Skip to content

ALBPETROL SHA
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2024-04-05 13:34:28
JSON

NIPT: J82916500U
Administrator: Eltar Deda
Objekti i Veprimtarisë: Kryerja e Operacioneve Hidrokarbure në përputhje me Ligjin Nr.7746, datë 28.08.1993 për kërkimin, zhvillim, prodhim, trajtimin, transportin, magazinimin dhe shitjen e naftës bruto, gazit dhe rërave bituminoze brenda dhe jashtë Republikës së Shqipërisë si dhe çdo operacion tjetër tregtar apo shërbime që i shërbejnë në aktivitetit të shoqërisë. Shoqëria brenda hapësirave të parashikuara nga legjislacioni në fuqi do të kryej çdo operacion projektues-preventivues, tregtar dhe financiar, që lidhet drejtpërdrejtë ose tërthorazi me objektin e saj . Kjo përfshin gjithashtu hapjen e veprimtarisë dhe krijimin e shoqërive të tjera brenda dhe jashtë vendit si dhe çdo aktivitet tjetër të mundshëm e të ligjshëm në përputhje me interesat e saj. Realizimi i objektit të veprimtarisë të shoqërisë do të bëhet nëpërmjet shfrytëzimit dhe zhvillimit të zonave ekzistues naftëmbajtës dhe ato gazmbajtëse të vendit, kërkimeve të reja dhe zhvillimit të blloqeve në administrim si dhe shfrytëzim të rërave bituminoze. Praktika atributet e ish APC-së Tiranë, që kanë të bëjnë me kërkim-prodhimin e hidrokarbureve i kalojnë shoqërisë Alpetrol sh.a duke filluar nga data 01.04.2003. Furnizimin me energji elektrike të klientëve të kualifikuar. Tregtimin e energjisë elektrike. Transmetimin e gazit natyrorë. Shpërndarja e gazit natyrore. Leje mjedisore për veprimtari me diktim në mjedise për vendburimet e naftës në zonat Kuçovë, Patos-Marinës ( Drizë +Goran), Ballsh Hekal, Amonice Gorrishtë, për vendburimet e gazit në zonën Divjakë-Lushnje, Frakull-Fier, Povelc Fier, Finiq-Sarandë, rrjeti i transmetimit të produkteve tyre naftës dhe të gazit, vendburimi i rërës bituminoze Kasnic-Fier, Uzina Mekanike Kuçovë dhe Uzina Mekanike Patos.
Emërtime të tjera Tregtare: ALBPETROL SHA
Forma ligjore: Shoqëri Aksionare SH.A
Viti i Themelimit: 30/04/1999
Rrethi: Fier
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 14 735 229 000,00
Numri i pjesëve: 14 735 229
Lloji i pronësisë: Publike
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Anëtarë Bordi: Ilia Gjermani; Evis Mamaj; Evis Berberi; Stefanaq Koçollari; Ermal Nufi
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: III.1.B - Leje Mjedisi e tipit B
III.1.C - Leje Mjedisi e tipit A
XII.5 - Leje mjedisore
Çështje Ligjore: Masa Konservative:
01.Në datë 18.02.2012: Në bazë të Urdhrit Nr.231-12 Regj. Nr.04084 Prot, datë 15.02.2012 dhe Urdhrit Nr.228-12 Regj. Nr.03951 Prot, datë 15.02.2012 lëshuar nga Shoqëria "Shërbimi Përmbarimor ZIG" sh.p.k, është urdhëruar: "Vendosja e masës së sekuestros konservative në aktivet e palës debitore Shoqërisë ''Albpetrol'' sh.a,me Nipt- J82916500U. Aktivet e mësipërme do të qëndrojnë të sekuestruara deri në një urdhëresë të dytë". Pala kreditore:OSHEE. Objekti: Kthim shume. Kjo masë është hequr në datë 25.05.2012, në bazë të Urdhrit Nr. 228-12 Regj. Nr.09752 Prot, datë 27.04.2012 dhe Nr.231-12 Regj. Nr.09760 Prot, datë 27.04.2012, të lëshuar nga Shoqëria "Shërbimi Përmbarimor ZIG" sh.p.k.

02.Në datë 19.03.2012: Në bazë të Urdhrit Nr.105-125-126-127-153Regj, datë 08.03.2012, lëshuar nga Shoqëria “Power& Justice (P&J)” sh.p.k., është urdhëruar: “Vendosja e masës së sekuestros konservative në aktivet e palës debitore shoqërisë "ALBPETROL" sha, me Nipt-J82916500U, duke vendosur shënjen e bllokimit të aktiveve të shoqërisë. Aktivet do të qëndrojnë të sekuestruara deri në një urdhëresë të dytë”. Pala kreditore:OSHEE Objekti:Pagim shume të faturave të energjisë. Kjo masë është hequr në datë 25.05.2012, në bazë të Urdhrit Nr105-125-126-127-153-Regj, datë 30.05.2012, lëshuar nga Shoqëria “POeER & JUSTICE ( P & J)” sh.p.k.

03.Në datë 22.08.2012: Në bazë të Urdhrit Nr.4691 Prot, Nr.359, 366, 368, 394Dosje datë 20.08.2012 e lëshuar nga Shoqëria Permbaruese Private “Tris” Sh.p.k, është urdhëruar: “Vendosjen e masës se sekuestros mbi kuotat e debitorit Shoqëria “Albpetrol” sha me NIPT-J82916500.” Pala kreditore:OSHEE Objekti:Pagim faturash. Kjo masë është hequr në datë 11.10.2012, në bazë të Urdhrit Nr.8848Prot, datë: 11.10.2012, të lëshuar nga shoqëria Përmbaruese private “TRIS” Shpk.

04.Në datë 31.01.2013:Në bazë të Urdhrit Nr.294Prot., Nr.52Regj., datë 24.01.2013, lëshuar nga Përmbaruesja Gjyqësore Private Ardiana Gjoka, është urdhëruar: "Vendosja e masës së sekuestros konservative mbi aksionet e pales debitore, ne emer te Albpetrol sh.a, deri ne nje urdhëresë te dytë". Pala kreditore: Bashkia Kuçovë. Objekti:Kthim shume.

05.Në datë 14.02.2015:Në bazë të Urdhrit Nr.53Prot., datë 08.02.2013, lëshuar nga Përmbaruesja Gjyqësore private Ina Barjamaj, është urdhëruar: "Bllokim i kapitaleve si person fizik apo juridik i subjektit debitor Alb Petrol sh.a me NIPT J82916500U ne kuader te ekzekutimit te detyrimit qe rrjedh nga titulli ekzekutiv". Pala kreditore:Levende Dautaj. Objekti:Pagim page.

06.Në datë 21.02.2013:Në bazë të Urdhrit Nr.65/9 Prot. datë 19.02.2013, lëshuar nga përmbaruesi gjyqësor privat Admir Beqiri, për vendosjen e sekuestros konservative, ne aksionet e shoqerise "Alpetrol" sh.a me Nipt J82916500U, në masën 518,270 (peseqind e tetembëdhjetë mijë e dyqind e shtateëdhjetë) lekë me qëllim shlyerjen e detyrimit. Pala kreditore: Vladimir Mici. Objekti:Detyrim page.

07.Në datë 19.12.2014:Në bazë të Urdhrit Nr.3213-574 Prot., datë 17.11.2014, lëshuar nga Shoqëria "Prestige Bailiff Services" sh.p.k., është urdhëruar:"Vendosja e masës së sekuestros konservative në aksionet/kuotat qe zotëron pala debitore Albpetrol sh.a., me Nipt J82916500U. Dokumentacioni do të qëndrojë i bllokuar deri në një urdhër të dytë". Kjo masë e sekuestros konservative është hequr në datë 22.04.2015 në bazë të Urdhrit Nr.1078-464Prot., datë 16.04.2015, të lëshuar nga Shoqëria "Prestige Bailiff Services" sh.p.k.

08.Në datë 05.01.2018:Në bazë të Urdhrit Nr. 1926 - 350 Prot. datë 26.12.2014, lëshuar nga shoqëria permbarimore "Alimadhi" sh.p.k, për vendosjen e masës se sekuestros konservative ndaj aksioneve që ka ne pronesi debitori, shoqëria "Albpetrol" sh.a me Nipt J82916500U. Kjo masë është hequr në datë 19.05.2015, në bazë të Urdhrit Nr.698 - 350 Prot., datë 28.04.2014, lëshuar nga Shoqëria Përmbarimore “ALIMADHI” sh.p.k.

09.Në datë 23.04.2015:Në bazë të Urdhrit Nr. 831 Prot, 1047 Regj, datë 20.04.2015, lëshuar nga Zyra Përmbarimore “Ardael” sh.p.k, është urdhëruar: “Vendosja e masës se sekuestros konservative mbi kapitalin e debitorit, shoqeris “Albpetrol ” sh.a, me Nipt- J82916500U, për shkak se kjo shoqëri rezulton debitore ndaj shoqerisë “Genti” sh.p.k. Dokumentacioni do të qendroje i bllokuar deri në një urdhër te dytë nga ana jonë.” Kjo masë është hequr në datë 19.04.2016, në bazë të Urdhrit Nr.1200 Prot.,1047Regj., datë 08.04.2016, lëshuar nga “Ardael” sh.p.k.

10.Në datë 29.04.2015:Në bazë të Urdhrit Nr.1045Prot., Nr.899/1 Dosje dhe Nr.1053 Prot., Nr.900/1 Dosje, datë 17.04.2015 lëshuar nga Shoqëria Përmbarimore Gjyqësore Private “TDR GROUP” sh.p.k, është urdhëruar: Vendosja e masës së sekuestros konservative mbi të gjitha aksionet e zotëruara nga debitori shoqëria “ALBPETROL” sh.a, pajisur me Nipt-J82916500U. Kjo masë është hequr në datë 18.09.2015, në bazë të Urdhrit Nr.2215 Prot, Nr. 900/1Dosje, datë: 04.09.2015, lëshuar nga shoqëria permbarimore Tdr Group Sh.p.k.

11.Në datë 26.05.2015:Në bazë të Urdhrit Nr.1260 Prot., Nr.917/1 Dosje, datë 11.05.2015 lëshuar nga Shoqëria Përmbarimore Gjyqësore Private “TDR GROUP” sh.p.k, është urdhëruar: Vendosja e masës së sekuestros konservative mbi të gjitha aksionet e zotëruara nga debitori shoqëria “ALBPETROL” sh.a, pajisur me Nipt J82916500U”. Kjo masë është hequr në datë 05.10.2016, në bazë të Urdhrit Nr. Nr. 2595Prot., datë 18.05.2016 të lëshuar nga Shoqëria e Permbarimit Privat "TDR GROUP" sh.p.k.

12.Në datë 24.06.2015: Në bazë të Urdhrit Nr. Nr.499 Prot., Nr.117 Regj., datë 18.06.2015, lëshuar nga Shoqëria “ZIKE” sh.p.k., është urdhëruar: “Vendosja e masës së sekuestros në kuotat e shoqërisë “ALBPETROL Sha", si dhe mbi te drejtat qe rrjedhin nga zoterimi i ketyre kuotave, duke ndaluar tjetersimin dhe /ose disponimin e tyre, si dhe mos kryerjen e asnjë veprimi tjetër, i cili mund të ndryshojë të dhënat e regjistrit tregtar.- Dokumentacioni do të qëndrojë i bllokuar deri në një urdhër të dytë”.

13.Në datë 28.12.2015:Në bazë të Urdhrit Nr. 16687Prot, Nr.3736, datë 16.12.2015, lëshuar nga Shoqëria Përmbarimore Private “ Strati Bailiff’s Service” shpk, është urdhëruar: Vendosjen e masës se sekuestros konservative mbi aktivet që pala debitore hoqëria “ALBPETROL SHA”, me NIPT J82916500U zotëron të regjistruara pranë regjistrit tregrar. Këto aktive të qëndrojnë të bllokuara deri në një urdhër të dytë”. Pala kreditore:Robert Gazepi. Objekti.Dëmshpërblim për largim nga puna.

14.Në datë 11.01.2016:Në bazë të Urdhrit Nr.1600/5-1199-15Prot., datë 16.12.2015,lëshuar nga "Kodra Bailiff Service" sh.p.k, ku është urdhëruar:" Qendra Kombetare e Regjistrimit te vendosi masën e sekuestros konservative mbi aktivin qe zotëron debitori shoqëria Albpetrol sha me Nipt J82916500U. Ky aktiv do te qendroje i bllokuar deri ne nje urdhër te dytë.”. Pala kreditore:Qako Kureta, Agim Feka, Petrit Qazimaj, Llazar Koçi, Frederik Osmani, Mesut Kurti, Vasil Bucka, Xhemil Dajko etj. Objekti:Dëmshpërblim page.

15.Në datë 05.02.2016:Në bazë të Urdhrit Nr. 242 Prot. datë 02.02.2016, lëshuar nga shoqëria permbarimore "Bailiff Services Albania" sh.p.k, per vendosjen e masës se sekuestros konservative ne kuotat/aksionet e pales debitore, shoqëria "Albpetrol" sh.a me Nipt-J82916500U dhe moskryerjen e asnje veprimi tjeter i cili mund te ndryshoje te dhënat e regjistrit tregtar”. Pala kreditore:Medi Mollasi. Objekti:Pagim Page.

16.Në datë 10.02.2016: Në bazë të Urdhrit Nr. 388 Regj., datë 11.01.2016, lëshuar nga Përmbaruesi Gjyqësor Privat “Neritan Çuko”, është urdhëruar: Vendosja e masës së sekuestros mbi pasurinë e luajtshme të shoqërisë “ALBPETROL SHA” në vlerën 100% të aksioneve të shoqërisë, të cilat janë aksionet e tashme dhe të ardhshme të shoqërisë “ALBPETROL SHA”, Nipt- J82916500U, duke përfshirë edhe aksione të cilat shoqëria mund të bëhet aksionare. Pasuria e sipëcituar vendoset në sekuestro deri në shlyerjen e plotë të detyrimit. Pala kreditore:Myrteza Goxhaj. Objekti:Pagesë shpërblim për vjetërsi pune. Kjo masë është hequr në datë 01.09.2016, në bazë të Urdhrit Nr.388Regj datë 24.07.2016, të lëshuar nga Përmbaruesi Gjyqësor Privat “ Neritan Çuko”.

17.Në datë 30.03.2016: Në bazë të Urdhrit Nr. 227 Prot, Nr.619 Dosje, datë 23.02.2016, lëshuar nga Zyra Përmbarimore Private “Altin Vako", ku është urdhëruar: Vendosjen e masës së sekuestros konservative mbi të gjitha aksionet e zotëruara nga debitori, shoqëria “ALBPETROL SHA” , me NIPT J82916500U. Pala kreditore: Ilirjana Saliaj, Lorena Saliaj, Flamur Beqiraj, Lediona Saliaj, Eni Beqiraj, Aldo Beqiraj, Kadrie Beqiraj, Marinel Saliaj. Kjo masë është hequr në datë 28.06.2017, në bazë të Urdhrit Nr. Nr.540 Prot, datë 20.06.2017, të lëshuar nga Përfaqesues Privat "Altin Vako".

18.Në datë 01.04.2016:Në bazë të Urdhrit Nr.383Regj., datë 03.03.2016, lëshuar nga Përmbaruesi Gjyqësor Privat “Neritan Çuko”, është urdhëruar: “Vendosja e masës së sekuestros mbi pasurinë e luajtshme të shoqërisë “ALBPETROL SHA”, me Nipt- J82916500U, në vlerën 100% të aksioneve të shoqërisë, të cilat janë aksionet e tashme dhe të ardhshme të shoqërisë “ALBPETROL SHA”, duke përfshirë edhe aksione të cilat shoqëria mund të bëhet aksionare. Pasuria e sipëcituar vendoset në sekuestro deri në shlyerjen e plotë të detyrimit. Pala kreditore: Sotiraq Çala. Objekti:Pagese shpërblim për vjetërsi pune. Kjo masë është hequr në datë 01.09.2016, në bazë të Urdhrit Nr.338Regj datë 26.07.2016, të lëshuar nga nga Përmbaruesi Gjyqësor Privat “ Neritan Çuko”.

18.1- Në datë 01.04.2016:Në bazë të Urdhrit, Nr.355 Regj., datë 03.03.2016, lëshuar nga Përmbaruesi Gjyqësor Privat “ Neritan Çuko”, protokolluar është urdhëruar: Vendosja e masës së sekuestros mbi pasurinë e luajtshme të shoqërisë “ALBPETROL SHA”, me Nipt-J82916500U, me në vlerën 100% të aksioneve të shoqërisë, të cilat janë aksionet e tashme dhe të ardhshme të shoqërisë “ALBPETROL SHA duke përfshirë edhe aksione të cilat shoqëria mund të bëhet aksionare. – Pasuria e sipëcituar vendoset në sekuestro deri në shlyerjen e plotë të detyrimit. Pala kreditore:Drita Nasto. Dëmshpërblim për vjetërsi pune. Kjo masë është hequr në datë 26.07.2016, në bazë të Urdhrit Nr.355 Regj, datë : 14.07.2016, të lëshuar nga studio permbarimore “Neritan Çuko”.

18.2- Në datë 01.04.2016:Në bazë të Urdhrit Nr.362 Regj., datë 03.03.2016, lëshuar nga Përmbaruesi Gjyqësor Privat “ Neritan Çuko”, është urdhëruar: Vendosja e masës së sekuestros mbi pasurinë e luajtshme të shoqërisë “ALBPETROL SHA”, me NUIS (NIPT) - J82916500U, në vlerën 100% të aksioneve të shoqërisë, të cilat janë aksionet e tashme dhe të ardhshme të shoqërisë “ALBPETROL SHA” duke përfshirë edhe aksione të cilat shoqëria mund të bëhet aksionare. – Pasuria e sipëcituar vendoset në sekuestro deri në shlyerjen e plotë të detyrimit. Pala kreditore: Ferdinand Mernica. Objekti:Pagese shpërblim për vjetërsi pune.

19.Në datë 11.04.2016:Në bazë të Urdhrit Nr. 595-364 Prot., datë 29.03.2016, lëshuar nga Shoqëria "Elite Bailiff's Office" sh.p.k, ku është urdhëruar: "Vendosja e masës se sekuestros konservative mbi kuotat/aksionet e aktivitetit tregtar qe zotëron shoqëria "Albpetrol" Sh.a me Nipt-J82916500U me qellim mostjetersimin e tij. Dokumentacioni do te qendoje i bllokuar deri ne nje urdhër te dytë”. Pala kreditore: Qemal Asllanaj. Objekti:Pagim page. Kjo masë është hequr në datë 11.07.2016, në bazë të Urdhrit Nr.1286-372 Prot.,datë 29.06.2016,të lëshuar nga Shoqëria Permbarimore “Elite Bailiff’s Office” shpk.

20.Në datë 13.04.2016:Në bazë të Urdhrit Nr. 646-371 Prot., datë 06.04.2016, lëshuar nga Shoqëria “ELITE BAILIFF’S OFFICE” sh.p.k është urdhëruar: Vendosja e masës së sekuestros konservative mbi kuotat/aksionet të aktivitetit tregtar që zotëron debitori, “ALBPETROL” sha, me Nipt- J82916500U, me qëllim mostjetërsimin e tij. Dokumentacioni do të qëndrojë i bllokuar deri në një urdhër të dytë. Pala Kreditore: Kadri Osmanaj. Objekti: Pagim page.

21.Në datë 18.04.2016:Në bazë të Urdhrit Nr.532Prot., Nr.690 Dosje, datë 11.04.2016, të lëshuar nga Përmbaruesit Gjyqësor Privat Altin Vako, është urdhëruar: “Vendosja e masës se sekuestros conservative mbi te gjitha aksionet e zoteruara nga debitori, shoqëria ALBPETROL sh.a me NIPT- J82916500U. Kjo masës është hequr në datë 10.05.2016, në bazë të Urdhrit Nr.671 Prot., datë 04.05.2016, të lëshuar nga Përmbaruesi Gjyqësor, “Altin Vako”.

22.Në datë 18.04.2016:Në bazë të Urdhrit të lëshuar nga Përmbaruesit ELITE BAILIFF'S OFFICE, është urdhëruar: “Vendosja e masës se sekuestros konservative mbi te gjitha aksionet e zoteruara nga debitori, shoqëria ALBPETROL sh.a me NIPT- J82916500U me qellim mostjetersimin e tyre. Dokumentacioni do te qendroje i bllokuar deri ne nje urdhër te dytë nga ana jone” Pala kreditore:Genti Sh.p.k. Objekti:Përmbushje detyrimi.

23.Në datë 21.04.2016:Në bazë të Urdhrit Nr.248 Prot, datë 14.04.2016, lëshuar nga Zyra Përmbarimore Private “Ina Bajramaj", është urdhëruar: Bllokimi i kapitalit si juridik të subjektit debitor shoqëria “ALBPETROL” sh.a, me NIPT J82916500U”. Pala kreditore: Shkelqim Ahmet Besha. Objekti:Pagim page. kjo mase eshte hequr ne date 30.09.2019 ne baze te Urdhrit 19.09.2019.

24.Në datë 05.05.2016:Në bazë të Urdhrit Nr.295Prot, Nr.117Regj., date 26.04.2016, të lëshuar nga Shoqëria Permbarimore “ZIKE” sh.p.k. është urdhëruar: “Qendra Kombetare e Biznesit te lejojë përfaqësuesit e shoqerise Albpetrol sh.a me NIPT-J82916500U të bëjnë të mundur kryerjen e atyre veprimeve qe nuk ndikojne në pasurine e debitorit. Sekuestroja konservative mbi kuotat ose aktivin e shoqërisë të vazhdoje të qëndrojë e bllokuar”. Pala kreditore:Vladimir Hoxha.

25.Në datë 23.05.2016:Në bazë të Urdhrit Nr.1948 Regj. Nr.967 Prot., datë 16.05.2016 të lëshuar nga Shoqëria Permbarimore "Bailiff Services Albania" sh.p.k, është urdhëruar: "Vendosja e masës se sekuestros konservative vetem ne kuotat/aksionet e palës debitore shoqëria "Albpetrol" Sh.a me Nipt-J82916500U dhe lejimin e veprimeve te tjera qe mund te ndryshojne te dhënat e regjistrit tregtar duke korrigjuar urdhrin e bere per sekuestro me shkresen Nr.242 Prot., datë 02.02.2016”. Pala kreditore:Medi Mollasi. Objekti: Pagim page.

26.Në datë 12.07.2016:Në bazë të Urdhrit Nr.57 Regj 319 Prot, datë 06.06.2016 të lëshuar nga permbaruesi “Gazmor B Guri, është urdheruar: “Vendosja e masës se sekuestros konservative ne aktivet e pales debitore Shoqëria “Albpetrol”sh.a me nipt J82916500U.” Pala kreditore: Bajram Pajollari. Objekti:Dëmshpërblim page.

27.Në datë 14.07.2016:Në bazë të Urdhrit Nr. 57 Regj.382 Prot. datë 11.07.2016, të lëshuar nga zyra permbarimore "Gazmor B Guri", per vendosjen e masës se sekuestros konservative, ne aktivet e pale debitore, shoqëria "Albpetrol" Sh.a me NUIS (NIPT) J82916500U. Aktivet e mesiperme do te qëndrojnë te sekuestruara deri ne nje urdherese te dytë.Pala kreditore: Bajram Pajollari. Objekti:Zbatim vendimi.

28.Në datë 03.02.2017:Në bazë të Urdhrit Nr.227/3Prot datë 26.01.2017 të lëshuar nga shoqëria permbarimore “Justitia”shpk është urdheruar : Vendosja e sekuestros konservative ne aktivitetet e pales debitore Shoqëria ALBPETROL SHA me nipt J82916500U. Pala kreditore:Mefail Veshaj. Objekti:Dëmshpërblim page. Kjo masë është hequr në datë 23.10.2017, në bazë të Urdhrit Nr.5055/2 Prot., datë 11.10.2017 të lëshuar nga shoqëria permbarimore “Justitia”shpk.

29.Në datë 06.03.2017:Në bazë të Urdhrit Nr.192 Prot datë 28.2.2017, lëshuar nga permbaruesi Ilia Elezi, ku është urdheruar: Vendosja e sekuestros konservative ne kuotat e pales debitore Shoqëria ALBPETROL SHA. Pala kreditore:Agim Bregu. Objekti:Dëmshpërblim. Kjo masë është heqru në datë 04.04.2017, në bazë të Urdhrit Nr.221 Prot, datë 09.03.2017, të lëshuar nga permbarues Ilia Elezi.

30.Në datë 06.04.2018:Në bazë të Urdhrit Nr.143Regj., Nr.348Prot., date 27.03.2018, të lëshuar nga Shoqëria Permbarimore “Real Bailiff Service” sh.p.k, është urdhëruar: “Vendosja e sekuestros konservative mbi aktivet e palës debitore “Albpetrol” sh.a., me Nipt-J82916500U, me qëllim mostjetërsimin e tyre si dhe mos kryerjen e çdo veprimi që do të sillte ndryshime në regjistrin tregtar”. Pala kreditore: Besnik Asallanaj. Objekti:Zbatim Vendimi.

31.Në datë 23.04.2018:Në bazë të Urdhrit Nr631/1Prot., datë 12.03.2018,të lëshuar nga Zyra Permbarimore E.G.BAILIFF SERVICE sh.p.k. ështe urdhëruar: Vendosjen e masës se sekuestros konservative mbi te gjitha aksionet e zoteruara nga pala debitore shoqëria “ALBPETROL SHA” sh.a., me Nipt J82916500U per ekzekutimin e Titullit Ekzekutiv, Vendim gjyqesor Nr.20-2017-903/483, datë 16.11.2017 te Gjykates se Apelit Gjirokaster e cila ka ndryshuar pjeserisht Vendimin Gjyqesor Nr.23-2017-813(416), datë 28.04.2017 te Gjykates se Rrethit Gjyqesor Sarandë”. Pala kreditore: Klaudjo Zejnati. Objekti:Dëmshpërblim. Kjo masë është hequr në datë 14.05.2018, në bazë të Urdhrit Nr. Nr.630/1Prot., 29.03.2018, lëshuar nga Zyra Përmbarimore E.G Bailiff’s Services sh.p.k.

32.Ne date 11.09.2019: Ne baze te Urdhrit Nr.3817 Prot, datë 03.09.2019, të leshuar nga shoqëria përmbarimore E.G BAILIFF SERVICE, është urdhëruar: Vendosja e masës së sekuestros konservative mbi të githa aksionet e zotëruara nga pala debitore Shoqëria “ALPETROL”sha me Nipt J82916500U për ekzekutimin e titullit ekzekutiv Vendim Përfundimtar 000159-5 datë 28.02.2019 të Inspektoriatit Shtetëror Shëndetësor Qarku Fier” Kjo mase eshte hequr ne date 03.10.2019 ne baze te Urdhrit Nr.5041 date 23.09.2019 nga shoqeria permbaruese E.G.Bailiff Service.

33.Ne date 14.01.2020: Ne baze te Urdhrit Nr.33/2 Prot., Nr.1383/1 Dosje., date 09.01.2020 te lëshuar nga Shërbimi Përmbarimor Privat “TDR Group” sh.p.k., ku është urdhëruar: Vendosja e masës së sekuestros konservative mbi të gjitha aksionet zotëruara nga debitori shoqëria “ALBPETROL SHA” sh.a., me Nuis (Nipt)- J82916500U, në masën e aksioneve prej 4.832.303 (katër milion e tetëqind e tridhjetë e dy mijë e treqind e tre) lekë.

34.Ne date 02.10.2020: Ne baze te urdhrit Nr.3095 date 01.10.2020 te leshuar nga shoqeria përmbaruese private "EPSA" SHPK, per bllokimin e aksioneve dhe e të drejtave që rrjedhin nga zotërimi i kuotave/aksioneve të zotëruara prej debitorit: Shoqëria “ALBPETROL” SHA me NIPT J82916500U. Kjo mase eshte hequr ne date 03.11.2020 ne baze te Urdhrit Nr.3396 date 22.10.2020.

35.Ne date 02.12.2020: Ne baze te Urdhrit nr. 701Regj datë 16.112020,te lëshuar nga Përmbarues Gjyqësor Privat Neritan Çuku është miratuar “Vendosja e masës së sekuestros mbi pasuritë e luajtshme të vlerës prej 100% të aksioneve në pronësi të personit fizik “ALBPETROL SHA” me NIPT J82916500U me qëllim shlyerjen e detyrimit kundrejt palës kreditore duke përfshirë edhe aksionet në të cilat debitori mund të bëhet aksionar.” Kjo mase eshte hequr ne 01.02.2021 ne baze te Urdhrit Nr.701 date 20.01.2021.

36.Ne date 13.02.2021: Ne baze te Urdhrit Nr.261Prot , date 04.02.2021,te leshuar nga Sherbimi Permbarimor “ASTREA”, ku eshte urdheruar: Vendosjen e mases se sekuestros konervative , mbi aktivet e debitorit si me poshte: Shoqeria “AlbPetrol” SHA, me Nipt J82916500U. Kjo mase eshte hequr ne date 20.05.2021 ne baze te Urdhrit Nr.1056 Prot. , Nr. 248-20 Regj., date 17.05.2021 leshuar nga Sherbimi Permbarimor “ASTREA.

37.Ne date 25.03.2021: Ne baze te Urdhrit Nr.442/5 prot., datë 12.03.2021, lëshuar nga Përmbaruesi Kozeta Caka, ku është urdhëruar: Vendosja e masës së sekuestros konservative në kuotat qe zoteron debitori shoqeria "Albpetrol" sh.a me Nipt J82916500U. Kjo mase eshte hequr ne date 20.04.2021 nde baze te Urdhrit Urdhrit Nr.442/29 Prot., Nr.442 Dosje., date 14.04.2021 , leshuar nga Zyra Permbarimore Private Kozeta Caka.

38. Sipas Urdhrit Nr.2234 Prot., Nr.125-22 Regj., datë 04.10.2022 lëshuar nga Sherbimi Permbarimor “ASTREA”, u urdherua vendosja e mases se sekuestros konservative mbi kapitalin / aksionet e shoqërisë “ALBPETROL” SHA me NIPT J82916500U.

39. Sipas Urdhrit Nr.2353 Prot., Nr.125-22 Regj., datë 13.10.2022 lëshuar nga Sherbimi Permbarimor “ASTREA”, u urdherua heqja e mases se sekuestros konservative, te vendosur me ane te urdhrit Nr.2234 Prot., Nr.125-22 Regj., datë 04.10.2022 mbi kapitalin / aksionet e shoqërisë “ALBPETROL” SHA me NIPT J82916500U.
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Patos; L. 29 Marsi.

Adresa:
Fier, Fier, Fier, Sektori N.R.F.I.SH, Lagjja 16 Prilli, Rruga Ismail Qemali.
Fier, Patos, Patos Karburanti, Rruga Fier-Patos Km 7, Lagjja 29 Marsi.
Fier, Patos, Patos Qendra e Furnizimit të Materialeve Teknike, Rruga Fier-Patos Km 8.
Fier, Patos, Patos, Qendra e Furnizimit dhe Shërbimeve Elektrike, Lagjja 29 Marsi, Rr.Thoma Rrudha, Pranë Poliklinikës.
Fier, Patos, Patos Qendra e Administrimit të Shitjes së Naftës dhe Gazit, Lagjja 29 Marsi, Rr. Thoma Rrudha, Ish Ndërmarrja e Gazit, pas Poliklinikës.
Fier, Fier, Fier Stacioni Zharrëz, Rruga Nacionale.
Fier-Berat, Km 1 nga Njesia Administrative Zharrëz.
Fier, Patos, Patos, Qendra e Transportit, Rruga Fier,-Patos, Km 7.
Berat, Kucovë, Kucovë Dekantimi Kucovë, Rreth Tapi.
Fier, Patos, Patos, Qendra e Prodhimit të Naftës, Rruga Fier,-Patos, Km 8.
Fier, Ballsh, Ballsh, Qendra e Prodhimit te Naftes, Lagjja "Gllavenica", Rruga "Princi Boris".
Fier, Patos, Patos, Qendra e Administrimit dhe Ruajtjes, Rruga Shëtitorja Republika, Lagjja 29 Marsi.
Berat, Kuçovë, Kuçovë Qendra Mekanike e Naftes, Lagjja Llukan Prifti, Rruga "Naftëtari".
Fier, Ballsh, Ballsh, Stacioni Drenove, Stacioni Drenove, Km 5 nga Bashkia Ballesh (Cakran 17).
Fier, Patos, Patos, Dekantimi Visoke, Rruga Patos,-Ballsh, Km 11, Lagjja Oficine e vjeter.
Berat, Kuçovë, Kuçovë Pike shitje e Q.A.Sh.N.G, Rreth Tapi.
Vlorë, Vllahinë Vllahinë Stacioni Amonice, Fshati Mallkeq, Njesia Administrative Vllahinë, Bashkia Selenicë.
Tiranë Tiranë, Tiranë Njësia Administrative Nr.5, Rruga "Dëshmoret e 4 Shkurtit", Pallati Sky Tower, Kati 7.
Fier, Ballsh, BALLSH, Stacioni Usojë, Stacioni Usoje Km 1 për në Bashkinë Ballesh, Rruga për në fshatin Usojë.
Fier, Ballsh, Ballsh, Dekantimi Kash, Vend Burimi Kash, Km 3.
Fier, Patos, Patos, Qendra e Shërbimeve Gjeofizike, Rruga.Fier,-Patos, Km 7.
Vlorë, Vllahinë, Vllahinë Qendra e Prodhimit të Naftës Gorisht, Bashkia Selenicë.
Berat, Kuçovë, Kuçovë Qendra e Prodhimit të Naftës, Rruga Kristaq Lacka, Lagjja Nr. 2, Blloku 1 Maj.
Fier, Patos, Patos, Qendra e Emergjencave, Mjedisit të Naftës dhe Gazit, Rruga Fier,-Patos, Km 8.

Faqja Web:
https://albpetrol.al/

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakti historik i regjistrit tregtar date 16.10.2023
Ndryshimi i Administratorit & Anëtarëve
Ndryshimi i Aksionarit
Ndryshimi i Kapitalit Themeltar
Ndryshimi i Statutit (Objekti)
Vendimet/urdherat e dates 12.11.2020, 14.02.2022, 01.04.2022 dhe 20.04.2022, per ndryshimin e administratorit dhe anetareve te Keshillit Mbikqyres
Urdher vendosje sekuestro konservative date 04.10.2022
Urdher per heqjen e mases se sekuestros konservative date 13.10.2022
Ekstrakt Historik i Regjistrit Tregtar date 05.04.2024
Dokumenta Financiare: Pasqyra Financiare 2007
Pasqyra Financiare 2009
Pasqyra Financiare 2010
Pasqyra Financiare 2011
Pasqyra Financiare 2012
Pasqyra Financiare 2013
Pasqyra Financiare 2014
Pasqyra Financiare 2015
Pasqyra Financiare 2016
Themelimi i Shoqërisë-Dokumentacion
Pasqyra Financiare 2017
Pasqyra Financiare 2018
Pasqyra Financiare 2019
Pasqyrat financiare 2020
Pasqyrat financiare 2021
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2022
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019- Në vijmësi
Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2014
Transaksione Thesari 2012-2013
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2022: 486 071 000,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2021: 135 446 000,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: -1 576 288 000,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 127 382 000,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 95 872 000,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: -374 464 046,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 1 532 432 248,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 1 176 492,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 1 844 311 394,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 1 455 892 080,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: 1 429 724 038,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2011: 3 905 895 869,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2010: 1 280 726 738,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2009: 554 206 214,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2008: 939 184 219,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2007: 557 921 658,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2006: 569 476 248,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2022:6 955 072 000,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2021:5 676 396 000,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:2 099 170 000,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:4 179 043 000,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:6 510 359 000,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:6 902 952 000,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:3 995 235 754,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:3 257 930 890,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 12 775 071 330,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 10 530 556 256,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2012: 11 938 922 088,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2011: 6 199 002 145,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2010: 6 052 855 249,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2009: 7 051 938 048,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2008: 7 177 036 115,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2007: 6 423 199 263,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2006: 6 305 824 260,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022

Punuar Nga : A.B / A. Lala