Skip to content

NIKA
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2023-08-11 13:21:55
JSON

NIPT: J76705047U
Administrator: Shpresa Nika
Objekti i Veprimtarisë: Ne fushen e blerjes e shitjes se artikujve te ndryshem, shfrytezim pylli, ne fushen e pyllezimeve e permiresimeve dhe zbatimin e punimeve ne fushen e mbareshtimit te pyjeve , rrugeve pyjore dhe studim e projektim. Mbrojtje nga semundjet demtuesit dhe zjarret. Sherbim katering, prodhim, perpunim, tregtim dhe shperndarje te artikujve ushqimore. Organizim banketesh, koktejsh, festa private, dreka, darka familjare, dhe ne fushen e ndertimit. Punime mermeri. Tregtim me shumice, artikuj kancelarie. Transport kombetar dhe nderkombetar mallrash dhe udhetaresh.Grumbullim ,pastrim dhe transport mbetjesh urbane dhe industriale, trajtim,asgjesim,perpunim I mbetjeve urbane dhe industrial,rehabilitim mjedisi dhe I zonave te ndotura,mbjellje fidanesh pyjore dhe punime biologjike ne mjedis,peshkim dhe turizem. Grumbullim dhe perpunim i bimeve medicinale. Montim dhe c'montim skeleri. Mbareshtim i zogjve, brojlera, pula, shpende.Import dhe tregtim i pajisjeve industriale agroperpunuese dhe bujqesore. Transport mbetjesh inerte nga fusha e ndertimit. Ne fushen e ndertimit, zbatimit, projektimit dhe rikonstruksioneve. Mirembajtje rrugesh dhe sinjalistika rrugore. Ndertime hidrocentralesh per prodhimin dhe shprendarjen e energjise.. Ndertime te N/stacioneve, kabinave te transformatoreve , linja TM, TU dhe TL.Ndertime ujesjellesi, vepra kullimi dhe vaditje.Ne fushen e ndertimeve ne objekte te ndryshme per banim , te atyre socialkulturore , hapje rrugesh , asfaltime , ngritje fabrikash, lokalesh,. Ndertime rrugore dhe aeroporte, ndertime Hidroteknike, vepra te vecanta e punimeve Speciale, punime karpentieri etj .Rikonstruksion dhe mirembajtje godinash civile dhe industriale veshje fasadash.Sherbim mirembajtje dimerore rrugesh.
Emërtime të tjera Tregtare: NIKA
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 04/02/1998
Rrethi: Shkodër
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 55 000 000,00
Numri i pjesëve: 1 000
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Femër
Mjete të ushtrimit të aktivitetit: Shkoder, Kamion, me targe SH 6271 E

Shkoder, Kamion me targe AA 328 HZ

Shkoder, Kamioncine me targa AA 731 FO

Shkoder, AA 734 AV, Kamioncine, me ngjyre e bardhe
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: III.1.A - Leje Mjedisi e tipit C
I.2.A - Shërbime ekspertize
III.7.B - Shpues profesionist për ujë
III.2.B - Veprimtaritë e tjera profesionale lidhur me ndikimin në mjedis
III.7.A - Shërbime të ekspertizës dhe/ose profesionale lidhur me pyje dhe/ose kullota
II.1.B - Shitje me shumicë e ushqimeve me origjinë shtazore (për njerez)
II.1.A - Prodhim, përpunim, shpërndarje me shumicë e ushqimeve
Çështje Ligjore: I. Me date 05.12.2016, me ane te Urdhërit Nr. 798 Dosje, Nr. 1735 Prot, protokolluar nga QKB me Nr. 10821 Prot "Për Venien e Sekuestros Konservative”, lëshuar nga Përmbarues Gjyqesor Altin Vako, u urdheerua vendosja e masës se sekuestros konservative mbi te gjitha aksionet e pales debitore shoqeria “NIKA” shpk me Nipt J76705047U.

II. Me date 16.12.2016, me ane te Urdhërit Nr. 798 Dosje, Nr. 1796 Prot, protokolluar nga QKB me Nr.11264 Prot., date 19.12.2016, lëshuar nga Përmbarues Gjyqesor Altin Vako, u urdherua heqja e masës se sekuestros konservative mbi te gjitha aksionet e pales debitore shoqeria “NIKA “shpk me Nipt J76705047U, vendosur me Urdhërin Nr. 798 Dosje, Nr. 1735 Prot, datë 05.12.2016.
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Shkodër, Lagjja Vasil Shanto, Bulevardi Skenderbeu, godine 8-katëshe, kati i I-re, Zona kadastrale 8593, nr. pasurie 5/587”

Adresa:
1. Shkoder, Lagjja Zona Industriale, Rruga Levizja e Postribes, nr.31, prane Drejtorise se Sherbimeve te transportit Rrugor, godine 2-kateshe,zona kadastrale nr.8592, nr.pasurie 10/111

2. Vau Dejes, Rruga Vau Dejes , zone kadastrale nr.2363 , me nr. Pasurie 139/9, 139/10, 78/1

3. Malesi e Madhe, Kastrat, Bajze Ndertim Ujesjellesi Bajze, me adrese Bashkia Malesi e Madhe

4. Korce, Maliq, Rruga “Bulevardi Rinia”, Maliq,(Rehabilitim Ura)

5. Korçe, Rruga Denas, Drenove,(Rehabilitim dhe veshje me beton, Kanali Drenove, Ndertim tombino BOX2X (5X3m, rikonstruksion i rruges auto pyjore Denas”), Korce;

6. Korçe, Rruga “Ismail Qemali 1” ( Rikonstruksion shkolla Thermistokli Germenji dhe Terrenet sportive),Korce.

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 06.06.2022
Akti i themelimit
Kontrate shitblerje kuotash 20.12.2001
Vendimi i asamblese se ortakeve per rritjen e kapitalit 26.06.2010
Vendimi i asamblese se ortakeve per rritjen e kapitalit 28.06.2012
Vendimi per rritjen e kapitalit 30.06.2009
Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 03.05.2023
Ekstrakt Historik i Regjistrit Tregtar date 11.08.2023
Dokumenta Financiare: Pasqyrat financiare 2013
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2014
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2015
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Shenime shpjeguese te PF 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Shenime shpjeguese te PF 2019
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2020
Shenime shpjeguese te PF 2020
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2021
Shenime shpjeguese te PF 2021
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2022
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019- Në vijmësi
Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2014
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2022: 29 105 934,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2021: 30 514 764,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: 16 622 177,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 24 527 365,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 14 486 919,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 13 853 258,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 24 131 548,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 26 442 852,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 18 199 080,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 7 326 961,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: 6 605 641,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2022:462 434 341,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2021:476 963 437,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:274 497 893,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:491 153 775,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:272 655 275,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:246 619 160,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:426 771 928,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:347 781 865,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 202 947 288,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 194 063 784,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2012: 269 041 903,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022

Punuar Nga : A.Lala/ A.Baja / P. Nikolli