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 24 201 833,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 56 303 759,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: 30 473 096,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:287 145 276,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:205 854 392,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:146 788 116,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:149 652 707,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:197 056 541,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 169 936 543,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 258 056 701,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2012: 177 083 063,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017
2018
2019

Punuar Nga : A.Lala