Skip to content

SELAMI
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2023-08-10 13:42:33
JSON

NIPT: J77304706L
Administrator: Musa Selami
Objekti i Veprimtarisë: Linjë prodhimi inertesh, linjë asfalto betoni, bar-buferestorant-hotel. Ndërtim dhe rikonstruksion ndërtesash, punime infrastrukturë si:ujësjellsa,kanalizime, rrugë,impiante të trajtimit dhe pastrimit, tregtim të materialeve të ndërtimit, import-eksport të mallrave të ndryshëm. Transport mbetjesh nga ndërtimet dhe prishjet. (përfshirë dhera të gërmuara në zona të kontaminuara).
Emërtime të tjera Tregtare: SELAMI
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 24/02/1998
Rrethi: Dibër
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 570 141 013,00
Numri i pjesëve: 1
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: III.2.B - Veprimtaritë e tjera profesionale lidhur me ndikimin në mjedis
III.1.B - Leje Mjedisi e tipit B
III.1.A - Leje Mjedisi e tipit C
Çështje Ligjore: I. Me date 04.06.2013, me ane te Urdhrit Nr.374/5 Prot "Per Venien e Sekuestros Konservative”, leshuar nga Shoqeria Permbarimore “JUS”, drejtuar QKR, u urdherua vendosja e mases se sekuestros konservative mbi kuotat dhe e te drejtave qe rrjedhin nga zoterimi i kuotave per Shumen e detyrimit prej 7.053.205 leke perfshire dhe tarifen e plote permbarimore.

II. Me date 06.10.2016, me ane te Urdhrit Nr.374/7 Prot, leshuar nga Shoqeria Permbarimore “JUS”, drejtuar QKB, u urdherua heqja e mases se sekuestros konservative mbi kuotat dhe e te drejtave qe rrjedhin nga zoterimi i kuotave per Shumen e detyrimit prej 7.053.205 leke perfshire dhe tarifen e plote permbarimore, vendosur me ane te Urdhrit Nr.374/5 Prot, date 04.06.2013.

III. Me date 06.10.2016, me ane te urdhrit Nr. 374 Regj, Nr. 374/70 Prot, protokolluar nga QKB, me Nr. 8095 Prot, date 06.10.2016, lëshuar nga shoqeria permbarimore “JUS”, u urdherua heqja e mases se sekuestros konservative ne kuotat, asetet, aksionet e pales debitore “ SELAMI”shpk, me NUIS J77304706L, ne shumen 7.053.205 perfshire dhe tarifen e plote te sherbimit permbarimore nga ku eshte vendosur seksuestro konservative me shkresen Nr. 374/5 Prot, date: 04.06.2013.
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Dibër, Peshkopi, Lagjja"Nazmi Rushiti", Rruga"Tercilio Kardinali", kati i dytë ndërtesa e quajtur "VERI"

Adresa:
1) Diber, Peshkopi, Lagjja “Industriale”, Rruga “Ismail Feta”, Ish fusha e mbetjeve urbane, zona kadastrale Nr.2932, Pasuria nr.23/129-ND dhe pasuria nr.23/130-ND

2) Diber, Luzni, Fshati Luzni, Nj.a.Luzni, Bashkia Diber, Ndërtim ujësjellsi Gurra e Mere-Luzni-Peshkopi

4) Diber, Zerqan, Sofracan, Ambientet me numër pasurie nr.13/1, nr.13/2, nr.16-nd, nr. 14-ND pranë Urës së Cerenecit, Zona Kadastrale Nr.3481/Zerqan.

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 07.06.2022
Akti i themelimit
Vendimi i ortakut te vetem per rritjen e kapitalit 05.07.2011
Vendimi i ortakut te vetem per zmadhimin e kapitalit 02.07.2009
Vendim i ortakut te vetem per zmadhimin e kapitalit 15.08.2012
Vendim i asamblese se ortakeve per zmadhimin e kapitalit 21.11.2018
Vendim i asamblese se ortakeve per zvogelimin e kapitalit 11.12.2019
Vendim i asamblese se ortakeve per zmadhimin e kapitalit 23.11.2020
Vendim i asamblese se ortakeve per zmadhimin e kapitalit 29.06.2021
Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 04.05.2023
Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 10.08.2023
Dokumenta Financiare: Pasqyrat financiare 2013
Pasqyrat financiare 2014
Pasqyrat financiare 2015
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2016
Pasqyrat financiare 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Shenime shpjeguese te PF 2019
Shenime shpjeguese te PF 2020
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2021
Pasqyra e Te ardhurave dhe Shpenzimeve 2022
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019-2022
Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2014
Transaksione Thesari 2012-2013
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2022: 271 223 785,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2021: 158 256 408,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: 211 458 018,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 42 564 009,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 138 584 891,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 74 428 365,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 70 293 119,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 79 424 878,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 8 748 028,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 15 974 800,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: 13 456 286,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2022:617 838 493,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2021:420 550 244,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:564 202 917,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:334 595 075,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:595 159 964,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:321 259 226,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:309 896 588,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:399 401 948,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 174 960 573,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 243 988 131,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2012: 258 741 421,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022

Punuar Nga : A.Lala/ A.Baja/L.Kanani